Justitiedepartementet


Regeringsbeslut


2007-04-12
Ju2007/3519/Å
Ekobrottsmyndigheten
Box 820
101 36 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Ekobrottsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Ekobrottsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 04, bet. 2006/07:JuU1, rskr. 2006/07:36).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Ekobrottsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteBrottsförebyggande arbete samt strategisk ledning och samordning
Utredning och lagföringUtredning och lagföring

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.1.1

Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Antalet brott skall minska och antalet brottsoffer skall därmed bli färre.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Brottsförebyggande arbete samt strategisk ledning och samordning

Mål

Risken för att brott begås skall minska.

Återrapportering Brottsförebyggande arbete

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå

- metodutveckling samt åtgärder på operativ nivå som har vidtagits för att förebygga att brott begås,

- hur samverkan med näringslivet och arbetslivets organisationer har utvecklats och hur de erfarenheter kring förebyggande av ekonomisk brottslighet som dessa aktörer besitter har tagits till vara i Ekobrottsmyndighetens verksamhet,

- hur det lokala ekobrottsförebyggande arbetet har utvecklats,

- hur Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelseverksamhet har bedrivits och utvecklats samt en bedömning av den effekt verksamheten har haft för förebyggande av ekonomisk brottslighet,

- antalet och andelen timmar som har satsats på brottsförebyggande arbete,

- en beskrivning av erfarenheterna av det brottsförebyggande arbetet.

Återrapportering Strategisk ledning och samordning

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå

- strategiska åtgärder inklusive omvärldsbevakning som har vidtagits för att tidigt upptäcka nya former av ekonomisk brottslighet och för att långsiktigt effektivisera det brottsförebyggande arbetet och bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten,

- åtgärder som har vidtagits för att förstärka och vidareutveckla Ekobrottsmyndigheten som kunskaps- och kompetenscentrum inom ekobrottsområdet,

- i vilken omfattning Ekobrottsmyndigheten har tillhandahållit utbildning för ekobrottsbekämpning för åklagare, poliser och annan personal som inte arbetar vid myndigheten,

- åtgärder som har vidtagits, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen, för att utveckla formerna för samordning när det gäller bekämpning av den ekonomiska brottsligheten,

- övriga åtgärder som har vidtagits med anledning av uppgiften att nationellt samordna bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten,

- åtgärder som har vidtagits för att samordna de nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering av EU-relaterade medel i landet samt en beskrivning av erfarenheterna av myndighetens samordningsansvar på området. Resultatet skall redovisas och utvärderas i en årsrapport som skall ges in till regeringen senast den 1 oktober 2007.

1.1.2

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Brottsuppklaringen skall öka och verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål

Kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten och processföringen och lagföringen skall öka.

Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå

- särskilda åtgärder som har vidtagits för att fler brott skall leda till lagföring,

- åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten i brottsutredningsverksamheten och processföringen,

- åtgärder som har vidtagits för att förkorta genomströmningstiden,

- antalet inkomna respektive avslutade ärenden,

- antalet och andelen ärenden som har lett till lagföring,

- antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts,

- antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats, åtalsunderlåtelse har meddelats, åtal inte har väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte har väckts på grund av andra skäl,

- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning,

- det totala antalet balanserade ärenden fördelat på intern balans respektive domstolsbalans,

- genomströmningstider (medel- och medianvärden) samt andelen balanserade ärenden äldre än 12 respektive 24 månader,

- antalet ärenden där biträde med förundersökningens verkställande har begärts av skattebrottsenheterna och antalet sådana ärenden som har redovisats av dessa enheter till Ekobrottsmyndigheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

1. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa de totala utgifterna uppdelade på den operativa verksamheten och den centrala ledningen.

2. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att utveckla det internationella samarbetet. Här skall myndigheten bl.a. redovisa omfattningen av de åtgärder som vidtagits samt lämna uppgift om antalet projekt med medfinansiering från EU:s budget som myndigheten genomfört eller där myndigheten varit en partner till andra medlemsstater. Redovisningen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och bedömning av verksamheten på detta område. Det skall också framgå hur de erfarenheter och den kompetenshöjning som verksamheten ger tillvaratas inom myndigheten.

3. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att att vidareutveckla och effektivisera arbetet med att bekämpa den allvarliga ekonomiska brottsligheten. Här skall bl.a. redovisas omfattningen av de åtgärder som vidtagits samt en beskrivning och bedömning av den operativa verksamheten avseende allvarlig ekonomisk brottslighet. Det skall också framgå hur de erfarenheter och den kompetenshöjning som utvecklingsarbetet ger tillvaratas inom myndigheten.

4. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att öka samverkan med domstolarna med inriktning på att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom.

åtgärder maa fatf-kritik

5. Ekobrottsmyndigheten skall - med utgångspunkt i de synpunkter som Financial Action Task Force (FATF) har framfört i sin senaste rapport avseende Sverige den 17 februari 2006 om efterlevnaden av FATF:s rekommendationer 3, 27, 30 och 32 - redovisa och kommentera de åtgärder som myndigheten efter samråd med Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen har vidtagit eller planerar att vidta för att utbyte av brott i så stor utsträckning som möjligt skall kunna beslagtas och förverkas, samt för att förbättra myndighetens uppföljning av sådana vidtagna åtgärder (bl.a. inhämtning och bearbetning av statistik). Redovisningen skall lämnas senast den 1 november 2007.

Utgiftsprognoser

6. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

3

Organisationsstyrning

Mål

Jämställdhet

Ekobrottsmyndigheten skall verka för en ökad jämställdhet mellan könen.

Lika rättigheter och skyldigheter oavsett etnisk eller religiös bakgrund

Ekobrottsmyndigheten skall sträva efter att öka andelen anställda inom myndigheten med utländsk bakgrund. Myndigheten skall verka för ökade kunskaper för att förebygga och motverka diskriminering.

Arbetsmiljö

Andelen långtidssjukskrivna medarbetare skall minska.

Återrapporteringskrav

Jämställdhet

Ekobrottsmyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att främja jämställdheten mellan könen.

Lika rättigheter och skyldigheter oavsett etnisk eller religiös bakgrund

Ekobrottsmyndigheten skall redovisa hur arbetet med att främja integration och mångfald samt för att motverka diskriminering har utvecklats. Av redovisningen skall framgå vilka åtgärder som vidtagits för att personer med annan etnisk eller kulturell bakgrund än svensk i större utsträckning skall kunna anställas vid myndigheten.

Arbetsmiljö

Ekobrottsmyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron och för att vidareutveckla rehabiliteringsinsatserna avseende långtidssjukskrivna. Redovisningen skall också avse antalet delpensioneringar och omfattningen av dessa.

4

Uppdrag

Kompetensstrategi i diskrimineringsfrågor

Ekobrottsmyndigheten skall upprätta en antidiskrimineringsstrategi i enlighet med åtgärd 11 i En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 (skr. 2005/06:95). Samråd skall ske med DO, HomO och Handisam vid upprättandet av strategin. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 september 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:4

Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten362 647
ap.1Ekobrottsmyndigheten (ram)362 647

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
4:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.110 8793 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
4:4 Ekobrottsmyndigheten
4:4 ap.24:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagstyp
4:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)23 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)36 265
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2530 220
2007-02-2530 220
2007-03-2530 220
2007-04-2530 220
2007-05-2530 220
2007-06-2530 220
2007-07-2530 220
2007-08-2530 220
2007-09-2530 220
2007-10-2530 220
2007-11-2530 220
2007-12-2530 227
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Cecilia Carmler
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Internrevisionen SB
Rikspolisstyrelsen
Skatteverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Åklagarmyndigheten
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi