Finansdepartementet


Regeringsbeslut
13

2007-06-28
Fi2005/1477 (delvis)
Riksgäldskontoret
Norrlandsgatan 15
103 74 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Riksgäldskontoret
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Riksgäldskontorets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80, prop. 2006/07:1, utg.omr. 26, bet. 2006/07:FiU4, rskr. 2006/07:84).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Riksgäldskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynStatens finansförvaltningStatens internbank
Statsskuldsförvaltning
Garantier och krediter

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att reglering och tillsyn skall bidra till förtroendet för den finansiella sektorn, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att statens finansförvaltning skall bedrivas effektivt samt att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.

1.1.1

Verksamhetsområde Statens finansförvaltning

Mål

Riksgäldskontoret skall verka för att kostnaderna för statens finansiella förvaltning långsiktigt minimeras samtidigt som riskerna beaktas och verksamheten bedrivs effektivt.

Riksgäldkontorets samlade bedömning

Riksgäldskontoret skall lämna en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppnå politik- och verksamhetsområdesmålen samt hur verksamheten påverkat tillståndet och utvecklingen inom de områden som målen omfattar.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Statens internbank

Mål

1. Lån till och placeringar hos statliga myndigheter och vissa bolag skall ha marknadsmässiga villkor som baseras på Riksgäldskontorets upplåningskostnader på kapitalmarknaden.

2. Det statliga betalningssystemet skall tillgodose statsmakternas uttalade krav på kostnadseffektivitet, säkerhet, information och valfrihet. Staten skall ha en konkurrensneutral relation till bankerna.

3. Likviditetsstyrningen i staten skall utformas så att statens räntekostnader långsiktigt minimeras.

4. Servicen till myndigheterna skall vara god.

Återrapportering

1. Ändringar i tillämpningen av principerna för ränte- och avgiftssättning skall redovisas.

2. Redovisning av uppnådda förbättringar skall ske i kvalitativa och, om möjligt, kvantitativa termer.

3. Kundernas uppfattning om verksamhetens kvalitet och service skall redovisas.

4. Större steg i utvecklingsarbetet och viktigare förslag till strukturella åtgärder skall redovisas och åtgärdernas effekter analyseras.

5. Riksgäldskontoret skall halvårsvis redovisa kontorets utlåning och aktuella ramar till myndigheter, affärsverk och statliga bolag m.fl. Redovisningen skall indelas efter vilken paragraf (20 och 21 §§ alternativt 23 §) i lagen (1996:1059) om statsbudgeten som riksdagen och regeringen har bemyndigat finansieringen. Redovisningarna lämnas senast den 15 februari och den 15 augusti 2007.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Statsskuldsförvaltning

Mål

I enlighet med lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning skall statsskulden förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Därtill skall förvaltningen ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer.

Återrapportering

1. Riksgäldskontorets statsskuldsförvaltning skall redovisas i årsredovisningen. Underlag till utvärdering av statsskuldens förvaltning enligt vad som fastställts i regeringens riktlinjebeslut för 2006 skall lämnas i särskild rapport senast den 22 februari 2007.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Garantier och krediter

Mål

1. Riksgäldskontoret skall bidra till att statens risk begränsas och att statens rätt tryggas. Det skall ske genom att värdera ekonomiska risker, sätta avgifter och bestämma villkor och driva in fordringar.

2. Kostnaderna för verksamheten skall motsvaras av dess intäkter över en längre tidsperiod. Det skall ske genom att avgiftssättningen sker till försäkringsmässiga principer.

3. Riksgäldskontoret skall aktivt arbeta för att garanti- och kreditverksamheten i andra myndigheter under regeringen bedrivs på ett effektivt sätt. Riksgäldskontoret skall fortsätta att utveckla hanteringen av statliga garantier och krediter i samverkan med övriga berörda myndigheter.

Återrapportering

1. Riksgäldskontoret skall övervaka riskerna i de garantier och krediter som inte bevakas av andra myndigheter och rapportera väsentliga förändringar i dessa risker till Finansdepartementet. Övervakningen av de garantier till internationella finansiella institutioner som undantagits från garantimodellen sker genom ansvarigt departements försorg.

2. Verksamhetens ekonomiska resultat skall redovisas och faktorer som påverkar utfallet skall analyseras i årsredovisning och delårsrapport.

3. Utestående lån med kreditrisk och uttagna kreditriskavgifter skall rapporteras i årsredovisning och delårsrapport.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål om Riskhantering

Riksgäldskontoret skall i riskhanteringen, utöver vad som anges i regeringens riktlinjer, sträva efter att uppnå bästa marknadspraxis. Riksgäldskontoret skall se till att hanteringen av finansiella och operativa risker uppfyller de för verksamheten relevanta krav som ställs i lagstiftning gällande finansiella företag och i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Återrapportering

Graden av måluppfyllelse skall redovisas. I den mån verksamheten inte uppfyller uppsatt mål skall orsakerna analyseras och planerade åtgärder för måluppfyllelse beskrivas.

Mål om Krisberedskapsförmåga

Riksgäldskontorets verksamhet inom verksamhetsgrenen Krisberedskapsförmåga (Politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar) skall bedrivas så att riskerna för störningar minimeras och att samhällets grundläggande behov av ekonomisk säkerhet kan tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Riksgäldskontoret skall inom ramen för Krisberedskapsförordningen aktivt samverka för att öka robustheten i samhällsviktiga system och infrastrukturer, stärka krisledningsförmågan samt höja kunskapsnivån genom omvärldsbevakning och analys.

Återrapportering

Riksgäldskontoret skall redovisa sin krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga att motstå allvarliga störningar i enlighet med de definitioner som anges i regeringsbeslut den 30 november 2006 (Fö2006/2843/CIV). Redovisningen skall göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk och sårbarhetsanalys. Även gränssättande faktorer och hur Riksgäldskontoret arbetar med att förbättra sin förmåga skall redovisas. För den verksamhet som finansieras av anslaget 7:5 Krisberedskap skall dess effekter på ovanstående förmågor redovisas.

4

Uppdrag

Uppdrag

1. Riksgäldskontoret skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober 2007.

2. Riksgäldskontoret skall redovisa utfall och prognoser avseende myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, statsskuldsdispositioner och räntor på statsskulden vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall även innehålla underlag för känslighetsberäkningar av räntor på statsskulden med avseende på saldo-, ränte- och valutakursförändringar. Samtliga prognoser skall innehålla kommentarer där större avvikelser mellan tidigare prognoser och år analyseras. Prognoserna lämnas till regeringen den 26 januari, 15 mars, 9 maj, 28 augusti och 9 november 2007 samt på särskild begäran av Finansdepartementet.

3. Riksgäldskontoret skall till Finansdepartementet lämna underlag till årsredovisningen för staten avseende statliga garantier (inklusive garantier till internationella finansiella institutioner) och krediter. Redovisningen skall omfatta såväl grundläggande uppgifter om olika garantiåtaganden som en översiktlig beskrivning av koncentrationsrisken i statens portfölj. Underlaget skall stämmas av med Ekonomistyrningsverket och lämnas senast den 15 mars 2007.

4. AB Svenska Spel skall, enligt regeringsbeslut om tillstånd att anordna lotterier, i den mån det lämpligen kan ske placera vinstmedel på räntelöst konto i Riksgäldskontoret. När bolagsstämman beslutat om dispositionen av årets resultat, skall utdelningen i första hand utbetalas från AB Svenska Spels räntekonto. Utbetalningen görs till inkomsttitel 9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel av Riksgäldskontoret efter rekvisition av AB Svenska Spel. Utbetalningen får inte överstiga behållningen på kontot.

5. Riksgäldskontoret skall redovisa hur kontoret beslutat hantera inlösen av premieobligationslån och räntekuponger m.m. där betalningsrätten är preskriberad. Redovisningen lämnas till Finansdepartementet senast den 31 mars 2007.

6. Riksgäldskontoret och Ekonomistyrningsverket skall tillsammans utvärdera modellen med lån för anläggningstillgångar som används i myndigheternas egen verksamhet och modellen för räntekonto med kredit. Myndigheterna skall redovisa uppdraget och eventuella förslag senast den 15 december 2007.

7. Regeringen uppdrar åt Riksgäldskontoret att förbereda och genomföra inordnande av Insättningsgarantinämndens verksamhet som ett beslutsorgan i Riksgäldskontoret per den 1 januari 2008. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i erforderliga delar. Uppdraget preciseras i bilaga.

8. Riksgäldskontoret ges i uppdrag att lämna förslag på utgångspunkter för en avgiftsmodell för insättningsgarantisystemet som tydligare kopplar avgifterna för enskilda institut/grupper av institut till risken i deras verksamhet. I uppdraget ingår att undersöka enligt vilka kriterier instituten kan delas in i olika premieklasser. Riksgäldskontoret ska även uppskatta tidsram och resursimplikationer av att ta fram och applicera en modell. Möjlighet till samarbete med Finansinspektionen i framtagandet av en modell och i den löpande administrationen av avgiftsuttaget ska särskilt belysas i syfte att uppnå en hög kostnadseffektivitet i systemet. Ett exempel på en sådan besparing är att vid indelningen i premieklasser använda underlag från kapitalberäkningen i de nya kapitaltäckningsreglerna eller andra uppgifter som utgör underlag i Finansinspektionens arbete. Riksgäldskontoret ska under arbetet med uppdraget samråda med Finansinspektionen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:3

Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret270 121
ap.1Förvaltningskostnader (ram)270 121
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.2Riksgäldskontoret:Förvaltning - RKs disposition (ram)0

2:5

Avsättning för garantiverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret1 400
ap.2Avsättning för garantier till A/O Dom Shvetsii (ram)1 400

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

92:1

Räntor på statsskulden (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret43 000 000
ap.1Räntor på statsskulden (ram)43 000 000

Villkor för anslag 92:1

ap.1 Räntor på statsskulden

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslaget.

92:3

Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret160 000
ap.1Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning (ram)160 000

Villkor för anslag 92:3

ap.1 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslaget.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
2:3 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader
ap.18 1043 %0
ap.20Allt0
2:5 Avsättning för garantiverksamhet
ap.2423 %0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
92:1 Räntor på statsskulden
ap.14 300 000Inget0
92:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning
ap.116 000Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
2:5 Avsättning för garantiverksamhet
ap.1ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)42 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

För garantiverksamheten gäller följande krediter.

1. En obegränsad kredit för den ordinarie garantireserven.

2. En obegränsad kredit för internationella finansiella institutioner.

3. En kredit på 10 000 000 000 kronor för garantier till Venantius AB.

6.2

Utbetalningsplan

Till Riksgäldskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2522 510
2007-02-2522 510
2007-03-2522 510
2007-04-2522 510
2007-05-2522 510
2007-06-2522 510
2007-07-2522 510
2007-08-2522 510
2007-09-2522 510
2007-10-2522 510
2007-11-2522 510
2007-12-2522 511
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksgäldskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Förvaltningskostnader

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Garantier
Offentligrättslig verksamhet-1 523 705210 000241 00035 000206 000-1 107 705
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentligrättslig verksamhet

1. Riksgäldskontorets garantiverksamhet skall finansieras med avgifter och de anslagsmedel som anvisas som ersättning för avgifter. Garantiavgifter, anslagsmedel och återvinningar skall reserveras på därför avsedda räntebärande konton och disponeras för att täcka förvaltningskostnader och infrianden i Riksgäldskontorets garantiverksamhet.

2. Riksgäldskontorets arbete med lån med kreditrisk skall finansieras av avgifter som täcker de administrativa kostnaderna. För dessa lån skall kreditriskavgiften (exklusive administrativa kostnader) reserveras på räntebärande konto och disponeras för att täcka utebliven amortering och ränta på utgivna lån. För externa lån där kreditriskavgift inte tas ut skall den administrativa kostnaden betalas av den som betalar statens upplåningskostnad.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Offentligrättslig verksamhet2557005 0005 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentligrättslig verksamhet

1. Riksgäldskontorets avgifter i statens internbank (omfattande verksamheterna in- och utlåning samt statens betalningssystem) skall föras till inkomsttitel 2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Garantiverksamheten omfattas inte av 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) såvitt avser bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i avgiftsbelagda verksamhetens omsättning.

2. Garantiverksamheten och statens internbank omfattas inte av 7 § avgiftsförordningen (1992:191) om samrådsskyldighet om avgifter.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor med anledning av avvecklingen av Venantius AB 

 A. Riksgäldskontoret bemyndigas att ta emot medel på konto från Venantius AB.

B. I samband med Riksgäldskontorets övertagande av Venantius lån m.m. i februari 2007 uppstod en fordran på statsverket. Riksgäldskontoret skall reglera fordran på statsverket genom betalning från statens centralkonto i Riksbanken till Riksgäldskontorets checkräkning. Det sker i samma takt som de övertagna lånen förfaller till betalning. Villkoren finns preciserade i bilaga där även betalningsprofilen bilagts.

På regeringens vägnar
Sven-Otto Littorin
Liso Norrman
Kopia till

Riksdagens finansutskott
Riksbanken
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Regeringskansliets internrevision, SB
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/OFA
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SMS
Försvarsdepartementet, Enheten för det civila försvaret
Krisberedskapsmyndigheten
Insättningsgarantinämnden
Finansinspektionen