Finansdepartementet


Regeringsbeslut
5

2007-06-28
Fi2007/5028 (delvis)
Finanspolitiska rådet
c/o Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Finanspolitiska rådet
Riksdagen har beslutat om Finanspolitiska rådets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:100, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Finanspolitiska rådet och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:15

Finanspolitiska rådet (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet1 500
ap.2Finanspolitiska rådet - RK:s disposition (ram)1 500

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
1:15 Finanspolitiska rådet
ap.2150Allt0
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Finanspolitiska rådet: 

1. undantas från kravet att lämna årsredovisning enligt 2 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag,

2. skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras från anslaget 1:15 Finanspolitiska rådet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Finanspolitiska rådet undantas från kravet att lämna risk- och sårbarhetsanalys enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Marie Hyllander
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Försvarsdepartementet CIV
Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/BA Struktur
Finansdepartementet/SSA EIT
Finansdepartementet/SSA SMS