Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 1

2007-04-12
N2007/3941/FIN
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
551 83 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Skogsstyrelsen inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar (rskr. 2006/07:68)
Riksdagen har beslutat om Skogsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 23, bet. 2006/07:MJU2, rskr. 2006/07:68).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Skogsstyrelsens verksamhet bedrivs inom politikområdet Skogspolitik. Verksamheten syftar även till att bidra till måluppfyllelsen inom andra politikområden. Skogsstyrelsens grundläggande uppgift är att göra avvägningen mellan de två jämställda skogspolitiska målen, produktionsmålet och miljömålet, och verka för att dessa nås.

För Skogsstyrelsen gäller följande verksamhetsstruktur.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
SkogspolitikSkogspolitikLagtillsyn
Rådgivning, utbildning och information
Inventering, uppföljning och utvärdering
Statligt stöd
Övriga myndighetsuppgifter
Uppdragsverksamheten

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Skogspolitik

Mål

Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bibehålls. Vid skötseln skall hänsyn tas till andra allmänna intressen.

 

1.1.1

Verksamhetsområde Skogspolitik

1.1.1.1

Verksamhetsgren Lagtillsyn

Mål

Tillsynen enligt skogsvårdslagen (1979:429) och tillämpliga delar av miljöbalken bedrivs på ett enhetligt, kvalitativt och effektivt sätt över hela landet.

Återrapportering

Skogsstyrelsen skall redovisa hur tillsynen bedrivs för att säkerställa ett enhetligt, kvalitativt och effektivt arbetssätt över hela landet. Om tillsynen inte bedrivs på detta sätt skall det framgå hur myndigheten avser att arbeta för att nå målet.

Redovisningen skall omfatta avverkningsanmälningar och tillstånd, samt antalet förelägganden och förbud riktade direkt till skogsägare. Av redovisningen skall framgå vilka typer av förelägganden och förbud som gjorts. Redovisningen bör göras länsvis.

Arbetet med den nya återväxtrutinen skall också redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Rådgivning, utbildning och information

Mål

Kvinnor respektive män som är skogsägare har ökat sin kunskap och kompetens att bedriva ett hållbart skogsbruk.

Kvinnors respektive mäns förståelse för skogens produktions-, natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden har ökat.

Återrapportering

Skogsstyrelsen skall redovisa de väsentligaste aktiviteterna som genomförts under året i syfte att uppnå verksamhetsgrenens mål. Det skall framgå vilka insatser som har gjorts för att kvinnor respektive män som inte bor i samma kommun som fastigheten (utbor) respektive bor i samma kommun som fastigheten (åbor) har kunnat delta i eller tillgodogöra sig Skogsstyrelsens informations-, rådgivnings- och utbildningsverksamhet samt vilka resultat som uppnåtts. Av redovisningen bör det framgå andelen kvinnor respektive män som är utbor respektive åbor och som har deltagit i ovanstående insatser.

Skogsstyrelsen skall dessutom redovisa arbetet med skogens sociala värden. Arbetet med tätortsnära skogar, skogens betydelse för folkhälsan samt naturturism skall särskilt redovisas.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Inventering, uppföljning och utvärdering

Mål

Skogsstyrelsens verksamhet Inventering, uppföljning och utvärdering bedrivs på ett enhetligt, kvalitativt och effektivt sätt över hela landet.

Individbaserad statistik som Skogsstyrelsen har ansvar för enligt förordning (2001:100) om den officiella statistiken skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Återrapportering

Skogsstyrelsen skall redovisa:

 • Hur verksamheten bedrivs för att säkerställa ett enhetligt, kvalitativt och effektivt arbetssätt över hela landet. Om verksamheten inte bedrivs på detta sätt skall det framgå hur myndigheten avser att arbeta för att nå målsättningen.

 • Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skogsmark såväl kvalitativt som kvantitativt. Myndighetens skall göra en bedömning hur avsättningarna bidragit till måluppfyllelsen av miljökvalitetsmålet Levande skogar, delmål 1 samt andra relevanta miljökvalitetsmål. Redovisningen bör göras länsvis.

