Finansdepartementet


Regeringsbeslut
3

2007-10-04
Fi2007/7856
Finanspolitiska rådet
c/o Konjunkturinstitutet, Box 3116
103 62 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Finanspolitiska rådet
Riksdagen har beslutat om Finanspolitiska rådets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:100, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Finanspolitiska rådet och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:15

Finanspolitiska rådet (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet1 500
ap.2Finanspolitiska rådet - RK:s disposition (ram)1 500

Villkor för anslag 1:15

ap.2 Finanspolitiska rådet - RK:s disposition

Finanspolitiska rådet får tillfälligt överskrida anslaget med 1 100 000 kronor i avvaktan på att riksdagen fattar beslut i fråga om anslag på tilläggsbudget för 2007 (prop. 2007/08:1, volym 1, avsnitt 8.2.2.). 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
1:15 Finanspolitiska rådet
ap.2150Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Regeringskansliet (RK:s disposition) får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:15 Finanspolitiska rådet
ap.21 100
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Finanspolitiska rådet: 

1. undantas från kravet att lämna årsredovisning enligt 2 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag,

2. skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras från anslaget 1:15 Finanspolitiska rådet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Finanspolitiska rådet undantas från kravet att lämna risk- och sårbarhetsanalys enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Marie Hyllander
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/BA Struktur
Finansdepartementet/SSA EIT