Finansdepartementet


Regeringsbeslut
43

2007-06-20
Fi2007/5028 (delvis)
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslagen 48:1, 48:2 och 48:3 inom utgiftsområde 25
Riksdagen har beslutat om anslaget 48:1, anslaget 48:2 och anslaget 48:3 för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 25, bet. 2006/07:FiU3, rskr. 2006/07:83, prop. 2006/07:100, utg.omr. 25, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:1

Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket70 818 203
ap.1Kommunalekonomisk utjämning kommuner (ram)55 161 203
ap.2Kommunalekonomisk utjämning landsting (ram)15 657 000

Villkor för anslag 48:1

ap.1 Kommunalekonomisk utjämning kommuner

Utbetalningen skall minskas med utnyttjad anslagskredit. Skatteverket får därmed betala ut högst 55 156 734 tkr år 2007.

ap.2 Kommunalekonomisk utjämning landsting

Utbetalningen skall minskas med utnyttjad anslagskredit. Skatteverket får därmed betala ut högst 15 656 474 tkr år 2007.

48:2

Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket2 138 470
ap.1Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (ram)2 013 470
ap.2Särskilt bidrag (ram)125 000

Villkor för anslag 48:2

ap.2 Särskilt bidrag

Medel skall betalas ut till berörda kommuner senast i juni 2007. Om Skatteverkets slutliga beslut om bidrag och avgifter i systemet för utjämning avseende kommunernas LSS-kostnader överklagas, skall dock utbetalningen ske senast sex veckor efter det att samtliga nämnda beslut vunnit laga kraft.

48:3

Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket8 050
ap.1Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (ram)1 050
ap.2Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser (ram)3 000
ap.3Bidrag till ett nationellt benchmarkingprojekt (ram)4 000

Villkor för anslag 48:3

ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket skall senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för kommunal redovisning.

ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser

Skatteverket skall senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för främjande av kommunala analyser.

ap.3 Bidrag till ett nationellt benchmarkingprojekt

Skatteverket skall senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Sveriges Kommuner och Landsting.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
48:1 Kommunalekonomisk utjämning
ap.10Inget0
ap.20Inget0
48:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.10Inget0
ap.25 000Inget0
48:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Mats Odell
Ola Eriksson
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS