Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
24

2007-06-20
Fö2007/1592/MIL
Totalförsvarets pliktverk
Karolinen
651 80 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Totalförsvarets pliktverk
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets pliktverks verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 06, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:31).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Totalförsvarets pliktverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretTotalförsvarspliktig personal inom det militära försvaret
Det civila försvaretTotalförsvarspliktig personal inom det civila försvaret

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.1

Verksamhetsområde Det militära försvaret

1.1.1.1

Verksamhetsgren Totalförsvarspliktig personal inom det militära försvaret

1 Inskrivning och påbörjad utbildning

Totalförsvarets pliktverk skall mönstra och skriva in totalförsvarspliktiga till grundutbildning. Minst 90 procent av de inskrivna under kalenderåret skall skrivas in till en grundutbildning som påbörjas senast tjugofyra månader efter den inskrivnes mönstring. Detta skall ske så att antalet inryckta i förhållande till respektive utbildande förbands inryckandebehov inte avviker med mer än fem procent.

Återrapportering

Resultatet av mönstringen och inskrivningen skall redovisas. Dessutom skall anges i vilken grad målet har uppnåtts. Orsaker till avvikelser skall förklaras. Redovisningen skall innehålla en jämförelse med föregående år.

2 Jämställdhet och mångfald inom totalförsvaret

Totalförsvarets pliktverk skall, i samråd med Försvarsmakten och andra utbildningsanordnare, vidta åtgärder för att totalförsvaret skall spegla samhällets mångfald, bland annat i fråga om kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Detta skall ske bland annat genom att verka för att fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund söker och fullgör värnpliktsutbildning. Myndigheten skall därutöver motverka diskriminering.

Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa indikatorer på uppnådda effekter av arbetet med jämställdhet och mångfald inom myndighetens verksamhetsområde. Redovisningen skall ske i samråd med Försvarsmakten och andra utbildningsanordnare. Antalet kvinnor som genomgår antagningsprövning och resultatet därav skall redovisas. Därutöver skall eventuella avvikelser och skälen till dessa redovisas.

1.1.2

Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Totalförsvarspliktig personal inom det civila försvaret

3 Inskrivning och påbörjad utbildning

Totalförsvarets pliktverk skall mönstra och skriva in totalförsvarspliktiga till grundutbildning. Detta skall ske så att antalet inryckta i förhållande till de bemanningsansvarigas inryckandebehov inte avviker med mer än fem procent. Minst 90 procent av de inskrivna under kalenderåret skall skrivas in till en grundutbildning som påbörjas senast 24 månader efter den inskrivnes mönstring.

Återrapportering

Resultatet av mönstringen och inskrivningen skall redovisas. Dessutom skall anges i vilken grad målet har upnåtts. Orsaker till avvikelser skall förklaras. Redovisningen skall innehålla en jämförelse med föregående år.

4 Jämställdhet och mångfald inom totalförsvaret

Totalförsvarets pliktverk skall, i samråd med Krisberedskapsmyndigheten och andra utbildningsanordnare, vidta åtgärder så att totalförsvaret speglar samhällets mångfald, i fråga om bland annat kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Detta skall ske genom att bland annat verka för att fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund söker och fullgör civilpliktsutbildning. Myndigheten skall därutöver motverka diskriminering.

Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa indikatorer på uppnådda effekter av arbetet med jämställdhet och mångfald inom myndighetens verksamhetsområde. Redovisningen skall ske i samråd med Krisberedskapsmyndigheten och andra utbildningsanordnare. Antalet kvinnor som genomgår antagningsprövning och resultatet därav skall redovisas. Därutöver skall eventuella avvikelser och skälen till dessa redovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

5 Avgiftsfinansierad verksamhet

Den avgiftsfinansierade verksamheten skall redovisas på nivåerna personalredovisning, urval samt övrig uppdragsverksamhet. Intäkter, kostnader och resultat skall redovisas samt vilka de huvudsakliga uppdragsgivarna varit.

6 Prognoser

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast

23 januari,

7 mars,

2 maj,

2 augusti och

30 oktober.

7 Budgetunderlag

Totalförsvarets pliktverk skall i budgetunderlaget utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till indelning i verksamheter, resultatbudget, investeringsplan och budget för abgiftsbelagd verksamhet.

3

Organisationsstyrning

8 Främjande av jämlikhet och jämställdhet

Totalförsvarets pliktverk skall, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet och jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen skall dessutom innehålla:

  • en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling samt
  • en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier.

Av redovisningen skall framgå hur myndigheten arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning.

Övrig återrapportering

Myndigheten skall, i samverkan med Försvarsmakten och Försvarshögskolan, redovisa resultatet av sitt arbete med att genomföra den gemensamma strategi mot ogynnsamma attityder som myndigheterna tidigare redovisat (Fö2006/1152/MIL). Myndigheten skall, i samverkan med Försvarsmakten och Försvarshögskolan, i budgetunderlaget för 2008 redovisa en plan för det fortsatta arbetet från och med 2008.

9 Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets pliktverk skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning.

Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

10 Antalet mönstrade per årsarbetskraft

Antalet mönstrade per årsarbetskraft, jämfört med de tre senaste åren, skall redovisas, analyseras och kommenteras.

11 Fördelning av kostnader per verksamhetsområde

Totalförsvarets pliktverk skall i årsredovisningen för 2007 och i budgetunderlaget inför 2008 göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde.

12 Handläggningstid

Handläggningstiden för ärenden som inte kräver remissförfarande hos andra instanser och/eller myndigheter skall vara högst 30 dagar, om inte den enskilde som ärendet rör begär anstånd eller på annat sätt fördröjer ärendets avgörande.

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa antalet ärenden och handläggningstiden för dessa samt antalet ärenden som krävt remissförfarande. Därutöver skall eventuella avvikelser från målet och skälen till dessa redovisas.

13 Det militära försvarets lednings- och förvaltningskostnader

Mål

För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av regeringsbeslut den 21 december 2006, Fö nr 11, skall myndigheten ha genomfört de strukturförändringar och avvecklingar som krävs senast den 31 december 2008. 

Avvecklingsbudget

Avvecklingskostnaderna får för 2007 högst uppgå till  77 000 000 kronor.   Totalförsvarets pliktverk får som delfinansiering rekvirera medel för detta ändamål från Försvarsmakten under 2007.

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får ej finansieras från myndighetens anslag eller övriga inkomster. 

Myndigheten får endast ha utgifter i avvecklingsarbetet som är absolut nödvändiga till följd av gjorda åtaganden. I den mån avtal med tredje man erfordras eller överförs under avvecklingsperioden skall strikt affärsmässighet iakttas. 

(Kronor)

Avvecklingskostnad TPV

20072008Totalt 2007-2008
Personal, kostnad68 000 00010 000 00078 000 000
Mark, anläggningar, lokaler9 000 000
 
9 000 000
Totalt77 000 00010 000 00087 000 000

Återrapportering

I enlighet med regeringsbeslut den 29 juni 2006 (Fö2006/1672/MIL) skall myndigheten för varje kvartal under ombildningen/avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m. 

Kvartalsredovisningen skall även omfatta uppnådda och planerade kostnadsreduktioner samt de aktiviteter som gjorts för att uppnå dessa.Kvartalsrapporten skall vara regeringen till handa senast en månad efter utgången av varje kvartal. Den kvartalsredovisning av det pågående omställningsarbetet som myndigheten skall lämna i juli 2007 skall göras i delårsrapporten.

Myndigheten skall om den i budgetunderlaget för 2008 föreslår en annan fördelning av kostnadsreduktionerna också lämna förslag på hur dessa skall tas ut, så att reduktionernas omfattning och takten i genomförandet kvarstår.

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa en utvärdering av införandet av stegvis mönstring och rationaliserade metoder, bland annat med avseende på kvalitet.


 

4

Uppdrag

14 Informationsprojekt - ungdomar med utländsk bakgrund

Totalförsvarets pliktverk skall bedriva ett projekt i syfte att genom information bättre förbereda ungdomar med utländsk bakgrund inför mönstring och antagningsprövning samt plikttjänstgöring samt öka kännedomen om totalförsvaret. Resultatet av projektets fjärde år skall redovisas. Projektet skall slutredovisas i delårsrapporten 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:4

Totalförsvarets pliktverk (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets pliktverk204 941
ap.16:4 (ram)204 941

Villkor för anslag 6:4

ap.1 6:4

Anslaget 6:4 Totalförsvarets pliktverk disponeras av Totalförsvarets pliktverk för mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning samt enskilda ärenden inom området. Vidare finansierar anslaget pliktverkets stöd och service till myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret. Av anslaget har fem miljoner kronor beräknats för antagningsprövning av kvinnor.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
6:4 Totalförsvarets pliktverk
ap.16 1483 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)85 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)67 391
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets pliktverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2517 078
2007-02-2517 078
2007-03-2517 078
2007-04-2517 078
2007-05-2517 078
2007-06-2517 078
2007-07-2517 078
2007-08-2517 078
2007-09-2517 078
2007-10-2517 078
2007-11-2517 078
2007-12-2517 083
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets pliktverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:4 ap.16:4

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Personalredovisning4 437-79024 00026 000-2 0001 647
Urvalstjänster605-85631 00031 0000-251
Övrig uppdragsverksamhet5 656-4035 0005 00005 253
Projekt för bättre information till ungdomar med utländsk bakgrund-2 614-2 00002 300-2 300-6 914
Summa8 084-4 04960 00064 300-4 300-265
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Uppgifter som Totalförsvarets pliktverk genomför under verksamheterna personalredovisning, urvalstjänster och övrig uppdragsverksamhet finansieras med avgifter. Med personalredovisning avses myndighetens redovisning av den personal som totalförsvaret disponerar i fred och under höjd beredskap. I verksamheten personalredovisning ingår tjänster i anslutning till repititionsutbildning och redovisning av de bemmaningsansvarigas krigsorganisationer.

2. Avgifternas storlek bestäms av Totalförsvarets pliktverk, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av verket.

3. Enligt 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) får Totalförsvarets pliktverk disponera det ackumulerade överskottet från avgiftsbelagd verksamhet. Högst 8 100 000 kronor får användas för ett projekt 2004-2008 i syfte att bland annat förbättra informationen till ungdomar utländsk bakgrund.

På regeringens vägnar
Mikael Odenberg
Marie Gustafsson
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet, EPS, CIV, MIL
Socialdepartementet, ST
Finansdepartementet, BA, ESA
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Mk
Näringsdepartementet, JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Försvarsmakten
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Styrelsen för psykologiskt försvar
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Civilpliktsrådet
Försvarsförbundet
SACO
SEKO
Officersförbundet
Statstjänstemannaförbundet
Sveriges Reservofficersförbund
Värnpliktsrådet