Miljödepartementet


Regeringsbeslut
3

2007-02-22
M2007/847/H
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Boverket
Riksdagen har beslutat om Boverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07, utg.omr. 18, bet. 2006/07CU1, rskr. 2006/07:74).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Boverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKulturverksamhetIcke-statliga kulturlokaler
FolkrörelsepolitikBidrag till folkrörelser och ideella föreningarBidrag till allmänna samlingslokaler
BostadspolitikBostadsförsörjningAnalys av bostadsmarknader
Samarbete inom EU och internationellt
Samhällsplanering och bebyggelseutvecklingFysisk samhällsplanering och plangenomförande
Uppsikt
Samarbete inom EU och internationellt
Byggande och förvaltningHållbart byggande och förvaltning
Uppsikt
Marknadskontroll
Internationellt samarbete och Europaharmonisering
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteMiljömålsarbete
EnergipolitikPolitik för ett uthålligt energisystemEnergipolitiska åtgärder på kort sikt

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

1.1.1

Verksamhetsområde Kulturverksamhet

1.1.1.1

Verksamhetsgren Icke-statliga kulturlokaler

Mål

Tillgången till ändamålsenliga icke statligt ägda och förvaltade kulturlokaler skall främjas.

Återrapporteringskrav

Boverket skall redovisa antal ansökningar och antal projekt uppdelat på olika verksamheter, som beviljats bidrag från anslaget 28:31 Stöd till icke statliga kulturlokaler.

1.2

Politikområde Folkrörelsepolitik

Mål

Målet för folkrörelsepolitiken är att människor skall ha bästa möjliga förutsättningar att bilda och delta i olika typer av folkrörelser och föreningar.

1.2.1

Verksamhetsområde Bidrag till folkrörelser och ideella föreningar

1.2.1.1

Verksamhetsgren Bidrag till allmänna samlingslokaler

Mål

De allmänna samlingslokalerna skall kunna tillgodose föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och för att förverkliga centrala demokratiska mål i samhället. De skall också tillgodose kulturlivets behov av lokaler både för distribution av kultur och för skapande aktiviteter. Vidare skall de tillgodose spontana behov av lokaler för debatt och fritidssysselsättningar utanför det organiserade föreningslivet.

Återrapporteringskrav

Boverket skall återrapportera användningen av medel inom anslaget 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler. Boverket skall

- redovisa fördelningen av investeringsbidrag till köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionshinder. Av redovisningen skall för varje åtgärdskategori framgå antalet beviljade bidrag samt totalt bidragsbelopp. Dessutom skall en särskild redovisning ske av det totala bidragsbeloppets fördelning mellan landsbygd, större tätorter och storstadsområden. Om det föreligger större regionala avvikelser i bidragstilldelningen skall detta också redovisas särskilt,

- redovisa fördelningen av verksamhetsutvecklingbidragen. Redovisningen skall innehålla en sammanfattande beskrivning av de projekt som fått bidrag, fördelningen mellan samlingslokalhållande föreningar och riksorganisationer, en sammanställning av de slutredovisningar som inkommit under året samt hur och i vilken omfattning ungdomars tillgång till allmänna samlingslokaler stärkts,

- redovisa dels hur det icke förordningsstyrda bidraget till de samlingslokalhållande föreningarnas riksorganisationer har fördelats, dels vilka informationsinsatser och utvecklingsarbeten dessa organisationer har genomfört, och 

- redovisa om det förekommit att ett och samma projekt har sökt bidrag enligt såväl förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler som förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler, samt hur Boverket i sådana fall hanterar dessa ansökningar.

1.3

Politikområde Bostadspolitik

Mål

Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

1.3.1

Verksamhetsområde Bostadsförsörjning

Mål

- väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk

- valfrihet på bostadsmarknaden

- konkurrens inom byggsektorn

- låga bygg- och boendekostnader i bostäder med god kvalitet

- större andel hushåll skall vara etablerade på bostadsmarknaden

- integration i boendet

1.3.1.1

Verksamhetsgren Analys av bostadsmarknader

Mål

En väl utvecklad, aktuell och tillförlitlig kunskap om utvecklingen på bostadsmarknaden som utgör ändamålsenligt underlag för analyser av bostadsförsörjning, bostadsbyggande, byggkostnadsutveckling, boendeförhållanden och hushållens ekonomiska förutsättningar skall finnas.

Återrapporteringskrav

1. Boverket skall följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden och särskilt redovisa:

- bostadsbyggandet och andra förändringar i bostadsbeståndet,

- bygg- och produktionskostnaderna och dess utveckling,

- konsekvenser av och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader.

2. Boverket skall följa de allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden. Boverket skall särskilt följa vilka ägardirektiv som kommunerna ger sina bostadsföretag och hur dessa kommer till uttryck i företagens verksamhet. Centrala aspekter är vilken roll de kommunala bostadsföretagen spelar i den lokala bostadsförsörjningen och i vilken mån dessa företag tar ett tydligt socialt ansvar för utsatta eller ekonomiskt svaga personer samt om några grupper utestängs från att få hyra en bostad i kommunala bostadsföretag.

3. Boverket skall följa och analysera hushållens boendeutgifter i relation till deras inkomster. Boverket skall redovisa utfallet på olika upplåtelseformer, hushållstyper och regioner samt göra framskrivningar och bedöma den förväntade utvecklingen. I uppdraget ingår att särskilt beskriva situationen för de grupper som har sämst ekonomiska förutsättningar med beaktande av disponibel inkomst och boendeutgifter.

4. Boverket skall

- tillsammans med länsstyrelserna ta fram modeller för regionala analyser av bostadsmarknaden, och

- stödja länsstyrelserna i deras arbete med att verka för att kommunerna gör egna lokala bostadsmarknadsanalyser och tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.

5. Boverket skall följa och redovisa utvecklingen av integration i boendet samt boendesegregation i landets olika delar.

Boverket skall redovisa vilket resultat som uppnåtts samt hur verket arbetar för att stödja kommunerna så att:

- integrationen i boendet ökar,

- boendesegregationen bryts, bl.a. i kommuner med lokalt utvecklingsavtal,  

- erfarenhetsutbytet mellan kommuner ökar.

6. I anslutning till årsredovisningen skall Boverket analysera kostnaderna för och effekterna av de olika bostadsstöden, särskilt i förhållande till det bostadspolitiska målet. Boverket skall även redovisa uppgifter om hur de bostäder som beviljas någon form av bostadsstöd uppfyller de villkor som ställs på stöden, t.ex. hyresnivåer och lägenhetsstorlekar, men även hur dessa bostäder fördelar sig regionalt.

7. Nyckeltal för systemen för administration av bostadsstöd samt eventuell förekomst av felaktigheter vid utbetalning skall redovisas.

1.3.1.2

Verksamhetsgren Samarbete inom EU och internationellt

Mål

Ett aktivt deltagande i EU och internationellt samarbete avseende utvecklingen på bostadsmarknaden.

Återrapporteringskrav

Boverket skall löpande följa och redovisa hur bostadsfrågorna utvecklas inom EU. Boverket skall även bevaka sådana förslag, beslut och avgöranden på EU-nivå som får konsekvenser för den nationella bostadssektorn och bostadspolitiken.

1.3.2

Verksamhetsområde Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Mål

Samhällsplanering och bebyggelseutveckling skall ske så att en från social synpunkt god livsmiljö för alla människor främjas. Goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och naturresurser samt energi skall eftersträvas och främjas. En god ekonomisk tillväxt och en lämplig utveckling för olika verksamheter skall underlättas.

1.3.2.1

Verksamhetsgren Fysisk samhällsplanering och plangenomförande

Mål 1

Den fysiska samhällsplaneringen skall användas som ett verktyg för hållbar utveckling på lokal och regional nivå. Planläggningen och plangenomförandet skall präglas av effektivitet och rättsäkerhet. Samspelet mellan olika planeringsformer och mellan den kommunala planeringen och det regionala utvecklingsarbetet skall stärkas. Arbetet för en hållbar utveckling av städer, tätorter och landsbygd skall också i övrigt stödjas.

Återrapporteringskrav

1. Boverket skall redovisa och bedöma,

- hur det regionala perspektivet beaktas i kommunernas fysiska planering och hur mellankommunal samverkan främjas,

- hur kommunernas översiktsplanering utvecklas, hålls aktuell, kommer till användning i efterföljande beslut och beaktas i det regionala utvecklingsarbetet,

- hur olika nationella mål och statliga intressen samordnas i länen och vilket genomslag detta får dels i kommunernas översiktsplanering, dels i planeringen för etablering av anläggningar som får stor påverkan på och betydelse för den enskilda kommunen, andra kommuners och länets utveckling,

- de viktigaste planeringsfrågorna i länen och hur dessa hanterats enligt plan- och bygglagen (1987:10).

2. Boverket skall redovisa omfattningen av kommunernas planarbete i form av lagakraftvunna detaljplaner under de senaste fem åren. Verket skall även redovisa och bedöma hur kommunernas detaljplanering utvecklas samt kommer till användning och beaktas i efterföljande beslut, framförallt bygglovgivningen.

För återrapporteringen av punkt 1 får Boverket underlag från länen i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev. Tidpunkt och former för länsstyrelsernas återrapportering skall bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt, tidpunkten skall dock vara senast den 30 november 2007.

Mål 2

Goda kunskaper om planering och om planinstrumenten skall finnas på såväl central, regional som lokal nivå. Effektiva planeringsmetoder skall finnas tillgängliga, erfarenheter av tillämpningen av lagstiftningen tas tillvara, kommuniceras och spridas till berörda på lokal, regional och central nivå.

Återrapportering

1. Boverket skall redovisa de insatser och aktiviteter som utförts under året i relation till målet

2. Boverket skall redovisa vilka insatser som verket gjort för att inom ramen för den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen skapa bra förutsättningar för en enhetlig tillämpning av miljöbalkens bestämmelser om miljökvalitetsnormer, miljöbedömningar av planer och program samt av miljökonsekvensbeskrivningar

3. Boverket skall redovisa hur myndigheten stödjer kommuner och länsstyrelser i deras arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i den fysiska planeringen. Vidare skall Boverket bedöma vilket resultat ovanstående stöd har haft samt utarbeta förslag till hur myndighetens kunskapsförmedlande roll på området kan utvecklas.

1.3.2.2

Verksamhetsgren Uppsikt

Mål

Boverkets uppsikt över planväsendet enligt plan- och bygglagen skall bidra till en effektiv, ändamålsenlig och enhetlig tillämpning av lagen i syfte att medverka till en hög kvalitet i planeringsprocessen och planläggningen.

Återrapporteringskrav

1. Boverket skall redovisa hur uppsikten över planväsendet bedrivits, hur samverkan med länsstyrelserna har skett samt verkets bedömning av länsstyrelsernas tillsyn över planväsendet.

2. Boverket skall redovisa och bedöma om och hur länsstyrelsernas uppgift att samordna och tillhandahålla underlag om nationella mål, riksintressen och övriga statliga intressen har påverkat tillsynsarbetet.

3. Boverket skall redovisa och bedöma de eventuella problem och brister i tillämpningen av lagen som framkommit.

4. Boverket skall ge en samlad och aktuell bild av omfattningen och utvecklingen av planarbetet i landet.

För återrapporteringen av 1-4 får Boverket underlag från länen i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev. Tidpunkt och former för länsstyrelsernas återrapportering skall bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt, tidpunkten skall dock vara senast den 30 november 2007.

1.3.2.3

Verksamhetsgren Samarbete inom EU och internationellt

Mål

Samarbete inom EU och internationellt skall ge ett ökat genomslag för svenska ståndpunkter och ett ökat utbyte av erfarenheter om planeringsmetoder för en hållbar utveckling av regioner och städer.

Återrapporteringskrav

1. Boverket skall redovisa erfarenheter och resultat av det internationella samarbetet och utvecklingsarbetet inom EU, bland annat avseende regional utvecklingsplanering särskilt inom ESPON (European Spatial Planning Observation Network).

2. Boverket skall biträda Regeringskansliet inom regionalt utvecklingsarbete såväl vid olika kommittémöten som nationellt, exempelvis i arbetet med programmen för Östersjön och Nordsjön för territoriellt samarbete samt med VASAB.

1.3.3

Verksamhetsområde Byggande och förvaltning

Mål

Byggnadsverk skall byggas och förvaltas så att de bidrar till en hållbar samhällsutveckling och under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfyller samhällets krav.

1.3.3.1

Verksamhetsgren Hållbart byggande och förvaltning

Mål

Insatser vid byggande och förvaltning skall inriktas på att ta fram, utveckla, sprida och höja kunskapen om verifierbara funktionskrav. Åtgärder inriktade på förvaltningsskedet skall utvecklas. Insatserna under året skall särskilt inriktas på effektiv energianvändning, god inomhusmiljö och tillgänglighet.

Återrapporteringskrav

1. Boverket skall redovisa resultat och erfarenheter från arbetet med att utveckla verifierbara funktionskrav i byggreglerna. Boverket skall lämna en redogörelse över framtagna föreskrifter med verifierbara funktionskrav samt redovisa en tidplan för det fortsatta arbetet.

2. Boverket skall redovisa verkets aktiviteter med att sprida och höja kunskapen om byggreglerna

3. Boverket skall redovisa resultat och erfarenheter av verkets arbete med att utveckla åtgärder för förvaltningsskedet.

4. Boverket skall redovisa övriga insatser och resultat som gjorts under året för att främja målet.

1.3.3.2

Verksamhetsgren Uppsikt

Mål

Boverkets uppsikt över byggnadsväsendet skall medverka till en effektiv, ändamålsenlig och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen, lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. och Boverkets föreskrifter i syfte att uppnå samhällskraven i byggande och förvaltning.

Återrapporteringskrav

Boverket skall analysera och redovisa länsstyrelsernas arbete med tillsyn över hur kommunerna vid tillståndsprövning och vid kontroll - och tillsyn, enligt 9 kap. plan- och bygglagen, har uppmärksammat och arbetat för att kraven på energieffektivisering vid byggande skall få genomslag i den byggda miljön. Boverket skall även redovisa eventuella förslag till förändringar av bestämmelser m.m.

För återrapporteringen får Boverket underlag från länen i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev. Tidpunkt och former för länsstyrelsernas återrapportering skall bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt, tidpunkten skall dock vara senast den 30 november 2007.

1.3.3.3

Verksamhetsgren Marknadskontroll

Mål

En effektiv marknadskontroll som säkerställer att byggprodukter enligt lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. som gjorts tillgängliga på marknaden uppfyller gällande krav. Under året skall Boverket ha inlett en sådan marknadskontroll.

Återrapporteringskrav

1. Boverket skall redovisa hur verket planerat, organiserat och igångsatt uppbyggnaden av marknadskontrollverksamheten för sina ansvarområden. En beskrivning skall göras av de problem som eventuellt uppkommit när verksamheten initialt satts igång. Av redovisningen skall framgå kostnader fördelade på Boverket centralt samt i fältorganisationen.

2. Boverket skall redovisa samarbetet med andra aktörer och
myndigheter inom ansvarsområdet under året, både nationellt och internationellt.

3. Boverket skall översiktligt redovisa antalet marknadskontrollärenden och den systematiska marknadskontroll som gjorts under året och vilka eventuella åtgärder som vidtagits med anledning av felaktigheter.

1.3.3.4

Verksamhetsgren Internationellt samarbete och Europaharmonisering

Mål

Ökat samarbete för att främja Sveriges ståndpunkt i EU-arbetet, Europaharmoniseringen och det internationella arbetet.

Återrapporteringskrav

Boverket skall redovisa erfarenheter samt resultat och effekter av det internationella samarbetet och Europaharmoniseringen, särskilt avseende,

- det arbete som kan inriktas på att främja hållbar utveckling, t.ex. god inomhusmiljö och energieffektivisering,

- standardiseringen inom byggområdet fördelat på sådant som är föranlett av beslutade EG-direktiv samt övrigt arbete med standardisering. Boverket skall följa utvecklingen och redovisa hur arbetet med standarder som bidrar till en hållbar bygg- och fastighetssektor har bedrivits och vilka resultat som uppnåtts. En sammanställning över deltagandet i standardiseringsarbetet under året skall redovisas.

1.4

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.4.1

Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena.

1.4.1.1

Verksamhetsgren Miljömålsarbete

Mål

Boverket skall ha ett system för samordning och uppföljning av sitt miljömålsarbete som involverar berörda myndigheter och andra aktörer.

Inom ramen för sitt miljömålsansvar skall Boverket utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljömålen.

Återrapportering

Boverket skall redovisa vilka insatser som genomförts inom ramen för verkets miljöansvar. Boverket skall särskilt redovisa vilka insatser som gjorts för att kommunicera och öka engagemanget för generationsmålet. Redovisningen skall innehålla en redogörelse för uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete. I redovisningen skall anges med vilka andra myndigheter Boverket samordnar arbetet med miljömålsarbetet och hur samordningen genomförts.

Boverket skall redogöra för behovet av informationsinsatser inom sitt verksamhetsområde och de insatser som verket har genomfört.

Boverket skall i övrigt miljömålsarbete, inom ramen för sitt miljömålsansvar, redovisa till Miljömålsrådet enligt de riktlinjer som Miljömålsrådet anger.

1.5

Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av riksdagens beslut i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).

1.5.1

Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem

1.5.1.1

Verksamhetsgren Energipolitiska åtgärder på kort sikt

Mål

En god hushållning med energi i bebyggelsen och särskilt en minskad användning av el och olja för uppvärmning av bostäder och lokaler skall främjas. Även användningen av solvärmeteknik för uppvärmning av bostäder och lokaler samt utvecklingen av mer kostnadseffektiv solvärmeteknik skall främjas. Vidare skall insatser för att uppnå planeringsmålet om vindkraft om en årlig produktionskapacitet på 10 TWh till 2015 främjas.

Återrapporteringskrav

1. Boverket skall rapportera vilka aktiviteter som utförts under året i relation till målet. Boverket skall särskilt redovisa resultat och genomförda informationsinsatser avseende stödet enligt förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme samt om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus, förordningen (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler respektive kommande förordning om installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus. Resultat, uppföljning och utvärdering av stöden för konvertering från oljeuppvärmningssystem respektive direktverkande elvärme skall redovisas utifrån den plan som lämnades till regeringen i juni 2006.

2. Boverket skall redovisa väsentliga aktiviteter som utförts inom ramen för förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet.Resultat, uppföljning och utvärdering av stödet skall redovisas utifrån den plan som lämnades till regeringen i juni 2005. Boverket skall vidare redovisa beräknad årlig elproduktion, antal anläggningar och installerad effekt i solcellsystem som beviljats respektive utbetalda stöd samt en översiktlig redovisning av vilka slag av solcellsystem som har installerats.

3. Boverket skall redovisa väsentliga insatser vad gäller genomförandearbetet för tillämpningen av lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader och övriga delar av EG-direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda. Boverket skall även redovisa antalet registrerade energideklarationer. Boverket skall fortlöpande hålla regeringen underrättad om genomförandearbetets fortskridande.

4. Boverket skall redovisa väsentliga aktiviteter som utförts under året för att stödja och underlätta en kraftig expansion av vindkraften. Boverket skall särskilt redovisa arbetet med:

 • att skapa planmässiga förutsättningar för att planeringsmålet om 10 TWh kan uppnås till 2015,
 • att bistå Statens energimyndighet i dess arbete med att löpande uppdatera de områden som Energimyndigheten anser vara av riksintresse för vindkraften,
 • informationsinsatser för att öka kompetensen hos framförallt länsstyrelser och kommuner avseende planering för vindkraftetablering,
 • att vid behov understödja vindkraftssamordnarna i deras arbete,
 • vilka väsentliga insatser inom ramen för planeringsstödet för vindkraft som genomförts, konstaterade förändringar i kommunala översiktsplaner samt beviljade och utbetalda belopp. Underlag till denna punkt lämnas av länsstyrelserna.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Rådet för hållbar utveckling

Rådet för hållbar utveckling skall läggas ned den 31 mars 2007. Boverket skall förbereda och genomföra avveckling av verksamheten vid Rådet för hållbar utveckling. Kvarvarande uppgifter, t.ex. deltagande i redan inbokade konferenser, rapportsammanställning, arkivering m.m., skall fr.o.m. den 1 april 2007 inordnas i Boverket och avslutas senast den 31 december 2007.

Boverket skall upprätta en plan, inklusive en tidplan, för hur avvecklingen skall läggas upp och organiseras samt lämna ett underlag för de avvecklingskostnader som uppstår till följd av avvecklingen av Rådet för hållbar utveckling till regeringen (Miljödepartementet) senast den 15 mars 2007. Avvecklingen av Rådet för hållbar utveckling skall vara avslutad senast den 1 juni 2008.

Boverket skall vid varje utgiftsprognostillfälle t.o.m. den 1 juni 2008 inkludera en rapportering till regeringen (Miljödepartementet) om hur avvecklingsarbetet fortskrider. Snarast efter det att avvecklingsarbetet har avslutats skall Boverket till regeringen (Miljödepartementet), med kopia till Riksrevisionsverket, lämna en slutredovisningen av avvecklingen i sin helhet. I denna del skall Boverket redogöra för det ekonomiska, personella och verksamhetsmässiga resultatet av avvecklingsarbetet samt lämna en bedömning på hur arbetet har bedrivits.

Sveriges ordförandeskap i EU

Boverket skall löpande bistå departementet i förberedelserna inför ordförandeskapet i EU:s ministerråd 2009. Som ett led i detta skall Boverket senast den 1 juni 2007 översiktligt redovisa:

- förberedelser hos verket inför ordförandeskapet

- om det finns några EU-relaterade sakfrågor inom Boverkets ansvarsområde som Sverige särskilt bör uppmärksamma inför ordförandeskapet.

Utgiftsprognoser

Boverket skall redovisa faktiska utfall under året och utgiftsprognoser för 2007-2010 i Hermes, för samtliga anslag som myndigheten disponerar, vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall även, för anslagspost som enligt regleringsbrevet för 2007 uppgår till minst 200 mnkr, månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoserna skall lämnas senast:

 • den 23 januari,

 • den 7 mars,

 • den 2 maj,

 • den 2 augusti,

 • den 30 oktober.

3

Organisationsstyrning

Boverket skall årligen i samband med årsredovisningen dock senast den  1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 med ändring den 25 oktober 2006 (dnr M2006/4485/Hm). Av särskilt intresse är uppföljning av energianvändning, enligt uppdrag i regleringsbrevet för 2006 om energieffektivisering inom den egna verksamheten.

Boverket skall redovisa de totala kostnaderna och det totala antalet årsarbetskrafter för respektive verksamhetsgren. Uppgifterna skall redovisas för 2007 och av redovisningen skall för varje verksamhetsgren framgå verksamhetens kostnader och resursåtgång fördelade på verksamhetsgrenar.

När det gäller internationellt arbete skall redovisningen även innehålla följande:

- arbetsgrupper, kommittéer, nätverk, konferenser m.m. som Boverket medverkat i,

- arbetsgruppernas uppgifter och befogenheter,

- de totala kostnaderna för det internationella arbetet samt med fördelning på arbete inom EU, nordiskt samarbete samt övrigt internationellt arbete.

4

Uppdrag

1. Problem att etablera sig på den reguljära bostadsmarknaden

Mot bakgrund av regeringens allmänna politiska inriktning att främja hushållens valfrihet när det gäller bostadsfrågorna skall Boverket i ett första steg redovisa vilka grupper som, trots att de har de ekonomiska förutsättningarna, har svårt att etablera sig på den reguljära bostadsmarknaden. Det kan t.ex. handla om svårigheter att få ett eget förstahandskontrakt eller få lån för att förvärva en bostad. Boverket skall också redovisa omfattningen av detta problem samt analysera orsakerna till detta. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 december 2007.

2. Sekundär bostadsmarknad

Boverket skall tillsammans med Socialstyrelsen ta fram en plan för kartläggning av den sekundära bostadsmarknaden i Sverige. Med sekundär bostadsmarknad avses de bostäder som med olika typer av avtal eller på annat sätt upplåts genom socialtjänstens försorg. Det kan t.ex. vara när socialtjänsten är ägare eller har hyresavtal för att sedan hyra ut till andrahandshyresgäster eller olika former av försöksboenden. Planen skall innehålla ett förslag till hur myndigheterna fortlöpande kan studera den sekundära bostadsmarknadens utbredning och utveckling i Sverige. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Socialdepartementet och Finansdepartementet) senast den 1 september 2007.

3. Ungdomars levnadsvillkor avseende bostadspolitiken

Boverket skall följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende bostadspolitiken genom en kvantitativ redovisning av indikatorer framtagna av Boverket. Uppföljningen skall även innehålla en kommentar om utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende bostadspolitiken och, om möjligt, kunna belysa skillnader i utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor beroende på kön, inrikes/utrikes födda, socioekonomisk bakgrund, ålder, geografisk hemvist samt eventuella funktionshinder. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) samt även till Ungdomsstyrelsen senast den 1 maj 2007.

4. Uppsikt och tillsyn

Som tillägg till uppdrag 1 i regleringsbrevet för Boverket 2006 skall Boverket, i samverkan med länsstyrelserna, redovisa förslag till hur statens uppsikt och tillsyn bör regleras i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen (1987:383) m.m. med beaktande av bl.a. Tillsynsutredningens förslag och Riksrevisionens rekommendationer. I redovisningen skall ingå att lämna förslag till hur 1 kap. 8 § plan- och bygglagen kan revideras för att tydliggöra Boverkets respektive länsstyrelsens roll och ansvar för uppsikt och tillsyn över plan- och byggnadsväsendet. Förslagen skall åtföljas av en konsekvensbedömning av vilka personella resurser och vilken kompetens som bedöms erforderlig inom länsstyrelserna respektive Boverket. Förslagen skall redovisas på sådant sätt att det kan utgöra en komplettering till PBL-kommitténs betänkande och remitteras utan bearbetning. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 juni 2007.

5. Metoder och arbetssätt hos länsstyrelsen

Vad som framkommit i Boverkets arbete, enligt uppdrag i regleringsbreven för 2006 ( nr 1) resp. 2007 (nr 5), med att i samverkan med länsstyrelserna kartlägga och utvärdera statens samlade roll och ansvar för tillämpningen av plan- och bygglagen, skall användas som underlag för att utveckla metoder och arbetssätt hos länsstyrelserna. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 december 2007.

6. Vindkraftshandbok

Boverket skall, efter samråd med Statens energimyndighet, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet revidera handboken om planering och prövning av vindkraftsanläggningar. Handboken skall beakta författningsförändringar, ny kunskap om miljöeffekter av vindkraft och andra förhållanden som förändrats sedan tidigare utgåva. Handboken bör utformas i ett mer komprimerat format och med större fokus på frågor som skall beaktas vid en anmälan eller tillståndsprövning, såväl de rättsliga grunderna som de miljömässiga bedömningarna och de förutsättningar som ges av den fysiska planeringen. Handboken bör i första hand vända sig till kommuner och olika verksamhetsutövare. Den nya handboken skall redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 november 2007.

7. Regelförenkling

Boverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Miljödepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (dnr N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till 2010. Boverket skall i ett första steg redovisa underlag till Miljödepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Boverket skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Boverket skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

8. Utvecklingen inom bygg- och fastighetssektorn

Boverket skall föreslå innehåll och former för hur utvecklingen inom bygg- och fastighetssektorn kan följas över tiden och hur kunskap kan byggas upp och kommuniceras exempelvis avseende marknadsutveckling och konkurrenssituation, byggkostnader, teknisk utveckling, resursutnyttjande och energifrågor.

Boverket skall identifiera, analysera och föreslå nyckeltal i syfte att följa upp målet för verksamhetsområde Byggande och Förvaltning samt bedöma resultatet. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 augusti 2007.

9. Uppföljning av föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder

Boverket skall genomföra en uppföljning av föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder och göra en jämförelse med resultaten från 2005 års uppföljning samt lämna förslag på åtgärder. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 15 september 2007.

10. Bygga-bo-dialogen

Boverket skall under 2007-2009 fortsätta driva ett sekretariat för Bygga-bo-dialogen för samordning, uppföljning, utvärdering och information samt genomföra ett kompetensutvecklingsprogram för sektorn. I uppdraget ingår också att utvärdera aktörernas projekt och sprida kunskap och information.

Inom ramen för Bygga-bo-dialogen skall Boverket delta i och följa projektet " Det goda samtalet". Boverket skall redovisa resultat och erfarenheter av projektet liksom av genomförda kompetensutvecklingsinsatser för bygg- och fastighetssektorn.

Boverket skall undersöka och redovisa i vilken utsträckning IT används i Bygga-bo-dialogens projekt. Ovan uppdrag skall redovisas i samband med Bygga-bo-dialogens årsredovisning till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 november 2007.

11. Plan för uppföljning av stöden för energieffektiva fönster och solvärme

Boverket skall, i samråd med Statens energimyndighet, ta fram en plan för uppföljning och utvärdering av stöden för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus samt stödet för för solvärme i kommersiella lokaler. Planen skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2007.

UPPDRAG DÄR BOVERKET ÄR SAMVERKANSPART

Allmännyttan

Boverket skall på anmodan bistå den utredare som fått i uppdrag att se över allmännyttans villkor och förutsättningar.

Sprida kunskap om Interreg

Boverket skall i samverkan med berörda länsstyrelser delta i Verkets för näringslivsutveckling (NUTEK) uppdrag att sammanställa och sprida erfarenheter från Sveriges medverkan i territoriellt samarbete om regional utvecklingsplanering, s.k. Interregprogram (gränsregionala, transnationella och interregionala program). I Boverkets uppdrag ingår också att redovisa hur prioriteringar i program och projekt återspeglar de utmaningar och möjligheter den fysiska planeringen och samhällsbyggandet står inför. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet och Miljödepartementet) senast den 31 december 2007.

Strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning

Boverket skall medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. Boverket skall med strategin som grund även genomföra gemensamma insatser med andra myndigheter samt vid anmodan bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i dess arbete med analysunderlag. 

Boverket skall senast den 2 juli 2007och i årsredovisningen redovisa till regeringen (Näringsdepartementet och Miljödepartementet),
– vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras,
– formerna för medverkan och samverkan med den regionala nivån, och
– planerade och genomförda insatser med berörda myndigheter.

Regionala tillväxtprogram

Boverket skall bistå NUTEK med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Boverket skall vid förfrågan även bistå programansvariga med underlag till deras uppföljning.

Integration

Boverket skall på anmodan bistå Integrationsverket med dess arbete med att sammanställa en samlad övergripande analys av integrationspolitikens utveckling och resultat. Boverkets redovisning har använts som ett av analysunderlagen.

Sveriges miljöteknikråd - SWENTEC

Boverket skall inom sina ansvarområden samverka med Sveriges miljöteknikråd, SWENTEC, i frågor som berör främjande av svensk miljöteknik.

PÅGÅENDE UPPDRAG

Uppdragen har lämnats i tidigare regleringsbrev (Rb) eller i särskilda regeringsbeslut (R). Angivet årtal avser slutredovisning av uppdraget

 1. Riktvärden för buller från väg- och järnvägstrafik vid planläggning för och byggande av bostäder, 2003, R, 
 2. Driva Byggkostnadsforum (BKF), slutförs 2007, R,
 3. Beredning av projekt inför beslut om stöd till klimatinvesteringar, KLIMP, redovisning 2007, R,
 4. I samverkan med länsstyrelserna kartlägga och utvärdera roller och ansvar för tillsyn och uppsikt enligt plan- och bygglagen, rapporteras 2007, Rb,
 5. Stöd och vägledning till länsstyrelserna i deras arbete med delmål 1 i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, rapporteras 2007, Rb,
 6. Uppskattade kostnader för arbetet med åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, rapporteras 2007, Rb,
 7. Modeller och vägledning för att säkra tillgången till bostadsnära natur, rapporteras 2007, Rb,
 8. Utveckling av digital detaljplaneprocess, rapporteras 2007, Rb,
 9. Uppföljning av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen, rapporteras 2007, Rb,
 10. Samverkan kring sektorsövergripande regionförstoring för ökad tillväxt och sysselsättning, februari 2007, R,
 11. Följa utvecklingen avseende fysisk planering och byggande i Malmfälten, redovisning januari 2007 och augusti 2007, R,
 12. Särskilda informationsinsatser under 2006-2007 avseende energideklarationer (STEM), R,
 13. Förbereda den särskilda ungdomssatsningen i allmänna samlingslokaler genom att genomföra en förstudie, mars 2007, R.

12. Samarbete med länderna i den nordliga dimensionen

Förlängning av redovisningstid för uppdrag nr. 10 i Boverkets regleringsbrev för 2006.

I samarbete med länderna i regionen för den nordliga dimensionen skall Boverket genomföra en kartläggning av ländernas initiativ, statliga eller andra, som syftar till att skapa en bättre konkurrens på byggområdet och som kan påverka byggkostnader och bidra till minskade boendekostnader. Denna kartläggning skall utgöra ett första steg i det svenska delprojektet i den av Nordiska rådet antagna handlingsplanen för det nordisk-baltisk-polska samarbetet på byggområdet. Det svenska delprojektet syftar till att sprida goda exempel och utbyta erfarenheter om husbyggnad. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Finansdepartementet med kopia till Miljödepartementet) senast den 30 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

31:1

Boverket (Ramanslag)

Disponeras av Boverket201 281
ap.1Förvaltningskostnader (ram)152 586
ap.5Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn (ram)4 500
ap.6Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen (ram)4 000
ap.7Marknadskontroll (ram)10 000
ap.9Rådet för hållbar utveckling (ram)10 000
ap.10Underlag om byggnaders tekniska status (ram)20 195
Disponeras av regeringen0
ap.3Regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet1 838
ap.2Till internationellt arbete inom boende-samhällsplanerings- och byggområdet (ram)1 838

Villkor för anslag 31:1

ap.1 Förvaltningskostnader

I anslaget ingår 250 000 kronor avsett för deltagande i standardiseringsarbete. Boverket skall använda dessa medel, samt de övriga medel verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardiseringen inom Boverkets ansvarsområde.

ap.5 Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn

Anslagsposten disponeras för kompetensutvecklingsprogrammet för bygg- och fastighetssektorn samt för utvärdering av projekt inom ramen för Bygga-bo-dialogen enligt uppdrag nr 10 i regleringsbrevet 2007.

ap.6 Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen

Anslagsposten disponeras för arbete med uppföljning och utvärdering av Bygga-bo-dialogen enligt uppdrag nr 10 i regleringsbrevet 2007.

ap.7 Marknadskontroll

Anslagsposten disponeras för marknadskontroll av byggprodukter. Av medlen får högst 1 miljon kronor användas för det särskilda regeringsuppdraget om marknadskontroll.

ap.9 Rådet för hållbar utveckling

Anslagsposten disponeras för verksamhet inom Rådet för hållbar utveckling och dess kansli. Anslagsposten skall också användas för avvecklingskostnader till följd av att Rådet för hållbar utveckling och dess kansli skall läggas ned den 31 mars 2007.  Avvecklingskostnaderna skall särredovisas.

ap.10 Underlag om byggnaders tekniska status

Anslagsposten disponeras för att ta fram underlag om byggnaders tekniska status och eventuella kopplingar mellan brister i inomhusmiljön och upplevd ohälsa enligt särskilt regeringsuppdrag. Uppföljning av använda medel skall ske enligt delrapporteringar som anges i regeringsuppdraget.

31:6

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket32 802
ap.1Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (ram)32 802

Villkor för anslag 31:6

ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslaget får disponeras av Boverket för bidrag till åtgärder mot radon i småhus enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Bidraget får vidare användas för informationsinsatser om radon i egnahem om högst 1,5 miljoner kronor under 2007.

Med undantag av 20 a § anslagsförordningen (1996:1189) får Boverket med stöd av tilldelat anslag ingå åtaganden som medför utgifter under följande budgetår motsvarande högst 15 miljoner kronor av tilldelat anslag.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
31:1 Boverket
ap.15 1333 %0
ap.2553 %0
ap.303 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.903 %0
ap.1003 %0
31:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
31:1 Boverket
31:1 ap.431:1 ap.10100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
31:1 Boverket
ap.4ram
ap.8ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2516 771
2007-02-2516 771
2007-03-2516 771
2007-04-2516 771
2007-05-2516 771
2007-06-2516 771
2007-07-2516 771
2007-08-2516 771
2007-09-2516 771
2007-10-2516 771
2007-11-2516 771
2007-12-2516 800
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
31:1 ap.1Förvaltningskostnader
31:1 ap.5Kompetensutvecklingsprogram för bygg- och fastighetssektorn
31:1 ap.6Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen
31:1 ap.7Marknadskontroll
31:1 ap.9Rådet för hållbar utveckling
31:1 ap.10Underlag om byggnaders tekniska status
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Anna-Karin Stoltz Ehn
Kopia till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/F
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Socialdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning
Riksdagen, Civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Handikappombudsmannen
Statens fastighetsverk
Ekonomistyrningsverket
Statens bostadskreditnämnd
Statskontoret
Länsstyrelserna
Riksantikvarieämbetet
Naturvårdsverket
SWEDAC
Fonden för fukt- och mögelskador
Statens institut för kommunikationsanalys
Glesbygdsverket
Statens energimyndighet
Verket för näringslivsutveckling
Handisam

Senast uppdaterad: