Nätverk för intern styrning och kontroll

Nästa tillfälle

20 november Anmälan Platser kvar

ESV genomför nätverksträffar för anställda på de myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar inom området. Samtidigt delar du med dig av exempel och erfarenheter från din myndighets arbete. Temat för träffarna varierar och utgår bland annat från deltagarnas önskemål.

Målgrupp

Du som arbetar som stöd till myndighetsledningen i frågor som rör intern styrning och kontroll på en så kallad internrevisionsmyndighet.

Innehåll

Under 2019 planeras fyra nätverksträffar utifrån det ändrade regelverk som gäller från 1 januari 2019. För innehållet står ESV, deltagande myndigheter och ibland inbjudna gäster.

Träff 4: 20 november – Underlag för bedömningen av intern styrning och kontroll

Myndighetsledningen ska i anslutning till underskriften i årsredovisningen redovisa en bedömning av den interna styrningen och kontrollen. Myndighetsledningen behöver ha ett underlag för sin bedömning. På träffen kommer vi att samtal om

  • underlaget ni tar fram till stöd för myndighetsledningens bedömning
  • hur ni arbetar för att ta fram det.

Som deltagarna ska du i gruppdiskussioner kunna berätta hur din myndighet gör i år. Fundera på om den förändrade definitionen av intern styrning och kontroll på något sätt påverkar det underlag din myndighet tar fram eller om din myndighet behöver förändra underlaget jämfört med tidigare år för att också beakta de nya kraven i regleringen, till exempel att

  • processen ska säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller verksamhetskraven
  • processen ska förebygga att verksamheten utsätts för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter
  • myndighetsledningen ska säkerställa att det inom myndigheten finns en god intern miljö som skapar förutsättningar för en väl fungerande process för intern styrning och kontroll.

Nätverksträff 4 kommer att genomföras utan någon inledande föreläsning och bestå av gruppdiskussioner med en samlande redovisning i storgrupp. Anmälda deltagare delas in i grupper där varje grupp förväntas föra anteckningar över sina samtal samt hålla en kortare presentation av vad ni har diskuterat i storgrupp.

Pris

Nätverksträffarna är kostnadsfria.

Anmälan

Anmäl dig senast 13 november om du önskar delta på plats vid träffen den 20 november. Deltagarantalet på plats är begränsat och vi kan därför vid stort intresse endast erbjuda plats för en deltagare per myndighet. Träffen kommer inte att webbsändas eftersom den i huvudsak genomförs i mindre grupper. Vi kommer dock att skicka ut en sammanfattning av gruppdiskussionerna till dig som ingår i nätverket.

Praktisk information

  • Nätverksträffarna startar klockan 10.00 på entréplan, Drottninggatan 89 Stockholm.
  • Kaffe serveras från klockan 9.30.
  • Vi avslutar klockan 12.00.

Vill du få löpande information om nätverket?

Är du intresserad av löpande information om aktiviteter i ESV:s nätverk för intern styrning och kontroll kan du anmäla ditt intresse till Karolina Larfors, ESV.

Information om personuppgiftsbehandling

För att informera om aktiviteter i nätverket behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom ditt namn och din e-postadress.

Mer om hur ESV behandlar personuppgifter

Kontakt

Senast uppdaterad: