Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
11

2007-03-29
Jo2007/1307
Statens veterinärmedicinska anstalt
751 89 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt
Riksdagen har beslutat om Statens veterinärmedicinska anstalts verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 23, bet. 2006/07:MJU2, rskr. 2006/07:67).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens veterinärmedicinska anstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DjurpolitikFriska djur, trygga människorSjukdomsövervakning och beredskap
Diagnostik och analysverksamhet
Kunskapsförmedling
Forskning och utveckling

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Djurpolitik

Mål

Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.

1.1.1

Verksamhetsområde Friska djur, trygga människor

Mål

Sveriges djurhälsa är fortsatt god och smittspridningen från djur till människa är minimerad. Beredskapen inför utbrott av smittsamma djursjukdomar fungerar väl.

Återrapportering

En bedömning av hälsoläget hos djur i Sverige.

En redogörelse för de insatser som gjorts rörande djur- och folkhälsa samt effekterna av dessa. Vidare skall redogöras för hur beredskapen vid utbrott av smittsamma djursjukdomar fungerat.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Sjukdomsövervakning och beredskap

Mål

SVA har en effektiv och förebyggande sjukdomsövervakning av lantbrukets djur, sport- och sällskapsdjur samt vilda djurpopulationer. SVA har god kunskap om sjukdomssituationen inklusive zoonoser, nationellt och internationellt.

SVA upprätthåller en effektiv beredskap mot utbrott och spridning av allvarliga djursjukdomar, med särskilt beaktande av zoonoser. SVA upprätthåller en effektiv vaccinberedskap och har möjlighet att leverera tillgängliga vacciner mot i landet förekommande sjukdomar hos djur.

SVA har god kännedom om antibiotikaresistensläget hos mikroorganismer isolerade från djur och livsmedel i Sverige.

Återrapportering

SVA skall redovisa sjukdomssituationen i Sverige avseende domesticerade och vilda djurpopulationer och därvid göra jämförelser över tiden och med omvärlden.

SVA skall redovisa åtgärder som vidtagits för att begränsa zoonoser och andra smittsamma sjukdomar hos djur och dess skadeverkningar under de senaste tre åren samt myndighetens kostnader för detta.

SVA skall redovisa kostnaderna för beredskapen vid SVA samt vilka åtgärder som vidtagits för att höja beredskapen de senaste tre åren.

SVA skall redovisa antibiotikakänsligheten hos zoonotiska bakterier, andra viktigare sjukdomsframkallande bakterier och indikatorbakterier isolerade från djur. Relevanta jämförelser över tid skall göras.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Diagnostik och analysverksamhet

Mål

SVA tillhandahåller diagnostik som uppfyller EU:s krav, nationella krav samt organisationers och enskildas särskilda behov.

SVA medverkar vid upprättandet av kontroll- och bekämpningsprogram avseende allvarliga djursjukdomar och zoonoser.

Återrapportering

SVA skall redovisa hur kraven som nationellt referenslaboratorium i enlighet med EU:s regelverk uppfylls.

SVA skall redovisa omfattningen av utförd diagnostik och analysverksamhet samt diagnostisk kapacitet för epizootilagens sjukdomar och övriga anmälningspliktiga sjukdomar av nationellt intresse m.m. samt hur SVA uppfyller kraven på diagnostisk beredskap för dessa sjukdomar.

SVA skall redovisa resultaten av sina insatser i pågående kontroll- och bekämpningsprogram.

SVA skall redovisa de insatser som gjorts inom områdena foder, animaliska biprodukter och smittskyddslösningar i kretsloppssamhället samt effekterna av dessa.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapsförmedling

Mål

SVA tillhandahåller riskvärderingar och rådgivning som uppfyller nationella krav samt organisationers och enskildas särskilda behov. SVA:s rådgivning är anpassad till målgruppen och riktas i första hand till andra myndigheter, organisationer och särskilda yrkesgrupper såsom veterinärer.

Angelägen information ges till allmänheten.

Återrapportering

SVA skall redovisa vilka riskvärderingar som utförts under året.

SVA skall redovisa kunskapsförmedlingens omfattning, inriktning och huvudsakliga målgrupper.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål

SVA:s forsknings- och utvecklingsarbete är målinriktat, av hög kvalité och bidrar till SVA:s måluppfyllelse inom övriga verksamhetsgrenar. De externa forskningsanslagen skall öka under 2007.

Återrapportering

SVA skall redovisa nya metoder för påvisande, övervakning och bekämpande av sjukdomar hos djur och zoonoser som utvecklats under året.

SVA skall redovisa resultat från diagnostisk och annan forskning som är av intresse ur djurhälso- eller folkhälsosynpunkt.

SVA skall redovisa antal pågående EU-projekt samt antal artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

SVA skall redovisa samarbeten som föreligger med andra nationella och internationella forskningsutförare samt vilka effekter detta har för övrig verksamhet.

SVA skall redovisa utvecklingen av de externa anslagen under de senaste fem åren.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Generell återrapportering

SVA skall i återrapporteringen under respektive verksamhetsgren, där så är lämpligt, göra en analys av vilka effekter på måluppfyllelsen som SVA:s insatser har haft. Där så är lämpligt skall en värdering göras av vilka effekter uppdragsverksamheten haft på genomförandet av myndighetsuppgifterna.

Krisberedskapsförmåga

Målet är att SVA skall ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med de definitioner som anges i regeringsbeslut (Fö2006/2843/CIV).

Återrapportering

SVA skall redovisa ovanstående förmågor enligt skalan; god förmåga, i huvudsak god förmåga men med vissa brister, viss men bristfällig förmåga respektive ingen/mycket bristfällig förmåga.

Redovisningens bedömningar skall göras gentemot de risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och gentemot de omvärldsexempel som Krisberedskapsmyndigheten har tagit fram. Gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt påverkar förmågan att hantera allvarliga störningar skall redovisas, liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat sätt, om inte den ordinarie verksamheten kan bedrivas. Uppföljningen skall redovisa vilka effekter genomförda åtgärder och verksamheter haft på förmågorna. I de fall utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa haft på förmågorna skall särredovisas.

Jämställdhet

SVA skall ha ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet och aktivt analysera konsekvenserna för såväl kvinnor som män av de åtgärder som vidtas.

Återrapportering

SVA skall redovisa slutsatserna av de genomförda konsekvensanalyserna och eventuella effekter de har haft. Det gäller såväl kärnverksamheten som den personalpolitiska verksamheten. Vidare skall SVA redovisa genomförda insatser för att uppnå myndighetens jämställdhetsmål.

Prognoser

Återrapportering

SVA skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari
7 mars
2 maj
2 augusti
30 oktober

4

Uppdrag

Vilda djur

SVA skall fortsatt driva en grupp för samråd med Naturvårdsverket om programmet för att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer. Gällande sjukdomar reglerade av epizootilagen (SFS 1999:657) skall samråd ske med Statens jordbruksverk.

Strama VL

SVA skall inrätta en strategigrupp för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens inom veterinärmedicin och livsmedel (Strama VL). Genom Strama VL skall samarbetet rörande antibiotika och antibiotikaresistensfrågor med övriga myndigheter och organisationer samt med Sveriges lantbruksuniversitet formaliseras. Strama VL bör i strategiska frågor arbeta i nära samråd med Strama. SVA skall utarbeta riktlinjer för verksamheten och en verksamhetsplan. Vidare skall kostnaderna för Strama VL specificeras och en budget presenteras. Detta skall rapporteras till regeringen senast 1 juli 2007.

Sjukdomsrapportering

SVA skall till regeringen redovisa en rapport över sjukdomssituationen i Sverige rörande vilda och domesticerade djur samt vild och odlad fisk. Rapporten skall gälla förhållandena under 2006. Rapporten skall omfatta epizootisjukdomar, övriga anmälningspliktiga sjukdomar, sjukdomar och infektioner som ingår i övervaknings-, kontroll- och bekämpningsprogram samt övriga sjukdomar som kan vara av intresse. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast 1 juli 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:1

Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)

Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt102 108
ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)102 108

Villkor för anslag 42:1

ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. För viltverksamheten får SVA från Kammarkollegiet rekvirera högst 3 050 000 kronor ur viltvårdsfonden för lönekostnader jämte övriga kostnader. Beloppet får rekvireras med hälften den 1 januari 2007 och hälften den 1 juli 2007.

2. Av tilldelat anslagsbelopp skall minst 2 000 000 kronor disponeras för antibiotikaresistensövervakning.

3. Av tilldelat anslagsbelopp skall 2 000 000 kronor disponeras för medfinansiering av EU:s forskningsprojekt.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
42:1 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.13 0633 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)33 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-258 509
2007-02-258 509
2007-03-258 509
2007-04-258 509
2007-05-258 509
2007-06-258 509
2007-07-258 509
2007-08-258 509
2007-09-258 509
2007-10-258 509
2007-11-258 509
2007-12-258 509
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens veterinärmedicinska anstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
42:1 ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet11 444-1 000215 000215 000010 444
Tjänsteexport003 5003 50000
Uppdragsforskning0020 00020 00000
Summa11 444-1 000238 500238 500010 444
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SVA:s uppdragsverksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SVA, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av SVA.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. SVA får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsforskning. För sådan verksamhet som fordrar svensk medfinansiering av SVA skall sådan förutsättning finnas innan beslut om medverkan tas. Inkomsterna disponeras av SVA.

2. SVA får bedriva export av varor och tjänster.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Johan Krabb
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningskontor, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Jo-SAU