Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2007-04-19
UD2007/14380/USTYR
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Valhallavägen 199
105 25 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 05, bet. 2006/07:UU1, rskr. 2006/07:55, prop. 2006/07:1, utg.omr. 07, bet. 2006/07:UU2, rskr. 2006/07:56).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom ansvarsområdet för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Sidas verksamhet skall vägledas bl.a. av de beslut riksdagen fattat med anledning av

 • Prop. 2002/03:122, Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling , bet. 2003/04:UU3, rskr. 2004/05:4 och

 • Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:UU2, rskr. 2005/06:79.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikFreds- och säkerhetsfrämjande verksamhetFreds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet
Samarbete inom ÖstersjöregionenSamarbete inom Östersjöregionen
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteForskning
Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet
Enskilda organisationer
Afrika
Östeuropa och Centralasien
Asien
Mellanöstern och Nordafrika
Latinamerika
Globala utvecklingsprogram
U-krediter
Information

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.1.1

Verksamhetsområde Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att bidra till freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, såsom konfliktlösning, civil krishantering och förebyggande av väpnade konflikter, samt att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Mål

Sida skall rekrytera, utbilda och utrusta den personal som regeringen beslutar ställa tillförfogande för internationell freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet samt genomföra de insatser som regeringen beslutar om. Sida skall med kort varsel kunna ställa lämplig personal till förfogande. Vidare skall Sida administrera sådant svenskt deltagande i aktuella insatser, sekretariat och institutioner. Verksamheten skall bedrivas tillsammans med Folke Bernadotteakademin (akademin) i syfte att stödja och underlätta överföringen av det ansvar som anges i målet nedan. Sida skall, i nära samarbete med akademin, säkerställa en överföring av den verksamhet som är av övervägande utrikes- och säkerhetspolitisk art till akademin med syfte att akademin from 1 januari 2008 övertar ansvaret för pågående och nya insatser med denna inriktning. Det ansvar och den verksamhet som skall överföras omfattar bland annat insatser som genomförs av FN, EU, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) samt insatser såsom TIPH (Temporary international presence in the City of Hebron. Sida behåller ansvaret för insatser som är av övervägande utvecklingspolitisk art. Till dessa hör JPO-tjänster och särskilda uppdrag till vissa FN-organ, t.ex. rekrytering av personal och biträdande bilaterala experter. Överföringen av ansvaret till akademin för att rekrytera, utbilda och utrusta den personal som är av utrikes- och säkerhetspolitisk art skall ske utan kontinuitets-, kunskaps- och effektivitetsförluster samt utgå från akademins gradvisa kapacitetsuppbyggnad och förmåga. Ovanstående överföring innebär dock inte någon ansvarsförflyttning från andra myndigheter.

Återrapportering

Sida skall redovisa hur myndigheten genom samarbete med Folke Bernadotteakademin tillgodosett utbildnings- och övningsbehoven för personal som sänts ut respektive står i beredskap att sändas ut i freds- och krishanteringsinsatser. Redovisningen bör omfatta samarbete genom medverkan i utvecklingsprocesser, utbildningar och övningar samt arbete med erfarenhetshantering.

Sida skall redovisa hur överföringen av ansvar för den verksamhet som är av övervägande utrikes- och säkerhetspolitisk art till akademin har genomförts, samt vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa en överföring utan kontinuitets-, kunskaps- och effektivitetsförluster.

1.1.2

Verksamhetsområde Samarbete inom Östersjöregionen

1.1.2.1

Verksamhetsgren Samarbete inom Östersjöregionen

Mål

Att skapa förutsättningar för att särskilt statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskilda organisationer i Sverige skall kunna vidmakthålla, komplettera och utveckla former för samarbete med främst de nya EU-medlemsländerna i Östersjöområdet.

Verksamheten bör ha sin utgångspunkt i behov och initiativ hos de svenska aktörerna. Särskild uppmärksamhet skall ges ämnesområden som är viktiga ur ett bredare regionalt eller nationellt perspektiv och som berör fler än en aktörsgrupp på svensk sida. Det kan avse hanteringen av kollektiva nyttigheter som vatten, luft, klimat, kustzoner, mark och natur men också tvärsektoriella problemställningar som migration, bekämpning inom människohandel, brottsbekämpning, sjösäkerhet, livsmedelssäkerhet, socialtjänst samt hälsoområdet och smittskydd. Vidare skall särskild uppmärksamhet ges uppföljning, kunskapsutbyte och erfarenhetsspridning avseende EU-relaterade samarbetsprojekt, främst EU:s program för territoriellt samarbete i Östersjöregionen där nära samverkan bör ske med bland andra NUTEK och Sveriges Kommuner och Landsting.

Återrapportering

Sida skall rapportera hur verksamheten bidragit till ett utvecklat samarbete med det svenska samhället, särskilt statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskilda organisationer.

Sida skall rapportera hur verksamheten bidragit till uppföljning, kunskapsutbyte och erfarenhetsspridning avseende EU-relaterade samarbetsprojekt.

1.2

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

1.2.1

Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.2.1.1

Verksamhetsgren Forskning

Mål

Stärkt forskningskapacitet i utvecklingsländer och stärkt forskning av relevans för fattigdomsbekämpning och en rättvis och hållbar global utveckling samt en stärkt utvecklingsrelevant forskning i Sverige. Fortsatt stöd skall ges:

 • till kapacitetsuppbyggnad av goda och hållbara forskningsmiljöer i utvecklingsländer; till att utbilda forskare, utveckla metoder samt system för planering, prioritering, uppföljning och finansiering av forskarutbildning och forskning;
 • i form av finansiella och vetenskapliga resurser i syfte att stödja framtagandet av ny utvecklingsrelevant kunskap och att främja spridning och tillämpning av denna.
 • till vetenskapligt samarbete mellan forskare i Sverige och i utvecklingsländer samt deltagande av svenska forskare i utvecklingsrelevant forskning och forskningssamarbeten.

Återrapportering

Utöver den generella återrapporteringen skall Sida redovisa

 • omfattning och med lämpliga indikatorer utfall av stödet till stärkande av i huvudsak forskningskapacitet respektive stöd till i huvudsak utvecklingsrelevant forskning samt dessa både områdens förhållande till målet för det internationella utvecklingssamarbetet,
 • hur urvalet av samarbetspartners skett i de kapacitetsstärkande insatserna,
 • tillämpade metoder för att stärka utvecklingsrelevant forskning i Sverige samt utifrån lämpliga resultatindikatorer redovisa utfallet av dessa,
 • vilka åtgärder som gjorts för att främja ett ökat deltagande av kvinnor i forskning och forskarutbildning och för att främja forskning kring genusfrågor,
 • tillämpade metoder för att öka spridningen och tillämpningen av forskningsresultat samt utfallet av dessa.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet

Mål 1

Humanitära insatser

Bidra till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som har utsatts för eller står under hot att utsättas för väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden. För att uppnå målet skall Sidas verksamhet styras av skrivelsen Regeringens politik för humanitärt bistånd (skr. 2004/05:52) och av regeringens riktlinjer för Sidas arbete för humanitärt bistånd, 2004-12-16 (UD2004/60685/GS),

Återrapportering

Humanitära insatser

Utöver den generella återrapporteringen skall Sida redovisa

 • medelsutnyttjande fördelat på sektorer för nödhjälp, för katastrofförebyggande och beredskap, för stöd till flyktingar samt för metodutveckling och utvärdering.  

Mål 2

Konfliktrelaterad verksamhet

I konfliktdrabbade länder värna om människors säkerhet i anslutning till humanitära kriser. Sida skall härvid stödja konfliktförebyggande och konfliktrelaterade insatser, såsom humanitär minröjning, begränsning av spridning av lätta vapen och lokala dialogprocesser. Dessa insatser skall ske som komplement till det långsiktiga utvecklingssamarbetet och kan även genomföras i områden där väpnade konflikter pågår eller nyligen har avslutats. Ett genusperspektiv och ett rättighetsperspektiv skall beaktas i insatserna, som skall syfta till att stärka kvinnors roller, deltagande, åtnjutande av rättigheter och skydd. Sidas verksamhet skall dessutom beakta Sveriges nationella handlingsplan för att genomföra FN:s säkerhetsresolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet (2006-06-14).

Återrapportering

Utöver den generella återrapporteringen skall Sida redovisa

 • medelsutnyttjande fördelat på konfliktrelaterad verksamhet och metodutveckling. Redovisningen skall innefatta ändamål, huvudinnehåll, utförande organisation och land/region.  

1.2.1.3

Verksamhetsgren Enskilda organisationer

Mål 1

Ett livskraftigt och demokratiskt civilt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Sida skall samverka med svenska enskilda organisationer, deras partnerorganisationer, internationella nätverk och organisationer som verkar för ett demokratiskt styrelseskick och lika möjligheter för kvinnor och män, respekt för mänskliga fri- och rättigheter och tolerans för minoriteter och oliktänkande samt, i förekommande fall, söker överbrygga religiösa och etniska motsättningar.

Sida skall säkerställa att anvisningar och allmänna villkor för bidrag till ramorganisationer och andra enskilda organisationer följer riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2004/05:4).

Mål 2

Ett ökat intresse och engagemang för globala utvecklingsfrågor i Sverige. Sida skall stödja de enskilda organisationernas informationsverksamhet, d.v.s. att sprida kunskap och främja samhällsdialogen i Sverige om globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.

Återrapportering

Utöver den generella återrapporteringen skall Sida redovisa

 • fördelningen av bidrag på ramorganisationer, sektorer, samt antal utländska samarbetspartners per ramorganisation. Även antalet svenska enskilda organisationer som ingår i ramorganisationernas verksamhet skall redovisas,
 • utbetalat informationsbidrag per organisation. Sida skall övergripande rapportera hur de enskilda organisationerna arbetar för att främja samhällsdialogen och öka kunskapen om globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.  

1.2.1.4

Verksamhetsgren Afrika

Mål

Verksamhetsgrenen skall styras av mål enligt gällande samarbetsstrategier eller motsvarande samt av regeringens skrivelse om förnyad svensk Afrikapolitik (skr. 1997/98:122) och av departementspromemorian Afrika i förändring - en uppföljning av regeringens Afrikaskrivelse (Ds 2002:36).

Återrapportering

Utöver den generella återrapporteringen skall Sida rapportera

 • om återuppbyggnadsinsatser som planeras, som är under genomförande samt som redan är genomförda. Detta inkluderar insatser för avväpning, demobilisering och återanpassning, s.k. DDR-insatser, och annan konfliktrelaterad verksamhet i postkonfliktländer och regionalt.

1.2.1.5

Verksamhetsgren Östeuropa och Centralasien

Mål

Verksamhetsgrenen skall styras av mål enligt gällande samarbetsstrategier eller motsvarande samt av regeringens skrivelse om det svenska utvecklingssamarbetet med länderna i OSS och på västra Balkan (skr. 2004/05:109). Avslutade insatser i redan inledda projekt får genomföras i Estland, Lettland och Litauen.

Återrapportering

Utöver den generella återrapporteringen skall Sida redovisa

 • hur verksamheten bidragit till att bevara, skydda och förbättra miljön i och omkring Östersjön,
 • omfattning och inriktning vad gäller insatser som görs på Västra Balkan som stöder regional integration, exempelvis inom ramen för stabilitetspakten,
 • vidtagna åtgärder för att stödja nationella handlingsplaner för integrering av minoritetsbefolkningar, särskilt romer, på Västra Balkan,
 • vad avser de enskilda organisationernas verksamhet i Ryssland redovisa fördelningen av bidrag på ramorganisationer, sektorer samt antal utländska samarbetspartner per ramorganisation. Antal svenska organisationer som ingår i ramorganisationernas verksamhet skall redovisas,
 • avseende stöd till enskilda organisationers informationsverksamhet i Sverige redovisa utbetalat informationsbidrag per organisation,
 • en gång i halvåret, till Utrikesdepartementet, redovisa de säkerhetsfrämjande insatser för vilka slutrapportering har inkommit till Sida.

1.2.1.6

Verksamhetsgren Asien

Mål

Verksamhetsgrenen skall styras av mål enligt gällande samarbetsstrategier eller motsvarande samt av regeringens skrivelse En svensk Asienpolitik (skr. 2005/06:57).  

1.2.1.7

Verksamhetsgren Mellanöstern och Nordafrika

Mål

Verksamhetsgrenen skall styras av mål enligt gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. Sida skall bl.a. fortsätta bidra till återuppbyggnadsinsatser i Libanon.  

1.2.1.8

Verksamhetsgren Latinamerika

Mål

Verksamhetsgrenen skall styras av mål enligt gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

1.2.1.9

Verksamhetsgren Globala utvecklingsprogram

Mål 1

Bidra till en utveckling av och en ökad kunskap om det internationella utvecklingssamarbetet genom policy-, metod-, kapacitets- och institutionsutveckling. Sida skall verka för ökad andel kvalificerad svensk personal i prioriterade internationella och regionala organisationer samt utvidga, utbilda och utveckla den svenska resursbasen för internationellt utvecklingssamarbete.

Mål 2

Sida skall bidra till internationella organisationers arbete och skall verka katalytiskt i processer av vikt för budgetpropositionens angivna prioriteringar.

Återrapportering

Utöver den generella återrapporteringen skall Sida redovisa

 • val av strategier och vidtagna åtgärder för att öka antalet svenskar i internationella organisationer samt även resultat av sådana åtgärder.  

1.2.1.10

Verksamhetsgren U-krediter

Mål

Tillhandahålla finansieringslösningar för utvecklingsfrämjande investeringar inom infrastruktur.

1.2.1.11

Verksamhetsgren Information

Mål

Ett ökat intresse för och ökad kunskap om Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Sida skall särskilt lyfta fram biståndets resultat i sin kommunikation.

Återrapportering

Utöver den generella återrapporteringen skall Sida redovisa

 • resultatet av de opinionsundersökningar/mätningar som gjorts om intresset för, kunskapen om och inställningen till det internationella utvecklingssamarbetet och millenniemålen.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering per verksamhetsgren

Sida skall för varje verksamhetsgren redovisa

 • ekonomiskt utfall per biståndsform (generellt budgetstöd, sektorprogramstöd, projektstöd m.m.), huvudsektor och kanal. Utfallet, trender inom verksamheten, Sidas prestationer och administrativa kostnader per huvudsektor skall analyseras och förklaras,
 • ekonomiskt utfall för de fem utgiftsmässigt största länderna. Utfallet, trender inom verksamheten, Sidas prestationer och administrativa kostnader för de fem länderna skall analyseras och förklaras,
 • antal insatser specificerat på insatser större än 15 000 000 kronor respektive antal nya insatser. Utfallet och trender inom verksamheten skall analyseras och förklaras.  
För verksamhetsgrenarna 1, 2, 3, 8, 9 och 10 skall Sida redovisa
 • myndighetens sammanfattande bedömning av verksamhetens resultat i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Redovisningen skall omfatta analys, problematisering och slutsatser. Resultatet skall redovisas per verksamhetsgren och bl.a. baserat på under året genomförda utvärderingar. Sida skall även redovisa vidtagna åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.  
För verksamhetsgrenarna 4, 5, 6 och 7 skall Sida redovisa
 • myndighetens sammanfattande bedömning av verksamhetens resultat jämfört med de mål som uppställs i samarbetsstrategier. Redovisningen skall omfatta analys, problematisering och slutsatser. Redovisningen skall bl.a. baserat på under året slutförda utvärderingar och resultatanalyser som tagits fram i samband med utarbetande av förslag om samarbetsstrategier. Sida skall även redovisa vidtagna åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,
 • slutsatser och lärdomar från de resultatanalyser eller motsvarande som tagits fram under året i samband med samarbetsstrategiprocesser, oavsett hur verksamheten har finansierats.

Prioriterade ämnesområden

Sida skall, där inget annat anges, senaste den 30 september 2007 lämna en redovisning för hur arbetet framskrider med att genomföra utvecklingssamarbetet inom de för 2007 prioriterade ämnesområdena (demokrati och mänskliga rättigheter, säkerhet och utveckling, ekonomisk tillväxt, en miljömässigt hållbar utveckling, handel och utveckling, hiv/aids samt kvinnors villkor och jämställdhet). Redovisningen av de prioriterade ämnesområdena skall ske enligt de specifikationer som anges nedan under respektive reubrik. Denna skall innehålla såväl en exemplifiering av pågående verksamhet som planerade initiativ för att nå målet för svenskt utvecklingssamarbete. Redovisningen skall utgöra grund för dialog mellan Sida och UD inför verksamhetsåret 2008.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Sida skall inkomma med en sammanfattande bedömning av sitt arbete med att främja demokrati och mänskliga rättigheter i länder med stort demokratiskt underskott, d.v.s. i miljöer där förutsättningarna för dialog med representanter för regering och lagstiftare saknas eller är dåligt utvecklade.

Säkerhet och utveckling, inkl. humanitära insatser och konfliktinsatser

Sida skall redovisa de insatser i vilka svensk personal ställts till förfogande för internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. Redovisningen av kostnadsutvecklingen för denna verksamhet samt eventuella förändringar av verksamheten skall göras per insats kvartalsvis och även innehålla uppgifter om könsfördelningen, både avseende antal rekryterade och vilken typ av befattningar de rekryterats till.

Sida skall rapportera om vilka åtgärder som vidtagits för att se till att utvecklingssamarbete som bedrivs i områden där det finns en fara att väpnad konflikt uppstår, konflikt pågår eller konflikt avslutats bedrivs på ett konfliktkänsligt sätt så att utvecklingssamarbetet kan bidra till att förebygga eller dämpa konflikter samt lägga grunden för en långsiktig, hållbar och rättvis social och ekonomisk utveckling som bygger på respekt för de mänskliga rättigheterna.  

Sida skall rapportera om vilka åtgärder som vidtagits för att tillvarata utvecklingssamarbetets möjligheter att bidra till att förebygga och lösa väpnade konflikter genom att arbeta med att påverka bakomliggande strukturella orsaker. Sida skall även rapportera om omfattning av och inriktning på Sidas bistånd till dialogprocesser i konflikt- och postkonfliktländer.

Sida skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla kompetenser och stödfunktioner i syfte att åstadkomma ett konfliktkänsligt utvecklingssamarbete.

Sida skall rapportera om genomförandet av insatser som syftar till att främja kvinnors och mäns lika deltagande i konfliktförebyggande, krishantering och fredsbyggande i enlighet med FN:s Säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Sida skall redovisa genomförda insatser som syftar till reformering och uppbyggnad av säkerhetssektorn. I redovisningen skall uppnått resultat och erfarenheter av sådana insatser ingå.

Sida skall rapportera om omfattning av och inriktning på Sidas stöd till minhanteringsinsatser. Sida skall rapportera om medverkan till katastrofberedskap och andra insatser för förebyggande av naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållandens skadeverkan. Sida skall särskilt rapportera om arbetet med att genomföra strategin ”Sidas arbete för att minska risk och människors utsatthet för naturkatastrofer”, vilken överlämnades till regeringen den 22 september 2006.

Sida skall rapportera om medverkan till insatser som syftar till att finna hållbara lösningar på utdragna flykting- och interflyktingsituationer.

En miljömässigt hållbar utveckling

Med utgångspunkt i det generella arbete Sida bedriver för att stärka samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet skall myndigheten särskilt söka ökad samverkan med det svenska näringslivet inom miljöområdet.  

Sida skall under 2007 öka tilldelningen till miljö- och energiområdet med 100 miljoner kronor utöver vad som totalt anslogs 2006 (inkl. den särskilda satsningen på 235 miljoner kronor) med särskild inriktning på klimat, energi och miljöteknik. Sida skall i tillägg till detta verka för en integrering av klimat och andra miljöfrågor i det internationella utvecklingssamarbetet och nationella utvecklings- och fattigdomsbekämpningsstrategier. Medelsökningen skall användas inom områden där Sverige och svenskt näringsliv står starkt och kan ge värdefulla bidrag till utvecklingen i samarbetsländerna och därmed bidra till tillväxt i såväl samarbetsländerna som i Sverige. Samarbetsländernas egna prioriteringar skall dock vara vägledande för arbetet. Samverkan skall ske med den svenska resursbasen, inkl näringsliv, myndigheter och enskilda organisationer.

Det av regeringen utsedda Miljörådet skall ge råd till Sida om inriktning och fördelning av den ökade tilldelningen. Sida skall redovisa planerad medelsfördelning och övrig inriktning. Rapporteringen skall innehålla en redogörelse för hur samverkan med den svenska resursbasen genomförts och hur kompetensen hos den svenska resursbasen, inkl näringsliv, myndigheter och enskilda organisationer, tagits till vara. Sida skall dessutom redovisa initierade och genomförda insatser inom berörda verksamhetsgrenar inom ramen för den medelstilldelning som genomfördes 2006 med särskild betoning på vatten och sanitet, kemikaliesäkerhet, förnybar energi och klimat, hållbar stadsutveckling, hållbart nyttjande av naturresurser och omsorg om miljön samt utbildning, kapacitetsstöd och miljöförvaltning. Redovisningen skall lämnas senast den 31 mars 2007.  

Sida skall redovisa vilka insatser som görs inom klimatområdet i uppfyllelse av Sveriges åtagande i Bonndeklarationen och i linje med EU:s handlingsplan för klimat inom utvecklingssamarbetet. Insatser inom kapacitetsuppbyggnad och för stöd till anpassning till klimatförändringarna skall redovisas särskilt.  

Sida skall bland annat verka i uppföljningen av klimatkonventionens (UNFCCC)- och ökenkonventionens (UNCCD) arbete inom ramen för EU–samordning.  

Sida skall, i samråd med Regeringskansliet och Naturvårdsverket, fortsatt verka för att stödja u-länderna inom ramen för Montrealprotokollet i deras arbete med utfasning av ozonnedbrytande ämnen och säkerställa fortsatt finansiering av program som Sverige initierat.  

Sida skall rapportera om sitt arbete med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet till Miljömålsrådet vart fjärde år. Rapporteringen skall ske enligt de riktlinjer som Miljömålsrådet utfärdar.

Ekonomisk tillväxt

Sida skall rapportera om omfattning av och inriktning på stöd till insatser i samarbetsländerna för privatsektorutveckling, inklusive egendomssystem, finansmarknadsutveckling och andra insatser för förbättrade företagarvillkor.

Sida skall rapportera om och redovisa erfarenheterna av stöd till kvinnors ekonomisk verksamhet och villkor inklusive till kvinnligt företagande samt till kvinnors tillgång till mikrokrediter och till egendom såsom mark och bostäder.

Sida skall redovisa hur arbetet med sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor för ökad tillväxt fortskrider och hur Sidas långsiktiga samarbete med ILO utvecklas. Sida skall redovisa insatser inom berörda verksamhetsgrenar avseende kapacitetsuppbyggnad av samarbetsländernas upplånings- och skuldhantering.

Handel och utveckling

Sida skall senast den 31 maj 2007 redovisa en plan för hur myndigheten fortsatt skall arbeta med handelsrelaterat bistånd. Riktlinjerna för handelsrelaterat bistånd skall utgöra grund för planen. I redovisningen skall Sida även redogöra för hur myndigheten förstärkt integreringen av handelsfrågor i det reguljära biståndsarbetet. Avsikten är att Sida, efter samråd med Regeringskansliet, skall implementera planen under 2007. Dialogen mellan Sida och Regeringskansliet om insatser på det handelsrelaterade biståndsområdet, i enlighet med regeringens riktlinjer för svenskt handelsrelaterat bistånd skall fortsätta.

Hiv/aids

Sida skall redovisa hur hiv- och aids-relaterade åtgärder ytterligare stärkts och integrerats i Sidas övriga verksamhet. Sida skall rapportera om hur områden som prevention, vård och behandling samt epidemins konsekvenser hanterats och vilka resultat som uppnåtts. Sida skall också visa hur ungdomar och barn, direkt och indirekt, omfattas och påverkas av genomförda insatser. Sida skall vidare informera om hur man medverkat i dialog och samordning av resurser inom hiv- och aids-området och bedöma resultatet av samordningsarbetet, främst på landnivå.

Kvinnors villkor och jämställdhet

Sida skall rapportera om arbetet och åtgärder åren 2005-2006 som syftar till att genomföra strategin Fattigdom och människohandel (2003) för bekämpningen av den internationella handeln med människor, såväl för sexuella ändamål som för arbetskraftsexploatering, med särskild uppmärksamhet på kvinnor och barn. Rapporteringen skall redogöra för hur man har följt upp granskningen som gjordes för åren 1994-2004 och dess rekommendationer.

Sida skall rapportera om arbetet med att genomföra Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiva rättigheter (2005). Rapporteringen skall omfatta en redovisning av arbetet med att genomföra och följa upp myndighetens handlingsplan för konkretisering av HBT-frågor i utvecklingssamarbetet från 2006.

Genomförandet av Parisdeklarationen

Sida skall per verksamhetsgren, undantaget de humanitära insatserna under verksamhetsgren 2 samt verksamhetsgrenen Information, redovisa åtgärder som vidtagits för att åstadkomma ett effektivare utvecklingssamarbete och genomföra Parisdeklarationen.

Senast den 31 oktober skall Sida skall redovisa det samlade resultatet av myndighetens genomförande av Parisdeklarationen genom att kvalitativt och kvantitativt rapportera mot indikator 3, 4, 5, 6, 7, 9 och 10 i Parisdeklarationen. Redovisningen skall förklara använda definitioner. Resultatet skall analyseras och problematiseras. Sida skall i denna redovisning även övergripande redogöra för hur EU-kommissionen, Världsbanken, de regionala utvecklingsbankerna och FN-systemet har genomfört Parisdeklarationen i ett urval av Sveriges partnerländer. Urvalet skall ske i samråd med UD. Samverkan mellan Sverige och dessa givare skall särskilt redovisas.

Sida skall verka för att gemensamma strategier (så kallade Joint Assistance Strategies, JAS) utvecklas i samverkan mellan givare och samarbetsländer och aktivt delta i sådana processer. Riktlinjerna för samarbetsstrategier som beslutades av regeringen den 28 april 2005 gäller vid deltagande i gemensamma strategiprocesser. Eventuella undantag från riktlinjerna för att möjliggöra en anpassning till den gemensamma strategiprocessen beslutas i uppdraget. Så snart Sida får kännedom om gemensamma strategiprocesser som diskuteras eller inleds i länder där det svenska utvecklingssamarbetet styrs av en land- eller samarbetsstrategi skall Sida till UD kortfattat rapportera om detta. Rapporteringen skall redogöra för de viktigaste dragen i den gemensamma strategiprocessen - t.ex. vilka givare som deltar, samarbetslandets roll, strategins karaktär, preliminär tidtabell; föreslå och motivera en svensk handlingslinje - svenskt deltagande i det gemensamma arbetet, behov av revidering av gällande svensk land- eller samarbetsstrategi alternativt behov av en ny samarbetsstrategi; samt i förekommande fall föreslå svenska prioriteringar att ta tillvara i det gemensamma strategiarbetet.

Korruption

Sida skall senast den 30 september 2007 lämna en översiktlig redovisning av vidtagna åtgärder i syfte att stödja samarbetsländernas strävan att bekämpa korruption, inklusive stöd till ratificering och tillämpning av FN:s konvention mot korruption. I redovisningen skall en identifiering av effektivitet i de olika insatser som görs inom området göras. Sida skall också redovisa vidtagna åtgärder i syfte att förhindra att korruption förekommer i insatser finansierade med svenskt bistånd.

Garantier

Sida skall för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden i enlighet med rekommendationerna i Riksgäldskontorets rapport (2005-03-09, dnr 2004/671) om gemensam kostnads- och riskredovisning för statens myndigheter. Uppgifter, förutom riskvärderat resultat, skall även redovisas i delårsrapporten.

Europeiska unionen

Sida skall delta i verkställighetskommittéer inom EU:s internationella utvecklingssamarbete, samt delta i styrelsearbetet för European Agency for Reconstruction (EAR). Sida biträder UD i arbetet med och företrädarskapet i den humanitära verkställighetskommitén (HAC). Huvudansvaret för den övergripande politiska styrningen och för att utse svenska representanter till kommittéerna ligger på UD. Arbetsfördelningen mellan UD och Sida vad gäller arbete i verkställighetskommittéerna skall ytterligare preciseras, bl.a. i syfte att möjliggöra en god arbetsplanering. I de fall UD delegerar till Sida att representera Sverige skall instruktioner alltid beredas med berörda delar av RK och andra berörda myndigheter. Rapporter, inklusive en bedömning av deltagandets resultat vad gäller genomslag för svenska ståndpunkter, skall skrivas och delges i motsvarande utsträckning. Sida skall redovisa hur myndigheten genomfört riktlinjer för EU-arbetet i enlighet med Statsrådsberedningens cirkulär.

Sida skall bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i arbetet med att utarbeta en handlingsplan för förberedelse av Sveriges ordförandeskap 2009.

FN och internationella finansieringsinstitutioner

För att öka tydligheten i rollfördelningen mellan Regeringskansliet och Sida och förbättra planering och effektivt resursutnyttjande skall Regeringskansliet och Sida halvårsvis göra en övergripande planering av Sidas uppföljning av, rapportering om och medverkan i det multilaterala arbetet i fält och på huvudkontorsnivå.

Sida skall redovisa totalt bistånd genom myndigheten till internationella organisationer som FN-organ och program, internationella finansieringsinstitutioner, OSSE, Europarådet, m fl. Redovisningen skall ske per organisation.

Sida skall senast den 30 september 2007 redovisa utfall av och ändamål för stöd genom de internationella finansieringsistitutionerna per samfinansieringsfond (Trust fund).

Sida skall i samverkan med UD utarbeta metoder för stöd till FNs verksamhet i utvalda pilotländer, i linje med högnivåpanelens rekommendationer om systemkoherens.

Sida skall medverka i framtagande av organisationsstrategier för Världsbanken och UNDP.  

Sida ska under 2007 i samverkan med UD arbeta med implementeringen av JIA (Joint Institutional Approach), innefattande dialog med Unicef på global och på nationell nivå i de länder som definieras som uppföljningsländer, samt sammanställning av resultat i enlighet med den aktionsplan som definierats mellan de tre givarländerna.

Sida skall i sitt arbete med att ta fram samarbetsstrategier belysa de multilaterala aktörernas (inkl. EU-kommissionen) aktiviteter och strategier och sträva efter ökad samverkan.  

Twinningverksamhet inom Europa, Mellanöstern och Nordafrika

Sida skall ha huvudansvaret och vara nationell kontaktpunkt för all twinningverksamhet inom ENPI och IPA. Sida skall även vara nationell kontaktpunkt för TAIEX. Sida skall i dessa frågor svara för kontakter med Europeiska kommissionen, EAR, berörda länder samt EU-delegationer och ambassader i dessa länder. Sida skall erbjuda Regeringskansliet och övriga myndigheter stöd i förberedelsearbetet vad gäller twinningprojekt inklusive finansiering av förberedelsekostnader, finansiering av förberedelsearbete av studiebesök under pågående twinningprojekt som ej bekostas av Kommissionen samt viss utbildning för myndigheter. Beträffande ENPI/twinning skall Sida under året prioritera Ryssland, Ukraina och Moldavien, Egypten och Jordanien. Vad gäller IPA/twinning skall Sida prioritera Kroatien, Serbien, Makedonien och Turkiet. Verksamhetens natur förutsätter ett nära samarbete och samråd mellan Sida och Utrikesdepartementet.

Internationellt arbete med hållbar utveckling

FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) ansvarar för uppföljning av de mål som världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg enades om 2002. Som ett led i uppföljningsarbetet fokuserar CSD under åren 2008 och 2009 på de inbördes relaterade områdena jordbruk, landsbygdsutveckling, land, torka, ökenspridning samt Afrika. Sida skall, i dialog med Regeringskansliet, bl a tillsammans med jordbruksverket bidra i arbetet med svensk nationell rapportering till CSD rörande områdena jordbruk, landsbygdsutveckling, land, torka, ökenspridning samt Afrika, liksom de tvärsektoriella frågor som anges i genomförandeplanen från världstoppmötet 2002. Redovisningen skall inkomma till Regeringskansliet senast den 30 juni 2007. Sida skall också i övrigt vara behjälplig i arbetet med FN:s kommission för hållbar utveckling inför och under tvåårscykeln 2008-2009, bl a genom kunskap och analys.

Smittsamma sjukdomar

Sida skall senast den 15 maj 2007 redovisa hur genomförandet av den strategiska handlingsplanen (2006-2008) för Sveriges bidrag till den globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar fortskrider och hur man avser gå vidare med genomförandet under år 2008.

Prognoser

Sida skall till Utrikesdepartementet lämna utgiftsprognoser på anslags- och delpostnivå för år 2007-2010 i Hermes för samtliga anslag myndigheten disponerar. För år 2007 skall Sida redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid följande tidpunkter: 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Prognoserna för icke ODA-länder skall särredovisas.

Säkerhetsfrämjande samarbete i Östeuropa och Centralasien

Sida skall bereda och besluta om insatser avseende asyl- och migrationspolitisk kompetens, beredskap för olyckor och katastrofer samt gränsbevakning och insatser för stärkt yttre gränskontroll. Insatser relaterade till icke-spridningsområdet kan beredas av Sida. De skall dock beredas av Utrikesdepartementet i de fall de har särskild utrikes- och säkerhetspolitisk vikt.

Sida kan även bereda och besluta om insatser avseende följande områden i den mån insatsen ej rör frågor av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk vikt: säkerhetspolitisk kompetens, demokratiskt totalförsvar, fredsfrämjande insatser och försvarsmiljöinsatser.

3

Organisationsstyrning

Sida skall redovisa mått för myndighetens interna effektivitet i de olika delarna av biståndsproduktionen. Redovisningen skall förklaras och vara jämförbar mellan åren.

I enlighet med skrivelsen Regeringens jämställdhetspolitik (skr. 2002/03:140), skall Sida redovisa sitt arbete med att främja jämställdheten på Sida genom lika möjligheter till befordran och utveckling för kvinnor och män samt att identifiera och avskaffa eventuella osakliga löneskillnader.

