Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 16

2007-06-28
N2007/5878/ENT
N2007/5892/SAM (delvis)
Verket för näringslivsutveckling
Liljeholmsvägen 32
117 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslagen 33:1 och 33:6 (2006) Allmänna regionalpolitiska åtgärder och Insatser med anledning av försvarsomställningen inom utgiftsområde 19 Regional utveckling (rskr. 2006/07:64)
Riksdagen har beslutat om anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 19, bet. 2006/07:NU2, rskr. 2006/07:64, prop. 2006/07, utg.omr. 19, bet. FiU:21, rskr. 2006/07:222).

Mål m.m. för Verket för näringslivsutveckling (Nutek) samt länsstyrelsernas regionala utvecklingspolitiska verksamheter behandlas i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Mål m.m. beträffande den regionala utvecklingspolitiska verksamheten hos Skåne läns landsting och Västra Götalands läns landsting (fortsättningsvis benämnda självstyrelseorganen) samt samverkansorganen i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Gotlands, Blekinges, Hallands, Värmlands, Örebros, Dalarnas och Gävleborgs län (forsättningsvis benämnda samverkansorganen) framgår av särskilt regeringsbeslut den 21 december 2006.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:1

Allmänna regionalpolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling617 912
ap.22Nutek (ram)617 912
ap.22.1Nutek (ram)344 500
ap.22.2Regionförbundet i Kalmar län (ram)39 762
ap.22.3Gotlands kommun (ram)23 370
ap.22.4Skåne läns landsting (Region Skåne) (ram)16 826
ap.22.5Västra götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen) (ram)65 424
ap.22.6Regionförbundet Uppsala län (ram)4 950
ap.22.7Regionförbundet Östsam (ram)10 250
ap.22.8Region Blekinge (ram)19 150
ap.22.9Region Halland (ram)4 450
ap.22.10Region Dalarna (ram)38 300
ap.22.11Regionförbundet Sörmlands län (ram)7 800
ap.22.12Regionförbundet Jönköpings län (ram)11 650
ap.22.13Regionförbundet i Örebro län (ram)4 170
ap.22.14Region Värmland (ram)14 920
ap.22.15Regionförbundet Gävleborg (ram)8 930
ap.22.16Kommunalförbundet Södra Smålands kommuner och landsting (ram)3 460
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län8 300
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)8 300
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län4 950
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)4 950
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län7 800
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)7 800
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län10 250
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)10 250
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län11 650
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)11 650
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län13 840
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)13 840
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län2 538
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)2 538
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län1 230
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)1 230
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län19 150
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)19 150
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län1 074
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)1 074
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län4 450
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)4 450
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län4 176
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)4 176
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län59 680
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)59 680
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län37 530
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)37 530
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län32 900
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)32 900
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län38 300
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)38 300
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län80 370
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)80 370
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län115 500
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)115 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län121 000
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)121 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län126 500
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)126 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län139 000
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)139 000
Disponeras av regeringen33 404
ap.26Till regeringens disposition (ram)33 404
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet500
ap.23Till Regeringskansliets disposition (ram)500

Villkor för anslag 33:1

ap.21 Länsstyrelsen i Norrbottens län

ANSLAGSPOSTERNA 1-21 SAMT ANSLAGSPOSTERNA 22:2-22:16

Samtliga beslut beträffande de nedan angivna ändamålen enligt punkt 1-6 skall fattas mot tilldelad bemyndiganderam. Beslut beträffande det nedan angivna ändamålet enligt punkt 7 skall fattas mot tilldelat anslag.

Medlen skall i så stor utsträckning som möjligt medfinansiera åtgärder och insatser inom ramen för regionala tillväxtprogram och EG:s strukturfondsprogram, överensstämma med övriga villkor för anslaget och mål för verksamheten, samt användas i enlighet med de riktlinjer som anges i nationella förordningar och i respektive strukturfondsprogram.

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse och Nutek (anslagsposterna 22:2-22:5) för de nedan angivna ändamålen 1-7 och av Nutek (anslagsposterna 22:6-22:16) för ändamålen 6 och 7.

1. Regionalt investeringsstöd

2. Regionalt bidrag till företagsutveckling

3. Stöd till kommersiell service

4. Sysselsättningsbidrag

5. Såddfinansiering

6. Regional projektverksamhet

I län med självstyrelseorgan samt i Kalmar och Gotlands län beslutar länsstyrelserna om medel inom den regionala projektverksamheten som avser vidareutveckling av länsstyrelsernas roll som samordnare av de statliga insatserna i det regionala utvecklingsarbetet, insatser för samordnade servicelösningar i glesbygd samt vissa jämställdhetsinsatser.

I övriga län med samverkansorgan skall länsstyrelserna prioritera projekt som bidrar till att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden. Projekt som avser länsstyrelsens roll som samordnare av de statliga insatserna i det regionala utvecklingsarbetet, insatser för samordnade servicelösningar i glesbygd samt vissa jämställdhetsinsatser är därför särskilt prioriterade.

Länsstyrelsen i Norrbottens län skall svara för den svenska offentliga medfinansieringen av åtgärden tekniskt stöd i EG-kommissionens gemenskapsinitiativ Interreg IIIA Nord.

7. Uppföljning och utvärdering

Anslagsposten 10: 130 000 kr

Anslagsposterna 8, 22:11 och 22:16: 200 000 kr

Anslagsposten 7 och 22:9: 230 000 kr

Anslagsposterna 22:6: 250 000 kr

Anslagsposterna 3, 11 och 22:13: 300 000 kr

Anslagsposterna 2, 6, 12 och 22:15: 400 000 kr

Anslagsposterna 22:4 och 22:12: 500 000 kr

Anslagsposten 22:7: 530 000 kr

Anslagsposterna 1, 22:8 och 22:10: 600 000 kr

Anslagsposterna 5 och 22:14: 700 000 kr

Anslagsposterna 4 och 9: 800 000 kr

Anslagsposterna 15, 16 och 22:2: 1 000 000 kr

Anslagsposterna 14 och 22:3: 1 200 000 kr

Anslagsposten 13: 1 300 000 kr

Anslagsposten 17: 1 600 000 kr

Anslagsposten 22:5: 2 100 000 kr

Anslagsposterna 18-21: 2 500 000 kr

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive länsstyrelse, självstyrelseorgan och samverkansorgan, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp för utvärdering av insatser inom de regionala tillväxtprogrammen, vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget.

Anslagsposterna 22:2-22:16

Medlen disponeras av Nutek för:

Utbetalningar till följd av beslut av självstyrelseorganen och samverkansorganen.

Nutek skall betala ut medlen på uppdrag av självstyrelseorganen och samverkansorganen enligt de av dem fattade besluten. Utbetalning skall göras inom ramen för respektive självstyrelseorgans och samverkansorgans tilldelat belopp. Utbetalning skall ske via Nutek:s datasystem STINS/NYPS.

ap.22.1 Nutek

ANSLAGSPOST 22:1

Samtliga beslut beträffande de nedan angivna ändamålen enligt punkt 1 och 4, undantaget basfinansiering av lokala och regionala resurscentra för kvinnor, skall fattas mot tilldelad bemyndiganderam. Beslut beträffande de nedan angivna ändamålen 3 och 4 vad avser basfinansiering av lokala och regionala resurscentra för kvinnor och ändamål 5 skall fattas mot tilldelat anslag.

Nutek skall vid prioritering mellan ändamålen säkerställa en rimlig nivå av företagsstöd där Nutek är ensam beslutsfattare.

Av anslagsbehållningen 2007 får Nutek disponera 7 500 000 kronor för att under 2007 fullgöra utbetalningar med anledning av regeringens beslut (N2002/5290/RUT) om regionalt utvecklingsbidrag till Karlsborgs kommun.

Medlen disponeras av Nutek för följande ändamål:

1. Regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag som beviljas av regeringen eller Nutek

2. Stöd till kommersiell service

I det fall en kommun ansöker om hemsändningsbidrag enligt 19 § förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service skall självstyrelseorganet eller samverkansorganet (Kalmar och Gotlands län) i länet, om det tillstyrker ansökan, med eget yttrande lämna över ansökan till Nutek för prövning.

Om Nutek beviljar bidraget skall utgifterna belasta självstyrelseorganets eller samverkansorganets delpost.

Om självstyrelseorganet eller samverkansorganet (Kalmar och Gotlands län) inte tillstyrker ansökan skall Nutek avslå denna.

Nutek ansvarar för uppföljning av dessa hemsändningsbidrag.

3. Utgifter på grund av vissa garantiåtaganden gentemot banker

4. Projektverksamhet

Projektverksamheten skall i tillämpliga delar samordnas med den projektverksamhet som finansieras med medel under utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 38:2 Näringslivsutveckling m.m.

Nutek skall svara för den svenska offentliga medfinansieringen av åtgärden tekniskt stöd i EG-kommissionens gemenskapsinitiativ Interreg IIIB Östersjön, Nordsjön och Norra Periferin samt Interreg IIIC Norra Zonen, Interact och Urbact avseende programperioden 2000-2006. Nutek skall vidare svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för programperioden 2007-2013 inom ramen för programmen för territoriellt samarbete; Mellersta Östersjön, Södra Östersjön, Östersjöregionen, Nordsjöregionen, Interreg IVC, Interact II, Urbact II och ESPON. Nutek skall vidare svara för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB.

Nutek skall reservera 30 000 000 kronor till insatser i enlighet med regeringsbeslut den 28 oktober 2004 om uppdrag till Verket för innovationssystem att lämna förslag till FoU-program inom områdena produktionsteknik och fordonstelematik.

Lokala och regionala resurscentra för kvinnor

Syftet med verksamheten vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor är att bidra till att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom regionala utvecklingsprogram, regionala tillväxtprogram och strukturfondsprogram. Verksamheten skall bidra till en hållbar tillväxt.

Nutek skall avsätta 10 000 000 kronor till basfinansiering av lokala och regionala resurscentra för kvinnor. Dessa bidrag kan medfinansieras av annan. Med basfinansiering avses finansiering av personal, lokaler och administration samt av horisontell samverkan mellan resurscenter.

Nutek skall dessutom avsätta lägst 26 000 000 kronor för bidrag till projekt vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor.

Medel skall främst avsättas till större regionala utvecklingsprojekt av försökskaraktär. Projekten skall i stor utsträckning bedrivas som samverkansprojekt med andra lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.

Vid beviljande av projektmedel skall samråd ske med länsstyrelsernas särskilda sakkunniga för jämställdhet och med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet.

Av bidraget skall tillräckliga medel avsättas för att genomföra en kontinuerlig uppföljning av verksamhetens utveckling och nya inriktning. Det innebär att Nutek skall se till att verksamheten löpande följs upp av särskilt utsedd extern expertis eller följeforskare.

I frågor rörande affärsrådgivning för kvinnor bör samverkan ske med etablerade rådgivningsaktörer.

5. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Nutek får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget.

Nutek får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för kostnader i form av amortering och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av ett nytt system för projekt- och stödärendehantering (NYPS).

6. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområde B

I den omfattning kreditförluster uppstår i stödområde B skall Nutek lämna ersättning upp till maximalt 10 000 000 kronor årligen avseende ALMI Företagspartner AB (ALMI) och 4 000 000 kronor årligen avseende Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde B skall redovisas avgränsat från övriga ALMI-lån respektive Norrlandsfondenlån och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt avtal med Nutek.

ap.23 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget disponeras av Regeringskansliet för konsult- och utredningsinsatser m.m.

ap.26 Till regeringens disposition

Medlen disponeras av regeringen dels för eventuell ytterligare fördelning till länsstyrelser, självstyrelseorgan, samverkansorgan och Nutek, dels för viss central utvecklingsverksamhet, m.m.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Budgetår 2006

33:6

Insatser med anledning av försvarsomställningen (Ramanslag)

Disponeras av regeringen0
ap.1Insatser med anledning av försvarsomställningen (ram)0

Villkor för anslag 33:6

ap.1 Insatser med anledning av försvarsomställningen

Anslaget skall användas för insatser i de lokala arbetsmarknadsregioner som berörs mest av försvarsomställningen, dvs. Östersund, Arvidsjaur, Karlstad/Kristinehamn och Gotland. Anslaget skall användas för delfinansiering av kostnader för omlokalisering av statliga arbetstillfällen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder
ap.18303 %0
ap.24953 %0
ap.37803 %0
ap.41 0253 %0
ap.51 1653 %0
ap.61 3843 %0
ap.72543 %0
ap.81233 %0
ap.91 9153 %0
ap.101073 %0
ap.114453 %0
ap.124183 %0
ap.135 9683 %0
ap.143 7533 %0
ap.153 2903 %0
ap.163 8303 %0
ap.178 0373 %0
ap.1811 5503 %0
ap.1912 1003 %0
ap.2012 6503 %0
ap.2113 9003 %0
ap.22.134 45017 7210
ap.22.23 9763 %0
ap.22.32 3373 %0
ap.22.41 6833 %0
ap.22.56 5433 %0
ap.22.64953 %0
ap.22.71 0253 %0
ap.22.81 9153 %0
ap.22.94453 %0
ap.22.103 8303 %0
ap.22.117803 %0
ap.22.121 1653 %0
ap.22.13417Inget0
ap.22.141 492Inget0
ap.22.15893Inget0
ap.22.16346Inget0
ap.23503 %0
ap.263 7243 %0
33:6 (2006) Insatser med anledning av försvarsomställningen
ap.1 (2006)0Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder
ap.22.1760 600324 000332 0752015
ap.22.250 50018 00020 0002015
ap.22.336 00013 00015 0002015
ap.22.420 40012 0006 0002015
ap.22.593 00037 00040 0002015
ap.22.67 0003 0004 0002015
ap.22.712 0008 0002 0002015
ap.22.823 0008 0006 0002015
ap.22.95 0003 0001 0002015
ap.22.1060 00023 00020 0002015
ap.22.1111 0005 0005 0002015
ap.22.1216 0005 0005 0002015
ap.22.1315 00010 0005 0002015
ap.22.1445 00015 00015 0002015
ap.22.1540 00010 00015 0002015
ap.22.169 0006 0003 0002015
ap.113 5004 0004 4352009
ap.27 0003 5002 4922009
ap.311 0009 0001 4982009
ap.412 0009 0002 6092009
ap.515 0008 0003 0002014
ap.616 00012 0004 0002009
ap.77 0003 0001 3002009
ap.83 0001 0001 0002009
ap.925 00019 0005 2952014
ap.103 0001 2002592009
ap.115 0001 5004142009
ap.127 0005 08502009
ap.1375 00050 00025 0002014
ap.1455 00030 00020 0002014
ap.1558 00035 86021 7402009
ap.1670 00048 00019 3352014
ap.17120 00050 00068 0002014
ap.18255 000113 03181 7612014
ap.19265 00072 00053 4032014
ap.20230 000102 00017 0002014
ap.21324 00098 500181 0002015
ap.26120 00030 00010 0002009
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheterna får med stöd av bemyndiganden under 2007 göra ekonomiska åtaganden i samband med regionala utvecklingspolitiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, som innebär behov av framtida anslag på högst 2 900 000 000 kronor under perioden 2008-2015. Bemyndigandets fördelning på respektive anslagspost framgår av tabellen ovan (underindelning av bemyndigande).

Angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativ.

Åtaganden, som är gjorda med stöd av tilldelade bemyndiganden åren 1997-2006 och som ännu inte infriats, dvs. ännu inte utbetalats, ianspråktar utrymme under bemyndiganderamen för 2007. Tilldelat anslag för 2007 skall finansiera åtaganden som gjorts 1997-2006 med stöd av tilldelat bemyndigande och som skall utbetalas under 2007. Anslaget skall också finansiera utbetalningar under 2007 till följd av beslut som fattas samma år.

Anslagsposter

Maximala utbetalningar 2008 (tkr)

1. Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)

8 300

2. Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)

3 960

3. Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)

6 240

4. Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)

8 200

5. Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)

9 320

6. Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)

8 650

7. Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)

2 115

8. Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)

1 230

9. Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)

15 320

10. Länsstyrelsen i Skåne län (ram)

895

11. Länsstyrelsen i Hallands län (ram)

3 560

12. Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)

3 480

13. Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)

37 300

14. Länsstyrelsen i Örebro län (ram)

16 680

15. Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)

32 900

16. Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)

30 640

17. Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)

62 510

18. Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)

115 500

19. Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)

121 000

20. Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)

126 500

21. Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)

139 000

22. Verket för näringslivsutveckling (ram)


 

22.1 Verket för näringslivsutveckling

320 000

22.2 Regionförbundet i Kalmar län (ram)

40 185

22.3 Gotlands kommun (ram)

23 370

22.4 Skåne läns landsting (Region Skåne) (ram)

17 005

22.5 Västra Götalands län landsting (Västra Götalandsregionen) (ram)

66 120

22.6 Regionförbundet Uppsala län (ram)

5 940

22.7 Regionförbundet Östsam (ram)

12 300

22.8 Region Blekinge (ram)

22 980

22.9 Region Halland (ram)

5 340

22.10 Region Dalarna

45 960

22.11 Regionförbundet Sörmlands län (ram)

9 360

22.12 Regionförbundet Jönköpings län (ram)

13 980

22.13 Regionförbundet Örebro län (ram)

25 020

22.14 Region Värmland (ram)

37 300

22.15 Regionförbundet Gävleborg (ram)

26 790

22.16 Kommunalförbundet Södra Smålands kommuner och landsting (ram)

8 650

Regeringen avser att återkomma om maximala utbetalningsnivåer för 2009, fördelat mellan beslutsfattare.

Villkor 2008

I beloppen ingår maximala utbetalningar 2008 till följd av dels åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande 2007, dels beslut 2008. Utöver beloppen kan ytterligare utbetalningar göras motsvarande eventuellt anslagssparande som får disponeras eller genom att en eventuell anslagskredit utnyttjas. Beloppen gäller som planeringsram under förutsättning att anslaget för 2008 kommer att uppgå till det belopp som beräknats i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1, utg. omr. 19), dvs. 1 495 837 000 kronor.

Övriga bestämmelser

Medlen får inte, utöver vad som avses i förordningen (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete och vad som framgår av ändamålen 6 och 7 under anslagsposterna 1-21 och 22 (anslagsposterna 22:2-22:16) samt ändamålen 4 och 5 under anslagspost 22:1 användas för att bekosta förvaltningskostnader.

Vid utbetalning av regionala företagsstöd skall endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EG:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, skall redovisas som bidrag från annan myndighet.

Ersättning som tillfaller staten fram till och med den 31 december 2001 på grund av beviljade lån till privata investmentbolag eller av att regionala utvecklingsbidrag beviljats som villkorslån enligt 51 a § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar samt 43 § förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige, skall tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 4136 Återbetalning av övriga näringslån.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav av lokaliserings- och utvecklingsbidrag samt regionalt investeringsstöd enligt förordningen (2005:527) om regionalt investeringsstöd, småföretagsstöd enligt förordningen (2000:282) om småföretagsstöd, avskrivningslån eller regionalt bidrag till företagsutveckling enligt förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag enligt förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag eller investeringsbidrag enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar, skall tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service och förordningen (1995:1254) om statligt stöd till tekniskt forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet skall redovisas mot anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs skall redovisas mot anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Registrering av beslut m.m. i Nutek:s datasystem STINS/NYPS, avseende ändamålen 1-7 under anslagsposterna 1-21 och 22 (anslagsposterna 22:2-22:16) samt ändamålen 1 och 4 under anslagspost 22:1, skall ske senast tre veckor efter fattat beslut av Nutek, länsstyrelserna, självstyrelseorganen och samverkansorganen.  

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Lars Andersson
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet/GU
Försvarsdepartementet/CIV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/S7
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/LS
Socialdepartementet/SF
Socialdepartementet/FH
Utbildningsdepartementet/SV
Kulturdepartementet/KR
Jordbruksdepartmentet/KO
Miljödepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Näringsdepartementet/NL
Näringsdepartementet/AU
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/E
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Kammarkollegiet
Glesbygdsverket
Konsumentverket
Länsstyrelserna
Stiftelsen Norrlandsfonden
ALMI Företagspartner AB
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Västra Götalands läns landsting (Västra Götlandsregionen)
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommun
Region Blekinge
Region Halland
Regionförbundet Östsam
Regionförbundet Uppsala län
Region Dalarna
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Jönköpings län
Region Värmland
Regionförbundet Gävleborg
Regionförbundet i Örebro län
Regionförbundet Södra Småland