Finansdepartementet


Regeringsbeslut
11

2007-06-20
Fi2007/4994
Tullverket
Box 12854
112 98 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Tullverket
Riksdagen har beslutat om Tullverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 03, bet. 2006/07:SkU1, rskr. 2006/07:29).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Tullverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Skatt, tull och exekutionTullBrottsbekämpning
Tullhantering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål

Att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.


Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen.

Återrapportering

Bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

1.1.1

Verksamhetsområde Tull

Mål

Att eftersträvade tullar, skatter och avgifter, liksom efterlevnaden av in- och utförselrestriktionerna, skall säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag i samband med in- och utförsel av varor. Brottslighet som har samband med in- och utförsel av varor skall förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag skall ha förtroende för Tullverkets verksamhet.

Återrapportering

En bedömning av resultatutvecklingen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Brottsbekämpning

Mål 1

Brottsbekämpningen skall inriktas på att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten. Tullverket skall bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.

Återrapportering

En beskrivning av hur brottsbekämpningen inriktats på att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet. Av redovisningen skall dessutom framgå:

 • Antal kriminella nätverk som är utslagna eller allvarligt störda, fördelade på narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling.
 • Förverkat ekonomiskt värde av denna brottslighet.

Mål 2

Narkotikabekämpningen skall ges högsta prioritet. Tullverket skall bidra till att minska tillgången av narkotika i Sverige.

Återrapportering

En beskrivning av hur narkotikabekämpningen getts högsta prioritet och en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska tillgången av narkotika i Sverige. Av redovisningen skall dessutom framgå:

 • Beslag av narkotika - typ, mängd och antal beslag samt beslagsvärdet mätt som samhällsnyttovärde.
 • Den beslagtagna narkotikans andel av tillgången på illegalt införd narkotika.

Mål 3

Förhindrande av storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak skall ges hög prioritet. Tullverket skall bidra till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige.

Återrapportering

En beskrivning av hur förhindrandet av storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak givits hög prioritet och en bedömning av hur Tullverket bidragit till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige. Av redovisningen skall dessutom framgå:

 • Beslagtagen/omhändertagen illegalt införd alkohol och tobak - mängd och antal beslag/omhändertaganden samt beslagsvärdet mätt som skattebortfall.
 • Den beslagtagna/omhändertagna alkoholens andel av illegalt införd alkohol.

Mål 4

Bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten skall ges hög prioritet för att minska skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) och begränsa den illojala konkurrensen.

Återrapportering

En beskrivning av hur bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten givits hög prioritet och en bedömning av hur detta minskat skattefelet och begränsat den illojala konkurrensen. Av redovisningen skall dessutom framgå:

 • Efterkontroller där ekonomisk brottslighet misstänks - antal och undandragna avgifter.
 • Ekobrottsärenden där åtal väckts - antal och undandragna avgifter.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tullhantering

Mål 1

Tull, skatt och avgifter skall fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt.

Återrapportering

En beskrivning av Tullverkets åtgärder för att minimera skattefelet för tull, skatt och avgifter samt en bedömning av i vilken grad skattefelet har förändrats. Av redovisningen skall dessutom framgå:

 • Skattefelet totalt och fördelat på tull, skatt och avgifter.
 • Kvaliteten på de av företagen lämnade uppgifterna i samband med import.

Mål 2

Fastställda belopp skall betalas i sin helhet och inom utsatt tid (uppbördsfelet). All uppbörd – såväl tull som skatt och avgifter – skall uppbäras lika effektivt.

Återrapportering

En beskrivning av Tullverkets åtgärder för att minimera uppbördsfelet för tull, skatt och avgifter samt en bedömning av i vilken grad uppbördsfelet har förändrats. Beskriv även hur Tullverket säkerställt att all uppbörd uppburits lika effektivt. Av redovisningen skall dessutom framgå:

 • Uppbördsfelet; totalt och fördelat på tull, skatt och avgifter.
 • Under året debiterad och influten uppbörd fördelad på tull, skatt och avgifter.
 • Totala storleken (av årets fastställelser) av tull som vid årets slut kvarstår i de särskilda räkenskaperna för EU:s egna medel.
 • Ränteanspråk från Europeiska kommissionen pga av för sent tillhandahållna egna medel.
 • Anspråk på egna medel från Europeiska kommissionen avseende krav på ekonomiskt ansvar för administrativa misstag.

Mål 3

Kontroller av in- och utförselrestriktionerna skall särskilt inriktas på hot mot hälsa, miljö och säkerhet.

Återrapportering

En beskrivning av hur Tullverket särskilt inriktat kontrollerna av in- och utförselrestriktionerna på hot mot hälsa, miljö och säkerhet. Av redovisningen skall dessutom antal upptäckta avvikelser, mängd och typ av avvikelse framgå.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Generella krav på redovisning och återrapportering

Tullverket skall med utgångspunkt i regleringsbrevet för varje verksamhetsgren fastställa årliga mål som är tydligt uppföljningsbara.

Resultatet av Tullverkets verksamhet skall analyseras och kommenteras med utgångspunkt i regleringsbrevets och Tullverkets uppställda mål. Slutsatser om utvecklingen och hur resultatet förhåller sig till de uppställda målen skall redovisas med utgångspunkt i den gjorda analysen.

Det som nu har sagts får leda till att påbörjade tidsserier i återrapporteringen bryts, bara om detta ingår i en genomtänkt vidareutveckling av resultatredovisningen som är tydligt redovisad tillsammans med en analys av vad förändringen innebär för möjligheten att bedöma resultatet av verksamheten.

Tullverket skall i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen skall följa samma indelning som resultatredovisningen och redovisa löpande årsserier som omfattar minst tre år.

Redovisningen skall innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhetsgren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

Riskanalys och underrättelsearbete

Tullverket skall utveckla arbetet med riskanalys och underrättelsearbete.

Återarrapportering

De åtgärder som vidtagits för att utveckla arbetet med riskanalys och underrättelsearbete och en bedömning av hur detta arbete påverkat måluppfyllelsen per verksamhetsgren.

Elektronisk hantering av dokument och information

Tullverket skall år 2010 till helt övervägande del ha en elektronisk och automatisk hantering av dokument och information inom sitt verksamhetsområde.

Återrapportering

De åtgärder som vidtagits och planeras för att Tullverket till år 2010 till helt övervägande del skall ha en elektronisk och automatisk hantering av dokument och information. För de dokument- och informationsflöden som Tullverket bedömer som viktiga skall en redovisning ske av hur stor del av flödena som är elektroniska samt en bedömning av hur stora resurser som kan frigöras till följd av en ökad elektronisk hantering. Tullverket skall även redovisa en bedömning av hur de egna kostnaderna samt företagens och medborgarnas fullgörandekostnader beräknas förändras med anledning av vidtagna åtgärder.

Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Tullverkets område skall vara behovsanpassad och lättillgänglig.

Återrapportering

De insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Tullverkets verksamhetsområde skall vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

En redogörelse för arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Internationellt samarbete

I det internationella samarbetet skall Tullverket medverka i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och samarbetsformer för att effektivare bekämpa gränsöverskridande brottslighet i samband med varors in– och utförsel. Därvid skall särskilt prioriteras bekämpning av narkotika-, alkohol- och tobakssmuggling samt ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet. I detta arbete har myndigheten en viktig uppgift i att biträda regeringen med expertis i sakfrågor samt att analysera problemställningar och föreslå ståndpunkter.

I det europeiska och övriga internationella administrativa samarbetet inom myndighetsområdet skall Tullverket prioritera insatser för regel- och procedurförenklingar, rationell användning av IT, informationsutbyte och utbildning.

Återrapportering

En beskrivning av de områden inom vilka det sker ett internationellt samarbete och hur mycket resurser som avsatts för detta samarbete samt en redovisning av i vilka internationella arbetsgrupper Tullverket deltagit, som skall redovisas separat till regeringen i anslutning med årsredovisningen. En redogörelse för hur den information som erhålls från andra länder tas tillvara i myndighetens arbete. En bedömning av vilka effekter det internationella samarbetet fått för Tullverkets måluppfyllelse

Skydd och beredskap

Tullverket skall ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med de definitioner som anges i regeringsbeslut (Fö2006/2843/CIV).

Återrapportering

Inom verksamhetsgrenen Krisberedskapsförmåga skall Tullverket redovisa ovanstående förmågor enligt skalan;

 • god förmåga,
 • i huvudsak god förmåga, men med vissa brister,
 • viss, men bristfällig förmåga,
 • ingen/mycket bristfällig förmåga.
Redovisningens bedömningar skall göras gentemot de risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och gentemot de omvärldsexempel som Krisberedskapsmyndigheten har tagit fram. Gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt påverkar förmågan att hantera allvarliga störningar skall redovisas, liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat sätt, om inte den ordinarie verksamheten kan bedrivas. Uppföljningen skall redovisa vilka effekter genomförda åtgärder och verksamheter haft på förmågorna. I de fall utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa haft på förmågorna skall särredovisas.

3

Organisationsstyrning

Tullverkets arbete med kompetensförsörjning skall omfatta insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och bättre hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen. Effekter av en ökad automatiseringsgrad skall analyseras och beskrivas.

Tullverket skall se till att personal i linjeverksamheten och berörd personal i staberna har kännedom om de mänskliga rättigheterna och dess implikationer vad avser myndighetens verksamhet. Tullverket skall redovisa på vilket sätt perspektivet mänskliga rättigheter har integrerats i myndighetens relevanta utbildningar samt utvärdera effekterna av denna utbildning.

Tullverket skall kontinuerligt bedriva ett förbättringsarbete när det gäller arbetsmiljön. I detta ingår att utveckla och förbättra de faktorer som leder till ökad motivation, effektivitet och bättre hälsa. En viktig aspekt och del i detta är att systematiskt arbeta för att minska stress och sjukfrånvaro. En redovisning skall ske av vilka åtgärder som vidtagits och hur dessa påverkat ovannämnda faktorer.

4

Uppdrag

Effektivitet i smugglingsbekämpningen

Tullverket skall mäta effektiviteten i smugglingsbekämpningen av narkotika, alkohol och tobak genom att ställa sina insatser i relation till utvecklingen av konsumtionen på den svenska marknaden. Tullverket skall särskilt redovisa vilka effekter den föreslagna höjningen av tobaksskatten fått för myndighetens kontrollverksamhet. Redovisning skall ske senast den 15 oktober 2007.

Customs Trade Systems

Tullverket skall redovisa hur utvecklingsarbetet med det EU-gemensamma projektet e-tull och inom ramen för detta, det nationella Customs Trade Systems (CTS) fortskrider. I redovisningen skall Tullverket lämna en beskrivning av CTS systemuppbyggnad, tidsplaner och konsekvenser för Tullverket av utvecklings- och införandearbetet. Vidare bör konsekvenserna för näringslivet belysas. Redovisning skall ske senast den 15 januari 2008.

Effektivare gränskontroll

Tullverket skall i samband med årsredovisningen redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av det tillfälliga tillskottet, under 2006 och 2007, om 25 miljoner kronor för att ytterligare förbättra gränskontrollen i syfte att bekämpa den illegala införseln av narkotika, alkohol och tobak samt för att i övrigt förstärka brottsbekämpningen.

Antidiskrimineringsstategier

Tullverket skall upprätta en antidiskrimineringsstrategi i enlighet med åtgärd 11 i En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 (Regeringens skrivelse 2005/06:95). Samråd skall ske med DO, HomO och Handisam vid upprättandet av strategin. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 september 2007.

Indikatorer

Tullverket skall i samråd med Skatteverket och Kronofogdemyndigheten ta fram indikatorer som åskådliggör resultatet avseende måluppfyllelsen för sitt politikområde, sina verksamhetsområden och sina verksamhetsgrenar. Uppdraget skall redovisas senast den 15 maj 2007.

Postförsändelser

Tullverket skall i enlighet med skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU28 Förbättrad kontroll av vissa punktskattepliktiga varor, m.m. senast vid utgången av april 2007 till Finansdepartementet redovisa antalet granskade och öppnade postförsändelser år 2006 samt resultatet av dessa åtgärder, med anledning av de befogenheter Tullverket fick den 1 juli 1998 för öppning av sådana försändelser.

Hälsokonsekvensbedömning

Tullverket skall i samråd med Statens folkhälsoinstitut utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser (HKB) av insatser inom Tullverkets verksamhetsområden. Framtagna metoder skall utgå från bestämningsfaktorer för hälsan inom folkhälsopolitiken som är relevanta för myndighetens verksamhet. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2007.

Administrativ börda

Tullverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 dnr N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.

Tullverket skall i ett första steg redovisa underlag till Finansdepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Tullverket skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Utgiftsprognoser

Tullverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall utförligt kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna skall lämnas senast den
23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:3

Tullverket (Ramanslag)

Disponeras av Tullverket1 472 992
ap.1Tullverket (ram)1 472 992

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Tullverket

 1. Från anslaget betalas kostnaderna för en av Finansdepartementet utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel.
 2. Av anslaget skall 25 000 tkr användas för att förbättra gränskontrollen i syfte att bekämpa den illegala införseln av narkotika, alkohol och tobak samt för att i övrigt förstärka brottsbekämpningen.
 3. Av anslaget skall 28 000 tkr användas för arbete med Customs Trade Systems som skall ersätta tulldatasystemet.
 4. Anslaget får belastas med högst 10 000 000 kronor med anledning av särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Tullverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta skall dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Tullverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Tullverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen beslutat att driva ett ärende mot kommissionen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
3:3 Tullverket
ap.144 19056 9000
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)250 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)100 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25122 749
2007-02-25122 749
2007-03-25122 749
2007-04-25122 749
2007-05-25122 749
2007-06-25122 749
2007-07-25122 749
2007-08-25122 749
2007-09-25122 749
2007-10-25122 749
2007-11-25122 749
2007-12-25122 753
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tullverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Tullverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Expeditions- och ansökningsavgifter0050050000
Tullräkningsavgift004 0004 00000
Tullförättningsavgifter003 5003 50000
Summa008 0008 00000
Uppdragsverksamhet
Kontroll av exportbidragsgods - Jordbruksverket0012 50012 50000
Försäljning av vägavgiftsbevis - Vägverket0050050000
Summa0013 00013 00000
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Dröjsmålsränta2397040015 00015 00000
Avgifter vid Tullverket25410011 00011 00000
Summa0026 00026 00000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

Tullverket får disponera medel från expeditions- och ansökningsavgifter, tullförrättningsavgifter samt tullräkningsavgifter. Övriga avgiftsintäkter från offentligrättslig verksamhet skall redovisas mot inkomsttitel 2541.

Uppdragsverksamhet

Tullverket skall för Jordbruksverkets räkning utföra kontroller av bidragsberättigad jordbruksexport samt kontroller och utredningar av insmugglade djur och produkter. Tullverket skall också svara för förvaltning och utveckling av Tullverkets del i myndigheternas gemensamma elektroniska tjänster. Myndigheterna skall tillsammans komma överens om uppdragens omfattning. Långsiktiga lösningar avseende uppdragen bör eftersträvas och kompensationen för uppdragen får disponeras av Tullverket.

Undantag från 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) medges vad gäller överenskommelsen.

Tullverket skall särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.

Tullverket skall till Jordbruksverket månadsvis överföra influtna avgifter som uttagits med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter samt enligt förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.

Tullverket skall månadsvis även överföra influtna avgifter till Livsmedelsverket enligt förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.

Vattenföroreningsavgifter enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas av Tullverket mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgift, för Kustbevakningens räkning.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras11 575
Belopp angivna i tkr

Villkor

De beräknade inkomsterna avser bidrag från KBM för Tullverkets arbete inom beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Tullverket undantas från kravet i 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) om lönsamhet.

För de offentligrättsliga avgifter som Tullverket disponerar medges undantag från 16 § anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Richard Halltell
Kopia till

Skatteutskottet, Sveriges riksdag
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Justitiedepartementet
Näringsdepartementet
Utrikesdepartementet
Ekonomistyrningsverket
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skatteverket
Statens jordbruksverk
Statistiska centralbyrån
Budgetavdelningen, Fi
Samordnings- och styrningsenheten, Fi