Sida skall delta i samråd med Utrikesdepartementet om de land-, region-, organisations- och samarbetsstrategier som ligger till grund för utvecklingssamarbetet inklusive om budgetstödet. Sida skall inför samråd delge Utrikesdepartementet Sidas s.k. landrapporter (hel- och halvårs). För viktigare länder och regioner där landrapporter saknas skall Sida i lämplig form delge Utrikesdepartementet motsvarande information.

Sida skall utifrån myndighetens nuvarande anslagsramar redovisa hur fältnärvaron skulle kunna öka fr.o.m. 2008 och under kommande år. Sida skall även redovisa antal, andel av total personal samt kostnad avseende personal i fält, utsänd och lokalanställd, per världsdel. Redovisningen skall vara jämförbar över tiden och innefatta åren 2003-2007. Redovisningen skall inkomma senast den 1 mars 2007.

Insatser som beslutas av Sida skall under beredningsstadiet vara föremål för samråd och policydiskussion med Utrikesdepartementet. Stöd skall kunna ges till alla samarbetsländer i Östeuropa och Centralasien, men prioritet skall ges till Ryssland, Ukraina, Georgien, Serbien samt Bosnien-Hercegovina.

4

Uppdrag

Mål och perspektiv

Sida skall senast den 30 september 2007, utifrån målet för politikområdet och med hänsyn till det gemensamma målet för Sveriges politik för global utveckling, i en rapport redovisa en sammanfattande bedömning av verksamhetens totala resultat respektive en bedömning av hur utvecklingssamarbetet i sin helhet har främjat målet för politikområdet samt hur verksamheten främjat och präglats av de två perspektiven jämte huvuddragen i politiken för global utveckling. Redovisningen skall grundas på en analys av varje verksamhetsgren i förhållande till mål och perspektiv. Sida skall i redovisningen rapportera om initiativ och processer som syftar till en bred förankring av mål och perspektiv inom verksamheten i sin helhet.

Politiken för global utveckling

Sida skall senast den 30 september 2007 lämna en redovisning för hur arbetet fortskrider med att utveckla utvecklingssamarbetets bidrag till samstämmighetspolitiken inom ramen för politiken för global utveckling inom områdena handel och utveckling, miljö och utveckling, jordbruk och utveckling, migration och utveckling samt säkerhet och utveckling. Redovisningen skall innehålla såväl en exemplifiering av pågående verksamhet, planerade initiativ samt samverkan med andra myndigheter och aktörer. Redogörelsen skall med utgångspunkt i samarbetsstrategiprocessen sammanfattande beskriva hur respektive område integrerats i insatser och analys. Förutsättningar och problem skall lyftas fram som grund för dialog mellan Sida, UD och andra relevanta departement och myndigheter.

Globala utvecklingsprogram

Sida skall senast den 30 juni 2007 lämna ett förslag till strategi för globala utvecklingsprogram. Regeringen har för avsikt att genom ett särskilt regeringsbeslut utveckla och förtydliga uppdraget under 2007.

Enskilda organisationer

Sida skall utföra en översyn av användningen av kriterierna för urvalet av s.k. ramorganisationer samt redogöra för grunderna för fördelningen av medel till dessa. Sida skall även genomföra en konsekvensanalys av vad sänkningen av kravet på egeninsats från 20 till 10 procent inneburit för enskilda organisationers verksamhet och samtidigt utreda förutsättningarna för en nivellering av kravet på egeninsats. Samtliga uppdrag skall redovisas senast den 31 mars 2007.  

Utvärderingsverksamhet

Sida skall senast den 1 april 2008 till regeringen lämna en redogörelse för Sidas utvärderingsverksamhet och internrevision 2007. Redogörelsen skall sammanfattande beskriva väsentliga slutsatser och rekommendationer från genomförda granskningar samt översiktligt redogöra för återföring av granskningsresultat, beslutade åtgärder, och uppföljning av beslutade åtgärder.

Hiv/aids

Sida skall ansvara för planering och genomförande av en uppföljningskonferens i Sverige om hiv och aids inom ramen för ASEM-samarbetet (”Asian European Meeting”).

Forskning

Sida skall ta fram en strategi med indikatorer för resultatuppföljning med inriktning mot insatser för kapacitetsuppbyggnad och forskningsproduktion samt dessa områdens relevans för fattigdomsbekämpning. Sida skall även ta fram en strategi för forskningssamarbetets anpassning till Parisdeklarationen.

Säkerhet och utveckling, inkl. konflikthanteringsinsatser

Sida skall medverka till att senast den 31 oktober 2007, inom ramen för den UD-Sida gemensamma arbetsgruppen för kapacitetshöjande och förebyggande insatser mot terrorism och på grundval av bl.a. FN:s globala strategi mot terrorism, ta fram underlag till en strategi för hur och i vilken utsträckning utvecklingssamarbetet kan, inom ramen för biståndsmålet, utgöra ett av instrumenten för att stärka staters egen förmåga att förebygga terrorism.

Millenniemålen

Sida skall senast den 30 april 2007 övergripande redovisa exempel på insatser som görs inom utvecklingssamarbetet och som bidrar till uppfyllandet av samtliga millenniemål. Rapporteringen skall bl a tjäna som underlag till Sveriges återkommande millenniemålsrapport. Sida skall, där det är möjligt, redovisa hur stor del av biståndet som kanaliseras till de sektorer som omfattas av millenniemålen.

Samarbetsstrategier

Ett arbete med landkoncentration pågår inom Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i syfte att begränsa antalet samarbetsländer. Regeringen har för avsikt att under 2007 återkomma med uppdrag till Sida om att inkomma med utfasningsstrategier för berörda länder.

Sida skall undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en samarbetsstrategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym skall vara ointecknad 2 respektive 3 år efter det att nuvarande strategi förväntas löpa ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras skall samråd ske mellan Sida och UD.

De strategier som förlängs t.o.m. den 31 december 2007 respektive 30 juni 2008 (inklusive Moçambique och Uganda som förlängdes i regleringsbrevet 2006) förlängs med begränsningen att Sida inte får teckna insatsavtal som sträcker sig längre än 31 december 2008.

Afrika 

Strategin för Viktoriasjö-regionen, den subregionala strategin för Västafrika, strategin för Etiopien och förhållningssätt för Sudan förlängs t.o.m. den 30 juni 2008.   

Sida skall senast den 30 april 2007 lämna förslag till samarbetsstrategi för Zambia.

Sida bemyndigas att förlänga samarbetsavtalet med Kenya t.o.m. den 31 december 2008. 

Sida bemyndigas att förlänga avtalet med Norge avseende utvecklingssamarbete med Malawi t.o.m. den 31 december 2007. 

Asien 

Strategier för samarbete med Bangladesh och Kambodja förlängs t.o.m. den 31 december 2007. 

Sida bemyndigas att förlänga samarbetsavtalen för Vietnam och Laos t.o.m. den 31 december 2007. 

Strategier för samarbete med Sri Lanka och Mongoliet förlängs t.o.m. den 30 juni 2008.

Latinamerika 

Regionsstrategin för samarbete med Centralamerika och Karibien förlängs t.o.m. den 31 december 2007.  

Regionsstrategin för samarbete med Sydamerika, strategier för Bolivia och Colombia förlängs t.o.m. den 30 juni 2008. 

Östeuropa och Centralasien 

Strategier för Albanien, Kosovo och Serbien/Montenegro förlängs t.o.m. den 30 juni 2008. 

Riktlinjer för adoptionsverksamhet

Sida skall i samarbete med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor och i samråd med adoptionssammanslutningarna fortsätta arbetet med att utveckla och fastställa riktlinjer för adoptionssammanslutningars biståndsverksamhet.

Uppföljning av rapporter om stöd till bekämpning av könsrelaterat våld

Sida skall senast den 30 september 2007 inkomma med en handlingsplan för det konkreta arbetet med att följa upp slutsatserna och förslag från dels kartläggningsrapporten om Sida-insatser som syftar till att bekämpa könsrelaterat våld, dels FN:s generalsekreterarens rapport om våld mot kvinnor från oktober 2006. Handlingsplanen skall omfatta olika former av könsrelaterat våld, men särskild hänsyn till bekämpningen av kvinnlig könsstympning, våld mot homo- och bisexuella samt transpersoner, sexuella övergrepp i konflikt- och post-konfliktsituationer, våld i hemmet samt våld i hederns namn.

Uppföljning av barnrättsarbetet och av FN-rapporten om våld mot barn

Sida skall senast den 10 december 2007 lämna ett underlag inför en eventuell revidering eller komplettering av regeringens skrivelse 2001/02:186 Ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete mot bakgrund av bl.a. politiken för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr 2002/04:112) och Parisdeklarationen. Med utgångspunkt i skrivelse 2001/02:186 och mot bakgrund av den redovisning som lämnats till UD 2006-07-06 (Dnr UD2006/34198/MU) skall Sida vidare redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla barnrättsperspektivet i det internationella utvecklingssamarbetet, samt vidtagna åtgärder för att öka kunskapen om barnrättsperspektivet bland myndighetens personal och i samarbetet med partners på region- och landnivå.

Näringslivets roll i utvecklingssamarbetet

Sida skall senast den 30 juni 2007 rapportera om vidtagna åtgärder och påbörjade initiativ för ökad samverkan med och användning av kompetensen hos det svenska näringslivet (enskilda företag, näringslivsorganisationer och fackliga organisationer). Detta avser såväl arbetsformerna inom Sida och dess verksamhet vid utlandsmyndigheterna som instrument, insatser och samarbetsformer med Exportrådet, Swedfund, näringslivsorganisationer, fackföreningsrörelsen och andra relevanta myndigheter och organisationer. Redovisningen skall även innehålla en redogörelse för hur arbetet förhåller sig till genomförandet av Sidas riktlinjer för företags sociala och miljömässiga ansvar. Uppdraget kommer att förtydligas genom den handlingsplan för samverkan med det svenska näringslivet i utvecklingssamarbetet som utarbetas i nära samarbete mellan Regeringskansliet (UD), Sida och andra parter.

Biståndsfinansierat bredare samarbete

Sida skall inom ramen för målet för utvecklingssamarbetet stimulera och stärka bärkraftiga relationer utanför det långsiktiga utvecklingssamarbetet mellan svenska företag, organisationer och institutioner och aktörer i låg- och medelinkomstländer.

Det bredare samarbetet bör utformas på ett sådant sätt att insatser kan handläggas på myndighetsnivå i Sverige i nära samarbete med berörda ambassader och sektionskontor.

Sida skall senast den 31 maj redovisa vilka verktyg som finns för det bredare samarbetet, hur dessa idag används och med vilka volymer (inklusive en redovisning av hur resurskrävande olika typer av insatser är). Sida skall i samma rapport lämna preliminära förslag på hur verktygen för det bredare samarbetet kan bli mer effektiva och utvecklas vidare samt vilka nya verktyg myndigheten ser behov av att utveckla.

Av rapporteringen skall även framgå hur det biståndsfinansierade bredare samarbetet kan bidra till att stimulera och stärka bärkraftiga relationer mellan svenska aktörer och aktörer i länder med vilka bredare samarbete bedrivs. Uppdraget kommer att förtydligas genom det policyarbete som genomförs av Regeringskansliet i nära samarbete med Sida.

Utöver det bredare samarbete som idag bedrivs skall Sida, som ett led i arbetet med att utveckla verktygen för det bredare samarbetet, särskilt fokusera på att främja ett bredare samarbetet (inkl användning av KTS och ITP) med följande länder: Indien, Sydafrika, Angola, Namibia och Botswana.  

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete18 168
ap.1Samarbete inom Östersjöregionen (ram)18 168

Villkor för anslag 5:11

ap.1 Samarbete inom Östersjöregionen

Medlen skall användas för samarbete genom det svenska samhället, särskilt statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskilda organisationer inom Östersjöregionen. Medel kan även ges för mindre insatser (resor, seminarier och studier) för att möjliggöra samverkan mellan svenska aktörer och parter i de berörda länderna samt också bidra med initial finansiering av samverkansprojekt inom de prioriterade ämnesområdena.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete15 892 800
ap.1Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet (ram)2 045 000
ap.2Information (ram)50 000
ap.3Globala utvecklingsprogram (ram)1 857 500
ap.5Enskilda organisationer (ram)1 320 000
ap.6Asien (ram)1 775 000
ap.17Mellanöstern och Nordafrika (ram)400 000
ap.7Latinamerika (ram)1 110 000
ap.9Afrika (ram)4 894 000
ap.26Östeuropa och Centralasien (ram)1 429 300
ap.26.1Östeuropa och Centralasien, ODA-länder (ram)1 171 800
ap.26.2Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder (ram)257 500
ap.32Forskning (ram)962 000
ap.33U-krediter (ram)50 000

Villkor för anslag 8:1

ap.1 Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet

Generella villkor för 8:1 Biståndsverksamhet

 1. Den totala anslagsbelastningen avseende budgetåret 2007 på anslaget 8:1 till Sidas disposition får inte överstiga 15 544 479 000 kronor, varav 269 179 000 kronor avser medel på anslagsposten 26.2.
 2. Medel under anslaget 8:1 Biståndsverksamhet får användas endast i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får lämnas endast till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Undantag får dock göras från denna regel i fråga om humanitärt bistånd i Ryssland i anslutning till den väpnade konflikten i Tjetjenien och Internationella rödakorskommitténs regionala delegationer, motsvarande högst 45 000 000 kronor. Undantag får även göras, när så bedöms vara väl motiverat, för insatser till stöd genom svenska partianknutna organisationer till demokratiuppbyggnad i länder som inte av DAC definieras som utvecklingssamarbete. Undantag från DAC:s riktlinjer om utvecklingssamarbete görs för anslagsposten 26.2 Östeuropa och Centraleuropa, icke ODA-länder.
 3. Utbetalningar skall ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut.
 4. Sida skall undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en samarbetsstrategiperiod. (Se vidare under avsnitt 4 Uppdrag, rubrik Samarbetsstrategier).
 5. Sida skall tillse, eller hemställa hos regeringen, om sådan omfördelning mellan anslagsposter som medger att medel finns tillgängliga för finansiering av humanitära biståndsinsatser under hela året.

