Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 6

2007-03-15
N2007/2285/IR
Banverket
Jussi Björlings väg 2
781 85 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Banverket m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 2006/07:35)
Riksdagen har beslutat om Banverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 22, bet. 2006/07:TU1, rskr. 2006/07:35).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Banverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikJärnvägarEtt tillgängligt transportsystem
Hög transportkvalitet
Säker trafik
God miljö
Regional utveckling
Ett jämställt transportsystem

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Järnvägar

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där järnvägstransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. Hög transportkvalitet, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. Säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom systemet för spårbunden trafik. Den spårbundna trafikens utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. God miljö, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion bidrar till att miljökvalitetsmålen uppnås.

5. Regional utveckling, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion bidrar till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt järnvägstransportsystem som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka järnvägstransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Återrapportering

Banverket skall i årsredovisningen redovisa och kommentera måluppfyllelsen för respektive verksamhetsområdesmål inom verkets egen verksamhet. Redovisningen skall omfatta tillstånd och utveckling inom området samt viktiga insatser och effekterna av dessa. Banverket skall redovisa och analysera eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter att planera och utnyttja järnvägstransportsystemet. Banverket skall i årsredovisningen redovisa åtgärder som vidtagits som en del av verkets internationella arbete och som bedöms väsentligt ha bidragit till eller kommer att bidra till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen.

Banverket skall i en sektorsrapport över utvecklingen i järnvägstransportsystemet 2007 redovisa och kommentera måluppfyllelsen mot de verksamhetsmål och transportpolitiska etappmål som gäller för järnvägstransportsektorn. I sektorsrapporten skall återrapporteringen i möjligaste mån göras i tidsserier om minst fem år och, där så är möjligt, i tidsserier om tio år. Där så är möjligt skall internationella jämförelser göras.

I årsredovisningen och i sektorsrapporten skall ingå en analys av avvikelser från målen. Analysen skall beskriva

- orsaken till väsentliga avvikelser från målen,

- vidtagna åtgärder som i väsentlig grad har påverkat måluppfyllelsen,

- övriga omvärldsfaktorer som har påverkat måluppfyllelsen, och

- åtgärder som vidtagits med anledning av redovisat resultat.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ett tillgängligt transportsystem

Mål 1

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom regioner samt mellan regioner och omvärlden bör successivt förbättras.

Mål 2

Tillgängligheten mellan storstadsområden och mellan tätortsområden bör öka.

Mål 3

Andelen kollektivtrafik på järnväg bör öka i förhållande till det totala persontransportarbetet.

Återrapportering 1-3

Persontransportarbetet och godstransportarbetet på järnväg skall redovisas liksom järnvägstransportsystemets andel av det totala transportarbetet. Restid och reskostnadsutveckling för representativa typresor inom respektive mellan lokala arbetsmarknadsregioner enligt Verkets för näringslivsutveckling (Nutek) definition och omvärlden skall redovisas. Restid och reskostnadsutveckling för representativa typresor inom storstadsområden och mellan tätorter skall redovisas. Redovisningen skall ske i sektorsrapporten.

Mål 4

Utnyttjandet av Banverkets spåranläggningar skall öka.

Återrapportering 4

Uppgift om antal spårkilometer, tillåtna axellaster, lastprofilstyp, andel dubbelspår, antal mötesstationer, fjärr- och radioblockering, antal tåg, kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbegränsningar skall anges.

Mål 5

Andelen personer med funktionshinder och andra grupper med särskilda behov som kan utnyttja järnvägstransportsystemet skall öka. Senast 2010 bör kollektivtrafiken på järnväg vara tillgänglig för personer med funktionshinder.

Återrapportering 5

Andelen personer med funktionshinder respektive andra grupper med särskilda behov som kan utnyttja järnvägstransportsystemet skall redovisas. Vidtagna åtgärder för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder samt hur funktionshindrades kunskap och åsikter har tagits tillvara i arbetet skall redovisas.

Mål 6

Barn och unga som kan utnyttja järnvägstransportsystemet skall öka.

Återrapportering 6

Vidtagna åtgärder för att förbättra tillgängligheten för barn och unga samt hur barns och ungas kunskap och erfarenheter har tagits tillvara i arbetet skall redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Hög transportkvalitet

Mål 1

Kvaliteten i järnvägstransportsystemet bör successivt förbättras.

Mål 2

Punktligheten på järnvägsnätet skall öka.

Mål 3

Antalet störningstillfällen för person- respektive godstrafik skall minska. Antalet störningstillfällen för godstrafik på de mest drabbade järnvägssträckorna skall minst halveras till och med 2007 jämfört med 1998.

Återrapportering 1-3

Antal tåg som anländer i rätt tid till ankomststationen. Antal och timmar tågförseningar för person- respektive godstrafik. Antalet tågförseningar fördelade på orsak. Antalet inställda tåg. K-tal och nedsättning av gällande standard.

Mål 4

Effektiviteten avseende underhållet av det statliga järnvägsnätet skall öka. Banans tillstånd skall motiveras av aktuell trafik.

Återrapportering 4

Underhållskostnad per spårkilometer och trafikvolym skall redovisas.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Säker trafik

Mål

Antalet dödade och skadade inom järnvägstransportsystemet skall minska. Särskilt bör åtgärder som syftar till barns och ungas säkerhet prioriteras.

Återrapportering

Antalet olyckor med järnvägsfordon, mätt som ett femårigt rullande medelvärde, antalet olyckor med farligt gods och antalet dödade och svårt skadade inom järnvägstransportsystemet skall redovisas. Antalet plankorsningsolyckor skall redovisas. Olyckor med barn och unga inblandade skall särredovisas. Åtgärder som vidtagits och som särskilt syftar till att minska olyckor med barn och unga inblandade skall redovisas.

1.1.1.4

Verksamhetsgren God miljö

Mål 1

Järnvägstransportsystemet skall bidra till att miljöpolitikens delmål nås.

Återrapportering 1

Banverket skall redovisa hur den samlade miljöpåverkan som Banverkets verksamhet ger upphov till har förändrats i förhållande till de för järnvägssektorn relevanta delmålen i miljöpolitiken.

Mål 2

Energianvändningen per utfört transportarbete på statens järnvägsnät som förvaltas av Banverket skall minska.

Återrapportering 2

Energianvändningen (kWh) relaterad till transportarbetet skall redovisas. Energianvändningen per användningsområde och elförbrukningen per energikälla skall redovisas. Åtgärder som vidtagits för att minska den negativa miljöpåverkan av diesellok skall redovisas. Utsläpp av koldioxid från järnvägstrafiken jämfört med 1990 års nivå skall redovisas.

Mål 3

Antalet människor som utsätts för bullerstörningar orsakat av järnvägstrafik överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 5 procent till 2010 jämfört med 1998. Inriktningen för att nå bullermålet bör vara effektivaste reduktion av störningar och att de mest bullerutsatta människorna prioriteras.

Återrapportering 3

Antalet boende som utsätts för buller från järnvägstrafik med ljudnivåer överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller inomhus i bostäder, även särredovisat för maxbuller respektive ekvivalent buller. Antalet bostadslägenheter där åtgärder vidtagits för att minska bullret skall redovisas.

Mål 4

Antalet förorenade områden som har negativa effekter på människors hälsa eller den biologiska mångfalden skall minska.

Återrapportering 4

Förekomst och riskbedömning av förorenad mark skall redovisas.

Mål 5

Infrastrukturen skall planeras utifrån en helhetssyn som inkluderar en strävan att bevara och utveckla ekologiska funktioner, kulturella värden och friluftslivets tillgänglighet samtidigt som intrången minimeras.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Regional utveckling

Mål och återrapporteringskrav återfinns under rubrikerna Ett tillgängligt transportsystem och Hög transportkvalitet ovan.

1.1.1.6

Verksamhetsgren Ett jämställt transportsystem

Mål 1

Övriga transportpolitiska etappmål skall följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv.

Återrapportering 1

Redovisning av hur arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i Banverkets verksamhet har bedrivits. Redovisning av uppföljning av övriga transportpolitiska etappmål ur ett jämställdhetsperspektiv. Individbaserad statistik skall presenteras och analyseras utifrån kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. I den transportpolitiska propositionen (prop. 2005/06:160), i propositionen om handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117), i propositionerna om svenska miljömål (prop. 2000/01:130 och prop. 2004/05:150) och i propositionen om infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem (prop. 2001/02:20) anges etappmål för utvecklingen av transportsystemet. Dessa mål gäller i tillämpliga delar Banverket.

2. Beträffande mål och återrapportering för Banverkets verksamhet inom verksamhetsområdena Svåra påfrestningar och Civilt försvar inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2007 avseende verksamhetsgrenarna Krisberedskapsförmåga och Försvarsförmåga inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

3. Verksamheter i bolagsform där Banverket är hel- eller delägare skall redovisas.

4. Forskning och utveckling uppdelat på FUD-områden och FUD-utförare samt större FUD-projekt som påbörjats eller avslutats under året skall redovisas.

5. Banverket skall tertialvis redovisa beredningsläget för ärenden som skall tillåtlighetsprövas enligt 17 kap. miljöbalken, dvs. vilka ärenden som överlämnats till regeringen och vilka ärenden som bereds av Banverket.

6. Banverket skall från Inlandsbanan AB begära in årsredovisning för år 2006 med tillhörande revisorsintyg och lämna den till regeringen senast den 1 mars 2007.

7. Banverket skall bedriva en extern egenregiverksamhet med en lönsamhet som är jämförbar med branschen i övrigt. Lönsamheten för resultatenheterna i förhållande till branschen i övrigt skall redovisas.

8. Befintliga och nya lån fördelade på ändamål och kapitalkostnader, ansvarsförbindelser i form av borgensåtaganden eller motsvarande fördelade på ändamål skall redovisas. Även anslagsbehov för framtida åtaganden för lånefinansierade projekt eller motsvarande skall redovisas. Vidare skall ackumulerad betalningsutfästelse till SVEDAB AB för att skydda bolagets egna kapital redovisas.

9. En uppföljning av anläggningskostnader för samtliga investeringsobjekt som ingått i den nationella banhållningsplanen skall redovisas. Uppföljningen skall göras samma år som objektet öppnats för trafik. Faktiska kostnader skall ställas mot beräknad kostnad i långsiktig plan och vid byggstart. Uppföljningen av de viktigaste effekterna skall göras av samtliga objekt i den nationella banhållningsplanen som har en tydligt avgränsbar effekt. Uppföljningen skall göras fem år efter det att objektet öppnats för trafik. Uppföljda effekter skall relateras till de effekter som motiverade objektets genomförande. Beräknade och uppföljda nettonuvärdeskvoter skall redovisas.

10. Omfattningen av resultatenheternas verksamhet skall särredovisas från Banverkets verksamheter i övrigt. Resultatenheternas verksamhet skall redovisas i form av rörelsernas intäkter, kostnader och resultat uppdelat på interna uppdrag som inte är konkurrensutsatta, interna uppdrag som är konkurrensutsatta respektive externa uppdrag.

11. För den avgiftsbelagda verksamheten skall redovisning ske i enlighet med tabellen Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2007 där intäkterna disponeras (avsnitt 7.1). Uppgifterna skall kommenteras.

12. I årsredovisningen skall genomförda nyinvesteringar under 2007, ackumulerade investeringar, planerad total investering, genomförandegrad, betydande avvikelser från tidsplan eller förändrat innehåll redovisas. Redovisningen skall ske per stråk i enlighet med banhållningsplanen.

13. Banverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2007-2010 i informationssystemet Hermes enligt instruktion från ESV för samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till tilldelat anslag och i förhållande till föregående prognos. Prognoskommentarerna skall vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för åren 2007-2010. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall fördelas på månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen skall redovisas. Redovisning skall ske senast:

- den 23 januari 2007,

- den 7 mars 2007,

- den 2 maj 2007,

- den 2 augusti 2007, och

- den 30 oktober 2007.

14. Banverket skall redovisa vilka projekt som TEN-bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalningen av bidragen.

15. Banverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att bidra till att uppfylla målet om att en effektiv och säker IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet skall finnas tillgänglig i hela landet. En översiktligt redovisning av förfrågningar från operatörer om att nyttja verkets infrastruktur för anläggning av radioantenner eller ledningsdragning skall göras. Redovisningen skall ske i sektorsrapporten.

16. Banverket skall i resultatredovisningen redovisa kostnader för årets utförda verksamhet och väsentliga prestationer. Redovisningen skall göras enligt Banverkets struktur. Redovisning av administrationskostnader kan baseras på relevanta nyckeltal.

17. Banverket skall, utifrån den av riksdagen godkända strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnens rättigheter i Sverige (prop. 1997/98:182, bet. 1998/99:SoU6, rskr. 1998/99:171), redovisa hur arbetet med att integrera ett barnperspektiv i verksamheten har bedrivits under året.

3

Organisationsstyrning

1. Banverket skall, med hänsyn till anvisade medel, fullfölja pågående och planerade investeringar och förbättringsåtgärder på det statliga järnvägsnätet i enlighet med den fastställda nationella banhållningsplanen för järnväg samt eventuella åtgärder i länsplanerna för regional transportinfrastruktur.

2. Banverket skall effektivt förvalta statens järnvägsfastigheter. Fastigheter och anläggningar som inte är nödvändiga för järnvägsverksamhet eller av andra skäl inte behöver förvaltas av Banverket skall avvecklas genom försäljning, överföring till annan statlig myndighet eller rivning. Avvecklingen skall, med beaktande av förutsättningarna i respektive fall, göras skyndsamt. Banverket skall tertialvis redovisa antal pågående och genomförda försäljningar respektive rivningar av fastigheter och anläggningar inom avvecklingsbeståndet. Banverket skall senast den 1 mars 2008 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa resultaträkning för verksamheten med att förvalta statens samtliga järnvägsfastigheter. Resultaträkning för avvecklingsbeståndet skall särredovisas.

3. Banverket skall eftersträva en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. I Banverkets ledningsgrupper skall inget kön ha en representation som understiger 40 procent senast 2010. Banverket skall i årsredovisningen redovisa arbetet med att uppnå en jämn könsfördelning internt samt redovisa könsfördelningen i egna ledningsgrupper.

4. Banverket skall bistå Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) i dess uppdrag att senast den 18 maj 2007 till regeringen redovisa en rapport om uppföljning av det transportpolitiska målet och de sex delmålen för 2006.

5. Banverket skall redovisa sitt miljömålsarbete till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket enligt de riktlinjer som miljömålsrådet utfärdar.

6. Banverket skall bistå Hallandsåskommittén (N2002:13) med information om tunnelprojektet genom Hallandsås.

7. Banverket skall i projekt Citybanan tills vidare begränsa verksamheten till arbete med järnvägsplaner, systemhandlingar och prövning i miljödomstolen. Banverket får inte ingå åtaganden för Citybanan som sammanlagt överstiger 100 miljoner kronor eller sträcker sig längre än två månader utan att först inhämta regeringens godkännande.

8. Banverket skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

9. Banverket skall säkerställa väl fungerande rutiner och arbetssätt som tillvaratar och möjliggör regionalt inflytande.

4

Uppdrag

1. Banverket skall analysera hur det kapillära järnvägsnätet har utvecklats. I detta ingår att göra en översiktlig kartläggning av det kapillära järnvägsnätets omfattning och utnyttjandet av det. I uppdraget ingår dessutom att föreslå hur det kapillära järnägsnätet kan utnyttjas effektivt för att främja godstransporter på järnväg. En delredovisning med förslag till hantering och avgiftssättning av anslutningsväxlar har gjorts. Tidpunkten för när uppdraget slutligen skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) förlängs härmed till senast den 1 oktober 2007.

2. Banverket skall, i samråd med SIKA, föreslå indikatorer för uppföljningen av det transportpolitiska delmålet Hög transportkvalitet. Utgångspunkten skall vara regeringens bedömning av delmålet och etappmålet i propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160). Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 augusti 2007.

3. Banverket skall medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. Medverkan skall ske i samverkan med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet och andra myndigheter. Uppdraget skall redovisas senast den 2 juli 2007 och i årsredovisningen.

4. Banverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010. Banverket skall i ett första steg redovisa underlag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som Banverket bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader. Banverket skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:3

Banverket: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Banverket667 618
ap.1Banverket (ram)667 618
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet10 000
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)10 000

Villkor för anslag 36:3

ap.1 Banverket

Anslagsposten 1 får användas för kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd, intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 2 får användas för att bekosta transportpolitiska utredningar.

36:4

Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter (Ramanslag)

Disponeras av Banverket13 230 807
ap.1Myndighetsutövning (ram)8 000
ap.1.2Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram)8 000
ap.2Bidrag till Inlandsbanan och Öresundskonsortiet (ram)367 000
ap.3Sektorsuppgifter (ram)185 000
ap.4Banhållning (ram)12 670 807
ap.4.1Investeringar i nationell plan (ram)7 148 000
ap.4.3Drift, underhåll och trafikledning (ram)4 008 807
ap.4.4Räntor och återbetalning av lån (ram)1 514 000
Disponeras av Riksgäldskontoret85 000
ap.6Riskavgift för Öresundsbro Konsortiet (ram)85 000

Villkor för anslag 36:4

ap.1.2 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan

1. Från anslagsposten 1.2 finansieras handläggningen av bidrag till regionala spårfordon.

2. Anslagsposten 1.2 får användas för betalning av administrativa kostnader för Statens haverikommission med högst 4 480 000 kronor.

ap.2 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundskonsortiet

Anslagsposten 2 finansierar bidrag till Inlandsbanan med 115 000 000 kronor och bidrag till Öresundsbro Konsortiet med 252 000 000 kronor för nyttjandet av Öresundsförbindelsen.

ap.3 Sektorsuppgifter

Från anslagsposten 3 betalas kostnaderna för Sveriges Järnvägsmuseum.

ap.4.1 Investeringar i nationell plan

1. Banverket skall från delposten 4.1 avräkna hälften av eventuellt infriande av betalningsutfästelser avseende villkorade aktieägartillskott till SVEDAB AB. Banverket skall från delposten 4.1 även betala ut hälften av statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av kapitaltäckningsgarantin till A-banan projekt AB.

2. Delposten 4.1 får användas för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst 71 000 000 kronor.

3. Delposten 4.1 får användas för att finansiera Banverkets åtaganden avseende Citytunneln i Malmö, inklusive affärsverket Statens järnvägars tidigare åtaganden.

4. Delposten 4.1 finansierar statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar och regionala spårfordon.

ap.4.4 Räntor och återbetalning av lån

Anslagsposten 4.4 finansierar räntor och amorteringar för lån upptagna i Riksgäldskontoret samt hälften av garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande Arlandabanan.

ap.6 Riskavgift för Öresundsbro Konsortiet

Medel från anslagsposten 6 får användas till kostnader för hantering av äldre garantier till Öresundsbro Konsortiet och disponeras av Riksgäldskontoret.

36:5

Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Banverket123 504
ap.1Banverket (ram)123 504

Villkor för anslag 36:5

ap.1 Banverket

Villkor återfinns i regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende Vägverket

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2003

36:5

Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Banverket0
ap.2Lagfartskostnader (ram)0

Villkor för anslag 36:5

ap.2 Lagfartskostnader

Under år 2007 får eventuellt anslagssparande nyttjas efter särskilt beslut av regeringen för lagfartskostnader (stämpelskatt) vid överföring av fastigheter från staten, tidigare förvaltade av affärsverket Statens järnvägar, till Jernhusen AB.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
36:3 Banverket: Administration
ap.120 0283 %0
ap.23003 %0
36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter
ap.1.2800Allt0
ap.236 700Allt0
ap.318 500Allt0
ap.4.1714 800Allt0
ap.4.3400 881Allt0
ap.4.4151 500Allt0
ap.60Allt0
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.112 3503 %0
36:5 (2003) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.
ap.2 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter
ap.378 00055 00016 000
ap.4.118 960 0006 600 00011 355 000
ap.4.34 252 0003 120 000752 000
ap.4.446 710 0001 700 00044 505 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Banverket bemyndigas att under år 2007 i fråga om ramanslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 70 000 000 000 kronor efter år 2007. Bemyndigandet omfattar framtida räntekostnader på upptagna lån. Bemyndigandet omfattar även förpliktelser mellan Banverkets interna enheter. Bemyndiganderamen innefattar inte Citybanan.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering (lån) från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet järvägar ingår i bemyndiganderamen.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 419 200
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)17 300 000
- varav PRIO.PROJ4 100 000
- varav ÖVR INVEST13 200 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Banverket disponerar under budgetåret 2007 en låneram om 1 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar (produktionsutrustning).

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 1 419 200 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna använts för. I efterhand skall inbetalningar av anslagsmedel till Banverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta skall justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Banverkets räntekonto disponeras av Banverket. Resultatet av Banverkets kassahållning skall särredovisas i Banverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Banverket disponerar övriga krediter om sammanlagt 17 300 000 000 kronor. Av låneramen fördelas 13 200 000 000 kronor enligt villkor 1-3 och 4 100 000 000 kronor enligt villkor 4 nedan:

1. För finansiering av investeringar i eldrifts- och teleanläggningar, telenätsutrustning samt för statens andel av lån avseende vissa investeringar i Stockholmsområdet enligt överenskommelse år 1983 mellan Statens järnvägar, staten och Stockholms läns landsting.

2. För investeringar i järnvägsprojekt som ingår i gällande planer eller som regeringen och riksdagen beslutat om på annat sätt. Upptagna lån började amorteras med start år 2005 och skall vara slutamorterade år 2015.

3. För lån inklusive upplupen ränta avseende tidigare kontant utbetalt kapitaltillskott till SVEDAB AB. Kontant utbetalt kapitaltillskott till SVEDAB AB skall ersättas av villkorat aktieägartillskott enligt punkt 5 under rubrik Övriga ekonomiska villkor nedan.

4. Banverket disponerar en låneram på högst 4 100 000 000 kronor för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg-Degerön, Mjölby-Motala, Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten skall återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid tidpunkten när respektive banprojekt färdigställs.

Övriga ekonomiska villkor

1. Banverket får finansiera investering i järnvägsanläggning med lån från kommuner eller enskilda i syfte att tidigarelägga investeringar eller att undvika senareläggningar av investeringar i förhållande till gällande banhållningsplan. Detta gäller under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp. Summan av mottagna lån från kommuner och enskilda får inte vid något tillfälle överstiga 30 procent av de under året beviljade anslagen för investeringar och länsinvesteringar. Förskottering av objekt som överstiger 20 000 000 kronor skall underställas regeringens prövning.

2. Banverket och Luftfartsverket får med anledning av de förpliktelser A-banan Projekt AB har enligt det s.k. Arlandabaneavtalet (prop. 1993/94:213, bet. 1993/94:TU36, rskr. 1993/94:436)

- ersätta A-banan Projekt AB för kostnader orsakade av verksamhet som i annat fall skulle ha utförts av Banverket och Luftfartsverket,

- förskottsvis ge kapitaltillskott till A-banan Projekt AB när behov därtill föreligger.

3. Kapitaltillskott till A-banan Projekt AB skall i det fall kapitaltillskott krävts godkännas av regeringen. Redovisningen skall även innehålla förslag till hur dessa kapitaltillskott skall finansieras.

4. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantierna till A-banan Projekt AB belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och, i ett andra led, tilldelade medel på Banverkets anslag och Luftfartsverket till lika delar. Riksgäldskontoret får debitera Banverket och Luftfartsverket en garantiavgift för statens garantiåtaganden.

5. Banverket skall som en av förvaltarna av statens aktier i SVEDAB AB, tillsammans med Vägverket, oåterkalleligen förbinda sig att vid behov lämna aktieägartillskott för att SVEDAB AB:s egna kapital vid varje tillfälle skall uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Banverket och Vägverket skall årligen lämna erforderliga villkorade aktieägartillskott till SVEDAB AB jämte ränta i form av betalningsutfästelser. Aktieägartillskottet skall lämnas med 50 procent vardera av Banverket och Vägverket.

6. Banverket har rätt att använda terminskontrakt för säkring av råvarupriser och för valutasäkring av framtida betalningar.

7. Från de av Banverket disponerade anslagen får - med den fördelning mellan anslagen som Banverket finner lämplig - betalas statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 12 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

8. Banverket disponerar högst ett belopp under anslaget 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk, anslagspost 1 som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska gemenskapen som redovisats mot inkomsttitel 6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk. Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

9. Beträffande mål och återrapportering samt finansiella villkor för Banverkets verksamhet inom verksamhetsområdena Svåra påfrestningar och Civilt försvar inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2007 avseende verksamhetsgrenarna Krisberedskapsförmåga och Försvarsförmåga inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

10. Banverket disponerar angiven anslagskredit beträffande anslagsposten 4 under anslag 36:4 med den fördelning på delposter som Banverket finner lämplig, utan att den totala anslagskrediten för anslagsposten överskrids.

6.2

Utbetalningsplan

Till Banverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 168 490
2007-02-251 168 490
2007-03-251 168 490
2007-04-251 168 490
2007-05-251 168 490
2007-06-251 168 490
2007-07-251 168 490
2007-08-251 168 490
2007-09-251 168 490
2007-10-251 168 490
2007-11-251 168 490
2007-12-251 168 539
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Banverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:3 ap.1Banverket
36:4 ap.1.2Fastställelse av tågplan och järnvägsplan
36:4 ap.2Bidrag till Inlandsbanan och Öresundskonsortiet
36:4 ap.3Sektorsuppgifter
36:4 ap.4.1Investeringar i nationell plan
36:4 ap.4.3Drift, underhåll och trafikledning
36:4 ap.4.4Räntor och återbetalning av lån
36:5 ap.1Banverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Banavgifter00479 000479 00000
Uppdragsverksamhet
Teletjänster-17 00012 000204 000192 00012 0007 000
Entreprenad- och konsulttjänster81 00013 000665 000643 00022 000116 000
Utbildning6 0001 00027 00026 0001 0008 000
Materialservice och IT39 00024 000250 000230 00020 00083 000
Elförsäljning00796 000796 00000
Fastighetsförvaltning0027 00027 00000
Övrigt00120 000120 00000
Summa109 00050 0002 089 0002 034 00055 000214 000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar skall tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).

2. Banverket får, inom ramen för sin ordinarie verksamhet, utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag skall ersättning tas ut. Banverket får besluta om prissättning för denna verksamhet. Innan beslut om prissättning fattas skall Banverket samråda om beräkningsgrunderna med Ekonomistyrningsverket.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Banverket får utan hinder av vad som anges i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) avräkna kostnader det budgetår verksamheten utförs.

b) Banverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med beaktande av vad riksdagen beslutat för vissa projekt.

c) Banverket medges undantag från 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet får, efter balansering, disponeras av Banverket för att finansiera banhållningskostnader.

d) Banverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som anges under 6 Övriga villkor i detta regleringsbrev.

e) Banverket medges undantag från kravet enligt 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

f) Banverket får utan hinder av vad som anges i 15 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Rasmus Rodhe
Likalydande till

Riksgäldskontoret
Kopia till

Riksdagen, Trafikutskottet
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Näringsdepartementet/RS
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/RUT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Rk Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Krisberedskapsmyndigheten
Statens haverikommission
Ekonomistyrningsverket
Statens institut för kommunikationsanalys
Naturvårdsverket
Luftfartsverket
Järnvägsstyrelsen
Verket för näringslivsutveckling
Vägverket
Hallandsåskommittén
Inlandsbanan AB
Svensk-Danska broförbindelsen AB
A-banan Projekt AB
Myndigheten för handikappolitisk samordning