 • Utvecklingen vad avser återväxternas kvalitet och miljöhänsynen vid föryngringsavverkning samt de väsentligaste aktiviteterna som genomförts under året. Av redovisningen skall det framgå de huvudsakliga orsakerna till varför vissa återväxters kvalitet samt miljöhänsynen av viss föryngringsavverkning inte har varit godtagbara enligt Skogsstyrelsens uppföljningssystem. Redovisningen bör om möjligt göras länsvis samt specificeras på ägarkategorierna enskilda skogsägare, övriga privata ägare, staten och övriga allmänna ägare. Myndigheten skall särskilt redovisa utvecklingen av skador i plant- och ungskog som orsakats av klövvilt.

 • Arbetet med att utveckla alternativa skogsbrukssätt.

 • Om det funnits särskilda skäl mot att dela upp individbaserad statistik på kön.

 • Vad som har gjorts inom anslaget för skogsskadeövervakning.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Statligt stöd

Mål

Verksamheten bedrivs på ett enhetligt, kvalitativt och effektivt sätt över hela landet.

Återrapportering

Skogsstyrelsen skall redovisa hur verksamheten bedrivs för att säkerställa ett enhetligt, kvalitativt och effektivt arbetssätt över hela landet. Om verksamheten inte bedrivs på detta sätt skall det framgå hur myndigheten avser att arbeta för att nå målsättningen.

Skogsstyrelsen skall redovisa hur stor areal som har:

 • Tecknats som naturvårdsavtal och till vilken areal- och totalkostnad samt den ackumulerade arealen fördelat på biotoptyp och län.

 • Skyddats som biotopskydd och till vilken areal- och totalkostnad samt den ackumulerade arealen fördelat på biotoptyp och län.

Skogsstyrelsen skall vidare redovisa utbetalningen av stöd till:

 • Lagring av stormfälld skog i enlighet med förordningen (2005:229) om tillfälligt stöd för lagring av virke. De olika delstöden skall särredovisas.

 • Anläggning av ny skog i enlighet med förordningen (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog. De olika anläggningsstöden, baserat på areal och kostnad, skall särredovisas.

Skogsstyrelsen skall redovisa arbetet med natur- och kulturvårdsåtgärder (NOKÅS) och hur detta stöd har samordnats med insatsen Bevara och utveckla skogens kollektiva värden i Landsbygdsprogrammet 2007 - 2013. Resultatet av projektet Movib (Mark och vatten i balans) skall särskilt redovisas, inklusive framgångsfaktorer, hinder samt en bedömning om det krävs ytterligare åtgärder.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Övriga myndighetsuppgifter

Mål

1. Skogsstyrelsen skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i EU-arbetet och övrigt internationellt arbete. Verksamheten skall styras av övergripande mål för den nationella skogspolitiken samt för Sveriges EU-politik och politik för global utveckling (PGU).

Under 2007 skall Skogsstyrelsen representera Sverige i Barentssamarbetet, arbetet i FN:s Economic Commission for Europe (UNECE) samt i arbetet med råvaruavtalet för tropiskt timmer i International Tropical Timber Organization (ITTO).

Skogsstyrelsen skall vidare bistå Regeringskansliet, inklusive representera Sverige på relevanta möten, i det all-europeiska skogssamarbetet Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (MCPFE), arbetet i Food and Agricultural Organization of the United Natons (FAO) samt i FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD) och FN:s ramkonvention för klimatförändringar (UNFCCC).

Skogsstyrelsen har det operativa ansvaret för Baltic 21 Skogsbruk.

Skogsstyrelsen skall aktivt bidra till Sveriges politik för globalt utvecklingssamarbete (PGU), främst genom samarbete med Sida och internationella organisationer som till exempel FAO.

2. Skogsstyrelsen skall medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 - 2013 och dess principer. Myndighetens medverkan skall ske i samverkan med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i respektive län. Skogsstyrelsen skall med strategin som grund även prioritera gemensamma insatser med andra myndigheter.

3. Skogsstyrelsen skall bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) med underlag vid uppföljning av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från Nutek. Skogsstyrelsen skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

4. Skogsstyrelsen skall bistå Regeringskansliet vid framtagandet av en natonell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden.

Återrapportering

1. Skogsstyrelsen skall redovisa sin bedömning av de viktigaste initiativen inom myndighetens verksamhetsområde som EG-kommissionen arbetat med samt övrigt internationellt arbete inklusive arbete i närområdet.

Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2008 om politiken för global utveckling skall Skogsstyrelsen senast den 31 december 2007 rapportera till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om verksamhet inom ramen för den samlade politiken för global utveckling.

Skogsstyrelsen skall rapportera arbetet med Baltic 21 Skogsbruk och vilka resultat som har uppnåtts.

2. Skogsstyrelsen skall senaste den 2 juli 2007 samt i årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) följande avseende den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning:

 • Vilka av strategins prioriteringar som myndigheten utgått från samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras.

 • Formerna för medverkan och samverkan med det organ som har det regionala utvecklingsansvaret i länet.

 • Planerade och genomförda insatser med berörda myndigheter.

3. Åren 2005 och 2006 har Skogsstyrelsen lämnat bidrag till miljöorganisationer. Skogsstyrelsen skall redovisa vilka organisationer som erhållit bidrag och till vilka aktivteter/projekt samt hur dessa aktiveter/projekt har bidragit till skogspolitikens mål.

4. Skogsstyrelsen skall för 2007 redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionerna (prop. 2000/01:130 och 2004/05:150) som tillförts anslag 41:1 Skogsstyrelsen och anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket från utgiftsområde 20 under perioden 2001 - 2007. Redovisningen lämnas i separat rapport till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 23 mars 2008. 

1.1.1.6

Verksamhetsgren Uppdragsverksamheten

Mål

Uppdragsverksamheten skall bidra till de skogspolitiska målen och, när så är lämpligt, andra politiska mål. Verksamheten skall bedrivas med hög kvalitet och full kostnadstäckning, samt inte påverka konkurrensen negativt.

Återrapportering

Skogsstyrelsen skall redovisa hur uppdragsverksamheten bidrar till att nå de skogspolitiska målen samt andra politiska mål. Vidare skall vidtagna och planerade åtgärder för att förhindra negativ påverkan på konkurrensen redovisas.

Skogsstyrelsen skall redovisa ekonomiska resultat och omsättning för respektive resultatområde samt utvecklingen av så kallade Gröna jobb inom arbetsmarknadspolitiken. Skogsstyrelsen skall under uppdragsverksamheten även redovisa sin förvaltning av fastigheter (kostnader och intäkter) samt övriga kostnader och intäkter som inte avser de egentliga sakverksamheterna.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utfall och utgiftsprognoser

Skogsstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2007 - 2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den:

 • 23 januari,
 • 7 mars,
 • 2 maj,
 • 2 augusti och
 • 30 oktober 2007.

Vidare skall myndigheten, vid ovan nämnda datum, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) särskilt redovisa prognosen för anslag 41:2 Insatser för skogsbruket uppdelat på anslagspost ap.1 Bidrag till skogsbruket, ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet samt ap.4 Stormstöd. För ap.4 Stormstöd skall progonsen specificeras på de olika stöden.

3

Organisationsstyrning

Skogsstyrelsen säkerställer att den har en långsiktig kompetensförsörjning genom att myndigheten har rätt kompetens för att bedriva verksamheten effektivt och med hög kvalitet, genom ett bra ledarskap och medarbetarskap samt genom en jämn könsfördelning och etnisk mångfald.

Skogsstyrelsen skall redovisa hur man avser att arbeta för att tillförsäkra en långsiktig kompetensförsörjning, vilka mål myndigheten har satt upp för detta samt hur man avser att mäta måluppfyllelsen.

 1. År 2010 bör Skogsstyrelsen ha en effektiv informationshantering som gör informationen lättillgänglig och användbar, med beaktande av integritets- och säkerhetsaspekter.
 2. År 2010 bör lämpliga delar av Skogsstyrelsens ärendehantering ha effektiviserats med hjälp av automatiserad ärendehantering.

Utgångspunkten för informations- och ärendehanteringen skall vara medborgares och företags behov när det gäller användbarhet och tillgänglighet.

Skogsstyrelsen skall senast den 15 april 2007 redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hur myndigheten avser att arbeta för att nå de två målen samt vilka delar av myndighetens ärendehantering som anses lämpliga att automatiseras. Av redovisningen skall framgå vilka åtgärder Skogsstyrelsen har vidtagit och avser att vidta för att säkerställa att myndighetens information är lättillgänglig och kommer till del i samma omfattning för kvinnor respektive män som inte bor i samma kommun som fastigheten (utbor) respektive som bor i samma kommun som fastigheten (åbor) samt till andra målgrupper.

Skogsstyrelsens investeringar i IT-stöd och resultatet av dessa skall redovisas och kommenteras. Vidare skall redogörelse lämnas för:

 • Vilka av myndighetens tjänster som tillhandahålls elektroniskt.
 • Vilka effektiviseringar de elektroniska tjänsterna ger upphov till.
 • Hur myndigheten säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.

4

Uppdrag

1. Övervaka skadeinsektspopulation i stormdrabbade områden i södra Sverige

Skogsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att övervaka skadeinsektspopulationen i de stormdrabbade områdena i södra Sverige och skall löpande rapportera till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om läget. Av rapporteringarna skall det bland annat framgå volymen angripet virke, en riskanalys, om några åtgärder har vidtagits eller planeras, förslag på åtgärder som bör vidtas samt en prognos för kommande period. Rapporter skall lämnas den 15 april, 15 augusti och 15 december 2007.

2. Bistå i att ta fram underlag till Regeringskansliets handlingsplan för regelförenkling

Skogsstyrelsen skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006, N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010. Myndigheten skall i ett första steg redovisa underlag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Skogsstyrelsen skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Skogsstyrelsen skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

3. Uppdatering av genomförda mätningar avseende företagens administrativa kostnader

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader skall Skogsstyrelsen senast den 30 mars 2007, till Verket för näringslivsutveckling (Nutek), redovisa sådana förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

4. Utveckla indikatorer för att mäta måluppfyllelse

För att kvalitativt kunna mäta måluppfyllelsen för vissa verksamhetsgrenars mål krävs att indikatorer utvecklas för dessa mål. Skogsstyrelsen skall utveckla förslag på indikatorer för relevanta mål samt hur målen bör mätas och rapportera detta till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 2 april 2007.

5. Landsbygdsprogrammet 2007 - 2013

Skogsstyrelsen skall utarbeta och genomföra insatser inom Landsbygdsprogrammets kompetensutvecklingsåtgärd i enlighet med tidigare givna riktlinjer. Andra myndigheter, bland annat Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, och organisationer skall ges möjlighet att bidra till utvecklandet av insatserna. Vidare skall andra aktörer än Skogsstyrelsen ges möjlighet att delta i genomförandet. Skogsstyrelsen skall verka för att skogsbrukets aktörer får kännedom om relevanta åtgärder och insatser inom Landsbygdsprogrammet. Arbetet skall redovisas till Regeringskansliet(Näringsdepartementet) senast den 2 april 2007 och i årsredovisningen.

Tillämpningen av Landsbygdsprogrammet 2007 - 2013 skall, till dess att slutligt beslut om programmet fattas av Europeiska kommissionen och av regeringen, grunda sig på det av regeringen beslutade programförslag som förelagts Europeiska kommissionen inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och andra relevanta EU-regelverk.

Skogsstyrelsens genomförande av åtgärder samt resultat och effekter av dessa skall följas upp i enlighet med det system för uppföljning och utvärdering som föreslagits för programmet och rapporteras i enlighet med riktlinjer från Statens jordbruksverk.

6. Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008

Skogsstyrelsen skall efter samråd med berörda myndigheter, skogsnäring, energisektor och andra intressenter analysera den nuvarande och förväntade framtida virkesbalansen i olika delar av landet. Analysen skall möjliggöra efterföljande djupare analyser av ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser och värdering av scenariernas hållbarhet inklusive sårbarhet. Vidare skall arbetet resultera i underlag för skogsbrukets strategiska övervägande och beslut om skötsel och nyttjande av skogsresurserna. Arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

41:1

Skogsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen326 014
ap.1Skogsstyrelsen (ram)326 014

Villkor för anslag 41:1

ap.1 Skogsstyrelsen

Anslaget disponeras av Skogsstyrelsen för täckande av främst kostnader för tillsyn, rådgivning, utbildning och information, inventering, uppföljning och utvärdering samt övriga myndighetsuppgifter i annan verksamhet än uppdragsverksamheten.

Anslaget får användas för informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser för skogsbrukare enligt artikel 21 och artikel 24 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogrammet för Sverige 2007 - 2013 samt tillämplig nationell lagstiftning.

Högst 2 000 000 kronor får användas för upprättande av renbruksplaner. Skogsstyrelsen skall samverka med Sametinget gällande renbruksplanerna. Skogsstyrelsen skall redovisa arbetet med detta.

41:2

Insatser för skogsbruket (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen519 873
ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)45 373
ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)174 500
ap.4Stormstöd (ram)300 000

Villkor för anslag 41:2

ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till bidrag enligt 2 § 1, 3 § och 7 § förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket.

Skogsstyrelsen skall lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för ändamål enligt anslagets villkor.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av bidrag till skogsbruket får täckas upp till högst 2 000 000 kronor. 

ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken, till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket jordabalken samt till skötsel av områden som skyddats enligt ovan nämnda bestämmelser.

Anslaget får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen skall därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet.

Högst 10 000 000 får användas för att täcka Skogsstyrelsens kostnader för förbättrad biotopinventering.

Högst 6 000 000 kronor får användas av Skogsstyrelsen för att kartlägga skogar med lång kontinuitet och för att utveckla metoder avseende identifikation, bruk och skötsel som syftar till att bibehålla naturvärdena i dessa skogar samt skogar lämpliga för kontinuitetsskogsbruk.

Skogsstyrelsen skall lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för ändamål enligt anslagsvillkoren.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd får täckas upp till högst 35 000 000 kronor.

ap.4 Stormstöd

Anslagsposten får användas till stöd enligt:

 • förordningen (2005:229) om tillfälligt stöd för lagring av virke samt
 • förordningen (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog.

Högst 26 000 000 kronor får användas av Skogsstyrelsen för övervakning och analys av skadeinsektspopulationen samt rådgivnings- och informationsinsatser kring insekter i de områden som drabbades av stormen Gudrun. 

Från anslagsposten får resterande medel som anslagits till åtgärder för att förebygga eller eliminiera körskador som kan uppkomma eller har uppkommit på skogsmark med höga naturvärden till följd av stormen Gudrun användas. 

På anslagsposten får 30 000 000 kronor användas för bidrag till reparationer och underhåll av enskilda vägar med anledning av körskador som uppkommit till följd av stormen den 8 - 9 januari 2005. Medlen skall betalas till Vägverket.

Skogsstyrelsen skall till inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet betala in medel som Statens jordbruksverk beviljar med anledning av Skogsstyrelsens ansökan om medel från Solidaritetsfonden.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av stormstöd får täckas upp till högst 9 300 000 kronor. 

41:4

Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen10 056
ap.1Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning (ram)10 056

Villkor för anslag 41:4

ap.1 Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning

Från anslaget utbetalas stöd motsvarande EG:s finansiering av projekt för skogsskadeövervakning.

Skogsstyrelsen får disponera högst det belopp som redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 1 Medel för skogsskadeövervakning.

Handläggning av medel från detta anslag skall ske i enlighet med regeringens beslut den 9 mars 2000 (dnr N2000/2066/ESB).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
41:1 Skogsstyrelsen
ap.19 7803 %0
41:2 Insatser för skogsbruket
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.40Allt0
41:4 Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
41:2 Insatser för skogsbruket
ap.127 40027 400
Belopp angivna i tkr

Villkor

I hanteringen av vissa bidrag och ersättningar till skogsägare behöver ekonomiska förpliktelser kunna ingås som medför utgifter under kommande år. Skogsstyrelsen bemyndigas därför att för anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare ingångna åtaganden medför utgifter om högst 27 400 000 kronor under 2008.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)200 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)150 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2527 167
2007-02-2527 167
2007-03-2527 167
2007-04-2527 167
2007-05-2527 167
2007-06-2527 167
2007-07-2527 167
2007-08-2527 167
2007-09-2527 167
2007-10-2527 167
2007-11-2527 167
2007-12-2527 177
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
41:1 ap.1Skogsstyrelsen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Uppdrag åt Arbetsmarknadsmyndigheten1 31693350 000350 00001 409
Uppdrag åt övriga17 80217 13570 00068 0002 00036 937
Uppdrag åt skogsbruket12 64711 418110 000108 0002 00026 065
Tjänsteexport-1 759-1 83615 00014 0001 000-2 595
Summa30 00626 810545 000540 0005 00061 816
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet-274-2741501500-548
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentligrättslig verksamhet

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 3 § förordningen (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen och de avgifter som Skogstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Samtliga tillgångar, förutom fastigheter, och skulder hos Skogsstyrelsen som finns inom Gotlands län skall ingå i Länsstyrelsen Gotlands läns redovisning under tiden 1 januari 1998 till och med 31 december 2010 då försöksverksamheten med vidgad länsförvaltning pågår.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Birgitta Naumburg
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Jordbruksdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Gotlands län