Övriga villkor för 8:1 Biståndsverksamhet

 1. Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst 50 000 000 kronor per insats. För beslut i enlighet med land- och samarbetsstrategi eller motsvarande krävs dock inte regeringens medgivande. Även för anslagspost 5, anslagspost 32, samt beträffande stöd till Svenska Röda Korset under anslagspost 1, får Sida fatta beslut oavsett ovanstående beloppsgräns.
 2. Sida får inom en ram om högst 290 000 000 kronor på sakanslaget finansiera personal i fältverksamheten som deltar i beredning, handläggning eller uppföljning av bilaterala och multilaterala insatser, samarbetsstrategier, landstrategier eller samarbetsprogram. Baspersonal, bestående av chef, administratör och assistent, finansieras över förvaltningsanslaget.
 3. Sida får disponera 12 000 000 000 kronor för garantier av den av riksdagen fastställda totala ramen om 12 539 300 000 kronor för myndighetens garantiverksamhet. Härav får högst 1 000 000 000 kronor avse fristående garantier samt högst 1 000 000 kronor avse kapitalmarknads- och importgarantier. Sida skall ta ut garantiavgifter samt får bestämma avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.
 4. Krediter finansieras från anslagspost 6, 7, 9 , 33 respektive 26.1. Beslut om krediter skall alltid bedömas mot bakgrund av låntagarlandets ekonomiska och finansiella situation. Tungt skuldsatta länder bör inte komma i fråga för krediter förrän de inlett en långsiktigt hållbar skuldsanering, t.ex. inom ramen för det s.k. HIPC-initiativet. Under tiden närmast efter att skuldlättnad inom HIPC-initiativet erhållits skall krediter beviljas restriktivt på mycket förmånliga villkor. Beslut om krediter fattas av Sida och skall stå i överensstämmelse med Sidas kreditpolicy. Följande ärenden skall dock underställas regeringens prövning: kredit som överstiger 150 000 000 kronor, u-kredit till länder till vilka u-krediter tidigare ej beviljats om insatsen inte täcks eller ligger i linje med gällande samarbetsstrategi eller motsvarande beslut och bindning av biståndskredit.
 5. Sida kan med eget yttrande hänskjuta annat ärende om krediter till regeringens prövning. Återbetalningar på lån avseende bistånds- och villkorskrediter skall redovisas mot inkomsttitel 4526 "Återbetalning av övriga lån". Erhållen ränta skall redovisas mot inkomsttitel 2394 "Övriga ränteinkomster".
 6. Sida får finansiera metodutveckling, studier och utvärderingar, resultat- och erfarenhetsredovisningar, kommunikationsinsatser, särskilda rapporter, revisioner och liknande inom respektive anslagspost.
 7. För anslagspost 6, 7, 9 och 26 skall medlen användas i enlighet med av regeringen fastställda landstrategier, regionstrategier, samarbetsstrategier eller motsvarande beslut där sådana föreligger. I övrigt skall bl.a. följande finansieras över anslagsposterna 6, 7, 9 och 26: Valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar. Regeringsbeslut för ändamålet skall fattas i varje enskilt fall. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Utrikesdepartementet i avvaktan på regeringsbeslut.
 8. Biståndskrediter. Biståndskrediter är främst avsedda för finansiering av infrastrukturprojekt i betalningssvagare låginkomstländer. De skall lämnas på mjuka villkor, liknande dem som tillämpas för s.k. IDA-krediter och vara obundna. Detta gäller ej anslagspost 26.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder.
 9. Finansiering av återuppbyggnadsinsatser skall företrädesvis ske genom bidrag till Förenta nationerna och andra multilaterala institutioner. Sidas anslagsförbrukning enligt detta villkor skall redovisas i årsredovisningen.
 10. Institution som beviljas bidrag skall på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagare och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet eller verksamhetsområde med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman skall ske i enlighet med avtal. Sådana avtal skall innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde.
 11. Efter regeringsbeslut om en samarbetsstrategi, som omfattar budgetstöd som en möjlig stödform, bemyndigas Sida närmare bereda, besluta om, ingå avtal om och utbetala budgetstöd för ett land som omfattas av strategin. Med undantag av vad som anges ovan i denna del kan Sida efter beslut av regeringen bemyndigas att närmare bereda, besluta om, ingå avtal om och utbetala budgetstöd i enlighet med gällande riktlinjer för samarbetsstrategier, 2005-04-28 (UD2005/24624/GU). Regeringen kan även fatta beslut om budgetstöd på förslag från Sida. Beslutade insatser skall belasta anslagsposterna 6, 7, 9 eller 26.1.
 12. Handelsrelaterade insatser skall ske i enlighet med regeringens riktlinjer för handelsrelaterat bistånd och belasta anslagsposterna 3, 6, 7, 9 eller 26.1 med minst 270 000 000 kronor.
 13. Insatser inom området smittsamma sjukdomar, i enlighet med regeringens strategiska handlingsplan för Sveriges bidrag till bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt det globala arbetet med aktuella internationella avtal och regelverk som berör smittsamma sjukdomar, skall belasta anslagsposterna 3, 6, 7, 9, 26.1 eller 32 med minst 310 000 000 kronor varav lägst 100 000 000 kronor skall fördelas i årligt bidrag till Globala Alliansen för Vacciner och Immunisering (GAVI) och lägst 70 000 000 kronor skall fördelas till relevanta internationella organisationers program för pandemiförebyggande insatser mot fågelinfluensan (AHI) i fattiga länder.
 14. Insatser inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) skall belasta anslagsposterna 3, 6, 7, 9 eller 26.1 med minst 280 000 000 kronor.
 15. Sida skall öka medelstilldelningen till miljö- och energiområdet med 100 000 000 kronor jämfört med 2006. Ökningen skall belasta anslagsposterna 3, 6, 7, 9 eller 26.1. Medelsanvändning skall ske efter samråd med det av regeringen utsedda Miljörådet.
 16. Följande insatser skall i huvudsak belasta anslagsposterna 6, 7, 9 och 26.1 och i andra hand anslagsposten 1:
 • insatser för förebyggande av och viss beredskap för främst naturkatastrofers skadeverkningar;
 • insatser för återuppbyggnad efter större naturkatastrofer;
 • insatser för hållbara lösningar på utdragna flyktingsituationer;
 • insatser som främjar fred och säkerhet i länder där Sida är verksamt med långsiktigt utvecklingssamarbete, t.ex. dialog, försoningsprocesser, DDR samt minhantering;
 • insatser för reformering av säkerhetssektorn;
 • insatser för återuppbyggnad i postkonfliktsituationer.

8:1 ap. 1 Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet Anslagsposten får bl.a. användas för

 1. insatser om högst 200 000 000kronor för den konfliktrelaterade verksamheten.
 2. humanitära insatser om högst 370 000 000kronor för stöd till Internationella rödakorskommitténs (ICRC) fältverksamhet för år 2007, i enlighet med ICRC:s årliga appell för katastrofinsatser, samt därutöver positivt beakta eventuellt ytterligare extraordinära behov som kan uppstå under året. Sida bemyndigas att ingå överenskommelse med ICRC om fördelningen av det svenska bidraget till ICRC:s fältverksamhet för år 2007.
 3. beslut om finansiellt stöd om högst 160 000 000 kronor till biståndsinsatser som genomförs av Statens räddningsverk i anslutning till väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden. Insatserna skall framförallt avse verksamhet som omedelbart svar på humanitära katastrofer, men kan även avse stärkande av katastrofberedskap i andra länder i syfte att förebygga katastrofers skadeverkningar samt stöd till tidiga återuppbyggnadsinsatser. Sida beslutar om insatser efter information till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
 4. Samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om insatser som finansieras över anslagsposten skall fortsatt äga rum i den gemensamma samrådsgruppen för katastrofbistånd (HUMSAM). Sidas stöd till konfliktrelaterad verksamhet skall här särskilt samordnas med stöd för liknande syften som finansieras av medel som regeringen och Regeringskansliet disponerar.
 5. Sida skall vid minst fyra tillfällen under året i samrådsgruppen för katastrofbistånd redovisa anslagsförbrukning samt prognos för återstoden av budgetåret på anslagsposten 1 Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet. I detta skall ingå att redovisa anslagsförbrukning uppdelat på humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet.
 6. Medel får i mindre utsträckning användas för svenska och internationella utrednings- och forskningsuppdrag samt seminarie- och utbildningsverksamhet av direkt betydelse för det svenska humanitära biståndet och konfliktrelaterad verksamhet.
 7. Inom ramen för FN:s samlade humanitära appeller (Consolidated Inter-Agency Appeals, CAP)och nödappeller (”flash appeals”) skall Sida beakta vikten av förutsägbart stöd till FN:s humanitära samordning i fält liksom till åtgärder för att förbättra säkerheten för humanitär personal. Vid beslut om bidrag till FN:s samlade appeller skall Sida beakta fördelningen av de svenska årsbidragen till berörda FN-organ.
 8. Sida skall ha beredskap att vid uppkomst av oförutsedda humanitära behov bidra till tilläggsprogram som genomförs av FN:s flyktinghögkommissarie, liksom till FN:s världslivsmedelsprograms (WFP)verksamhet.
 9. Vad avser humanitära insatser skall anslagsposten 1 Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet i huvudsak bekosta insatser under omedelbart katastroftillstånd. I mindre utsträckning kan anslagsposten bekosta insatser för förebyggande av och beredskap för främst naturkatastrofers skadeverkningar, samt tidiga återuppbyggnadsinsatser under eller efter upphörande av omedelbart katastroftillstånd.

ap.3 Globala utvecklingsprogram

För anslagsposten bemyndigas Sida bereda och besluta om följande

 1. Lägst 95 000 000 kronor i årligt bidrag till International Planned Parenthood Federation (IPPF).
 2. Stöd till multilateral och bilateral verksamhet inom narkotikaområdet, inklusive tobakskontroll, för att hjälpa länder att efterleva FN:s normativa riktlinjer. Särskild tonvikt skall läggas vid förebyggande verksamhet och institutionsuppbyggnad.
 3. Stöd till projektet Youth Employment Network (YEN).
 4. Stöd till sekretariatet för GeSCI:s arbete med ICT för utbildning.
 5. Stöd till insatser för att främja funktionshindrade personers rättigheter i enlighet med FN:s konvention om funktionshindrade personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.
 6. Högst 10 000 000 kronor till stöd för MEDEVAC programmet vid Landstinget Östergötland.
 7. Högst 75 000 000kronor till stöd genom de svenska partianknutna organisationerna till demokratiuppbyggnad i utvecklingsländer. Av detta stöd skall 11 000 000 kronor avsättas för gemensamma projekt. Fördelningen av det totala stödet skall ske enligt regeringens reviderade riktlinjer enligt beslut den 21 december 2006.
 8. Högst 27 000 000 kronor i stöd till World Maritime University (WMU/Internationella Sjöfartsuniversitetet) i Malmö.
 9. Högst 3 000 000 kronor får användas för att förstärka myndighetens medverkan i och uppföljning av multilateralt miljösamarbete.
 10. Högst 16 500 000 kronor för insatser inom det multilaterala miljöområdet, framförallt för uppföljning av världstoppmötet i Johannesburg om hållbar utveckling samt att långsiktigt stödja utvecklingsländernas möjligheter att leva upp till åtagandena i de internationella miljökonventionerna.
 11. Högst 10 000 000 kronor för stöd till Global Water Partnership Organisation, GWPO.
 12. Högst 4 000 000 kronor i årligt bidrag till FN:s Voluntärprogram, UNV (Special Volontary Fund).
 13. Högst 3 000 000 kronor i årligt bidrag till UN System Staff College.
 14. Lägst 10 000 000 kronor till uppföljningen av och genomförandet av handlingsprogrammet inom ramen för FN:s befolkningskonferenser, den s k ICPD-agendan.
 15. Sida skall från och med 1 januari 2007 ansvara, administrera och bevaka det svenska stödet till Multilateral Investment Funds (MIF) verksamhet.
 16. Sida skall från och med den 1 januari 2007 ansvara för administration och bevakning av NORSAD:s verksamhet.
 17. Sida skall utbetala det årliga förhandlade administrativa bidraget (30 542 USD) till International Tropical Timber Organisation (ITTO). Sida kan överväga möjligheten för ytterligare stöd till ITTO.
 18. Högst 15 000 000 kronor för stöd till genomförande av den globala kemikaliestrategin som antogs av FN 2006. Medlen skall utbetalas till SAIM Quick Start Programme Trust Fund. Villkor för medlen är att programmets fond har konstituerats och är operativt verksam samt att bidrag till fonden är rimligt fördelade mellan olika givare. 

 19. Högst 9 000 000 kronor till miljösamarbete mellan UNEP och UNDP. Medlen skall betalas ut till UNEP. Villkor för medlen är att UNEP under 2007 uppvisar en absorptionskapacitet för insatser kring miljö och utveckling.  

 20. Medel får användas för sekondering av nationella experter vid EU:s institutioner. Därtill kan medel användas för att stödja återinträdet på den svenska arbetsmarknaden för återvändande personal och deras medföljande. Medel får också användas för rekryteringsansträngningar riktade mot internationella organisationer.

ap.5 Enskilda organisationer

För anslagsposten gäller följande

 1. Svenska organisationers egeninsats skall vara lägst 10% av den totala insatsen. Kravet på egeninsats skall inte tillämpas på bidrag till volontärer. Tidigare års gällande villkor avseende undantag från krav på egeninsats avseende information i Sverige och insatser mot Hiv/aids skall endast gälla för redan ingångna avtal.  

 2. Sida får inte medge att värdet av organisationernas eget arbete beaktas då egeninsatsens storlek fastställs. Eget eller insamlat material får inte räknas som en del av egeninsatsen.

 3. Högst 10 % av de tilldelade medlen får användas för information i Sverige om utvecklingsländer.
 4. Bidrag får även lämnas till internationella enskilda organisationer. Sida kan även finansiera svenska enskilda organisationers kostnader för uppbyggnad av nätverk och annan kapacitet för deltagande i policyarbete kring utvecklingsfrågor med bland annat EU, Europarådet, FN, OSSE, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna. Bidragen kan lämnas för seminarier och fortbildningsinsatser i samarbetsländer och regioner för enskilda organisationers utsända biståndspersonal inklusive volontärer.
 5. Verksamheten vid Civil Society Center i Härnösand skall finansieras från anslagsposten.

ap.6 Asien

För generella villkor för samtliga anslagsposter under 8:1, se anslagsposten 1.

Kostnaden för svenskt deltagande med högst 15 personer i den nordiska övervakningsmissionen på Sri Lanka (SLMM) skall rymmas inom anslagsposten.

ap.9 Afrika

För anslagsposten gäller följande

 1. Sida skall från och med den 1 januari 2007 ansvara för det svenska stödet om totalt 60 000 000 kronor till Afrikanska fonden för kapacitetsuppbyggnad (ACBF), inklusive utnämning av svensk guvernör samt bevakning av verksamheten. Sida ska utbetala högst 15 000 000 kronor under 2007 avseende resterande och sista inbetalningen av det svenska bidraget under innevarande påfyllnad (FAS III).
 2. Sida skall från och med den 1 januari 2007 ansvara för det svenska stödet om totalt 45 000 000 kronor till Afrikanska vattenfaciliteten (AWF), inklusive bevakning av verksamheten. Sida skall även utbetala 15 000 000 kronor för 2007 avseende tredje och sista inbetalningen av det svenska bidraget till AWF, enligt regeringsbeslut från den 13 april 2005.
 3. Sida skall från och med 1 januari 2007 ansvara för det svenska stödet om totalt 12 000 000 kronor samt för bevakning av Africa Regional Technical Assistance Centers (AFRITAC) verksamhet.

ap.26.1 Östeuropa och Centralasien, ODA-länder

För anslagsposten gäller följande

Högst 13 000 000 kronor får användas för svenskt personalstöd till OSSE:s verksamhet.

ap.26.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder

För anslagsposten gäller följande

 1. Sida får disponera 11 679 000 kronor av anslagssparandet på anslagspost 26.2. Resterande anslagssparande får ej disponeras av Sida utan särskilt beslut av regeringen.
 2. För stöd genom enskilda organisationer för information i Sverige får högst 4 000 000 kronor användas.

ap.32 Forskning

Anslagsposten får användas till

 1. Stöd till utvecklingsforskning om utvecklingsländer i Sverige, långsiktigt stöd till forskningsmiljöer, tematiska forskningsnätverk, stöd till enskilda forskningsprojekt, kostnader för av Sida inrättade tidsbegränsade anställningar för forskare med inriktning på utvecklingsfrågor samt administration av dessa anställningar.
 2. Finansiering av utgifter för Sidas forskningsnämnd, vetenskapliga arbetsgrupper och information om utvecklingsforskning om utvecklingsländer.

8:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete615 713
ap.1Sida (ram)615 713

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Sida

 1. Indikativt belopp för icke ODA-länder är 30 000 000 kronor, varav högst 15 000 000 kronor användas för Sidas Östersjöenhet. Redovisningen skall uppdelas på ODA-länder respektive icke ODA-länder.
 2. Sida får lämna kreditgarantier för lån till personal inom en ram på 15 000 000 kronor. För täckning av statens kostnader för förluster på grund av infrianden av garantiåtaganden skall en avgift om 1 procent av vid betalningstidpunkten utestående belopp årligen i förskott betalas till staten. Eventuella förluster på grund av sådan garanti skall för personalen vid ambassaderna belasta anslaget 8:2 ap.1 Sida och för fältpersonal den del av anslaget 8:1 som disponeras av Sida. Utlåning får ske i huvudsaklig överensstämmelse med Sida:s skrivelse den 4 maj 1984.
 3. Sida får bedriva verksamhet vid sektionskontor på följande platser: Bamako (Mali), Chisinau (Moldavien), Dusjanbe (Tadzjikistan), Kabul (Afghanistan), Kigali (Rwanda), La Paz (Bolivia), Minsk (Vitryssland), Ouagadougou (Burkina Faso), Phnom Penh (Kambodja), Pristina (Kosovo/Serbien), Tbilisi (Georgien), Tegucigalpa (Honduras), Tirana (Albanien).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
5:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
8:1 Biståndsverksamhet
ap.10Allt0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
ap.50Allt0
ap.60Allt0
ap.70Allt0
ap.90Allt0
ap.170Allt0
ap.26.10Allt0
ap.26.20Allt0
ap.320Allt0
ap.330Allt0
8:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.118 6663 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
8:1 Biståndsverksamhet
ap.1850 000400 000450 000
ap.250 00015 00035 000
ap.32 200 0001 177 0001 023 000
ap.54 100 0001 150 0002 950 000
ap.64 264 0001 886 0002 378 000
ap.72 400 0001 100 0001 300 000
ap.98 454 3874 500 0003 954 387
ap.171 036 000414 000622 000
ap.26.12 205 613900 0001 305 613
ap.26.2440 000220 000220 000
ap.321 500 000500 0001 000 000
ap.33500 000200 000300 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade förpliktelser" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas att bli under respektive period.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)147 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)20 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2551 309
2007-02-2551 309
2007-03-2551 309
2007-04-2551 309
2007-05-2551 309
2007-06-2551 309
2007-07-2551 309
2007-08-2551 309
2007-09-2551 309
2007-10-2551 309
2007-11-2551 309
2007-12-2551 314
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Sida

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamheten vid Civil Society Centre i Härnösand samt internationell rekrytering och kompetensutveckling får delfinansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Sida, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Sida disponerar inkomsterna från Civil Society Centre i Härnösand och internationell rekrytering och kompetensutveckling.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras50 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras50 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att inneha:

 • konto i affärsbank för brådskande kontantutbetalningar, för betalningar av remburser och för överföringar av medel till ambassaderna.
 • Eventuell räntegottgörelse avseende ovanstående konton skall bokföras på inkomsttitel 2811 "Övriga inkomster av statens verksamhet".

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Joachim Waern
Kopia till

SB
Presschefen UD
UD-A-RED
UD-RS
UD-AF
UD-AME
UD-ASO
UD-EC
UD-EIM
UD-EP
UD-EU
UD-FMR
UD-GS
UD-IH
UD-MAP
UD-MENA
UD-PES
Fi-BA
Fi/IA
FA-Ekonomienheten
Försvarsdepartementet
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Riksdagen-Utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Exportkreditnämnden
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Svenska institutet
Swedfund Internationel AB

Senast uppdaterad: