Regeringsuppdrag

Här finns regeringens uppdrag till ESV.

Uppdrag i regleringsbrev

 • Myndigheten ska förse regeringen med underlag som möjliggör en samlad och effektiv styrning och uppföljning av arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Myndigheten ska i samband med detta samverka med andra berörda myndigheter och aktörer.

 • Myndigheten ska ta fram en rapport om den ekonomiska styrningen i staten, som bland annat innehåller en redogörelse för vad den ekonomiska styrningen omfattar, hur den har utvecklats och förändrats över tid och vilka utmaningar den står inför. Med den ekonomiska styrningen avses resultatstyrningen, den finansiella styrningen, den interna styrningen och kontrollen samt internrevisionen. Rapporten ska både utgöra en kunskapskälla och vara ett diskussionsunderlag för den framtida utvecklingen av den ekonomiska styrningen i staten. Myndigheten ska samråda med Riksgäldskontoret beträffande beskrivningen av den del av den ekonomiska styrningen som omfattar statens garanti- och utlåningsverksamhet. Rapporten ska belysa den ekonomiska styrningen från myndigheternas, regeringens och riksdagens perspektiv.

  Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets...

  Läs hela

 • Myndigheten ska i relevanta delar samverka med Jämställdhetsmyndigheten i den senare myndighetens arbete med att planera och erbjuda stöd till myndigheter i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (A2020/02041). Samverkan ska primärt avse jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering inom områdena ekonomisk styrning samt intern styrning och kontroll.

 • Myndigheten ska utreda förutsättningarna för berörda myndigheter att lämna uppgifter om investeringar som avser samhällsändamål i löpande priser i stället för prisnivån det år då budgetunderlaget lämnas. Myndigheten ska göra en motsvarande bedömning av beställningsbemyndiganden för de anslag som används för att finansiera dessa investeringar. I uppdraget ingår också att utreda om den prisnivå som styr uppgifterna som myndigheterna lämnar i budgetunderlaget bör regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i stället för som i dag i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter som meddelats med stöd av den nämnda förordningen. I så fall ska myndigheten lämna förslag till en sådan reglering. Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under...

  Läs hela

 • Myndigheten ska senast den 13 maj 2021 publicera en rapport med en redovisning av prognosprecisionen och prognosavvikelser för centrala variabler av de prognoser som myndigheten gör, dock ej prognoser av myndighetens förvaltningsanslag. Myndigheten ska i rapporten även göra en prognosjämförelse med andra prognosmakare, däribland regeringen.

  ESV:s rapport

 • Myndigheten ska stödja Statens Jordbruksverk (Jordbruksverket) i dess uppdrag att ta fram en beskrivning av förvaltningsstrukturen för Sveriges operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden med utgångspunkt i de krav som ställs i relevant EU-regelverk för programperioden 2021–2027. Myndigheten ska lämna förslag på omfattning och detaljeringsnivå på den beskrivning av förvaltningsstrukturen för Sveriges operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden som Jordbruksverket ska ta fram. Myndigheten ska också göra en bedömning av om den beskrivna förvaltningsstrukturen uppfyller kraven i EU:s regelverk. Om myndigheten bedömer att förvaltningsstrukturen inte uppfyller kraven ska myndigheten beskriva bristerna och lämna rekommendationer till Jordbruksverket om vilka åtgärder som bör vidtas.

  Uppdraget ska redovisas till regeringen...

  Läs hela

 • Myndigheten ska senast den 15 mars 2021 i två rapporter redovisa tidsserier över utfallet för statens budget för perioden 1998–2020 i 2020 respektive 2021 års budgetstruktur.

 • Myndigheten ska ta fram ett underlag som visar utfallet 2020 för utgifterna för den forskning och utveckling (FoU) som staten ansvarat för och som motsvarar nationalräkenskapernas definition av FoU. Underlaget ska även innehålla en kvot för hur stor del av varje anslag som använts för FoU, som möjliggör en prognos för framtida utfall.

  Underlaget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 14 juni 2021.

  ESV:s underlag

 • Ekonomistyrningsverket lämnar årligen ett prisomräkningsunderlag avseende myndigheternas lokalkostnader till regeringen. Underlaget lämnas i enlighet med 7 § förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket och ett särskilt regeringsbeslut med närmare anvisningar (Fi2011/5349).

  Myndigheten ska föreslå en justering av ovan nämnda anvisningar som innebär att myndigheten utifrån eventuell nytillkommen information om myndigheternas hyresavtal även ska lämna ett reviderat underlag för året före innevarande budgetår. Myndigheten ska kommentera konsekvenserna av den föreslagna justeringen. Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång.

  Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 april 2021.

  ESV:s rapport

  Läs hela

 • Myndigheten ska utreda om urvalet av de myndigheter som följer internrevisionsförordningen (2006:1228) är ändamålsenligt. Utredningen ska även avse om anställningskravet i 2 § internrevisionsförordningen är ändamålsenligt eller om internrevisionen vid vissa myndigheter bör kunna samordnas. Utredningen ska dessutom omfatta förutsättningarna för att särskilda granskningar som genomförs vid myndigheterna i större utsträckning ska kunna samordnas. I utredningen ska särskilt kraven för myndigheter som förvaltar EU-medel belysas, bl.a. med avseende på hur kraven på att följa internrevisionsförordningen kan påverkas av ändrade regelverk i den nya programperioden inom EU. Myndigheten ska vid behov lämna förslag på regeländringar.

  Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets...

  Läs hela

 • Myndigheten ska genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2017–2021. Granskningens inriktning bestäms i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 17 mars 2022.

Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut

 • Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att analysera Affärsverket svenska kraftnäts (Svk) ekonomiska mål i enlighet med vad som beskrivs under rubriken Närmare om Svk:s ekonomiska mål.

  Vid genomförandet av uppdraget ska Riksrevisionens rekommendationer till regeringen vad gäller Svk:s ekonomiska mål beaktas (RiR 2016:28 Förutsättningar för en säker kraftöverföring och RiR 2018:5 Regeringens styrning av affärsverken) och regeringens bedömningar i skrivelsen Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring (skr. 2016/17:148).

  Svk ska bistå Ekonomistyrningsverket med de uppgifter och förutsättningar som krävs för att genomföra uppdraget. Ekonomistyrningsverket ska vid genomförandet av uppdraget på lämpligt sätt ta till vara de kunskaper som finns hos Energimarknadsinspektionen. För...

  Läs hela

 • Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att följa upp hur de
  stöd som införts eller förändrats med anledning av det nya coronaviruset
  som orsakar sjukdomen covid-19 förvaltas hos de myndigheter som betalar
  ut stöden, främst avseende vilka kontrollåtgärder som vidtas i syfte att
  motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från dem. Uppdraget omfattar såväl genomförda som framtida reformer av detta slag. I
  uppdraget ingår även att vid behov bistå de utbetalande myndigheternas
  arbete med att införa effektiva och ändamålsenliga system för kontroll av
  utbetalningar av stöden, genom att ge stöd till erfarenhetsutbyte
  myndigheterna emellan.

  Myndigheterna ska bistå ESV vid genomförandet av uppdraget.

  ESV ska beakta de resultat, överväganden och förslag som presenteras i
  betänkandena Samlade åtgärder för ...

  Läs hela

 • Regeringens beslut

  Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att under 2021 ge stöd till Regeringskansliet i arbetet med Sveriges återhämtningsplan inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

  Stödet ska bestå i att myndigheten ska delta på möten med externa aktörer, granska och lämna synpunkter på underlag och förslag samt att ge Regeringskansliet råd, till exempel i frågor som rör revision av EU-medel, it-system och system för hantering av information till och från myndigheter.

  Bakgrund

  Den 12 februari 2021 beslutades Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens. Enligt förordningen ska en medlemsstat som önskar få ett ekonomiskt bidrag lämna in en plan för återhämtning och resiliens till Europeiska kommissionen....

  Läs hela

 • Regeringen ger Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att göra en översyn av hur Post- och telestyrelsens (PTS) definierar och fördelar de gemensamma kostnaderna, de så kallade overheadkostnaderna. ESV ska bedöma ändamålsenligheten och hur verksamheten har påverkats av hur PTS valt att definiera och fördela de gemensamma kostnaderna. PTS ska bistå ESV med det underlag som behövs för uppdragets genomförande.

  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2022. Redovisningen av arbetet med uppdraget ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

  Skälen för regeringens beslut

  PTS är till cirka 70 procent avgiftsfinansierad och myndigheten har både avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras och avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras. Vidare disponerar myndigheten flera anslag. Myndigheten har...

  Läs hela

 • Regeringens beslut

  Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att genomföra revisioner avseende de medel som Sverige tar emot från faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen). Revisionerna ska genomföras i enlighet med RRF-förordningen och god revisionssed.

  ESV ska senast den 30 juni varje år 2022-2026 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa en årlig sammanfattning av de revisioner som myndigheten har utfört avseende genomförandet av den svenska återhämtningsplanen. ESV ska vid samma tidpunkt även lämna en årlig sammanställning av övriga relevanta revisioner avseende återhämtningsplanen som utförts av svenska myndigheter.

  ESV...

  Läs hela

 • Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att i enlighet med vad som anges under rubriken Uppdraget göra en översyn av den finansiella styrningen av Trafikverket. Vidare ska ESV göra genomgång av Trafikverkets underlag till regeringen avseende myndighetens investeringsverksamhet som myndigheten gör i enlighet med  regeringens beslut om fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029. Trafikverket ska bistå ESV i arbetet.

  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2020 avseende den finansiella styrningen och senast den 15 april 2021 avseende myndighetens underlag om investeringsverksamheten. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) under arbetets gång.

  Uppdraget

  ESV:s översyn ska göras med utgångspunkt i riksdagens och regeringens styrning...

  Läs hela

 • Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att lämna stöd till Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket avseende ekonomisk styrning.

  Bakgrund

  Regeringen beslutade den 15 februari 2018 om uppdrag till Statskontoret avseende intern ledning, styrning och uppföljning inom Försvarsmakten (Fö nr 4). I uppdraget tog Statskontoret stöd av Ekonomistyrningsverket. Den 14 december 2018 överlämnades Statskontorets rapport och Ekonomistyrningsverkets bedömningar av ändamålsenligheten i Försvarsmaktens investeringsplan till regeringen.

  Regeringen beslutade den 11 april 2019 om uppdrag till Ekonomistyrningsverket att stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk (Fö nr 4). Ekonomistyrningsverket redovisade sina iakttagelser från arbetet till regeringen den 11 november 2020.

  Närmare om uppdraget

  Ekonomistyrningsverket ska lämna stöd i utvecklingen och...

  Läs hela

 • Regeringens beslut

  Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att samla in resultatinformation i form av uppnådda delmål och mål för de medel som Sverige tar emot från faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Uppföljningen ska genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen). ESV ska även samla in de förvaltningsförklaringar som myndigheter som ansvarar för åtgärder i den svenska återhämtningsplanen ska upprätta.

  ESV ska lämna en årlig rapport om uppnådda mål och delmål för återhämtningsplanen till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 april varje år. ESV ska vid samma tidpunkt även lämna en årlig...

  Läs hela

 • Regeringens beslut

  Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att utveckla och genomföra en ny metod för uppföljning, redovisning och analys av myndigheternas efterlevnad av det ekonomiadministrativa regelverket 2020. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 23 april 2021. Ekonomistyrningsverket undantas från kraven i 3 § 6 och 7 § 2 förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket att fastställa och rapportera ekonomiadministrativa värden för myndigheterna avseende 2020.

  Bakgrund

  ESV har sedan drygt 20 år tillbaka fastställt ekonomiadministrativa värden (EA-värden) för det stora flertalet av myndigheterna under regeringen. Avsikten med värderingen är att följa upp regelefterlevnaden hos myndigheterna. Genom uppföljningen ges en bild av kvalitén i administrationen hos myndigheterna som är värdefull för...

  Läs hela

 • Göra en översyn av finansieringen av vissa förvaltningsutgifter hos Statens energimyndighet

  Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att göra en översyn av vissa förvaltningsutgifter hos Statens energimyndighet (Energimyndigheten), i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget. Energimyndigheten ska bistå ESV i arbetet.

  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (lnfrastrukturdepartementet) senast den 1 februari 2021.

  ESV:s rapport

  Närmare om uppdraget

  Energimyndigheten har i sitt regleringsbrev för budgetåret 2020 fått undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret.

  Energimyndigheten har i sitt budgetunderlag för 2021–2023 redovisat ett behov av flera kommande investeringar i anläggningstillgångar avseende bland annat it-investeringar.

  ESV ska mot bakgrund av detta göra en...

  Läs hela

 • Uppdrag att göra en översyn av Statens jordbruksverks ekonomiadministrativa processer och rutiner

  Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att göra översyn av Statens jordbruksverks (Jordbruksverket) ekonomiadministrativa processer och rutiner med fokus på anslagshantering och prognoser.

  Arbetet ska bidra dels till att Jordbruksverket har en ändamålsenlig återrapportering till regeringen avseende prognos för utbetalningar av EU stöd från berörda anslag inklusive beställningsbemyndiganden, dels till att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av medel som tilldelas via förvaltningsanslaget samt att myndigheten säkerställer att verksamheten anpassas till tilldelade ramar.

  Uppdraget ska redovisas dels som en översyn, dels i form av rekommendationer för att säkerställa att den finansiella kontrollen och redovisningen avseende prognoser för berörda anslag inklusive beställningsbemyndiganden är ändamålsenlig och...

  Läs hela