Nätverk för intern styrning och kontroll

ESV genomför nätverksträffar för anställda på de myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar inom området. Samtidigt delar du med dig av exempel och erfarenheter från din myndighets arbete. Temat för träffarna varierar och utgår bland annat från deltagarnas önskemål.

22 september: Myndighetens interna miljö

Enligt 2 § förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll ska myndighetens ledning säkerställa att det finns en god intern miljö som skapar förutsättningar för en väl fungerande process för intern styrning och kontroll. Processen ska säkerställa att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen.

Den interna miljön består av dels organisering av verksamheten genom fördelning av uppgifter, ansvar och befogenheter, dels den kultur som råder på myndigheten – det vill säga den etik som har uttryckts för organisationen och med vilken moral denna etik omsätts av chefer och medarbetare i organisationen.

Program

 • ESV inleder.
 • Samtal och erfarenhetsutbyte i grupp:
  • Hur har myndigheten kommit fram till vilken organisation och vilken kultur som är god, det vill säga gynnsam för att myndigheten ska fullgöra sina uppgifter och uppnå verksamhetens mål?
  • Vad gör myndigheten för att följa upp och bedöma att den interna miljön är sådan som ledningen önskar?
  • Hur arbetar myndigheten för att uppnå eller upprätthålla en god intern miljö?
 • Återkoppling i storgrupp.

Du förbereder dig inför gruppdiskussionen genom att ta reda på och reflektera över hur din myndighet arbetar med dessa frågor.

Praktisk information

 • Datum och tid: 22 september kl. 9.00–10.30.
 • Nätverksträffen genomförs digitalt över Zoom. Vi skickar ut kallelse med en Zoom-länk någon dag innan nätverksträffen till den e-postadress du lämnat i anmälan.

Målgrupp

Du som arbetar som stöd till myndighetsledningen i frågor som rör intern styrning och kontroll på en så kallad internrevisionsmyndighet.

Pris

Nätverksträffarna är kostnadsfria.

Vill du få löpande information om nätverket?

Är du intresserad av löpande information om aktiviteter i ESV:s nätverk för intern styrning och kontroll kan du anmäla ditt intresse till Karolina Larfors, ESV.

Information om personuppgiftsbehandling

För att informera om aktiviteter i nätverket behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom ditt namn och din e-postadress.

Mer om hur ESV behandlar personuppgifter

Kontakt