Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
5

2007-04-12
Jo2006/2616
Jo2006/2713
Jo2007/503
Statens jordbruksverk
Vallgatan 8
551 82 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens jordbruksverk
Riksdagen har beslutat om Statens jordbruksverks verksamhet för budgetåret 2007  (prop. 2006/07:1, utg.omr. 23, bet. 2006/07:MJU2, rskr. 2006/07:67).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens jordbruksverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Jordbruksverkets verksamhet återfinns inom följande politikområden med tillhörande verksamhetsområden och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DjurpolitikDjur- och folkhälsaDjurhälsa
Förebyggande och bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
Rikstäckande djurhälsovård
LivsmedelspolitikJordbrukDen gemensamma jordbrukspolitiken (GJP:s första pelare)
Jordbruks- och livsmedelsstatistik
Fytosanitärt arbete
Utsädes- och växtsortfrågor
LandsbygdspolitikMiljö- och landsbygdsåtgärderIntegrerad landsbygdsutveckling
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruk och trädgårdsnäring
Nationella stödet till Norra Sverige m.m.

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Djurpolitik

Mål

Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.

1.1.1

Verksamhetsområde Djur- och folkhälsa

Mål

En god djurhälsa. Livsmedlen är säkra och folkhälsan god.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Djurhälsa

Mål

Målet är inom ramen för Jordbruksverkets sektorsansvar för djurhälsa, djurmiljö och folkhälsa att

- djurhälsoproblem förebyggs,

- läkemedel till djur används säkert och begränsat,

- veterinärväsendet fungerar väl,

- animaliska biprodukter hanteras på ett godtagbart sätt,

- fodret är säkert och

- de husdjursgenetiska resurserna bevaras och nyttjas hållbart.

Återrapportering

Jordbruksverket skall avseende djurhälsa

- redovisa och analysera utvecklingen under den senaste femårsperioden av antal och andel registrerade sjukdomsanmärkningar på anslutna besättningar fördelat på sjukdomsanmärkningar och djurslag,

- analysera utvecklingen av andel anslutna besättningar till djurhälsovården fördelat på djurslag under den senaste femårsperioden. Bakgrundsmaterialet redovisas i en separat rapport i samband med årsredovisningen,

- redovisa och analysera utvecklingen under den senaste femårsperioden vad gäller husdjursgenetiska resurser, avseende befintliga raser och antalet djur per ras. Bakgrundsmaterialet redovisas i en separat rapport i samband med årsredovisningen och

- redovisa användningen av antibiotika per ton producerad laxfisk.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Förebyggande och bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

Mål

Målet är att spridningen av allvarliga djursjukdomar och zoonoser förebyggs samt att skadeverkningarna vid utbrott av smittsamma husdjurssjukdomar begränsas genom en god beredskap och ett effektivt bekämpande.

Återrapportering

Jordbruksverket skall avseende smittsamma djursjukdomar

- redovisa och analysera utvecklingen under den senaste femårsperioden av fall som berättigar till ersättning enligt epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658),

- analysera utvecklingen under den senaste femårsperioden av andelen anslutna respektive friförklarade besättningar inom ramen för frivilliga och obligatoriska kontrollprogram. Bakgrundsmaterialet redovisas i en separat rapport i samband med årsredovisningen,

- samlat redovisa och analysera kostnader för kontroller som verket vidtagit i syfte att genomföra EU:s lagstiftning om övervakning och kontroller av TSE i Sverige samt kostnader för övriga sjukdomskontroller och

- redovisa och analysera arbetet för att uppnå god beredskap samt nedlagda kostnader.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Rikstäckande djurhälsovård

Mål

Målet med distriktsveterinärorganisationen är att

- tillhandahålla en kostnadseffektiv rikstäckande akut djursjukvård och förebyggande djurhälsovård,

- leva upp till skyldigheten att oavsett tidpunkt på dygnet utöva djursjukvård för alla djur om det finns djurskyddsskäl eller där annan veterinärvård inte kan anvisas,

- som främsta prioritet när det gäller djurhälsovård ansvara för lantbrukets djur och hästar företrädesvis inom jord- och skogsbruket,

- utföra s.k. officiella uppdrag inom ramen för Sveriges EU-medlemskap samt handel med tredje land och att

- den förebyggande djurhälsovården och epizootiberedskapen är god samt att deltagandet i kontroll- och bekämpningsprogram i samarbete med näringen är effektivt.

Återrapportering

Jordbruksverket skall för distriktsveterinärorganisationens verksamhet redovisa och analysera

- antalet diagnoser gällande förebyggande djurhälsovård uppdelat på lantbrukets djur, hästar och sällskapsdjur. En jämförelse skall göras med de närmast föregående två åren,

- antal behandlingar beträffande lantbrukets djur, hästar och sällskapsdjur samt genomsnittspris per behandling. En jämförelse skall göras med de närmast föregående två åren.

Jordbruksverket skall länsvis redovisa antal distriktsveterinärer, varav män/kvinnor samt antal veterinärstationer med distriktsveterinär, och antal stationer där statliga uppgifter fullgörs av privata veterinärer.

Jordbruksverket skall redogöra för åtgärder som syftar till att uppnå jämställdhet på chefsposterna inom distriktsveterinärorganisationen.

Jordbruksverket skall redogöra för hur stor del av anslaget 42:2 som disponeras för ersättning för djursjukvård till avlägset boende djurägare och hur dessa medel använts avseende länsvis geografisk spridning.

 1.2

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.

1.2.1

Verksamhetsområde Jordbruk

Mål

En säker, konkurrenskraftig och miljömässigt hållbar jordbruksproduktion som styrs av konsumenternas efterfrågan och bidrar till global utveckling.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP:s första pelare)

Mål

Ett kostnadseffektivt, förenklat, enhetligt och korrekt genomförande av EU-stöden.

Återrapportering

- Jordbruksverket skall redovisa utfallet av EU-medel för gårdsstödet, andra arealbaserade direktstöd, kvalitetscertifiering och djurbidrag.

- Jordbruksverket skall inom sitt verksamhetsområde redovisa en jämförelse av EU:s finansiella korrigeringar gentemot Sverige och övriga medlemsländer.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Jordbruks- och livsmedelsstatistik

Mål

En relevant och lättillgänglig jordbruks- och livsmedelsstatistik av god kvalitet.

Återrapportering

Jordbruksverket skall göra en översiktlig sammanställning över vilken statistik som har producerats och kostnaderna för de olika statistikprodukterna.

1.2.1.3

Verksamhetsgren Fytosanitärt arbete

Mål

Ett gott fytosanitärt sundhetsläge.

Återrapportering

Jordbruksverket skall översiktligt redogöra för den internationella verksamheten samt lämna en analys och redovisning av sundhetsläget i landet och i övrigt inom EU.

1.2.1.4

Verksamhetsgren Utsädes- och växtsortfrågor

Mål

Ett fullgott utsäde används i hela landet.

Växtodlingen i hela landet har tillgång till sådana växtsorter som ger möjlighet för en växtodling som är anpassad till odlingsförutsättningarna i landet och till behovet av en uthållig växtodling.

Jordbruksverket har vidtagit åtgärder för att säkra genomförandet av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser med tillhörande standardavtal.

Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa förändringen i användningen av certifierat utsäde samt vilka åtgärder som vidtagits för att öka användningen av certifierat utsäde. Jordbruksverket skall redovisa antalet inkomna ansökningar och registrerade sorter vad avser växtförädlarrätt och sortlista.

Jordbruksverket skall rapportera hur fördraget om växtgenetiska resurser med tillhörande standardavtal för materialöverföring genomförs i Sverige.

1.3

Politikområde Landsbygdspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.

1.3.1

Verksamhetsområde Miljö- och landsbygdsåtgärder

Mål

De nationella miljökvalitetsmålen som berör jordbruket skall uppfyllas.

En väl fungerande och ekonomiskt livskraftig landsbygd.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Integrerad landsbygdsutveckling

Mål

Målen för det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013 enligt det förslag som förelagts EU-kommissionen för beslut.

Mot bakgrund av fastställda EU-regler, inget automatiskt återtagande av tilldelade EU-medel.

Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa en analys av resultat och effekter i förhållande till de i programmen angivna målen. Jordbruksverket skall redovisa utnyttjandet av EU-medel.

Jordbruksverket skall redovisa en analys av resultat och effekter av de verksamheter som finansieras under anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 7, Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel.

1.3.1.2

Verksamhetsgren Miljöförbättrande åtgärder i jordbruk och trädgårdsnäring

Mål

Relevanta delmål inom ramen för miljökvalitetsmålen, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning och Giftfri miljö, skall uppfyllas. Detta skall ske genom minskade växtnäringsförluster, minskade risker vid användning av växtskyddsmedel, utveckling av ekologisk produktion, bevarande och förstärkning av den biologiska mångfalden samt växtgenetiska resurser. Fastställda mål för den ekologiska produktionen skall uppfyllas. Svenska mål och prioriteringar skall få genomslag i EU:s arbete med utformning och utveckling av regelverk på respektive område.

Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa en analys av resultat och effekter i förhållande till fastställda mål. Jordbruksverket skall också redovisa en sammanställning över kostnader för verksamhet under politikområdet Landsbygdspolitik fördelat per miljökvalitetsmål och i möjligaste mån per delmål.

1.3.1.3

Verksamhetsgren Nationella stödet till Norra Sverige m.m.

Mål

Målen som slagits fast i artikel 142.3 tredje stycket i Sveriges anslutningsfördrag skall uppfyllas.

Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa resultat i förhållande till fastställda mål.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Jordbruksverket skall

- för varje politikområde redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom respektive politikområde,

- vad avser landsbygdsprogrammet för 2007-2013, ansvara för att relevanta indikatorer för uppföljning baserade på det EU-gemensamma uppföljnings- och utvärderingssystemet (CFEM), samt de kompletterade nationella indikatorerna, tas fram.

- göra en analys och bedömning av verksamhetens resultat och effekter i förhållande till fastställda mål och i förhållande till utvecklingen inom respektive politikområde, inklusive effekterna för hållbar utveckling,

- i enlighet med strukturen för indelningen i verksamhetsgrenar redovisa årsarbetskrafter, kostnader och andra intäkter än anslag samt översiktligt redogöra för utförda prestationer.

Jämställdhetsaspekter skall beaktas och analyseras i redovisningen. När redovisningen rör individer skall den, så långt det är möjligt, vara könsuppdelad.

Jämställdhet

Jordbruksverket skall i beslut som rör individer pröva besluten ur ett jämställdhetsperspektiv och aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor respektive män av de beslut som fattas.

Återrapportering

Jordbruksverket skall inom ramen för sin verksamhet redovisa de områden där olika förhållanden gäller för män och kvinnor. Jordbruksverket skall för dessa områden redovisa genomförda insatser för att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål. Aspekter som följer av tillämpningen av det nya landsbygdsprogrammet skall särskilt uppmärksammas. Jordbruksverket skall utifrån föreslagna indikatorer på jämställdhetsområdet analysera landsbygdsprogrammets effekter avseende jämställdhet mellan kvinnor och män och hur medel fördelar sig mellan kvinnor och män.

Utredningar och internationellt arbete

Ett produktivt och resultatinriktat analysarbete avseende den strukturella och ekonomiska utvecklingen inom djur-, livsmedels- och landsbygdspolitiken, nationellt och internationellt.

Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa sitt arbete med analyser och utredningar samt kostnaderna för detta arbete. Jordbruksverket skall redogöra för sitt arbete inom EU:s kommittéer och arbetsgrupper, EU:s handelsavtal, Nordiska Ministerrådet, Agenda 21 för Östersjön, OECD, FAO, WTO, Cartagenaprotokollet, havskonventionerna, andra relevanta miljökonventioner samt andra internationella fora.

Artskydd vid handel med utrotningshotade djur och växter

Jordbruksverket, i egenskap av administrativ CITES-myndighet, skall samverka med tillsyns- och verkställighetsmyndigheterna för att ett gott artskydd bibehålls och att otillåten handel med utrotningshotade djur och växter motverkas.

Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa verkets artskyddsarbete inom CITES, samverkan med artskyddets tillsyns- och verkställningsmyndigheter, samt bedöma effekterna av detsamma.

Ekonomisk brottslighet

Regeringen har beslutat om myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten 2000. Dessa gäller i tillämpliga delar för bl.a. Jordbruksverket.

Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa verkets myndighetsspecifika åtgärder under 2007 i fråga om ekobrottsbekämpning. En kopia av redovisningen skall sändas till Ekobrottsmyndigheten.

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar, verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga

Målet är att Jordbruksverket skall ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med de definitioner som anges i regeringsbeslut (Fö2006/2843/CIV).

Återrapportering

Inom verksamhetsgrenen Krisberedskapsförmåga skall Jordbruksverket redovisa ovanstående förmågor enligt skalan;

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig förmåga respektive,

- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Redovisningens bedömningar skall göras gentemot de risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och gentemot de omvärldsexempel som Krisberedskapsmyndigheten har tagit fram. Gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt påverkar förmågan att hantera allvarliga störningar skall redovisas, liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat sätt, om inte den ordinarie verksamheten kan bedrivas. Uppföljningen skall redovisa vilka effekter genomförda åtgärder och verksamheter haft på förmågorna. I de fall utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa haft på förmågorna skall särredovisas.

Verksamhetsområde Civilt försvar, verksamhetsgren försvarsförmåga

Verksamheten skall anpassas utifrån inriktning och hot- och riskbedömning enligt utskottsbetänkande 2004/05:FöU5, rskr 2004/05:143 med anledning av proposition Vårt framtida försvar (2004/05:5). Verksamheten skall, främst genom planering, bedrivas så att en god försvarsförmåga kan säkerställas vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp i sådan samhällsviktig verksamhet som är väsentlig för samhällets grundläggande behov.

Återrapportering

Inom verksamhetsgrenen Försvarsförmåga skall Jordbruksverket redovisa förmågan att genom planerade åtgärder som skall säkerställa att samhällets och människornas behov kan tillgodoses även vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp eller krig. Vidare skall återrapporteringen i samhällsviktig verksamhet redovisa planerade åtgärder för att samhället skall ha en god förmåga vid höjd beredskap. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa haft på förmågorna skall särredovisas.

Främjande av vindkraftsutbyggnad

Jordbruksverket skall, inom ramen för sin verksamhet, aktivt bidra till att öka, tillämpa och sprida kunskaperna om vindkraftens möjligheter att samverka med övriga näringar i syfte att underlätta och påskynda utbyggnaden av vindkraft.

Återrapportering

1. Insatser för att nå målet.

2. Hur Jordbruksverket deltagit i beredningsprocessen för vindkraftsärenden och när i beredningsprocessen som Jordbruksverket avgivit yttrande i de samråd som rör vindkraftsärenden.

3. Övriga insatser som främjar möjligheterna att nå det nationella planeringsmålet för vindkraft (prop.2005/06:143, prop.2001/02:143, bet.2001/02:NU17, rskr.2001/02:317)

3

Organisationsstyrning

Återrapportering

En redovisning av hur Jordbrukssverket arbetar långsiktigt med att öka effektiviteten och kvaliteteten i verkets verksamhet med hjälp av informationsteknik.

4

Uppdrag

Administrationskostnader

Jordbruksverket skall beräkna totalkostnad, styckkostnad och volym för handläggningen av olika EU-stöd 2007 och 2008. En jämförelse med tidigare år skall göras. Jordbruksverket skall även redovisa vilka åtgärder som verket tillsammans med länsstyrelserna har gjort för att minska kostnaderna för administrationen av EU-stöd. Jordbruksverket skall redovisa vilka åtgärder som verket tillsammans med länsstyrelserna vidtagit för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning. Jordbruksverket skall översiktligt redovisa vilka kvalitetsförbättringar respektive effektivitetsvinster som gjorts under året. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2008 respektive den 15 mars 2009.

Övervakning och tillsyn av GMO

Jordbruksverket skall inom sitt ansvarsområde senast den 1 december varje år t.o.m. 2009 rapportera och analysera resultaten av övervakning och tillsyn av genetiskt modifierade organismer i samråd med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter.

Landsbygdsprogram 2007-2013

Jordbruksverket skall ansvara för de uppgifter som åvilar förvaltningsmyndigheten i enlighet med artikel 75 rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och andra relevanta EU-regelverk. Efter samråd med andra berörda myndigheter skall Jordbruksverket fullfölja förberedelserna för igångsättning av programmet. Tillämpning av programmet under 2007 skall, till dess att slutliga beslut om programmet fattats av EU-kommissionen och av regeringen samt med förbehåll för att programförslaget godkänns, grunda sig på det av regeringen beslutade programförslaget som förelagts EU-kommissionen samt i enlighet med tillämpligt EU-regelverk. Detta innefattar att informera och ge vägledning om programmets åtgärder och aktiviteter och att påbörja hantering av ansökningar dock utan att fatta beslut om stöd.

Jordbruksverket skall utarbeta en årsrapport som efter övervakningskommitténs godkännande skickas till kommissionen första gången 2008 och därefter årligen senast den 30 juni enligt artikel 82 i förordning (EG) nr 1698/2005.

Effekter av det nationella stödet i norra Sverige

Jordbruksverket skall senast den 30 april 2007 lämna en rapport om effekterna av det nationella stöd som under år 2006 beviljades till jordbruket i norra Sverige enligt förordning (1996:93). Utvecklingen av den produktion och de produktionsmetoder som gynnas av stöden och den ekonomiska utvecklingen i stödområdena i fråga samt effekterna på miljön och landsbygden skall redovisas (KOM 96/228/EG). Även förändringar över tiden och strukturutvecklingen för respektive stödområde och produktionsgren skall redovisas.

Utfall av nationellt stöd

Jordbruksverket skall senast den 31 maj 2007, i enlighet med artiklarna 5 och 6 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde inklusive merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige. Rapporteringen skall utgå från det formulär som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. I uppdraget ingår även att komplettera och revidera information avseende stöd som lämnats under tidigare år.

Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket skall i samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket t.o.m. 2009 följa upp och utvärdera miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken. Uppdraget skall genomföras i linje med det förslag som presenterats av myndigheterna (Jordbruksverkets rapport 2003:20). Resultatet av arbetet skall löpande rapporteras till regeringen. Där så bedöms angeläget bör resultaten publiceras på engelska. Jordbruksverket har samordningsansvaret för rapporteringen.

Arbete med miljökvalitetsmålen

Jordbruksverket skall

 • inom ramen för sitt miljömålsansvar vid behov utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap med tillhörande delmål. Åtgärdsanalysen skall innehålla en beskrivning av de samhällsekonomiska konsekvenserna och förslag på lämpliga styrmedel,

 • utifrån sitt sektorsansvar delta i det pågående arbetet med att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.

 • för 2007 redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionerna (prop. 2000/01:130 och 2004/05:150) som tillförts anslaget 43:1 Statens jordbruksverk från utgiftsområde 20 under perioden 2001 – 2007. Redovisningen lämnas i separat rapport till regeringen (Miljödepartementet) senast den 23 mars 2008.

Uppföljning och utvärdering av program 2000-2006

För miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 och Mål 1-programmen 2000-2006 skall Jordbruksverket i samråd med berörda länsstyrelser, ansvara för framtagande och redovisning av de av EU-kommissionen föreskrivna indikatorer för uppföljning och utvärdering av jordbruksåtgärder.

Uppföljning och utvärdering program 2007-2013

Jordbruksverket skall i samarbete med stödmyndigheterna (länsstyrelsen, Sametinget och Skogsstyrelsen) ansvara för framtagandet av de av EU-kommissionen föreskrivna indikatorer för uppföljning och utvärdering av åtgärder i landsbygdsprogrammet (CFME) samt kompletterande nationella indikatorer. Vad avser kompletterande nationella indikatorer skall Jordbruksverket i möjligaste mån samordna detta med andra uppföljningar och utvärderingar som genomförs av verket.

Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning

Jordbruksverket skall medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. Jordbruksverkets medverkan skall ske med utgångspunkt i myndighetens uppdrag och i samverkan med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet. Jordbruksverket skall när så bedöms relevant samverka med andra myndigheter i gemensamma insatser.

Jordbruksverket skall halvårsvis (2 juli respektive i årsredovisningen) redovisa till Regeringen (Näringsdepartementet):

- vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från,

- formerna för medverkan och samverkan med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet

- planerade och genomförda insatser med andra myndigheter.

Jordbruksverket skall bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) med underlag vid uppföljning av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från Nutek. Jordbruksverket skall vid förfrågan även bistå programansvariga med underlag till deras uppföljning.

Nationell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden

Jordbruksverket skall bistå Regeringskansliet vid framtagandet av en nationell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden.

Kontroll av foder

Jordbruksverket skall redovisa jämförande statistik över läkemedelsanvändningen i foder. Jordbruksverket skall vidare redovisa och analysera genomförda foderkontroller, hos såväl foderleverantörer som övriga foderföretagare. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2008 och innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Animaliska biprodukter

Jordbruksverket skall redovisa hur insamling, transport och annan hantering av animaliska biprodukter har skötts under 2007 och vilka åtgärder som har vidtagits vid konstaterade brister. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2008 och innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Kontroll av husdjur

Jordbruksverket skall redovisa hur kontrollen av husdjur, enligt förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. inklusive hälsokontrollprogram, seminverksamhet och avelskontroll, har genomförts, eventuella skillnader i jämförelse med tidigare år, skillnader i jämförelse över landet samt eventuella problem. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2008 och innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Läkemedelsanvändning till djur

Jordbruksverket skall redovisa användningen av läkemedel till djur under föregående år. För detta ändamål får Jordbruksverket begära statistik från Apoteket AB. Statistiken skall omfatta användningen av antimikrobiella och antiparasitära läkemedel, läkemedel innehållande hormoner samt vacciner. För livsmedelsproducerande djur skall redovisningen ske uppdelad på djurslag samt även omfatta samtliga läkemedel som omfattas av restsubstanskontroll enligt rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2007.

Översyn av veterinär obduktionsverksamhet

Jordbruksverket skall se över tillgången till veterinär obduktionsverksamhet i landet så att åtgärder vid behov kan vidtas för att tillgodose behoven av diagnostiska möjligheter inom fältverksamhet. Resultatet av översynen skall återrapporteras. Uppdraget skall redovisas den 1 oktober 2008.

Veterinär tillsyn

Jordbruksverket skall redovisa hur formerna och metoderna för tillsynen över den veterinära verksamheten har genomförts, i vilken omfattning tillsynen skett samt vilka eventuella skillnader som finns i landet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2008 och i tillämpliga delar innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Prognosunderlag avseende strukturfondsprogrammen

Jordbruksverket skall senast den 21 februari, den 1 juni och den 16 oktober 2007 redovisa beslutat belopp, utbetalt belopp och lämna en prognos för inbetalningar och utbetalningar per år avseende Jordbruksfondens utvecklingssektion för programperioden 2000-2006. rognosen skall avse gemenskapsinitiativet Leader+ och de Mål 1-program där Jordbruksverket är utbetalande myndighet och sträcka sig t.o.m. 2009. Prognosen skall lämnas till NUTEK som samordnar prognosframtagandet för samtliga strukturfonder.

Prognos för samtliga anslag

Jordbruksverket skall senast den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Därutöver skall prognoser lämnas på anslagspostnivå för anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och anslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. För landsbygdsprogrammet 2007-2013 skall prognoser även lämnas på axelnivå.

Global utveckling

Jordbruksverket skall inom ramen för sin egen verksamhet medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112). Jordbruksverket skall rapportera till regeringen senast den 31 december 2007 om hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling sedan föregående rapportering.

Bestämningsfaktorer för folkhälsa

Uppföljning av folkhälsopolitiken till riksdagen ska ske vart fjärde år enligt propositionen Mål för folkhälsa (prop.2002/03:35). För att Statens folkhälsoinstitut skall klara av att leverera de underlag som regeringen behöver förutsätts att berörda myndigheter deltar aktivt och bistår med underlag och analyser. Jordbruksverket skall till Statens folkhälsoinstitut rapportera utvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom det egna verksamhetsområdet och bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen samt rapportera de insatser som genomförts för att påverka utvecklingen. Aktuella bestämningsfaktorer och period för vilken data skall lämnas bestäms i samråd med Statens folkhälsoinstitut. Redovisningen skall ske till Statens folkhälsoinstitut före den 1 april 2008 och vid behov kompletteras före den 1 oktober 2008.

Förslag till handlingsplan för hållbart växtskydd

Statens jordbruksverk, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket skall tillsammans efter samråd med Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket och Skogsstyrelsen lämna förslag till handlingsplan för hållbart växtskydd för perioden 2010 t.o.m. 2013. Planen skall utgöra ett redskap i det långsiktiga arbetet att fortlöpande minska hälso- och miljörisker samt beroendet av växtskyddsmedel även inkluderat icke yrkesmässig användning. Behov av åtgärder på kort och medellång sikt skall beaktas med utgångspunkt i relevanta miljökvalitetsmål samt delmål. Olika ambitionsnivåer avseende mål och lämpliga åtgärder bör redovisas.

Planen bör vara framåtsyftande för att tidigt kunna möta eventuella behov av åtgärder som en följd av förändrade behov av växtskyddsmedel samt förutsättningar i övrigt. En strategi för långsiktig tillförsel av kunskaps- och teknikutveckling bör redovisas.

I arbetet skall verken beakta pågående processer inom den europeiska gemenskapen samt internationellt med relevans för området. Arbetet skall utföras i samarbete med övriga berörda myndigheter och organisationer. Konsekvenser av de föreslagna åtgärderna skall redovisas liksom kostnader för åtgärder samt förslag till finansiering av dessa. Förslag till utvärdering och uppföljning av handlingsplanen skall presenteras. Jordbruksverket skall samordna arbetet och redovisa uppdraget senast den 15 augusti 2008.

Nitratdirektivet

Jordbruksverket skall senast den 30 april 2008 lämna förslag till rapport enligt art.10 och bilaga 5 i rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket.

Internationellt arbete med hållbar utveckling

FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) ansvarar för uppföljning av de mål som världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg enades om år 2002. Som ett led i uppföljningsarbetet fokuserar CSD under åren 2008 och 2009 på de inbördes relaterade områdena jordbruk, landsbygdsutveckling, land, torka, ökenspridning samt Afrika. Jordbruksverket skall, i dialog med Regeringskansliet, bl a tillsammans med Sida bidra i arbetet med svensk nationell rapportering till CSD rörande områdena jordbruk, landsbygdsutveckling, land, torka, ökenspridning samt Afrika, liksom de tvärsektoriella frågor som anges i genomförandeplanen från världstoppmötet 2002. Redovisningen skall inkomma till Regeringskansliet senast den  30 juni år 2007. Jordbruksverket skall också i övrigt vara behjälplig i arbetet med FN:s kommission för hållbar utveckling inför och under tvåårscykeln 2008-2009, genom kunskap och analys.

Regelförenklingar

Jordbruksverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Jordbruksdepartementet i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 drn N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk skall minska med minst 25 procent år till 2010. Jordbruksverket skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Jordbruksverket skall i ett första steg redovisa underlag till Jordbruksdepartementet den 19 februari 2007. Underlaget skall beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Jordbruksverket skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader skall Jordbruksverket senaste den 30 mars 2007, till Verket för näringslivsutveckling (Nutek), redovisa sådana förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Omstrukturering av sockersektorn

Jordbruksverket skall ansvara för de uppgifter som åvilar förvaltningsmyndigheten i enlighet med artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 och andra relevanta EU-regelverk. Jordbruksverket skall lämna årliga lägesrapporter om omstruktureringsplanen, de nationella omstruktureringsprogrammen och affärsplanerna till kommissionen. Rapporterna ska skickas till kommissionen senast sex månader efter slutet på det berörda regleringsåret enligt artikel 24 i förordning (EG) nr 968/2006.

Efter samråd med berörda länsstyrelser skall Jordbruksverket fullfölja förberedelserna för igångsättning av programmet. Tillämpning av programmet under 2007-2011 skall grunda sig på det av regeringen beslutade programmet som delgivits EU-kommissionen, tillämpligt EU-regelverk samt kommande svensk förordning.

Avveckling av Djurskyddsmyndigheten

Jordbruksverket skall vidta de åtgärder som behövs för avvecklingen av Djurskyddsmyndigheten och Jordbruksverket skall även ha arbetsgivaransvar för den uppsagda personalen fr.o.m. den 1 juli 2007. Jordbruksverket skall upprätta en budget och en tidsplan för avvecklingsarbetet. Avvecklingskostnaderna under andra halvåret 2007 får uppgå till högst 13 700 000 kronor. Avvecklingskostnaderna skall särredovisas. Jordbruksverket ansvarar för att regeringen erhåller information om avvecklingsarbetet, särskilt vad gäller budgetpåverkande åtgärder. Jordbruksverket skall samråda med Djurskyddsmyndigheten beträffande tidplanen för avvecklingsarbetet.

Avvecklingsinsatserna bör säkerställa

 • att den verksamhet som inordnas i Jordbruksverket kan fortgå med så liten påverkan av avvecklingen som möjligt,
 • att de anställda ges aktiv och kontinuerlig information,
 • att arbetsgivarens uppgifter enligt Trygghetsavtalet (TA) fullgörs,
 • att årsredovisning lämnas av Djurskyddsmyndigheten till regeringen senast den 1 september 2007.

För den verksamhet som inte skall inordnas i Jordbruksverket bör avvecklingsinsatser vidtas

 • att slutligt reglera fordringar och skulder,
 • att avveckla lokaler och utrustning, arkivläggning och slutföring av matriklar m.m.,
 • att avsluta kontrakt eller andra åtaganden.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:2

Bidrag till distriktsveterinärorganisationen (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk97 784
ap.1Bidrag till distriktsveterinärorganisationen (ram)97 784

Villkor för anslag 42:2

ap.1 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen

1. Under anslaget anvisas medel för att minska avlägset boende djurägares veterinärkostnader avseende livsmedelsproducerande djur. Anslagsmedel till avlägset boende skall uppgå till högst 7 300 000 kronor av det totala anslaget. Dessa medel får disponeras till veterinär inom distriktsveterinärorganisationen eller annan veterinär som arbetar under liknande former.

42:3

Djurhälsovård (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk14 708
ap.2Djurhälsovård (ram)9 933
ap.3Stöd till biodling (ram)1 775
ap.4Djursjukdata (ram)3 000

Villkor för anslag 42:3

ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård. Jordbruksverket får, efter det att Lantbrukarnas Riksförbund hörts och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Stöd till biodling

1. Anslagsposten får användas för bidrag som lämnas i enlighet med EG:s förordning (EG) nr 797/2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter. Den EU-finansierade delen av stödet anvisas under anslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, anslagsposten 4.

ap.4 Djursjukdata

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för drift av djursjukdatasystemet Vet@.

42:4

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk124 349
ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ram)50 000
ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (ram)33 349
ap.3Bidrag till obduktionsverksamheten (ram)6 000
ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)35 000

Villkor för anslag 42:4

ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten disponeras i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen (1992:1638) om provtagning på djur m.m. eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter.

2. För smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) får Jordbruksverket använda
1 000 000 kronor.

3. Anslagsposten får disponeras för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar, handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar samt för kostnader i samband med salmonellautbrottet 2003.

4. Jordbruksverket får ta i anspråk högst 2 000 000 kronor av anslagsposten för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Jordbruksverket får ta i anspråk högst 2 500 000 kronor för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av EHEC-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av EHEC-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande kan lämnas ersättning enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.

ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Bidrag till obduktionsverksamheten

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller. Medlen används även för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som skall utföra övervakande kontroller.

43:1

Statens jordbruksverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk322 284
ap.1Förvaltningskostnader (ram)322 284

Villkor för anslag 43:1

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten skall finansiera Veterinära ansvarsnämndens verksamhet med högst 1 550 000 kronor. Jordbruksverket skall särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår skall göras.

2. Jordbruksverket skall hålla utbildning för synemän och särredovisa kostnaderna samt antalet utbildade.

3. Inom ramen för anslaget skall täckas kostnader för granskning av vetenskapliga dossiéer i enlighet med bl.a. rådets direktiv 82/471/EEG och EU-förordningen 1831/2003/EEG om bioproteiner och säkerhetskontroller vid enskilda lantbruk, om främmande ämnen och produkter i djurfoder, hanteringen av animaliska biprodukter och läkemedel.

4. Ersättningar från EU:s budget som utbetalas till Sverige när olika regleringar införs, t.ex. bidrag för att införa vissa kontrollsystem, får föras till Jordbruksverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen får tas upp som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

5. Återbetalning av medel avseende etableringsstöd och räntestöd skall i enlighet med prop. 1993/94:236, bet. 1993/94:JoU26, rskr. 1993/94:326 av Jordbruksverket tillgodoföras Lantbrukarnas socialförsäkringsskydd.

6. Länsstyrelsernas kostnader för àjourföring av blockdatabasen skall belasta anslaget med högst 6 000 000 kronor. Ersättningen skall avse direkta personalkostnader för nedlagd arbetstid. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition. Jordbruksverket skall särredovisa dessa kostnader.

7. Anslaget skall användas för att ersätta Tullverkets särkostnader med högst 12 500 000 kronor för att utföra exportbidragskontroller av jordbruksprodukter, förvaltning och utveckling av Tullverkets del i gemensamma elektroniska tjänster samt kontroller och utredningar av insmugglade djur och produkter. Jordbruksverket skall tillsammans med Tullverket komma överens om uppdragets omfattning. Långsiktiga lösningar avseende uppdraget bör eftersträvas. Medlen utbetalas efter rekvisition. Jordbruksverket skall särredovisa dessa kostnader.

8. Av medlen skall högst 8 500 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.

9. Av medlen skall högst 3 000 000 kronor användas för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker samt uppföljning av småbiotoper inom NILS (nationell inventering av landskapet i Sverige). Uppföljningen är en del av uppföljningen inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Uppföljningen sker i samarbete med berörda myndigheter.

10. Jordbruksverket skall bistå Kemikalieinspektionen med effektivitetsbedömningar av bekämpningsmedel i ärenden om nationellt godkännande av bekämpningsmedel. Jordbruksverkets insatser skall bidra till att handläggningstiden är i genomsnitt 18 månader eller kortare för ärenden rörande bekämpningsmedel med verksamma ämnen som inte finns i redan godkända bekämpningsmedel och 6 månader eller kortare för övriga bekämpningsmedel.

11. Inkomster från ärenden om växtföräldrarätt och sortlista redovisas under inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

43:2

Bekämpande av växtsjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk3 000
ap.1Bekämpande av växtsjukdomar (ram)3 000

Villkor för anslag 43:2

ap.1 Bekämpande av växtsjukdomar

1. Anslagsposten disponeras för kostnader för åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318) samt för vissa förluster till följd av sådana åtgärder, kostnader för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder m.m. mot karantänskadegörare, kostnader för undersökningar av växtprover som av Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering, kostnader för verifiering av de svenska skyddszonerna och marknadskontroll, delar av kostnaderna för växtinspektionens internationella program.

2. Ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området från EU av bl.a. ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen, infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

43:3

Gårdsstöd och djurbidrag m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk7 077 677
ap.1Gårdsstöd och djurbidrag m.m. (ram)7 055 067
ap.3EU:s Solidaritetsfond (ram)0
ap.4EG-medfinansierade djursjukdomsprogram (ram)22 610

Villkor för anslag 43:3

ap.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

1. Stöd får lämnas enligt förordningen (2004:760) om EG:s direkstöd för jordbrukare m.m.

2. Gårdsstöd, stöd till proteingrödor, stöd till energigrödor, stöd till produktion av stärkelsepotatis, medel avsatta inom det nationella kuvertet och kompletterande stödutbetalning skall redovisas mot inkomsttitel 6111 Gårdsstöd. Handjursbidrag och mjölkbidrag skall redovisas mot inkomsttitel 6115 Djurbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 611902 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Jordbruksverket skall inom ramen för medel avsatta inom det nationella kuvertet lämna stöd om högst 5 000 000 kronor för kostnader för kvalitets- och marknadsföringsåtgärder för att förbättra kvaliteten hos livsmedel och jordbruksprodukter på den inre marknaden. Stöd skall även lämnas om högst 5 000 000 kronor för organisering av och deltagande i jordbruksutställningar och livsmedelsmässor inom EU. Stöden får högst motsvara 75 procent av den enskilde lantbrukarens faktiska kostnader samt att det maximala stödbelopp som en enskild lantbrukare under ett år kan erhålla får uppgå till högst 50 000 kronor.

Därutöver får inom ramen för det nationella kuvertet en betalning om högst 2 000 kronor utgå per företag anslutna till ett kvalitetscertifieringssystem inom primärproduktionen. Certifieringen skall, för att berättiga till ersättning, utföras av ett ackrediterat certifieringsorgan. Utöver denna betalning får Jordbruksverket till dessa företag utbetala en hektarersättning för kvalitetscertifierad areal med beaktande av medelsåtgången för övriga åtgärder inom det nationella kuvertet så att medlen utnyttjas. För att undvika ett överskridande av beloppet för certifieringsstödet skall procentuell neddragning, vid behov, göras.

4. Återbetalda felaktiga belopp enligt rådets förordning (EEG) 1290/05 (20 procent) och tvärvillkor enligt rådets f örordning (EEG) 1782/03 (25 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

ap.3 EU:s Solidaritetsfond

1.  Stöd får lämnas enligt förordningen (2006:215) om fördelning av medel ur EU:s solidaritetsfond. Jordbruksverket får betala ut stöd upp till 605 889 077 kr. Medlen skall betalas ut senast den 18 april 2007. 

ap.4 EG-medfinansierade djursjukdomsprogram

1. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 611901 Övriga bidrag från EU:s Jordbruksfonder. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 611902 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

43:4

Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 407 504
ap.1Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag (ram)1 259 595
ap.4Stöd till biodling m.m. (ram)1 775
ap.5Omstruktureringsfond för socker (ram)146 134

Villkor för anslag 43:4

ap.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag

1. Anslagsposten får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

2. EU-medlen avseende offentlig lagring skall redovisas mot inkomsttitel 6116 Offentlig lagring. EU-medlen avseende övrig intervention skall redovisas mot inkomsttitel 6113 Övriga interventioner. EU-medlen avseende exportbidrag skall redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 611902 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.

4. Förverkade säkerheter tillfallande Sverige och återbetalda belopp enligt rådets förordning (EEG) nr 1290/05 (20 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

5. Anslagsposten får även användas för att täcka statens utgifter för överskottshantering av fisk samt till stöd för producentorganisationer inom fisket för upprättande av operativa program enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

6. Redovisningen i prognoser och årsredovisning samt delårsrapport skall vara uppdelad i offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag.

ap.4 Stöd till biodling m.m.

1. Stöd får användas för bidrag som lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 797/2004 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung. För svensk medfinansiering anvisas motsvarande belopp under anslaget 42:3 Djurhälsovård, anslagspost 3.

2. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 611901 Övriga bidrag från EU:s Jordbruksfonder. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 611902 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

ap.5 Omstruktureringsfond för socker

1. Anslagsposten får användas för diversifieringsstöd, övergångsstöd och omstruktureringsstöd inom sockersektorn. Stöd lämnas enligt rådets förordning (EG) 320/2006 om omstrukturering inom sockersektorn.

2. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 691201 Bidrag från EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn. Kursdifferenser på återflödet från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 691202 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

43:5

Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk75 472
ap.1Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m. (ram)75 472

Villkor för anslag 43:5

ap.1 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.

1. Anslagsposten redovisar de räntor som uppstår för staten till följd av att ersättningen från EU:s jordbruksfonder inte sker vid samma tidpunkt som utbetalningen.

2. Anslagsposten får belastas med eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbrukspolitiken samt för domstols- och förhandlingskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras.

3. Anslagsposten får belastas med s.k. tekniska kostnader för offentlig lagring i den mån ersättning inte erhålls från EU-budgeten.

4. Anslagsposten får belastas med resterande återbetalningar av kartavgifterna. Jordbruksverkets övriga kostnader hänförliga till återbetalningarna av kartavgifterna får belasta anslagsposten.

5. Utgifter enligt villkoren 1-3 uppkomna under följande anslag får täckas:

43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

6. Anslagsposten får belastas med eventuella räntekostnader, revisions- och kontrollkostnader, finansiella korrigeringar och straffavgifter m.m. sammanhängande med medel från Europeiska unionens solidaritetsfond samt skadestånd.

43:12

Livsmedelsstatistik (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk23 754
ap.1Livsmedelsstatistik (ram)23 754

Villkor för anslag 43:12

ap.1 Livsmedelsstatistik

1. Anslagsposten skall användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och i första hand för statistik som är reglerad av EU. Framtagandet av statistiska publikationer på jordbruks- och livsmedelsområdet får även finansieras med anslaget.

43:13

Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk7 356
ap.1Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten (ram)7 356
Disponeras av regeringen0
ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (ram)0

Villkor för anslag 43:13

ap.1 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten

1. Anslagsposten disponeras för av EG medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

2. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU.

43:14

Åtgärder inom livsmedelsområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk5 970
ap.1Exportfrämjande åtgärder (ram)5 970
Disponeras av regeringen8 940
ap.2Till regeringens disposition (ram)8 940

Villkor för anslag 43:14

ap.1 Exportfrämjande åtgärder

1. Anslagsmedel får användas för att inom ett särskilt branschprogram för livsmedel främja export av svenska livsmedel. I verksamheten skall fokus i huvudsak ligga på små och medelstora företag. Långsiktiga strategiska analyser skall ingå i verksamheten.

2. Jordbruksverket skall betala ut medel till Exportrådet, efter rekvisition, för verksamhet inom branschprogrammet för livsmedel.

3. Branschprogrammet skall ledas av en styrgrupp vars ledamöter utses av Exportrådet. Minst hälften av styrgruppen skall bestå av representanter för berörda företag som representerar för branschprogrammet viktig kompetens, framför allt i form av exporterfarenhet eller produktspecifik erfarenhet.

4. Återrapportering skall ske årsvis i särskild rapport i samband med Jordbruksverkets årsredovisning.

ap.2 Till regeringens disposition

1. Anslagsposten disponeras för åtgärder inom livsmedelsområdet med särskild tonvikt på regional utveckling av livsmedelsförädling.

44:1

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 972 731
ap.1Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 (ram)0
ap.2Nationella stöd, stödområdena 1-3 (ram)318 000
ap.3Mål 1 Norra Norrland (ram)0
ap.4Mål 1 Södra Skogslänsregionen (ram)0
ap.5Anläggningsstöd för energiskog (ram)0
ap.7Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel (ram)152 300
ap.9Landsbygdsprogram 2007-2013 (ram)2 502 431
Disponeras av regeringen17 700
ap.11Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel (ram)17 700

Villkor för anslag 44:1

ap.1 Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven, rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket, rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning skall lämnas i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning. Ersättning får även lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

2. Anslagna medel får endast avse utbetalningar motsvarande miljöersättningar och kompensationsbidraget för ansökningar om utbetalningar gjorda fram till och med 2006 samt för övriga åtgärder i Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006, för de beslut om stöd som fattades fram till och med 2006.

ap.2 Nationella stöd, stödområdena 1-3

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 400 000 kronor för ersättning av merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige i enlighet med EU-kommissionens beslut om statligt stöd (N 562/2004). Ytterligare 460 000 kronor får utbetalas efter att EU-kommissionen godkänt det ökade beloppet eller anmälan skett enligt tillämplig kommissionsförordning om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001. Ersättningen utbetalas till Svensk Lantbrukstjänst AB som organiserar upphandling och fakturering av kadaverhanteringen i stödområdet. Jordbruksverket skall genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren skall återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt.

ap.3 Mål 1 Norra Norrland

1. Ersättning får lämnas inom ramen för Mål 1-programmet Norra Norrland för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, restaurering av betesmarker samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen. Dessa åtgärder skall följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 och tillämplig nationell lagstiftning.

ap.4 Mål 1 Södra Skogslänsregionen

1. Ersättning får lämnas inom ramen för Mål 1-programmet Södra Skogslänsregionen för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, restaurering av betesmarker samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen. Dessa åtgärder skall följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 och tillämplig nationell lagstiftning.

ap.5 Anläggningsstöd för energiskog

1. Från anslagsposten utbetalas resterande medel från ansökningsår 2006 för plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa i enlighet med förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa.

ap.7 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel

1. Av anslagna medel skall 56 000 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Lantbruksforskning för forsknings- och utvecklingsinsatser med syfte att främja en hållbar utveckling inom jordbruket och trädgårdsnäringen. Stiftelsen Lantbruksforskning skall redovisa till Jordbruksverket hur medlen använts. Jordbruksverket skall säkerställa att åtgärder som erhållit stöd från Stiftelsen Lantbruksforskning inte samtidigt erhållit medel från andra stödordningar. Utöver ovannämnda belopp skall 8 000 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Lantbruksforskning för forsknings- och utvecklingsinsatser med syfte att främja en hållbar utveckling inom trädgårdsnäringen i enlight med EU-kommissionens skrivelse den 19 mars 2002 C(2002)708. Stiftelsen Lantbruksforskning skall redovisa till Jordbruksverket hur medlen använts. Jordbruksverket skall säkerställa att åtgärder som erhållit stöd från Stiftelsen Lantbruksforskning inte samtidigt erhållit medel från andra stödordningar.

2. Av anslagna medel skall 1 000 000 kronor utbetalas till Vetenskapsrådet. Medlen skall i första hand användas för informationsinsatser i anslutning till det internationella polaråret (IPY) med inriktning på klimatförändringar och effekter av dessa för de areella näringarna i de nordliga områdena. Stödet får inte användas för direkt stöd till forskning. Vetenskapsrådet skall redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts.

3. Av anslaget skall högst 41 300 000 kronor användas för informations-, utbildnings-, rådgivnings-, forsknings- och utvecklingsinsatser med syfte att främja hållbara produktionsmetoder inom jordbruket och trädgårdsnäringen. Medlen får användas för insatser som främjar lönsam växtodling och kvalitetssäkring inom jordbruket. Medel får även användas för att finansiera verksamhet inom ramen för Västra Sveriges Flyghavrefond samt för att säkerställa jordbrukets deltagande i arbetet med att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. Användningen av medel skall ske i samråd med Lantbrukarnas Riksförbund och Stiftelsen Lantbruksforskning.

4. Av anslaget skall högst 6 000 000 kronor användas för att främja ett livskraftigt hästföretagande. Hänsyn skall i förekommande fall tas till kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse samt till övriga relevanta regler om statligt stöd. Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande skall utbetalas 9 000 000 kronor, varav minst 7 000 000 kronor skall avse samfinansierad forskning på hästområdet för vilken näringen avsätter lika mycket.

5. Anslagna medel får användas för att främja produktion och avsättning av svenska kvalitetsprodukter i form av svensk medfinansiering till informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder beslutade av EU-kommissionen under 2007 enligt rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av den 19 december 2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden eller rådets förordning (EG) nr 2702/1999 av den 14 december 1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land. Medlen skall användas i enlighet med artiklarna 13 och 14 i kommissionens förordning nr 1/2004 av den 23 december 2003 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.

6. Av anslaget skall högst 9 000 000 kronor användas för genomförande av handlingsprogrammet för användning av bekämpningsmedel i jordbruks- och trädgårdsnäringen (Jordbruksverkets rapport 2002:7) samt rapporten Införande av obligatorisk funktionstest för lantbrukssprutor och fläktsprutor (Jordbruksverkets rapport 2004:17) och då i första hand verksamhet rörande funktionstestare av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Avseende utbildningsverksamhet riktad till testare av lantbrukssprutor och fläktsprutor och kvalitetssäkring av verksamhet avseende funktionstest får högst 1 800 000 kronor användas. Bidrag för köp av testutrustning får betalas ut i enlighet med förordning (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Hänsyn skall i förekommande fall tas till kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse samt till övriga relevanta regler om statligt stöd. Likaså får medel användas för att bredda tillgången av växtskyddsmedel för grödor som odlas i mindre omfattning och för mindre användningsområden samt standardiseringsarbete.

7. Av anslaget skall 15 000 000 kronor utbetalas till Sveriges lantbruksuniversitet för programverksamheten inom verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys.

8. Av anslagna medel skall 5 000 000 kronor utbetalas till Sveriges lantbruksuniversitet för verksamheten vid Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel.

9. Jordbruksverket får för administrationskostnader i samband med hantering av verksamheten under anslagsposten samt för uppföljning och utvärdering av verksamheten disponera högst 1 000 000 kronor. Del av beloppet får avse länsstyrelsernas kostnader för handläggning av verksamhet under anslagsposten.

ap.9 Landsbygdsprogram 2007-2013

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven, rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket, rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning skall lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 samt enligt tillämplig nationell lagstiftning.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning. Medlen får användas enligt följande:

 • Högst 10 000 000 kronor får disponeras för det nationella landsbygdsnätverket och övervakningskommitténs sekretariat.
 • Högst 12 500 000 kronor får disponeras för uppföljning och utvärdering.
 • Högst 11 400 000 kronor får disponeras för Jordbruksverkets kostnader för förberedelser och igångsättning av programmets genomförande.
 • Högst 650 000 kronor får disponeras för Skogsstyrelsens kostnader för förberedelser och igångsättning av programmets genomförande.
 • Högst 1 150 000 kronor får disponeras för Sametingets kostnader för programmets genomförande.
 • Högst 11 500 000 kronor får disponeras för länsstyrelsernas kostnader för upprättande av åtgärdsplaner för betesmarker och slåtterängar varav högst 5 000 000 kronor får avse uppdatering av åtgärdsplaner som upprättades före 2007, Fördelningen av medlen mellan länsstyrelserna skall göras utifrån faktiska behov.
 • Högst 31 500 000 kronor får disponeras för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet inklusive kontrollverksamhet. Fördelningen av medel mellan länsstyrelserna skall ske i samråd med länsstyrelserna.

En redovisning av hur medlen i ovannämnda punkter har använts skall lämnas till regeringen.

44:2

Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 440 262
ap.1Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 (ram)0
ap.2Leader + (ram)78 061
ap.3Mål 1 Norra Norrland. Åtgärd 4.1-4.4, strukturstöd och kompetensutveckling (ram)77 384
ap.4Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Åtgärd 3.1-3.4 strukturstöd och kompetensutveckling (ram)92 555
ap.7Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel (ram)2 192 262
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län38 000
ap.6Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden (ram)38 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län13 000
ap.9Mål 1 Norra Norrland. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden (ram)13 000

Villkor för anslag 44:2

ap.1 Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006

1. Anslagsposten disponeras endast för återbetalning av felaktiga utbetalda belopp.

2. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 611201 LBU-åtgärder Garantisektionen och 6117 Miljö-, struktur- och regionala åtgärder under perioden 2000-2006. Kursdifferenser på redovisade återbetalningar till EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 611902 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder. Återbetalda belopp enligt rådets förordning (EEG) 1290/05 och räntor tillfallande Sverige redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter.

ap.2 Leader +

1. Medlen avser åtgärder för gemenskapsinitiativet Leader+ inom ramen för det svenska nationella programmet och programkomplementet. Medlen får användas enligt EU:s bestämmelser och tillämplig nationell lagstiftning. 

2. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 612205 Leader+. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock mot inkomsttitel 612206 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

ap.3 Mål 1 Norra Norrland. Åtgärd 4.1-4.4, strukturstöd och kompetensutveckling

1. Ersättning får lämnas inom ramen för Mål 1-programmet Norra Norrland för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter. Dessa åtgärder skall följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt tillämplig nationell lagstiftning.

2. Tilldelade EU-medel skall omräknas med kursen 9 kronor per euro. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 612201 utvecklingssektionen Mål 1 Norra Norrland. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock mot inkomsttitel 612206 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

ap.4 Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Åtgärd 3.1-3.4 strukturstöd och kompetensutveckling

1. Ersättning får lämnas inom ramen för Mål 1-programmet Södra Skogslänsregionen för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter. Dessa åtgärder skall följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt tillämplig nationell lagstiftning.

2. Tilldelade EU-medel skall omräknas med kursen 9 kronor per euro. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 612203 utvecklingssektionen Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock mot inkomsttitel 612206 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

ap.6 Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden

1. Ersättning får lämnas för åtgärder inom ramen för Mål 1-programmet Södra Skogslänsregionen i enlighet med artikel 33 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt tillämplig nationell lagstiftning. Ersättning får även lämnas för Mål 1-programmets åtgärd utveckling av rennäringen och samebyarna samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket, Leader-liknande åtgärder och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen.

2. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 612204 Mål 1 Södra Skogslänsregionen artikel 33. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock mot inkomsttitel 612206 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

ap.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven, rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket, rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning skall lämnas i enlighet med det av EU-kommissionen godkända landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 och med tillämplig nationell lagstiftning.

2. EU-medel skall redovisas mot inkomsttitel 6118 EU:s landsbygdsfond 2007-2013. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock mot inkomsttitel 611902 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning. Medlen får användas enligt följande:

 • Högst 10 000 000 kronor får disponeras för det nationella landsbygdsnätverket och övervakningskommitténs sekretariat.
 • Högst 12 500 000 kronor får disponeras för uppföljning och utvärdering.
 • Högst 11 400 000 kronor får disponeras för Jordbruksverkets kostnader för förberedelser och igångsättning av programmets genomförande.
 • Högst 650 000 kronor får disponeras för Skogsstyrelsens kostnader för förberedelser och igångsättning av programmets genomförande.
 • Högst 1 150 000 kronor får disponeras för Sametingets kostnader för programmets genomförande.
 • Högst 11 500 000 kronor får disponeras för länsstyrelsernas kostnader för upprättande av åtgärdsplaner för betesmarker och slåtterängar varav högst 5 000 000 kronor får avse uppdatering av åtgärdsplaner som upprättades före 2007, Fördelningen av medlen mellan länsstyrelserna skall göras utifrån faktiska behov.
 • Högst 31 500 000 kronor får disponeras för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet inklusive kontrollverksamhet. Fördelningen av medel mellan länsstyrelserna skall ske i samråd med länsstyrelserna.

En redovisning av hur medlen i ovannämnda punkter har använts skall lämnas till regeringen.

ap.9 Mål 1 Norra Norrland. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden

1. Ersättning får lämnas för åtgärder inom ramen för Mål 1-programmet Norra Norrland i enlighet med artikel 33 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt tillämplig nationell lagstiftning. Ersättning får även lämnas för Mål 1-programmets åtgärd utveckling av rennäringen och samebyarna samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket, Leader-liknande åtgärder och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen.

2. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 612202 Mål 1 Norra Norrland artikel 33. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock mot inkomsttitel 612206 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

44:3

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk11 830
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)11 830

Villkor för anslag 44:3

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget skall finansiera försöks- och utvecklingsverksamhet inom handlingsprogrammet för minskade risker vid användning av bekämpningsmedel inom jordbruks- och trädgårdsnäringen, åtgärdsprogrammet för minskade växtnäringsförluster samt för åtgärder för bevarande av biologisk mångfald.

2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter samt för internationellt standardiseringsarbete.

3. Från anslaget skall utbetalas 3 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt 750 000 kronor till Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation. Fritidsodlingens Riksorganisation och Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation skall redovisa till Jordbruksverket hur medlen använts.

4. Av anslagna medel skall högst 200 000 kronor utbetalas till Svenska Naturskyddsföreningen för anordnande av konferens om effekter av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken på natur- och kulturvärden. Medlen skall utbetalas efter rekvisition. Svenska Naturskyddsföreningen skall redovisa till Jordbruksverket hur medlen använts.

44:4

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 982
ap.1Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (ram)2 982

Villkor för anslag 44:4

ap.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen skall belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till länsstyrelserna i Dalarnas, Västra Götalands och Värmlands län.

2. Jordbruksverket får disponera anslaget för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Under 2007 får bidrag beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) men även till successiv omarrondering med högst 2 982 000 kronor. Anslaget skall i första hand disponeras för projekt för genomgripande omarrondering i Dalarnas län. Under 2007 får högst 350 000 kronor av medlen även disponeras för projekt i Västra Götalands samt Värmlands län.

4. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förordningen (1989:281) om jordfonden. Resultatet av verksamheten skall redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.

44:5

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 529
ap.1Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (ram)1 529

Villkor för anslag 44:5

ap.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384). Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

2. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen skall belasta anslaget. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden skall inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1-5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Bidrag såsom ersättning för gästgiveribestyr får lämnas med högst     4 000 kronor per år.

6. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

7. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna.

8. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

9. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

44:6

Åtgärder för att främja ekologisk produktion (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk28 820
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)13 000
ap.3Marknadsfrämjande åtgärder (ram)15 820
Disponeras av regeringen1 000
ap.4Regeringens disposition (ram)1 000

Villkor för anslag 44:6

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Högst 13 000 000 kronor skall användas för försöks- och utvecklingsverksamhet för ekologisk produktion inom jordbruks- och trädgårdsområdet. Medlen får även användas för planerings- och uppföljningskostnader förknippade med verksamheten under anslaget samt för utvärdering av offentliga åtgärder med koppling till ekologisk produktion inklusive den gemensamma jordbrukspolitiken.  

ap.3 Marknadsfrämjande åtgärder

1. Högst 15 570 000 kronor skall, i enlighet EU-kommissionens beslut N 593/2004 om godkännande av statligt stöd, utbetalas för marknadsåtgärder i syfte att främja ekologisk produktion. Av medlen skall högst 7 000 000 kronor avse marknadsanalyser, statistik och andra marknadsfrämjande åtgärder, högst 6 070 000 kronor ökad användning av ekologiska livsmedel inom storhushåll och offentlig sektor samt högst 2 500 000 kronor stöd till organisationer som arbetar med att främja ekologisk produktion och konsumtion. Medlen får användas för arbete kopplat till EU:s lagstiftning om ekologisk produktion som syftar till att underlätta för utvecklingsländernas möjlighet att exportera ekologiska livsmedel. Medlen får även användas för planerings- och uppföljningskostnader förknippade med verksamheten under anslaget samt för utvärdering av offentliga åtgärder med koppling till ekologisk produktion inklusive den gemensamma jordbrukspolitiken.

2. Av anslaget skall 250 000 kronor utbetalas till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien för arbete inom ramen för Ekologisk Forum.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
42:2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen
ap.10Inget0
42:3 Djurhälsovård
ap.22913 %0
ap.3603 %0
ap.4903 %0
42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.11 5003 %0
ap.21 0003 %0
ap.31803 %0
ap.41 0503 %0
43:1 Statens jordbruksverk
ap.19 6693 %0
43:2 Bekämpande av växtsjukdomar
ap.1903 %0
43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
ap.1210 0693 %0
ap.30Allt0
ap.42 2613 %0
43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.137 788Inget0
ap.4533 %0
ap.54 3843 %0
43:5 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.
ap.12 2643 %0
43:12 Livsmedelsstatistik
ap.17133 %0
43:13 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten
ap.12213 %0
ap.203 %0
43:14 Åtgärder inom livsmedelsområdet
ap.11793 %0
ap.22683 %0
44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.10Allt0
ap.203 %0
ap.30Allt0
ap.40Allt0
ap.505440
ap.70Allt0
ap.9149 5223 %0
ap.1103 %0
44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.10Allt0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
ap.40Allt0
ap.60Allt0
ap.7124 563Allt0
ap.90Allt0
44:3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.13553 %0
44:4 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.1893 %0
44:5 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
ap.1463 %0
44:6 Åtgärder för att främja ekologisk produktion
ap.14003 %0
ap.34353 %0
ap.403 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
43:4 ap.643:4 ap.5100 %
44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
44:1 ap.1044:1 ap.7100 %
44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
44:2 ap.144:2 ap.7100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagstyp
43:2 (2005) Statens utsädeskontroll
ap.3 (2005)ram
43:3 (2005) Statens växtsortnämnd
ap.3 (2005)ram
43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.2ram
ap.3ram
ap.6ram
44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.6ram
ap.8ram
ap.10ram
44:6 Åtgärder för att främja ekologisk produktion
ap.5ram
44:6 (2006) Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m.
ap.1 (2006)ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
42:3 Djurhälsovård
ap.32 0002 000
2009
42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.12 0002 000
2009
ap.42 5002 500
2009
43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
ap.16 650 0006 649 292
2009
43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.1180 000170 00010 0002009
ap.41 7751 77502009
ap.5228 225228 22502009
44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.719 0005 00014 000
ap.97 611 0001 525 0006 086 000
44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.255 00055 0000
ap.335 00035 0000
ap.440 00040 0000
ap.630 00030 000
2009
ap.95 0005 000
2009
ap.76 300 0001 250 0005 050 000
44:3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.18 0008 000
2009
44:6 Åtgärder för att främja ekologisk produktion
ap.310 0008 0002 0002009
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Jordbruksverket bemyndigas att under 2007, i fråga om ramanslaget 42:3 Djurhälsovård anslagsposten 3 fatta beslut som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 2 000 000 kronor under 2008.

2. Jordbruksverket bemyndigas att under 2007, i fråga om ramanslaget 42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar anslagsposterna 1 och 4 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 4 500 000 kronor under 2008.

3. Jordbruksverket bemyndigas att under 2007 avseende ramanslaget 43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 6 650 000 000 kronor under 2008.

4. Jordbruksverket bemyndigas att under 2007 avseende anslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 400 000 000 kronor under 2008 och högst 10 000 000 kronor under 2009.

5. Jordbruksverket bemyndigas att under 2007 avseende anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 1 530 000 000 kronor under 2008 och högst 6 100 000 000 kronor därefter.

6. Jordbruksverket bemyndigas att under 2007 avseende anslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 1 380 000 000 kronor under 2008 och högst 5 050 000 000 kronor därefter.

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län bemyndigas att under 2007 avseende anslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 5 000 000 kronor under 2008.

8. Länsstyrelsen i Jämtlands län bemyndigas att under 2007 avseende anslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 30 000 000 kronor under 2008.

9. Jordbruksverket bemyndigas att under 2007 avseende anslaget 44:3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 8 000 000 kronor under 2008.

10. Jordbruksverket bemyndigas att under 2007 avseende anslaget 44:6 Åtgärder för att främja ekologisk produktion godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 8 000 000 kronor under 2008 och högst 2 000 000 kronor under 2009.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)150 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)168 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)8 100 000
- varav EUVERK8 100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Av räntekontokrediten får högst 90 000 000 kronor tillfälligt användas till de kostnader som uppstår i samband med preliminär ersättning till jordbrukare som drabbas av kostnader till följd av det utbrott under 2003 av salmonella som spårats till Lantmännens anläggning i Norrköping. Det belopp som belastar räntekontot skall täckas genom medel som inflyter från Lantmännen. I Justitiekanslerns stämningsansökan, daterad den 12 maj 2006, framgår bl.a vilka kostnader som avses.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

I den mån räntekontokrediten för EG-verksamhet överskrids skall Jordbruksverket omgående redovisa det till regeringen.

- varav EUVERK

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2535 005
2007-02-2535 005
2007-03-2535 005
2007-04-2535 005
2007-05-2535 005
2007-06-2535 005
2007-07-2535 005
2007-08-2535 005
2007-09-2535 005
2007-10-2535 005
2007-11-2535 005
2007-12-2535 013
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens jordbruksverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
42:2 ap.1Bidrag till distriktsveterinärorganisationen
43:1 ap.1Förvaltningskostnader

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Djurregister12 745-4 78319 38826 195-6 8071 155
Djur4 536-2 21140 91036 3754 5356 860
Växt9 408-1 64123 16424 255-1 0916 676
Utsäde13-1 93417 70018 070-370-2 291
DVO005 5005 50000
Summa26 702-10 569106 662110 395-3 73312 400
Uppdragsverksamhet
Vatten-1 35140011 90011 600300-651
Djur-13269 1909 190013
Utsäde-33835211 85512 018-163-149
DVO13 461-3 000437 000437 000010 461
Summa11 759-2 222469 945469 8081379 674
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppbörd
Växtsortavgifter255209001 79501 7951 795
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

Djurregister

Resultatområde Djurregister omfattar registren för nöt, gris, fjäderfä, får och get samt avgifter för djurmärken enligt förordningen (1998:134) om provtagning på djur och exportpass.

Djur

Resultatområde Djur innefattar foderkontroll, register för företag som hanterar foder, införsel av djur, avgifter enligt förordningen (1998:940) om genetiskt modifierade organismer, äggmärkning, avgifter för animaliska biprodukter, BSE-tester i normalslakten, pass för sällskapsdjur samt den del av gränskontroll och övriga officiella uppdrag, t.ex. karantänsuppdrag som ej utförs av distriktsveterinärorganisationen (DVO).

Växt

Resultatområde Växt innefattar växtinspektion, kvalitetsinspektion av frukt och grönsaker, GMO-avgifter enligt förodningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt avgifter enligt förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar. Även verksamheter med dispenser för djurtäthet och myndighetsuppdrag är inräknat.

Utsäde

Resultatområde Utsäde innefattar avgifter som härrör från certifiering av utsäde och viss analysering. Myndighetsuppdrag är inräknat.

DVO

Resultatområde DVO innefattar gränskontroll, kontroller (av hygien och hälsa) vid mjölkproduktion samt övriga officiella uppdrag som utförs av distriktsveterinärer.

Uppdragsverksamhet

Vatten

Uppdragsverksamheten utgörs av vattenhushållning. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Djur

Uppdrag inom resultatområde Djur utgörs av verksamhet (transportör- och hundregistren) som Jordbruksverket administrerar åt Djurskyddsmyndigheten samt av verksamhet som Jordbruksverket administrerar åt Sametinget (under 2007) och köttklassificering.

Utsäde

Uppdragverksamheten inom resultatområde Utsäde utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdrag är inräknat.

DVO

Uppdragsverksamheten utgörs av distriktsveterinärverksamhet. Anslaget 42:2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen är inräknat.

Övrigt

Avgifternas storlek bestäms av Jordbruksverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgiftsinkomsterna får disponeras av Jordbruksverket. Jordbruksverket får även disponera de avgifter man med stöd av annan författning får ta ut.

Ackumulerat resultat t.o.m. 2003 för verksamheter som övergått till Djurskyddsmyndigheten redovisas i Jordbruksverkets räkenskaper och får disponeras av Jordbruksverket inom respektive resultatområde.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras7 540
Belopp angivna i tkr

Villkor

De beräknade inkomsterna avser bidrag från Krisberedskapsmyndigheten för Jordbruksverkets arbete inom beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

- Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslaget 44:5 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. skall inte finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras från respektive anslag.

- För distriktsveterinärorganisationen medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter skall finansieras med anslaget 42:2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen. Vidare medges Jordbruksverket undantag från 5, 16 och 18 §§ anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.

- För växtinspektionen medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter skall finansieras med anslaget 43:2 Bekämpande av växtsjukdomar. Vidare medges Jordbruksverket undantag från 5, 16 och 18 §§ anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Niclas Damm
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA, F, LS
Försvarsdepartementet/CIV
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/Kk
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Samtliga länsstyrelser
Jo/DL, ELT, LB