Nätverk

ESV anordnar nätverksträffar kring olika teman som anknyter till ESV:s verksamhetsområden. Syftet med nätverksträffarna är att utbyta erfarenheter och fördjupa våra kunskaper i det aktuella temat tillsammans med andra myndigheter och ibland särskilt inbjudna sakkunniga.

Nätverket för intern styrning och kontroll

ESV genomför nätverksträffar för anställda på de myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll.

Nätverket för statliga internrevisorer

ESV genomför nätverksträffar för statliga internrevisorer. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna.

Nätverket om resultatredovisning

Nätverket anordnar en nätverksträff per år för alla som arbetar med årsredovisningen.

Nationella nätverket för nyttorealisering (N3)

Nätverket syftar till att vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte i frågor som rör nyttorealisering inom den offentliga sektorn. Från och med 2019 samordnar DIGG nätverket. 

Senast uppdaterad: