Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
1.

2007-04-12
Ku2007/1732/Kr
Statens kulturråd
Box 27 215
102 53 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens kulturråd
Riksdagen har beslutat om Statens kulturråds verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens kulturråd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKulturverksamhetBidragsgivning
Information och kommunikation
Kunskapsuppbyggnad

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målen för Statens kulturråd är att:

 • genom bidragsgivning, information, samverkan och andra åtgärder främja konstnärlig och kulturell förnyelse, främja kulturarvet och bruket av det inom konstarterna, folkbiblioteksväsendet och museerna samt vidga delaktigheten i kulturlivet och stimulera eget skapande,

 • bidra till att utveckla samspelet mellan de statliga, regionala och kommunala insatserna i syfte att slå vakt om en nationell kulturpolitik, främja kulturell mångfald och geografiskt jämlik fördelning av kulturutbudet,

 • verka för att kulturpolitiska aspekter på utvecklingen beaktas inom andra samhällsområden,

 • främja kulturpolitisk utvecklingsverksamhet samt förbättra metoderna för uppföljning och utvärdering av kulturpolitiken i syfte att öka och sprida den samlade kunskapen inom kulturområdet.

Övergripande verksamhetsmål

Mål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Statens kulturråds verksamhet.

Ett barnperspektiv skall integreras i Statens kulturråds verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Statens kulturråds verksamhet.  

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.

1.1.1

Verksamhetsområde Kulturverksamhet

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bidragsgivning

Mål

Ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet.

Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • totala bidragsgivningen fördelad på ansökt och beviljat belopp samt bidragsmottagare uppdelat på institutioner, övrig kulturverksamhet samt geografisk spridning,

 • insatser för barns och ungas tillgång till kultur samt Kulturrådets insatser för att stärka kulturens roll i skolan,

 • insatser för att identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet till kultur. Särskild vikt skall läggas på funktionshindrades tillgång till kultur,

 • lokal, regional respektive statlig finansiering,

 • omfattningen av bidragsgivningen till länskonsulenterna.

Redovisningen skall delas upp på följande områden

 • teater, dans och musik,

 • litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter,

 • konst, museer och utställningar,

 • övrig verksamhet.

I redovisningen skall ingå en bedömning av hur stor del av verksamhet med stöd av Statens kulturråd som rör barn och ungdomar.

Generella villkor för bidragshantering

Staten kulturråd skall vid sin bidragshantering genomföra utbetalningar på ett för verksamheten ändamålsenligt och för staten som helhet kostnadseffektivt sätt.

Statens kulturråd skall erinra bidragsmottagarna om villkoren för bidragen och vid behov begära in en redogörelse för bidragens användning från bidragsmottagarna.

Övrig återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa utfallet av de prioriteringar och bedömningar som rådet gjort vid bidragsgivningen inom anslagen 28:4, 28:6 och 28:7 för 2007, med särskild hänsyn tagen till förändringarna i avdragsrätten för mervärdesskatt. En redovisning skall lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 februari 2007.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information och kommunikation

Mål 1

Ett ökat intresse för kultur, med utgångspunkt i myndighetens bidragsgivning och kunskapsuppbyggnad.

Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 2

Genom bidragsgivning och kunskapsuppbyggnad få ett större utbud av och en ökad tillgänglighet till kultur, bl.a. genom samverkan på nationell, regional och lokal nivå.

Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål 1

God tillgång till relevant kulturstatistik av hög kvalitet.

Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,
 • åtgärder som vidtagits för att med en tidsmässig regelbundenhet och i lättillgänglig form offentliggöra de nationella kulturutgifterna på nationell, regional och lokal nivå,
 • åtgärder som vidtagits för samverkan med berörda huvudmän för en förbättrad nationell kulturstatistik,
 • åtgärder som vidtagits inom barn- och ungdomsområdet,
 • åtgärder som har vidtagits för att förbättra jämförbarheten av kulturstatistik mellan Sverige och andra länder,
 • deltagande i utvecklingsarbetet av en europeisk kulturstatistik.

Mål 2

Säkerställd och utökad kunskapsuppbyggnad inom Statens kulturråds ansvarsområde.

Återrapportering

Statens kulturråd skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Statens kulturråd har sedan 2002 i uppdrag att årligen dela ut ett internationellt barn- och ungdomslitteraturpris till Astrid Lindgrens minne enligt förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Målet med priset är att stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen både i Sverige och andra delar av världen. Priset skall också stärka barns rättigheter på global nivå. Kulturrådet skall i årsredovisningen redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Storstadspolitiken

Statens kulturråd skall inom ramen för sitt verksamhetsområde samverka med de kommuner som omfattas av lokala utvecklingsavtal i syfte att uppnå de storstadspolitiska målen. Myndigheten skall, utifrån sitt verksamhetsperspektiv, lämna förslag på hur måluppfyllelsen kan förbättras.

Prognoser 2007–2010

Statens kulturråd skall redovisa utgiftsprognoser för 2007–2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 23 januari 2007
 • den 7 mars 2007
 • den 2 maj 2007
 • den 2 augusti 2007
 • den 30 oktober 2007

Könsuppdelad statistik

All statistik i Statens kulturråds rapporter som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta.

4

Uppdrag

Läsfrämjande insatser på arbetsplatser

Statens kulturråd skall mot bakgrund av vad som anges i propositionen Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik (prop. 2005/06:2) inom ramen för läsfrämjande verksamhet och arbetet med kultur i arbetslivet särskilt stödja och verka för framgångsrika läsfrämjande projekt av typen Läs för mig pappa! Kulturrådet skall därutöver i samarbete med bl.a. En bok för alla AB undersöka hur litteratur och läsning ytterligare kan främjas på arbetsplatserna, genom t.ex. arbetsplatsbibliotek. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen för 2006.

Sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn

Statens kulturråd skall enligt uppdrag (U2005/7946/Kr) och förordningen (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn genomföra regeringens satsning på sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn. En redovisning av effekterna av sysselsättningsåtgärderna skall lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2007 respektive 2008. Kulturrådet skall därutöver utvärdera satsningen för 2006 i den rapport som lämnas senast den 1 juni 2007.

Besöksutveckling för museer

Statens kulturråd skall, utifrån erhållna underlag från de statliga museer som omfattas av fri entré för barn och ungdomar upp till 19 år, senast den 13 april, 13 juli och 13 oktober 2007 samt den 13 januari 2008 lämna en sammanfattande redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Uppgifterna skall redovisas totalt och per museum. Redovisningen skall innehålla:

 • Utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år, respektive 19 år och äldre.

 • Förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent.

Redovisningen skall analyseras och kommenteras med avseende på eventuella effekter av förändringar gällande entréavgifter.

Regionalt utfall

Regeringen redovisar i budgetpropositionen det regionala utfallet för delar av statens insatser för kultur. Mot den bakgrunden skall Statens kulturråd kartlägga, sammanställa och analysera det regionala utfallet av myndighetens verksamhet för 2006 respektive 2007. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Förändringar över tiden skall kommenteras och analyseras.

Statens kulturråd skall vidare sammanställa och analysera regionala analyser från myndigheter och institutioner inom kulturområdet. Kulturrådet skall till berörda myndigheter och institutioner ge metodanvisningar för hur analysen skall läggas upp samt vid behov bistå dessa i deras arbete. Kulturrådet skall också redovisa och analysera det regionala utfallet av relevanta bidrag från andra statliga sektorer och från EU. Utformningen av denna redovisning skall ske i samråd med Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Den samlade redovisningen och analysen skall tillsammans med Kulturrådets slutsatser av utfallet rapporteras till regeringen senast den 1 juni 2007 respektive den 1 juni 2008.

Regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013

Statens kulturråd skall medverka till att genomföra den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013. Myndigheten skall samverka såväl med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet som med andra centrala myndigheter och aktörer.

Statens kulturråd skall senast den 2 juli 2007 samt i årsredovisningen för 2007 redovisa till regeringen (Näringsdepartementet):

 • vilka av den nationella strategins prioriteringar som är relevanta för myndigheten samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras,
 • formerna för medverkan och samverkan med det organ som har det regionala utvecklingsansvaret i länet, samt
 • planerade och genomförda insatser med andra berörda centrala myndigheter och aktörer.

Statens kulturråd skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Kulturrådet får medverka till finansieringen av insatser i det regionala utvecklingsarbetet. Vidare skall Kulturrådet vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

EU:s strukturfondsprogram

Statens kulturråd skall i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Statens kulturråd skall samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2007. Av redovisningen skall framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

EU:s ramprogram Kultur 2000

Statens kulturråd skall i samarbete med Riksantikvarieämbetet årligen redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram för kultur (Kultur 2000), antalet svenska ansökningar som beviljats stöd samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Kulturrådet skall samordna redovisningen, som skall lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2007. Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

Vidare skall en utvärdering genomföras av hela programperioden för programmet Kultur 2000 (2000–2006), i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Denna utvärdering skall omfatta programmets utveckling samt en analys av de mönster och former för samarbete som utvecklats inom programmet, med särskild fokus på projekt med svenska deltagare. Därutöver bör utvärderingen granska ansökningsförfaranden och redovisningskrav inom programmet, samt ge rekommendationer för arbetet med kommande ramprogram.

Utvärderingen skall lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 2 maj 2007.

EU:s ramprogram Kultur 2007

Statens kulturråd skall i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Regeringskansliet (Kulturdepartementet) utveckla formerna för myndighetens medverkan i ramprogrammets programkommitté.

Kulturlivets internationalisering

Statens kulturråd skall, med utgångspunkt i regeringens redogörelse i skrivelsen Kulturlivets internationalisering (Skr. 2005/06:188), redovisa en plan med prioritering av åtgärder för främjande av internationaliseringen inom rådets ansvarsområde.

I planen skall Kulturrådet redovisa hur myndigheten avser att

 • stödja, stimulera och underlätta långsiktigt internationellt kultursamarbete och kulturutbyte inom de offentligt finansierade verksamheterna på kulturområdet,
 • verka för en förbättrad samordning av de statligt finansierade aktörerna för internationell kulturverksamhet inom skilda politikområden och ett förbättrat utnyttjande av resurserna för internationell kulturverksamhet,
 • förbättra förutsättningarna för stöd till internationellt kulturutbyte,
 • utveckla en internationell omvärldsbevakning som är relevant för kulturlivet i Sverige,
 • i samarbete med berörda myndigheter och institutioner utveckla former för rådets deltagande i ett samordnat och starkt svenskt agerande i internationella organisationer, samt
 • utveckla informationen om internationell kulturverksamhet till olika aktörer inom kulturlivet

Statens kulturråd skall vidare ge underlag för en fortlöpande analys av de utsända kulturrådens stationeringsorter med utgångspunkt i kulturlivets behov.

Uppdraget skall redovisas senast den 28 februari 2007.

Nationella uppdrag

Statens kulturråd skall redovisa om de nationella uppdragen sedan 1997 bidragit till utveckling och förnyelse inom respektive kulturområde och därmed fungerat som ett kulturpolitiskt styrinstrument. Rådet skall även göra en bedömning av bidragets ekonomiska effektivitet eller om dessa resurser bör omfördelas på annan verksamhet. En redovisning skall lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 november 2007.

Länskonsulenter

Statens kulturråd skall redovisa inriktning, omfattning samt uppnådda resultat av verksamheten med länskonsulenter med bidrag från Kulturrådet. En redovisning skall lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 april 2007.

Handikappolitik

Statens kulturråd skall i egenskap av sitt sektorsansvar för handikappolitikens genomförande inom kulturområdet, genomföra en översyn av de särskilda medel som myndigheten har till förfogande för att främja funktionshindrades deltagande i kulturlivet. Översynen skall belysa vilka aktörer och verksamheter som erhållit stöd, samt både fördelar och brister med det hittillsvarande arbetet. Kulturrådet får även föreslå eventuella förändringar för stödet med att främja funktionshindrade personers tillgång till kultur. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2007.

Samverkan kulturliv och skola

Statens kulturråd skall i samråd med relevanta parter identifiera framgångsfaktorer och hinder för samverkan kulturliv och skola inom skolans ramar med utgångspunkt i skolans respektive kulturlivets mål och uppdrag. Analysen skall göras utifrån ett urval av gjorda erfarenheter på statlig, regional och lokal nivå och i huvudsak bygga på befintligt material. I frågeställningarna bör bl.a. vikten av rollfördelning, målformuleringar, policydokument, arbete i nätverksliknande former, centrumbildningars verksamhet, samverkansavtal och uppföljning ingå.Resultatet skall redovisas senast den 1 oktober 2007.

Avdragsrätt för mervärdesskatt

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd47 762
ap.1Statens kulturråd (ram)47 762

28:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget14 380
ap.5Bidrag till samisk kultur (ram)14 380
ap.5.1Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer (ram)8 929
ap.5.2Sámi Teáhter (ram)5 451
Disponeras av Statens kulturråd151 945
ap.1Insatser för utvecklingsverksamhet och allmän kulturverksamhet, inkl. länskonsulenter (ram)21 089
ap.2Bidrag till vissa organisationer (ram)76 806
ap.2.1Bidrag till Teateralliansen AB, dansallians och Centrumbildningar (ram)49 024
ap.2.7Bidrag till centrala amatörkulturorganisationer, lokalhållande organisationer och länsbildningsförbund m.fl. (ram)27 782
ap.3Bidrag och andra insatser för nationella minoriteter (ram)8 000
ap.3.6Bidrag och andra insatser för nationella minoriteter (ram)8 000
ap.4Bidrag till övriga ändamål inom kulturområdet (ram)46 050
ap.4.1Bidrag och andra insatser för kultur i arbetslivet och för funktionshindrades deltagande i kulturlivet (ram)16 962
ap.4.6Bidrag till internationellt kulturutbyte (ram)29 088
Disponeras av regeringen94 980
ap.7Till Regeringens disposition (ram)65 000
ap.8Allmän kulturverksamhet-Regeringens disposition (ram)29 980

Villkor för anslag 28:2

ap.1 Insatser för utvecklingsverksamhet och allmän kulturverksamhet, inkl. länskonsulenter

Anslagsposten skall användas för utvecklingsverksamhet och allmän kulturverksamhet, bland annat:

 • insatser i syfte att främja danskonsten i hela landet, bl.a. genom residens,

 • bidrag till Sveriges Dramatikerförbund för driften och administrationen av en digital pjäsbank,

 • medel för utvecklingsprojekt och andra insatser som främjar barns och ungdomars eget skapande och stöd till barn- och ungdomskultur, inklusive verksamhet med anknytning till kultur i skolan,

 • bidrag till kostnader för utveckling av folkbiblioteksverksamheten enligt 1 § andra punkten förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek,

 • försöksverksamhet med stöd till arrangerande konstföreningar,

 • bidrag till länskonsulenter enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

ap.2.1 Bidrag till Teateralliansen AB, dansallians och Centrumbildningar

För bidrag till Teateralliansen AB gäller följande villkor: Teateralliansen AB skall verka för frilansande skådespelares trygghet och minskade beroende av arbetslöshetsförsäkringen samt stimulera till utveckling och rörlighet inom teaterlivet. Vidare bör Teateralliansen AB verka för att skådespelares särskilda kunskaper bättre tas tillvara inom andra områden som t.ex. lärarutbildning och näringsliv. En utgångspunkt för verksamheten är att arbetsmarknadens parter har träffat erforderliga avtal om anställningsformer och anställningsskydd inom teaterområdet.

Av anslagsposten skall 4 000 000 kronor användas till Dansalliansen. Dansalliansen skall verka för frilansande dansares trygghet och minskade beroende av arbetslöshetsförsäkringen samt stimulera till utveckling och rörlighet inom dansområdet. En utgångspunkt för verksamheten är att arbetsmarknadens parter har träffat erforderliga överenskommelser och avtal angående former för verksamhetens bedrivande samt för anställningsvillkor i dansallians.

Anslagsposten skall även användas för bidrag till verksamhet samt arbetsförmedlande verksamhet vid centrumbildningarna.

Anslagsposten skall utöver detta användas till arbetsförmedlande verksamhet vid organisationen Folkets Hus och Parker.

ap.2.7 Bidrag till centrala amatörkulturorganisationer, lokalhållande organisationer och länsbildningsförbund m.fl.

Anslagsposten skall bl.a. användas för bidrag till Sverigefinska Riksförbundet för verksamhet med svenskfinsk amatörteater.

Bidrag till centrala amatörkulturorganisationer skall lämnas till sådana centrala amatörkulturorganisationer som bidrar till att tillgängliggöra kulturupplevelser för en bred allmänhet och som stimulerar det egna skapandet.

Under 2007 skall utrymmet för bidrag till centrala amatörkulturorganisationer förstärkas med minst 5 miljoner kronor jämfört med föregående år.

ap.3.6 Bidrag och andra insatser för nationella minoriteter

Anslagsposten skall användas för bidrag och andra insatser som syftar till att främja nationella minoriteters språk och kultur med den inriktning som anges i budgetpropositionen för 2002 samt med beaktande av riksdagen tillkännagivande om finskspråkig teater (prop.2001/02:1, utg.omr. 17 s. 35, bet. 2001/02:KrU1 s.35). Av posten skall medel fördelas till Tornedalsteatern och till Sverigefinska biblioteket i Stockholm.

ap.4.1 Bidrag och andra insatser för kultur i arbetslivet och för funktionshindrades deltagande i kulturlivet

Anslagsposten skall användas för:

 • att främja en bred kulturverksamhet med arbetsplatsen och arbetsgemenskapen som utgångspunkt. Stöd får lämnas under förutsättning att minst 25 procent av projektkostnaden finansieras på annat sätt,

 • att stödja långsiktiga läsfrämjande projekt på arbetsplatser (jfr. prop.2005/06:2, s. 53-55),

 • bidragsgivning och andra insatser för att öka tillgängligheten till kulturlivet för personer med funktionshinder. Under 2007 skall särskild prioritet ges till insatser inom scenkonstområdet.

Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader för genomförandet av verksamheten.

ap.4.6 Bidrag till internationellt kulturutbyte

Anslagsposten skall användas för att främja ett stärkt, utvecklat och varierat internationellt och interkulturellt kulturutbyte och kultursamarbete.

Dessutom skall anslagsposten användas till:

 • verksamheter som främjar etnisk och kulturell mångfald och som utgår från en interkulturell dialog,
 • bidrag till mångkulturella organisationer med tvärkulturell inriktning,
 • bidrag om 9 352 000 kronor till lokalhyra och programverksamhet vid svenskhemmet Voksenåsen,
 • bidrag om 918 000 kronor till Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland,
 • bidrag om 400 000 kronor till Svensk-Norska samarbetsfonden för stipendier för vistelse vid svenskhemmet Voksenåsen, varav minst 100 000 kronor skall användas för stipendier till författare och andra konstnärer med utomnordisk bakgrund,
 • marknadsetablering av svensk musik i utlandet i enlighet med regeringens beslut U2006/4510/Kr. Kulturrådet skall utbetala 1 000 000 kronor till Svenska rikskonserter efter rekvisition,
 • årsavgiften för European Union Youth Orchestra,
 • bidrag till Svenska Pennklubben för gäststipendium till flyktingförfattare, verksamhetsbidrag till Östersjöns Författar- och Översättarcentrum, verksamhetsbidrag till Visby Internationella Tonsättarcentrum, verksamhetsbidrag till Baltic Art Center på Gotland, verksamhetsbidrag till Barents Litteraturcentrum samt bidrag för svensk-grekiskt kultursamarbete efter förslag av Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland. Från delposten får även betalas kostnader för nämndens verksamhet.

ap.5.1 Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer

Anslagsposten skall bl.a. användas för verksamheten med en samisk bibliotekskonsulent.

ap.5.2 Sámi Teáhter

För anslagsposten gäller att statsbidrag till Sámi Teáhter får lämnas under förutsättning att medfinansiering sker från berörda kommuner och landsting. Ett villkor för Sametingets medelsfördelning skall vara att den lokala och regionala motprestationen skall ligga kvar på minst 2006 års nivå för att hela statsbidraget skall erhållas.

ap.7 Till Regeringens disposition

Medlen under anslagsposten skall fördelas till de statligt stödda teater-, dans- och musikinstitutioner som omfattas av de pensionslösningar som regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2006. Regeringen kommer senare att meddela närmare föreskrifter om medlens fördelning.

28:3

Nationella uppdrag (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd1 952
ap.1Nationella uppdrag (ram)1 952

Villkor för anslag 28:3

ap.1 Nationella uppdrag

Medlen under anslagsposten skall användas för tidsbegränsade nationella uppdrag. Under treårsperioden 2006–2008 är Skånes arkivförbund innehavare av det nationella uppdraget inom arkivområdet. Bidraget skall användas för verksamhet i enlighet med regeringsbeslut den 15 december 2005.

Under treårsperioden 2006–2008 är UngScen Öst innehavare av det nationella uppdraget inom barn- och ungdomsteater. Bidraget skall användas för verksamhet i enlighet med regeringsbeslut den 9 mars 2006.

Statens kulturråd skall till vardera av innehavarna av de två nationella uppdragen betala ut 976 000 kronor under 2007.

28:4

Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd152 583
ap.1Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (ram)152 583

Villkor för anslag 28:4

ap.1 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel

Anslagsposten skall användas för

 • statsbidrag enligt förordningen (1998:305) om försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet.

 • bidrag till följande regionala kulturinstitutioner: Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund, Malmö museer, AB Helsingborgs Stadsteater, Malmö Opera och Musikteater AB, Malmö Dramatiska teater AB, Skånes Dansteater AB, Helsingborgs Nya Konserthus AB, Malmö Symfoniorkester AB, Stiftelsen Musik i Skåne, Länsbiblioteket Skåne. En utgångspunkt för Region Skånes medelsfördelning skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2006 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas. Av anslagsposten får högst 300 000 kronor användas till administrationskostnader för Region Skåne.

Region Skåne bör i sin bidragsgivning inom scenkonstområdet prioritera ansökningar som avser samverkan mellan institutioner och den fria scenkonsten.

Bidragen skall prövas av Region Skåne utifrån respektive bidragsberättigad institutions verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

Av anslagen 28:4, 28:6 och 28:7 får högst 1 027 miljoner kronor utbetalas. Syftet är att bidragen till de enskilda institutionerna skall anpassas så att effekterna av förändringarna i avdragsrätten för mervärdesskatt neutraliseras. Belopp motsvarande retroaktiv mervärdesskatt som tidigare neutraliserats skall återföras till berörda institutioner.

28:6

Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd763 228
ap.3Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner m.m. (ram)763 228

Villkor för anslag 28:6

ap.3 Bidrag till länsmusikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner m.m.

Anslagsposten skall användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet,

 • bidrag för teater- och dansverksamhet till AB Upsala Stadsteater, Borås Stadsteater, Byteatern (Kalmar läns teater), Folkoperan AB, Folkteatern i Göteborg ek. för., Stiftelsen Norrbottensteatern, Länsteatern på Gotland, Göteborgs Stadsteater AB, Göteborgsoperan AB, Stiftelsen Teater Västernorrland, AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Stiftelsen Östergötlands länsteater, Västerbottensmusiken AB för Norrlandsoperan, Stockholms Stadsteater AB, Cirkus Cirkör, Sörmlands Musik & Teater, Kommunalförbundet Teater Västmanland, Norrlands Musik- och Dansteater, Teater Halland, Länsteatern Jämtland-Härjedalen, Stiftelsen länsteatern i Dalarna, Värmlands Teater & Musikstiftelse, Västsvenska Teater och Dans AB för Bohusläns Teater och Älvsborgsteatern, Västerbottensteatern AB, Smålands Musik & Teater, Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, Stiftelsen länsteatern i Örebro, Landstinget i Västernorrlands län för Norrdans samt tillOktoberteatern,

 • bidrag till länsmusikverksamhet till landstingen eller regionförbunden i samtliga län förutom Skåne,

 • bidrag till orkesterverksamhet till Gävle Symfoniorkester, Göteborgs konsert AB, Norrköpings Symfoniorkester, Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken för Västerås Sinfonietta, Landstinget i Dalarna för Dalasinfoniettan, Stiftelsen Göteborgsmusiken, Landstinget i Örebro län för Svenska Kammarorkestern, Kammarorkestern Musica Vitae AB, Regionförbundet i Kalmar län för kammarorkestern Camerata Nordica, Landstinget i Uppsala län för Uppsala kammarorkester, Kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkester, Landstinget i Jönköpings län för Jönköpings Sinfonietta och Landstinget i Norrbottens län för Norrbottens Kammarorkester,

 • institutionernas internationella kultursamarbete,

 • särskilda utvecklingsbidrag. Berättigade att söka utvecklingsbidrag är samtliga landsting/regionförbund för regional musikverksamhet och de institutioner och orkestrar som namnges under detta anslag samt Helsingborgs Nya Konserthus AB, Malmö Symfoniorkester AB, AB Helsingborgs stadsteater, Malmö Opera och Musikteater AB, Malmö Dramatiska Teater AB och Skånes Dansteater AB,

 • bidrag till samarbete med tonsättare. Bidrag får lämnas till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner, länsmusikorganisationerna samt bidragsmottagare som anges under anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål.

En utgångspunkt för Kulturrådets medelsfördelning skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2006 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall kunna lämnas.

Statens kulturråd bör i sin bidragsgivning inom scenkonstområdet prioritera ansökningar som avser samverkan mellan institutioner och den fria scenkonsten.

Bidragen skall prövas av Statens kulturråd utifrån respektive bidragsberättigad institutions verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

Av anslagen 28:4, 28:6 och 28:7 får högst 1 027 miljoner kronor utbetalas. Syftet är att bidragen till de enskilda institutionerna skall anpassas så att effekterna av förändringarna i avdragsrätten för mervärdesskatt neutraliseras.Belopp motsvarande retroaktiv mervärdesskatt som tidigare neutraliserats skall återföras till berörda institutioner.

Berörda bidragsmottagare ansvarar för att försäkringspremier betalas till Statens pensionsverk. I samband med den första utbetalningen av bidrag skall Statens kulturråd föreskriva detta.

Statens kulturråd får använda sammanlagt högst 500 000 kronor för utvärdering av verksamhet som får bidrag från detta anslag samt för konferenser och utbildningsinsatser i anslutning till detta arbete.

28:7

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd150 320
ap.1Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper, arrangerande musikföreningar m.m. (ram)120 825
ap.2Fonogram och musikalier m.m. (ram)10 122
ap.3Bidrag till viss teaterverksamhet, Musikaliska Akademien och Eric Sahlström-institutet (ram)19 373

Villkor för anslag 28:7

ap.1 Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper, arrangerande musikföreningar m.m.

Anslagsposten skall användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper,

 • bidrag till Dansnät Sverige och till daglig träning för frilansdansare.

Statens kulturråd skall ägna särskild uppmärksamhet åt grupper som huvudsakligen bedriver turnéverksamhet (prop. 1999/2000:1, utg.omr. 17, s. 61).

Statens kulturråd skall beakta vad regeringen och riksdagen har anfört om inriktningen på stödet till musiklivets arrangörer (prop. 1997/98:1, utg.omr. 17, s. 37, bet. 1997/98:KrU1, s. 85–86) samt vad regeringen har anfört om arrangörs- och turnéstöd på dansområdet (prop. 2002/03:1, utg.omr.17, s. 25–26). Bidrag får även ges till gästspel av nationella och internationella ensembler.

Statens kulturråd bör i sin bidragsgivning inom scenkonstområdet prioritera ansökningar som avser samverkan mellan institutioner och den fria scenkonsten.

En utgångspunkt för fördelningen skall vara att utrymmet för bidrag till barn- och ungdomskultur skall ligga minst 10 miljoner kronor över 2005 års nivå.

Bidragen skall prövas av Statens kulturråd utifrån respektive bidragsberättigad institutions verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

Av anslagen 28:4, 28:6 och 28:7 får högst 1 027 miljoner kronor utbetalas. Syftet är att bidragen till de enskilda organisationerna skall anpassas så att effekterna av förändringarna i avdragsrätten för mervärdesskatt neutraliseras.Belopp motsvarande retroaktiv mervärdesskatt som tidigare neutraliserats skall återföras till berörda institutioner.

Bidraget till Dansnät Sverige skall förstärkas med 500 000 kronor jämfört med 2006.

Statens kulturråd får använda högst 750 000 kronor för administrativa kostnader i samband med bidragsgivningen.  

ap.2 Fonogram och musikalier m.m.

Anslagsposten skall användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram,

 • bidrag till Musikaliska Akademien för utgivning av svenska tonsättares verk samt till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) – Svensk Musik för notutgivning, information och internationell kontaktförmedling.

Statens kulturråd bör i sin bidragsgivning inom scenkonstområdet prioritera ansökningar som avser samverkan mellan institutioner och den fria scenkonsten.

Statens kulturråd får använda högst 600 000 kronor för kostnader i samband med bidragsgivningen.

ap.3 Bidrag till viss teaterverksamhet, Musikaliska Akademien och Eric Sahlström-institutet

Anslagsposten skall användas för

 • verksamheten vid Internationella Vadstenaakademien, Orionteatern, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Dalhalla och Strindbergsteatern.

 • Musikaliska akademien och Eric Sahlström-institutet. Som villkor för bidraget till Eric Sahlström-institutet gäller att det statliga bidraget får uppgå till högst 50 procent av institutets totalt erhållna bidragsbelopp. Kulturrådet skall beakta vad riksdagen har anfört (bet. 1998/99:KrU1, s. 43–44),

 • skådebaneverksamhet.

Statens kulturråd bör i sin bidragsgivning inom scenkonstområdet prioritera ansökningar som avser samverkan mellan institutioner och den fria scenkonsten.

Bidragen skall prövas av Statens kulturråd utifrån respektive bidragsberättigad institutions verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

Av anslagen 28:4, 28:6 och 28:7 får högst 1 027 miljoner kronor utbetalas. Syftet är att bidragen till de enskilda institutionerna skall anpassas så att effekterna av förändringarna i avdragsrätten för mervärdesskatt neutraliseras. Belopp motsvarande retroaktiv mervärdesskatt som tidigare neutraliserats skall återföras till berörda institutioner.

28:8

Bidrag till biblioteksverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd47 284
ap.1Bidrag till biblioteksverksamhet (ram)47 284

Villkor för anslag 28:8

ap.1 Bidrag till biblioteksverksamhet

Anslagsposten skall användas

 • enligt förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek och förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. En utgångspunkt för Kulturrådets medelsfördelning till länsbibliotek skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2006 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall kunna lämnas. Till Länsbibliotek Skåne län får endast utvecklingsbidrag lämnas,

 • för särskilda utvecklingsbidrag. Berättigade att ansöka om utvecklingsbidrag är samtliga läns- och regionbibliotek samt lånecentraler och depåbibliotek,

 • för insatser som syftar till att främja tillgången till biblioteksservice vid folkbibliotek för vuxenstuderande.

28:9

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd124 382
ap.1Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (ram)109 182
ap.2En bok för alla AB (ram)10 200
ap.3Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne (ram)5 000

Villkor för anslag 28:9

ap.1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

Anslagsposten skall användas

 • enligt förordningen (1998:1469) om statligt litteraturstöd, förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter, förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek, förordningen (1998:1386) om statsbidrag till läsfrämjande insatser, förordningen (1985:525) om stöd till bokhandel, vad som anges i prop. 1997/98:86, s. 24–25 om produktion och distribution av en barnbokskatalog, vad som anges i prop. 2005/06:2 s.52 om information om barn- och ungdomsböcker på andra språk än svenska, vad som anges i prop. 2004/05:1, utg. omr. 17 s.28 om särskilt distributionsstöd till kulturtidskrifter i form av marknadsföring och kommissionsförsäljning,

 • för att särskilt främja utgivning av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter. Dessa medel skall i första hand avse utgivningsstöd till förlag och produktionsstöd till tidskrifter, men får även till del användas för olika projekt eller informationsinsatser i syfte att stimulera och distribuera sådan utgivning,

 • för utgivning av August Strindbergs Samlade Verk, bidrag till författarverkstäder och tidskriftsverkstäder, bidrag till Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska, stöd till utgivning och nytryck m.m. av klassisk litteratur för skolans behov samt medel för produktion av en kulturtidskriftskatalog på Internet,

 • för distributionskostnader av litteraturstödda böcker och för administrationskostnader i samband med utgivningen av Alla Tiders Klassiker samt inköpsstöd till folk- och skolbibliotek.

Ett exemplar av tidskrift som erhåller bidrag enligt förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter skall överlämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) respektive Statens kulturråd.

ap.2 En bok för alla AB

Medlen under anslagsposten betalas ut enligt avtal mellan staten och En bok för alla AB. En bok för alla AB får därutöver använda medel för läsfrämjande verksamhet och kostnader för Bokjuryn. En bok för alla AB skall till Statens kulturråd och till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2007 lämna en redogörelse av verksamheten för 2006 och senast den 1 mars 2008 lämna en redogörelse av verksamheten för 2007.

ap.3 Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne

Anslagsposten skall användas enligt förordningen (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

28:10

Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd250 000
ap.1Till Statens kulturråd (ram)250 000
Disponeras av Statens fastighetsverk25 000
ap.2Till Statens fastighetsverk (ram)25 000

Villkor för anslag 28:10

ap.1 Till Statens kulturråd

Statens kulturråd skall enligt uppdrag (U2005/7946/Kr) och förordningen (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn genomföra regeringens satsning på sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn.

Statens kulturråd får använda högst 2 000 000 kronor för administrationskostnader i samband med hantering och genomförande av regeringens satsning på sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn.

ap.2 Till Statens fastighetsverk

De till Statens fastighetsverk avsatta medlen för sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn skall användas för underhåll, vård och bevarande av kulturbyggnader såsom teatrar och museer, liksom av slott och herresäten.

Statens fastighetsverk skall med hjälp av de avsatta medlen anställa ca 50 personer.

En redovisning av åtgärder och effekter skall lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2007. Av redovisningen skall framgå antal årsarbetskrafter samt antal nyanställda till följd av sysselsättningsåtgärderna.

28:15

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd3 526
ap.2Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer (ram)3 526

Villkor för anslag 28:15

ap.2 Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer

Anslagsposten skall användas för bidrag till organisationen Folkets Hus och Parker samt till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar.

28:18

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd27 673
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)26 015
ap.2Bidrag till Akademien för de fria konsterna (ram)1 658

Villkor för anslag 28:18

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten skall bl.a. användas till

 • Folkrörelsernas konstfrämjande som ett allmänt verksamhetsbidrag,

 • kollektivverkstäder enligt förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder,

 • bidragsgivning enligt förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet samt vad som anges i prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, s. 51, om behovet av utställningslokaler för olika former av bild- och formkonst.

Kulturrådet skall föreskriva bidragsvillkor med beaktande av vad som anförts i propositionen Kulturpolitik (prop. 1996/97:3, avsnitt 13.2 Utställningsersättning) samt vad riksdagen anfört i sitt betänkande (1996/97:KrU1, avsnitt 19.5).

Statens kulturråd kan erbjuda mottagare av bidrag möjligheten att använda utställningsersättning i verksamheten på det sätt som rådet finner lämpligt.

ap.2 Bidrag till Akademien för de fria konsterna

Akademien för de fria konsterna skall till Statens kulturråd lämna en redogörelse för bidragets användning i verksamheten samt årsredovisning med revisionsberättelse.

28:29

Bidrag till regionala museer (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd144 728
ap.1Bidrag till regionala museer (ram)144 728

Villkor för anslag 28:29

ap.1 Bidrag till regionala museer

Anslagsposten skall användas för

 • statsbidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande museer: Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum, Upplandsmuseet, Sörmlands museum, Östergötlands länsmuseum, Jönköpings läns museum, Smålands museum, Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum, Länsmuseet på Gotland, Blekinge museum, Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg, Nordiska Akvarellmuseet, Göteborgs museer, Västarvet (Bohusläns museum, Naturhistoriska museet i Göteborg, Regionmuseum Västra Götaland och Västergötlands museum), Värmlands museum, Örebro läns museum, Västmanlands läns museum, Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg, Länsmuseet Västernorrland, Jämtlands läns museum, Västerbottens museum och Norrbottens museum,

 • statsbidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet för särskilda utvecklingsbidrag. Berättigade att ansöka utvecklingsbidrag är samtliga museer som namnges under detta anslag samt Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund och Malmö museer,

 • museipedagogiska insatser, inklusive Region Skåne. Statens kulturråd skall göra en uppföljning av att medlen används till sitt rätta ändamål,

 • museernas internationella kultursamarbete.

Statens kulturråd skall fördela stödenheterna mellan de stödberättigade institutionerna efter samråd med Riksantikvarieämbetet. En utgångspunkt för fördelningen skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2006 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall kunna lämnas.

Anslagsposten får användas för lönekostnader för anställda med lönebidrag som anvisats av arbetsförmedlingen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
28:1 Statens kulturråd
ap.11 4333 %0
28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.16333 %0
ap.2.11 4703 %0
ap.2.78333 %0
ap.3.62403 %0
ap.4.15093 %0
ap.4.68733 %0
ap.5.12683 %0
ap.5.21633 %0
ap.71 9503 %0
ap.88993 %0
28:3 Nationella uppdrag
ap.1593 %0
28:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel
ap.103 %0
28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner
ap.303 %0
28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.13 6253 %0
ap.2304Allt0
ap.35813 %0
28:8 Bidrag till biblioteksverksamhet
ap.103 %0
28:9 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
28:10 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet
ap.103 %0
ap.203 %0
28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.21163 %0
28:18 Bidrag till bild- och formområdet
ap.17803 %0
ap.2503 %0
28:29 Bidrag till regionala museer
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
28:8 Bidrag till biblioteksverksamhet
ap.5obetecknat
28:9 (2005) Litteraturstöd
ap.1 (2005)ram
ap.2 (2005)ram
ap.3 (2005)ram
ap.4 (2005)ram
ap.5 (2005)ram
ap.6 (2005)ram
ap.7 (2005)ram
ap.8 (2005)ram
28:10 (2005) Stöd till kulturtidskrifter
ap.1 (2005)ram
ap.3 (2005)ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-253 980
2007-02-253 980
2007-03-253 980
2007-04-253 980
2007-05-253 980
2007-06-253 980
2007-07-253 980
2007-08-253 980
2007-09-253 980
2007-10-253 980
2007-11-253 980
2007-12-253 982
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:1 ap.1Statens kulturråd

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier001 0001 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statliga utställningsgarantier

Ovanstående tabell avser endast offentligrättslig verksamhet.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av Statens kulturråd, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Myndigheten disponerar avgiftsinkomsterna.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens kulturråd skall i årsredovisningen för 2007 redovisa:

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Matilda Berggren
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet, Ba
Finansdepartementet, ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Statens fastighetsverk
Ekonomistyrningsverket
Svensk Scenkonst
Till berörda enligt bilaga

Senast uppdaterad: