Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
18

2007-04-19
Fö2007/1048/CIV
Kustbevakningen
Stumholmen
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Kustbevakningen
Riksdagen har beslutat om Kustbevakningens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 06, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:31).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Kustbevakningen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Skatt, tull och exekutionTullBrottsbekämpning
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteMedverkan vid polisiär övervakning
Utredning och lagföringUpptäckt och rapport av misstänkta brott
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSkydd mot olyckorRäddningsinsatser
Svåra påfrestningarKrisberedskapsförmåga
MiljöpolitikBevara och restaurera natur och miljöMiljöövervakning
TransportpolitikSjöfartSjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn
LivsmedelspolitikFiskeFiskerikontroll

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål

Att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.


Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen.

1.1.1

Verksamhetsområde Tull

Mål

Övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelserna om in- och utförselrestriktioner skall förebyggas och upptäckas.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Brottsbekämpning

Mål 1

Brottsbekämpningen skall inriktas på att bekämpa den organiserade och storskaliga brottsligheten.

För att förbättra urvalet av objekt i den fysiska kontrollverksamheten och därmed öka träffsäkerheten i arbetet skall arbetsmetoderna vidareutvecklas. Utvecklingsarbetet bör ske i samverkan med Tullverket.

1. Återrapportering

Redovisas under återraporteringskrav 19.

Mål 2

Narkotikabekämpningen skall ges högsta prioritet. Kustbevakningen skall bidra till att minska tillgången av narkotika i Sverige

2. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa en bedömning av sina insatser i samverkan med Tullverket och Polisen för att bidra till att tillgången av narkotika i Sverige minskar. Myndigheten skall vidare redovisa:

 • antalet beslagstillfällen och beslagstillfällen där smugglingen bedöms vara organiserad samt
 • en bedömning av hur Kustbevakningen bidragit till att minska kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotikasmuggling.

Kustbevakningen skall även redovisa beslagsmängder fördelat på kvantiteter och typ av beslagtagen narkotika.

Mål 3

Förhindrande av storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol- och tobaksvaror skall ges hög prioritet. Kustbevakningen skall bidra till att minska tillgången på illegalt införd alkohol och tobak i Sverige.

3. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa en bedömning av sina insatser i samverkan med Tullverket och Polisen för att bidra till att den illegala införseln av alkohol och tobak minskar. Myndigheten skall vidare redovisa:

 • antalet beslagstillfällen och beslagstillfällen där smugglingen bedöms ha varit organiserad samt
 • en bedömning av hur Kustbevakningen bidragit till att minska kriminella nätverk som ägnar sig åt alkohol- eller tobakssmuggling.

Kustbevakningen skall även redovisa beslagsmängder fördelat på kvantiteter och typ av beslagtagen alkhol och tobak.

1.2

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.2.1

Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Antalet brott skall minska och antalet brottsoffer skall därmed bli färre.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Medverkan vid polisiär övervakning

Mål 4

Kustbevakningen skall genom övervakning och kontroll till sjöss förebygga brottslighet och öka människors trygghet.

4. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vidtagna åtgärder samt hur de bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.

Mål 5

Målet är att Kustbevakningen skall genomföra övervakning och kontroll av sjötrafiken så att gränskontrollen till sjöss uppfyller de krav som följer av Schengenregelverket.

5. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa gjorda prioriteringar, vilka åtgärder som vidtagits samt hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.

1.2.2

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Brottsuppklaringen skall öka och verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Upptäckt och rapport av misstänkta brott

Mål 6

Kustbevakningen skall ha en god förmåga att upptäcka brott och denna skall utvecklas i samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter.

6. Återrapportering

Redovisas under återrapporteringskrav 19.

Mål 7

Kustbevakningen skall bidra till att en större andel rapporterade misstänkta brott leder till rättsliga åtgärder.

7. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vidtagna åtgärder och analysera hur de bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts. Myndigheten skall vidare redovisa antal rapporter som har lett till rättsliga åtgärder.

1.3

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.3.1

Verksamhetsområde Skydd mot olyckor

Mål

Målet är att skydda kvinnors, mäns och barns liv, säkerhet och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och miljö.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Räddningsinsatser

Mål 8

Kustbevakningen skall ha en ständig beredskap för att kunna påbörja och leda miljöräddningstjänst till sjöss samt för att tidigt kunna bekämpa utsläpp. Bekämpningsinsatserna skall påtagligt bidra till att minimera konsekvenserna av olyckor och till att minska de negativa effekterna på vattenmiljön och strandzonen.

8. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vidtagna åtgärder, samt hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts. Redogörelsen skall innehålla en bedömning av insatsförmågan. Av redovisningen skall även framgå brister i förmågan och beredskapen.

Myndigheten skall vidare redovisa:

· antalet genomförda oljeskyddsoperationer

· antalet genomförda kemikalieoperationer och

· antalet förebyggande operationer.

Mål 9

Kustbevakningen skall:

 • från och med 2009 ha ökat förmågan till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss i syfte att förhindra att olja kommer ut i vattenmassan då det föreligger risk för oljeutsläpp vid en fartygsolycka och
 • från och med 2012 ha ökat förmåga att med nationella resurser bekämpa större utsläpp av olja på upp till 10 000 ton vid ett och samma utsläppstillfälle.

9. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa insatsförmågan och lämna en bedömning av förmågan.

Mål 10

Kustbevakningen skall ha en beredskap för sjöräddning som påtagligt bidrar till räddning av människoliv till sjöss.

10. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa:

 • insatsförmågan och
 • antalet genomförda sjöräddningsinsatser.

1.3.2

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.3.2.1

Verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga

Mål 11

Målet är att Kustbevakningen skall ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med de definitioner som anges i regeringsbeslut (Fö2006/2843/CIV).

11. Återrapportering

Inom verksamhetsgrenen skall Kustbevakningen redovisa ovanstående förmågor enligt skalan;

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig förmåga eller

- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Redovisningens bedömningar skall göras gentemot de risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och gentemot de omvärldsexempel som Krisberedskapsmyndigheten tagit fram. Gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt påverkar förmågan att hantera allvarliga störningar skall redovisas, liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat sätt, om inte den ordinarie verksamheten kan bedrivas. Uppföljningen skall redovisa vilka effekter genomförda åtgärder och verksamheter haft på förmågorna. I de fall utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa haft på förmågorna skall särredovisas.

1.4

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.4.1

Verksamhetsområde Bevara och restaurera natur och miljö

Mål

Att effektivt genomföra insatser för att bevara, skydda och vårda miljö, samt restaurera och återställa skadad miljö för att nå miljökvalitetsmålen.

1.4.1.1

Verksamhetsgren Miljöövervakning

Mål 12

Målet är att utsläpp av olja och kemikalier från fartyg inom svenskt ansvarsområde i Östersjön och Västerhavet skall minska och vara försumbara, dvs. på en sådan nivå att den biologiska och ekonomiska påverkan minimeras, senast 2010.

12. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vidtagna åtgärder samt bedöma hur dessa bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts. Myndigheten skall även lämna en bedömning av måluppfyllnaden inför 2010.

Kustbevakningen skall vidare redovisa:

· det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp, antalet av flyget anmälda utsläpp, det totala antalet flygtimmar och antalet av flyget anmälda utsläpp per flygtimme

· vilka rättsliga eller andra åtgärder som konstaterade utsläpp har lett till och

· en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen utsläppt olja.

Utvecklingen skall kommenteras och analyseras.

Mål 13

Målet är att dumpning till sjöss, liksom otillbörligt störande av djur- och naturskyddsområden skall vara försumbart, dvs. på en sådan nivå att den biologiska och ekonomiska påverkan minskas.

13. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vidtagna åtgärder samt bedöma hur dessa bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts. Kustbevakningen skall vidare redovisa antalet fall av dumpning som lett till rapport.

1.5

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.5.1

Verksamhetsområde Sjöfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. Hög transportkvalitet, där sjötransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. Säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom Sjötransportsystemet. Sjötransportsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. God miljö, där sjötransportsystemets utformning och funktion skall bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.

5. Regional utveckling, där sjötransportsystemets utformning och funktion skall bidra till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem, där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

1.5.1.1

Verksamhetsgren Sjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn

Mål

De mål som gäller för Kustbevakningens verksamhet inom verksamhetsgrenen är:

· En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta.

· En god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

Mål 14

Målet är att antalet allvarliga olyckor samt att sjöfartens negativa miljöpåverkan skall minska. Kustbevakningens sjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn skall bidra till att antalet dödade och svårt skadade halveras inom handelssjöfarten respektive fiske- och fritidsbåtstrafiken under perioden 1998-2007. Målet för färjetrafiken och övrig passagerarsjöfart är att inga allvarliga olyckor skall inträffa.Mål och återrapportering avser till del även politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar, verksamhetsområdet Skydd mot olyckor, verksamhetsgrenen Räddningsinsatser.

14. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit samt göra en analys av hur åtgärderna har bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.

Mål 15

Målet är att Kustbevakningen skall bidra till utvecklingen av sjötrafikövervakningen och sjösäkerhetstillsynen och inom ramen för denna verksamhet fortsätta utvecklingen av det riskanalysbaserade arbetssättet. Utvecklingen skall ske i samverkan med Sjöfartsverket.

15. Återrapportering

Redovisas under återrapportering 19.

1.6

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.

1.6.1

Verksamhetsområde Fiske

Mål

Ett ekologiskt hållbart nyttjande av fiskresursen

En ekonomiskt och socialt hållbar utveckling och tillväxt av landsbygden.

Att miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö enligt prop. 2004/05:150 uppnås.

1.6.1.1

Verksamhetsgren Fiskerikontroll

Övergripande mål för Livsmedelspolitik

De mål som gäller för Kustbevakningens verksamhet inom verksamhetsgrenen är:

 • Ett ekologiskt hållbart fiske och vattenbruk.

 • Att miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård enl. prop. 2004/05:150 uppnås.

Mål 16

Fiskerikontrollen skall genomföras i enlighet med den gemensamma fiskeripolitiken. Fiskeribrott skall förhindras och gemenskapslagstiftning såväl som nationell lagstiftning efterlevas. En effektiv övervakning och kontroll skall leda till en hög grad av regelefterlevnad och bidra till att det olaga fisket blir försumbart. Åtgärder för att motverka illegalt fiske i Östersjön skall prioriteras. Fiskerikontrollen skall genomföras riskanalysbaserad och i nära samverkan med Fiskeriverket.

16. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit samt göra en analys av hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts. Kustbevakningen skall vidare redovisa:

 • gjorda prioriteringar i verksamheten,
 • antalet genomförda inspektioner,
 • fördelning mellan kontroller av yrkes- respektive fritidsfiske och antalet misstänkta brott som lett till rapporter samt
 • en bedömning av omfattningen av det olaga fisket.

Myndigheten skall även göra en bedömning av uppnådda effekter i förhållande till tidigare fiskerikontroll inom verksamhetsområdet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

17. Återrapportering

Kustbevakningen skall redovisa hur myndigheten inom ramen för det internationella samarbetet medverkat till att utveckla gränskontroll, brottsbekämpning och miljöskydd till sjöss. En särskild redovisning skall lämnas över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av samarbetet inom Aktionsgruppen mot organiserad brottslighet i Östersjöregionen.

18. Återrapportering

Kustbevakningen skall göra en sammanställning med kommentarer över antalet kontroller för respektive verksamhetsgren samt andelen särskilda åtgärder, såsom förelägganden, rapporter och rapporteftergift, av antalet kontroller. Förändringar gentemot föregående år skall analyseras och kommenteras.

Mål 19

Kustbevakningen skall bidra till att utveckla arbetsmetoderna och det riskanalysbaserade arbetssättet inom sjöövervakningsområdet. Utvecklingen skall ske i nära samverkan med ansvariga myndigheter.

19. Återrapportering

Kustbevakningen skall politikområdesvis redovisa hur myndigheten bidragit till utvecklingen inom området. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras. I redovisningen skall ingå en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målet för respektive verksamhetsgren.

20. Kustbevakningen skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

 • 23 januari

 • 7 mars

 • 2 maj

 • 2 augusti

 • 30 november

3

Organisationsstyrning

Mål 21

Inom ramen för sin kompetensförsörjning skall Kustbevakningen främja mångfald och jämställdhet, t.ex. genom att verka för en jämn könsfördelning. Hinder för att nå denna målbild, såsom diskriminering och trakasserier, skall motverkas aktivt.

Kustbevakningen skall se till att personal i linjeverksamheten och berörd personal i staberna har kännedom om de mänskliga rättigheterna och dess implikationer vad avser myndighetens verksamhet.

21. Återrapportering

Kustbevakningen skall, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet inklusive jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen skall innehålla:

- en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling.

Av redovisningen skall framgå hur myndigheten verkat för en jämnare könsfördelning inom alla personalkategorier.

Kustbevakningen skall även redovisa på vilket sätt perspektivet mänskliga rättigheter har integrerats i myndighetens relevanta utbildningar.

22. Återrapportering

 Kustbevakningen skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

23. Kustbevakningens övervakningsverksamhet inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon får minskas i motsvarande omfattning som myndigheten deltar i övervakning och inspektion enligt 7 § förordningen (2005:742) med instruktion för Kustbevakningen.

4

Uppdrag

24. Kustbevakningen skall redovisa hur uppgiften att samordna de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation, enligt 10 § förordningen (2005:742) med instruktion för Kustbevakningen, har tillgodosetts. Rapporten skall innehålla en lägesredovisning samt redogöra för eventuella behov av fortsatt utveckling. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2007.

25. Kustbevakningen skall ta fram en modell för att särredovisa verksamhetens baskostnader samt kostnader för den operativa verksamheten fördelad på verksamhetsgrenar, med början år 2007. Denna kostnadsredovisning skall redovisas parallellt med den redovisning som framgår ur 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2007.

26. Kustbevakningen skall upprätta en antidiskrimineringsstrategi i enlighet med åtgärd 11 i En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 (rskr. 2005/06:95). Samråd skall ske med DO, HomO och Handisam vid upprättandet av strategin. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Försvarsdepartementet) senast den 1 september 2007.

27. Kustbevakningen skall redovisa uppföljningen av Kustbevakningens anmälda överträdelser av fiskeribestämmelserna samt vilka åtgärder som vidtagits av de rättsvårdande myndigheterna och domstolarna med anledning av anmälningarna under åren 2004-2006. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Försvarsdepartementet) senast den 1 september 2007.

28. Kustbevakningen skall för 2007 redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats, när det gäller de medel för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionerna (prop. 2000/01:130 och 2004/05:150) och som tillförts anslaget 7:1 Kustbevakningen från utgiftsområde 20 under perioden 2001–2007. Redovisningen lämnas i separat rapport till regeringen (Miljödepartementet) senast den 23 mars 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

7:1

Kustbevakningen (Ramanslag)

Disponeras av Kustbevakningen777 741
ap.1Kustbevakningen (ram)777 741

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Kustbevakningen

Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och annan kontroll och tillsynsverksamhet samt räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för samordningen av de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
7:1 Kustbevakningen
ap.123 3323 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 580 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)75 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Investeringsplan

Följande inriktning skall gälla för Kustbevakningens investeringsplan under perioden 2007-2009.

Miljoner kronor


Antal Totalt Anskaffat t.o.m. 2005 Prognos 2006 Budget 2007 Beräknat 2008 Beräknat 2009
Investeringar


Flygplan3630 216 414


Större kombinationsfartyg31140 3 0 330 327 480
Kombinationsfartyg71050 0 0 0 150 300
Övervakningsfartyg10 200 0 0 0 0 0
Svävare3 18 0 0 0 6 12
Övriga investeringar-

81 59 59 59
Summa investeringar

219495 389 542 851
Lån

219 495 389 542 851
Summan finansiering

219495 389 542 851

Räntekontokredit (enl 21 § bugetlagen)

Valutariskhantering

Kustbevakningen skall då det är ändamålsenligt använda sig av terminssäkring för sin valutariskhantering. Terminssäkring skall ske i Riksgäldskontoret och får användas för både ingående och utgående flöden. Valutakonton får användas som ett komplement i valutariskhanteringen. För redovisning av valutariskhanteringen skall Kustbevakningen samråda med Ekonomistyrningsverket.

6.2

Utbetalningsplan

Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2564 811
2007-02-2564 811
2007-03-2564 811
2007-04-2564 811
2007-05-2564 811
2007-06-2564 811
2007-07-2564 811
2007-08-2564 811
2007-09-2564 811
2007-10-2564 811
2007-11-2564 811
2007-12-2564 820
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.1Kustbevakningen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet003 0003 00000
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Offentlig rättslig verksamhet2713002 00002 0002 000
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För uppdragsverksamhet avseende dykeri- och transportverksamhet gäller full kostnadstäckning.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) får Kustbevakningen även ta ut avgifter för uppdragsverksamhet inom sitt område.

Inkomsterna disponeras av Kustbevakningen.

Avgifternas storlek bestäms av Kustbevakningen, dock ej i de fall som aves i 15 § avgiftsförordningen (1992:191)

2. Inkomster från oljeskadeersättning enligt 10 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) skall redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Kustbevakningen skall avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande de administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

3. Ersättning som betalas för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddningsoperationer i enlighet med av Sverige ingångna avtal får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader. Överskott skall redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättning från EU:s budget som utbetalas till Sverige inom Kustbevakningens verksamhetsområde får disponeras av Kustbevakningen. Kustbevakningen skall särredovisa dessa intäkter från och med 1996 och visa hur dessa disponerats och inom vilka områden ersättningarna använts över åren.

2. Ersättning från anslaget 7:3 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. utbetalas av Statens räddningsverk till Kustbevakningen efter rekvisition. Medlen skall betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statsverkets checkräkning för löpande utgifter vid bekämpning av oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras6 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Inkomsterna avser bidrag från Krisberedskapsmyndigheten avseende verksamhet inom verksamhetsområdet Svåra påfrestningar.

2. Kustbevakningen får disponera icke-statliga inkomster i enlighet med 15 a § Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royaltyn) om högst 1 000 000 kronor för ett enskilt avtalsförhållande som berättigar till royalty. Inkomster av detta slag som överstiger nämnda belopp skall anmälas till regeringen. Hemställan om att disponera inkomsterna skall samtidigt lämnas. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster skall disponeras.

3. Kustbevakningen får disponera vitesersättning som utbetalas av industrin för försenade leveranser, merkostnader m.m. om högst 2 000 000 kronor. Ersättningar av detta slag som överstiger nämnda belopp skall anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa ersättningar skall disponeras. Överskjutande vitesersättningar skall redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Kustbevakningen bemyndigas att mot bindande försäkran om ersättning med motsvarande utrustning i samma skick och erforderlig ekonomisk garanti i samband med utsläpp av olja eller andra skador till andra länder tillhandahålla utrustning för utsläppsbekämpning. Bemyndigandet gäller endast under förutsättning att regleringsbrevets målsättningar för miljöräddningstjänsten kan upprätthållas.

På regeringens vägnar
Mikael Odenberg
Jonas Raber
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/POL SEKR
Statsrådsberedningen/REV
Försvarsdepartementet/EPS
Finansdepartementet/BA, S7, SAMS
Förvaltningavdelningen/RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket