Utrikesdepartementet


Protokoll
I:4
vid regeringssammanträde
2007-06-20
UD2007/20324/SP

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om att anvisa medel på anslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:01, utg.omr. 05, bet. 2006/07:UU1, rskr. 2006/07:55).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete5 000
ap.3Sida Verksamhet utomlands (ram)5 000
Disponeras av Rikspolisstyrelsen3 000
ap.2Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands (ram)3 000
Disponeras av Försvarsmakten72 400
ap.1Försvarsmakten (ram)72 400
Disponeras av regeringen7 000
ap.5Till regeringens disposition (ram)7 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet46 286
ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram)46 286

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Försvarsmakten

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal - observatörer och andra experter - till förfogande för freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU), Nato/PFF samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet. (Insatser med väpnad trupp finansieras över utgiftsområde 6.)

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på insatser och verksamhet planerade för budgetåret 2007, enligt indikativa belopp i miljoner kronor.

Insatser

Förkortning

Indikativt belopp mnkr

Afrika

FN:s insats i Demokratiska republiken Kongo

MONUC

6,5

FN:s insats i Etiopien/Eritrea

UNMEE

3,5

FN:s insats i Sierra Leone

UNIOSIL (fd UNAMSIL)

6,9

FN:s insats i Sudan

UNMIS (fd JMM)

5,9

EU:s stödinsats för AU i Darfur, Sudan


2,9

FN:s kontor för Västafrika

UNOWA

1,8

Asien

FN:s insats i Afghanistan

UNAMA

1,4

FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan

UNMOGIP

5,4

Övervakningsinsatsen i Korea

NNSC

8,8

FN:s övervakningsinsats i Nepal


4,1

Europa

FN:s observatörsinsats i Georgien

UNOMIG

4,5

EU:s övervakningsinsats på västra Balkan

EUMM

7,2

Mellanöstern

FN:s kommission för stilleståndsöver- vakning i Palestina

UNTSO

8,5

Övrigt

Gemensamma insatskostnader


3,9

Nya eller utökade insatser enligt separat regeringsbeslut


1,1

Totalt


72,4Regeringsbeslut för nya eller utökade insatser skall fattas i varje enskilt fall.

ap.2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslagsposten anges i regleringsbrevet för Rikspolisstyrelsen inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Nedan redovisas anslagsposten fördelad på verksamhet planerad för budgetåret 2007, enligt indikativa belopp i tusental kronor.

Verksamhet

Indikativa

belopp tkr

Polis till Shirbrig stab

200

EU:s rådssekretariat

2 300

Nya eller utökade insatser enligt separat regeringsbeslut

500

Totalt

3 000


Regeringsbeslut för nya eller utökade insatser skall fattas i varje enskilt fall.


ap.3 Sida Verksamhet utomlands

Anslagsposten avser personalstöd till OSSE:s verksamhet, såväl i fält som i sekretariatet och institutionerna.

Återapporteringskrav för verksamheten inom anslagsposten återfinns i regleringsbrev för Sida inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, under Övriga mål och återrapporteringskrav.

ap.4 Utrikesdepartementet. Särskilda insatser

Anslagsposten får användas till att främja följande områden; fredsfrämjande, konfliktförebyggande och säkerhetsfrämjande verksamhet, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier, konferenser, utbildningsinsatser och forskningsprojekt samt stöd till mellanstatliga eller enskilda organisationer och institutioner för projekt eller andra särskilda insatser inom det freds- och säkerhetsfrämjande området.

Anslagsposten får även användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt Nato/PFF.

5 000 000 kronor är avsedda för den typen av säkerhetsfrämjande insatser i Ukraina och övriga OSS-länder samt i Västra Balkan som enligt OECD/DAC inte kan klassificeras som utvecklingsbistånd.

ap.5 Till regeringens disposition

Anslagsposten är i första hand avsedd att användas för att finansiera oförutsett svenskt deltagande i freds- och säkerhetsfrämjande insatser (ej väpnad trupp). Anslagsposten kan även användas för andra särskilt angelägna insatser av säkerhetsfrämjande och fredsbyggande karaktär.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.54 0103 9490
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
5:2 ap.35:2 ap.5100 %
5:2 ap.25:2 ap.5100 %
5:2 ap.15:2 ap.5100 %
5:2 ap.45:2 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
Utdrag till

UD-SP
UD-RS
UD-PLAN
UD-EKO
Fi-BA
FA-RK-Ekonomi
Riksdagen-UU
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen