Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2007-02-08
Fö2007/193/MIL
Fö2007/206/MIL
Försvarsmakten
\
107 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Försvarsmakten
5 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försvarsmaktens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 06, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:31).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Försvarsmakten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikFreds- och säkerhetsfrämjande verksamhetFreds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet
TotalförsvarDet militära försvaretInsatser
Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap
Utveckling
Övrig verksamhet
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarStöd till samhället

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.1.1

Verksamhetsområde Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att bidra till freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, såsom konfliktlösning, civil krishantering och förebyggande av väpnade konflikter, samt att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Mål

Försvarsmakten skall rekrytera, utbilda och utrusta den personal som regeringen beslutar ställa till förfogande för internationell freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet samt genomföra de insatser som regeringen beslutar om. Försvarsmakten skall med kort varsel kunna ställa lämplig personal till förfogande. Vidare skall Försvarsmakten leda det svenska deltagandet enligt överenskommelse för aktuella insatserna.

1.2

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.1

Verksamhetsområde Det militära försvaret

1. Mål och krav på operativ förmåga

Målet för verksamhetsområdet är att det militära försvaret, inom ramen för sin huvuduppgift, förmågan att kunna föra väpnad strid, skall bygga upp förmåga enligt nedan.

Kraven på operativ förmåga som ställs på Försvarsmakten är att:

Förmåga I - Hävda Sveriges territoriella integritet och bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser.

Förmåga II - Förmåga att vid ett försämrat omvärldsläge kunna hantera händelseutvecklingar och hot som kan drabba Sverige samt kunna öka förmågan till internationella insatser.

Förmåga III - Efter allvarlig och varaktigt försämrad omvärldsutveckling och successiva beslut av regering och riksdag kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet.

Operativ delförmåga i olika avseenden

Förmåga I - Hävda Sveriges territoriella integritet och bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser.

Denna operativa förmåga ställer krav på följande delförmågor.

 • Försvarsmakten skall kunna upptäcka hot mot Sverige. Försvarsmakten skall därför enskilt eller i samverkan med andra försvarsmyndigheter inhämta kunskap om omvärldsutvecklingen, analysera aktörers verksamhet, förmåga och avsikter gentemot Sverige samt genomföra militärteknisk omvärldsbevakning med särskild inriktning på vårt närområde.
 • Försvarsmakten skall kunna upptäcka kränkningar i luftrum och av sjöterritorium. Flyg- och fartygsrörelser skall kunna följas i syfte att upptäcka säkerhetshot eller brott mot nationell eller internationell rätt. Försvarsmakten skall kunna anpassa beredskapen i tid och rum samt kunna avvisa kränkningar och hantera incidenter.
 • Försvarsmakten skall i samverkan med andra myndigheter tidigt kunna upptäcka CBRN -händelser inom Sverige och i närområdet.
 • Försvarsmakten skall kunna genomföra underrättelse- och säkerhetsoperationer enskilt eller i samverkan med andra myndigheter.
 • För att möta hot eller insatser mot civila mål och vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet skall Försvarsmakten kunna bistå andra myndigheter vid skydd av prioriterade samhällsfunktioner och infrastrukturer. Försvarsmakten skall även med tillgängliga resurser kunna bidra till samhällets samlade förmåga att hantera svåra påfrestningar i fred.
 • Försvarsmakten skall kunna inhämta och analysera utvecklingen avseende aktörers avsikter av betydelse för Sveriges och EU:s medverkan i fredsfrämjande insatser. Försvarsmakten skall i samverkan med andra länder och FN, EU samt Nato kunna planera, leda och följa upp deltagande i insatser samt avdela styrkebidrag till insatser.
 • Försvarsmakten skall kunna bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser över hela skalan av uppgifter i Europa och globalt. Försvarsmakten skall samtidigt kunna leda och delta i två insatser av bataljons storlek, varav en fr.o.m. 2008 skall kunna utgöra en del av det svenska bidraget till den nordiska snabbinsatsstyrkan. Samtidigt skall mindre förbandsenheter kunna sättas in i ytterligare tre insatser. Större insats motsvaras med markförband av bataljons storlek samt inom sjö- och luftstridskrafterna av ekvivalenta enheter. Förmågan skall omfatta både nya insatser med relativt kort förvarning, kortvariga insatser samt uthålligt deltagande i långvariga insatser. Försvarsmakten skall ha förmåga att med kort varsel kunna förstärka pågående insatser om situationen så kräver.

Förmåga II - Förmåga att vid ett försämrat omvärldsläge kunna hantera händelseutvecklingar och hot som kan drabba Sverige samt kunna öka förmågan till internationella insatser.

 • Försvarsmakten skall kontinuerligt följa omvärldsutvecklingen, analysera aktörers verksamhet, förmåga och avsikter för att skapa underlag för beslut om beredskapshöjningar och höjning av operativ förmåga.
 • Försvarsmakten skall efter beslut kunna höja beredskapen i insatsorganisationen för att kunna hantera allvarliga hot mot den nationella och internationella säkerheten eller för att kunna förstärka förmågan till internationella insatser.
 • Försvarsmakten skall i samverkan med andra myndigheter tidigt kunna upptäcka CBRN-händelser inom Sverige och i närområdet.
 • Försvarsmakten skall kunna genomföra underrättelse- och säkerhetsoperationer enskilt eller i samverkan med andra myndigheter.
 • För att möta hot eller insatser mot civila mål och vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet skall Försvarsmakten efter beredskapshöjningar med ökad uthålligheten och ambition kunna bistå andra myndigheter vid skydd av prioriterade samhällsfunktioner och infrastrukturer. Försvarsmakten skall även kunna bidra till samhällets samlade förmåga att hantera svåra påfrestningar i fred.

Förmåga III - Efter allvarlig och varaktigt försämrad omvärldsutveckling och successiva beslut av regering och riksdag kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet.

 • Försvarsmakten skall kunna upprätthålla grundläggande kompetenser för att på lång sikt kunna utveckla förmåga att möta mer omfattande militära operationer.
 • Försvarsmakten skall tillsammans med andra myndigheter följa omvärldsutvecklingen med syfte att identifiera nya eller förändrade behov av förmågor och kompetenser.
 • Försvarsmakten skall genom att bedriva studier och försök samt genom forskningsuppdrag till andra myndigheter, organisationer och institut kunna utveckla operativ förmåga och funktioner samt utveckla nya och befintliga förband.
 • Försvarsmakten skall kunna uppnå ökad kompetens för att på lång sikt kunna genomföra nationella operationer inom mark-, sjö-, luft- och informationsarenorna. Kompetensutvecklingen skall delvis kunna ske i samarbete med andra länder.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa i vilken grad myndigheten uppfyller kraven på operativ förmåga. Följande punkter skall redovisas:

 • sammanvägd måluppfyllnad för respektive operativ förmåga,
 • måluppfyllnad och brister för respektive delförmåga. Av redovisningen skall framgå hur eventuella brister hos olika förbandsindivider på ett avgörande sätt bidrar till att skapa en brist i operativ delförmåga. I det fall den sammantagna bristen i operativ delförmåga beror på brister hos enskilda förband eller i insatsorganisationens utformning, som till särskilt stor del ligger inom någon eller några funktioner, skall detta framgå,
 • hur den operativa förmågan har förändrats och särskilt hur under året tillförd viktigare materiel har och förväntas påverka förmågan samt
 • i budgetunderlaget för 2008 skall det så långt det är möjligt framgå hur eventuella brister i operativ förmåga avses åtgärdas.

Av redovisningen skall framgå hur värderingarna gjorts och hur slutsatserna dragits.

2. Insatsorganisationens utveckling

Mål

Insatsorganisationens utveckling skall svara mot kraven på operativ förmåga och delförmåga. Under 2007 skall Försvarsmakten utveckla insatsorganisation så att den 2009 kan ha en utformning i enlighet med vad som framgår av tabellen nedan. Under 2007 skall insatsorganisation ha en utformning och beredskap som framgår nedan.

För varje förbandstyp anges dels det totala antalet förband, dels antalet förband med en beredskap på högst ett år. Det senare framgår av siffrorna inom parantes.

Utvecklingsläget framgår av förkortningarna i årskolumnen:

 • Fu= Fortsatt utveckling av krigsförband (arvförband nyttjas)
 • U= Utveckling mot krigsförband (nytt förband skapas)
 • V = Vidmakthålls (omsätts fortlöpande)
 • Av= Avveckling påbörjas.
Förband20072009Anmärkning
HKV med OPE, TK och stabsförbandV/1(1)V/1(1)
Operativ lednings- och sambandsbataljonFu/1(2/3)V/1(1/5)
Taktisk sambandsbataljonU/1(-)V/1(1/4)
CERT (Computer Emergency Response Team)Fu/1(-)V/1(1)
FMTM (Försvarsmaktens telenät- och markteleförband)V/1(-)V/1(1)
TelekrigsbataljonFu/1(-)V/1(1)
IT-försvarsförbandFu/1(-)V/1(1)
Operativ lednings- och teknikbataljonV/1(2/3)V/1(2/3)
Teknisk bataljonV/1(1/4)V/1(1/4)
Operativ transportbataljonV/1(1/2)Av 2008

Transport- ledningsstaben

V/1(1/2)Av 2008Se not 1
TransportkompaniFu/2(-)V/2(-)
MOVCON stabU/1(-)V/1(1)
MOVCON plutU/5(-)V/5(1)
Sjukvårdsenhet Role 2U/1(-)V/1(1)
UnderhållsbataljonV/2(1)V/2(1/6)
ArtilleriradarkompaniV/1(-)V/1(1/5)Se not 2
UnderrättelsebataljonV/1(1/3)V/1(-)
SpecialförbandV,Fu/2V/2 (2)Se not 3
JägarbataljonV/1(-)V/1(1)Se not 4
SäkerhetsbataljonV,U/3(1)V,Fu/3(1)Se not 5
IngenjörbataljonV/2(1)

V/2 (1/3)


Ammunitions- röjningskompaniV/2(2)V/2(1)
MP-kompaniV/2(1)V/2(2)
NBC-kompaniV/1(1/3)V/1(1)
FörbindelsebataljonV/1(1/3)V/1(-)
Stridsfordons- transportkompaniV/2(1⅓)V/2 (1/2)
HemvärnsbataljonV/70(70)V/60(60)
Armé- och amfbrigadledning med stabsförband Av/3
Se not 6
Stridsgruppstaber med stabsförbandFu/3(-)V/3(1)Se not 6
Mekaniserad bataljonV/6(4)V/6(2)Se not 7
Mekaniserad bataljon lättFu/2(-)Fu/2(1)Se not 8
Haubitsbataljon 77BV/1(1/4)V/1(1/5)
Artilleribataljon 2011Fu/1(-)Fu/1(-)
Luftvärnsbataljon 97/70V/2(1)V/2(2/5)
Luftvärnsbataljon 90/70 MV/1(-)V/1(1/5)
Luftburen bataljon U/1(-)V/1(1/5)
Sjöinformations- bataljonV/1(1)V/1(1)Se not 9
HMS OrionV/1(1)V/1(1)
Sjöstridsflottilj (inkl 6 ytstrids- och 9 minröj-/röjdykfartyg)V/2(1)V/2(2)Se not 10
Ubåtsflottilj (inkl 5 ubåtar)V/1(1/2)V/1(1)Se not 11
AmfibiebataljonV/1(1/3)V/1(1)
Marin basbataljonV/1(1/4)V/1(2/3)
Bevakningsförband (KBV)V/5(-)V/5(-)
HelikopterbataljonFu/1(-)Fu/1(-)Se not 12
StrilbataljonV/1(1/2)V/1(1)Se not 13
LedningsflyggruppFu/1(-)V/1(1)
JAS 39-divisionV/4(2)V/4(2)
Tpflygdivision TP 84V/1(1)V/1(1)
Central tpflygdivisionV/1(1)V/1(1)Se not 14
Signalspanings- flygdivision S102BV/1(1/2)V/1(1)
FlygbasbataljonV/2(1)V/2(2)
Regional transportflygdivisionV/2(2)V/2(2)

Noter:

 1. Avvecklas i takt med införandet av MOVCON-stab och -pluton.
 2. En grupp finns anmäld till internationellt styrkeregister.
 3. Två specialförband organiseras från 2006, samordnat med avveckling av fallskärmsjägarbataljon.
 4. En pluton finns anmäld till internationellt styrkeregister.
 5. Den tredje säkerhetsbataljonen organiseras 2010.
 6. Tre brigadledningar (två armé- och en amfibiebrigadledning) med ledningsförband utvecklas till tre stridsgruppstaber med förmåga att leda tillfälligt sammansatta förband och utnyttja mark-, sjö- och luftburna verkanssystem.
 7. Förbanden organiseras som modulärt uppbyggda förband med såväl tunga, medeltunga som lätta enheter.
 8. Två mekbat lätt utan tyngre enheter organsieras.
 9. Sjöcentraler ingår.
 10. I antalet ytstridsfartyg ingår ej 5 stycken korvett VISBY under utveckling som för närvarande ägs av FMV. 2007 utgör sex ytstridsfartyg och sju minröj-/röjdykfartyg insatsförband.
 11. En ubåt avvecklas under 2007. Tre ubåtar utgör insatsförband. Ubåtsräddningsfartyget HMS Belos ingår i flottiljen.
 12. Helikopterbataljonen har sjö- och markoperativ inriktning. SAR-enheter ingår.
 13. I Strilbataljon ingår StriC-, sambands-, radio- och sensorförband.
 14. Innehåller två TP 102 för statsflyget.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Insatser

3. Internationella insatser

Mål

Försvarsmakten skall utveckla sin organisation för att uppnå målsättningen att från och med 2008 kunna möta kravet på förmåga att leda och delta i två insatser av bataljons storlek, varav en skall kunna utgöra del av det svenska bidraget till den nordiska snabbinsatsstyrkan, samtidigt som mindre förbandsenheter skall kunna sättas in i ytterligare tre insatser. Vid utformningen av styrkebidrag skall hänsyn till Försvarsmaktens förmågeutveckling vägas in.

Försvarsmakten skall genomföra följande insatser:

 • en styrka om högst 35 personer till den EU-ledda insatsen ALTHEA i Bosnien och Hercegovina. Bidraget skall omfatta stabsofficerare och samverkans- och observationsenhet.
 • en väpnad styrka med bland annat ett skyttekompani, underrättelsefunktioner och stabsofficerare om högst 450 personer till den Nato-ledda KFOR i Kosovo. Sverige skall ha ledningsansvar för Multinational Task Force Center (MNTFC) fram till sista juli 2007. Helikopterresurser skall avdelas då Sverige har ledningsansvar för MNTFC.
 • en väpnad styrka om högst 365 personer till den Nato-ledda internationella säkerhetsstyrkan ISAF i Afghanistan. Bidraget omfattar ledningsansvar för en regional enhet för säkerhet och återuppbyggnad med chef och ledningsfunktion samt personal till militära observatörsteam, vakt-, eskort-, och logistik enheter. Vidare innefattar bidraget även stabs- och understödspersonal i olika staber.
 • en väpnad styrka om högst 90 personer till den FN-ledda insatsen UNIFIL i Libanon som längst fram till 15 april 2007. Bidraget omfattar en korvett med reducerad lednings- och underhållsresurs samt stabsofficerare.

Försvarsmakten får vid behov och efter samråd med den organisation som leder insatsen, med anledning av förbands- och metodutveckling, rotationer samt tillfälligt ledningsansvar, tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan inrymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av riksdagen beslutade personella ramen.

Regeringen bemyndigar Försvarsmakten att förhandla och ingå avtal samt att överenskomma om eventuella ändringar av eller att säga upp befintliga avtal med anledning av de svenska bidragen i Afghanistan, Kosovo, Bosnien-Hercegovina och Libanon.

Försvarsmakten skall ha resurser att snabbt kunna förstärka en militär insats om en kris plötsligt uppstår som hotar en svensk styrkas säkerhet. Vidare skall en evakuering kunna understödjas.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa:

 • betydelsefulla erfarenheter, status på de svenska förbanden, en sammanfattning av genomförd verksamhet,
 • en bedömning av på vilket sätt respektive insats bidrar till Försvarsmaktens förmågeutveckling,
 • vilka insatser som föregåtts av en analys ur ett jämställdhetsperspektiv (bl.a. FN res. 1325 (2000) samt en bedömning av dessa,
 • en sammanställning av under året tjänstgörande personal i utlandsstyrkan samt
 • utgifterna för respektive insats.

Eventuella förslag, utifrån dragna erfarenheter av genomförda insatser, skall redovisas för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Försvarsmakten skall månadsvis lämna rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) avseende pågående insatser.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap

3. Beredskap

Mål

Försvarsmakten skall vidta åtgärder som medför att förbanden i insatsorganisationen uppfyller de av regeringen ställda kraven på beredskap som framgår av insatsorganisationstabellen ovan. Dessutom skall förbanden anmälda till styrkeregister inneha den beredskap som beslutats av regeringen den 23 mars 2006 (Fö2006/27/SI [delvis]) och den 29 juni 2006 (Fö2006/27/SI [delvis]). Förbanden i styrkeregistren skall uppfylla de krav som ställs i överenskommelser mellan Sverige och EU, Nato och FN. I övrigt skall Försvarsmakten anpassa den nationella beredskapen utifrån kraven på operativ förmåga och delförmåga.

Återrapportering

Försvarsmakten skall per förbandsindivid redovisa vilka nationella och internationella beredskapskrav som funnits under 2007 samt huruvida denna beredskap upprätthållits. Försvarsmakten skall redovisa den planerade nationella beredskapen för perioden 2008-2013 i budgetunderlaget för 2008.

Försvarsmakten skall i budgetunderlaget för 2008 inkomma med eventuella förslag till förändringar av den internationella beredskapen i form av anmälningar till internationella styrkeregister. Förslagen skall motiveras och bedömda förändrade kostnader beskrivas.

4. Uppföljning av förbanden i insatsorganisationen

Återrapportering

Uppföljning av förbanden i insatsorganisationen skall omfatta alla förbandsindivider i insatsorganisationen som återfinns i tabellen ovan. Tillståndet i hemvärnsbataljonerna bör dock redovisas i form av en sammanfattning. Uppföljning av insatsförband (benämnda Fg 1-2 i det beredskapssystem som Försvarsmakten håller på att lämna) respektive övriga förband skall ske på olika sätt enligt beskrivning nedan. Vid redovisning av brister i ett förband som har olika delar av förbandet i olika förbandsgrupper kan en summering av bristerna göras.

Uppgifter per insatsförband

Vid behov (t.ex. vid införande av ny förbandstyp eller förändrade målsättningar) skall förbandens planerade utformning redovisas vad avser förmåga, organisation, beredskap, bemanning med olika personalkategorier och utbildningskrav samt viktigare materiel och dyrare utrustning. Dessutom skall framgå vilka operativa delförmåga och funktioner som förbanden väsentligt bidrar till. Försvarsmakten skall per insatsförbandsindivid redovisa det faktiska tillståndet i respektive förband avseende följande:

Personal:

Kortsiktigt:– Försvarsmakten skall redovisa förbandets uppfyllnad av personal och beskriva konsekvensen av eventuella vakanser. Personalens utbildningsnivå skall beskrivas. För registerförband anges antingen vakanser eller vilken rekryteringsbas som fanns.

Långsiktigt:– Eventuellt behov av förändrad kompetens skall beskrivas. Om mer omfattande personalbrister befaras skall dessa redovisas.

Materielstatusen:

Kortsiktigt: Försvarsmakten skall redovisa materieluppfyllnaden. Det skall framgå om eventuella materielbrister beror på materiel som saknas eller på materiel som inte är tillgänglig på grund av olika former av underhållsåtgärder.

Långsiktigt:Försvarsmakten skall redovisa vilket kommande utvecklings- eller moderniseringsbehov och därtill kopplat investeringsbehov som finns. Om det ur materielhänseende finns viktigare vägval i utvecklingen av ett förband skall det framgå av redovisningen.

Övrigt:

Försvarsmakten skall redovisa:

 • planerade åtgärder (övningar, materielanskaffning m.m. inkl. kostnader) för att avhjälpa eventuella brister enligt ovan.
 • hur förbandets förmåga i olika avseenden har förändrats det senaste året?
 • hur eventuella brister påverkar kravet på operativ delförmåga?

Uppgifter för övriga förband

Övriga förband (benämnda Fg 3-5 i det beredskapssystem som Försvarsmakten håller på att lämna) utgör en förutsättning för att kunna skapa och vidmakthålla insatsförmåga. Antalet och utformningen av övriga förband till antal och innehåll styrs av kravet att skapa och vidmakthålla insatsförband till önskat antal och beredskap. Det finns inget krav på att övriga förband skall kunna göra insatser samtidigt som insatsförbanden. Även om övriga förband tilldelas en beredskapstid på tre år finns inga krav på att antalet förband som efter tre år skall kunna göra en insats skall vara större än det antal som idag är insatsförband. Kravet på materiel- och personalinnehåll i övriga förband skall utgå från detta. De övriga förband som är kopplade till en viss typ av förband får redovisas tillsammans. Per typ av förbands (t.ex. mekbat) skall anges om de som är övriga förband besitter resurser som medger att insatsorganisationen kan innehålla motsvarande insatsförband i önskat antal och beredskap. Eventuella brister bör redovisas såväl ur ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv.

5. Särskilda områden

Mål

Försvarsmakten skall förbereda det svenska bidraget till den nordiska snabbinsatsstyrkan (NBG) som skall stå i beredskap under perioden den 1 januari 2008 till den 30 juni 2008.

Försvarsmakten skall kunna ge personellt stöd till de politisk-militära konsultationerna som skall genomföras till stöd för förberedelserna och genomförandet av NBG-beredskapen och eventuell insats.

Försvarsmakten skall fortsätta utvecklingen inom följande områden:

 • informationsoperationer,
 • strategiska transporter,
 • taktiska transporter,
 • strid i bebyggelse,
 • strid i subarktisk miljö samt
 • ledning och logistik för internationella insatser.

Utveckling inom dessa områden skall anpassas för att möta kraven från de operativa förmågorna.

Återrapportering

Försvarsmakten skall beskriva planerad utveckling av ovanstående områden för perioden 2008-2012 i budgetunderlaget för 2008. Försvarsmakten skall i budgetunderlaget för 2008 även redovisa sin bedömning av rimlig ambitionsnivå för ovanstående områden.

Försvarsmakten skall redovisa vilken verksamhet som genomförts för att utveckla ovanstående områden.

6. Nätverksbaserat försvar (NBF)

Mål

Den tredje fasen, implementeringsfasen, i utvecklingen av NBF skall inledas. Under denna fas skall fokus läggas på att implementera erhållen kunskap i framtida ledningssystem. För att uppnå bästa kostnadseffektivitet skall utvecklingen bedrivas med andra myndigheter såväl som internationella organisationer. Försvarsmakten skall delta i Multi National Experiment (MNE).

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa uppnådda resultat i förhållande till de av Försvarsmakten fastställda målen. Myndigheten skall särskilt redovisa på vilket sätt vunna erfarenheter har implementerats i insatsorganisationen och vilken effekt detta har fått på förbanden.

7. Internationell övningsverksamhet

Återrapportering

Försvarsmakten skall i årsredovisningen, delårsrapporten samt den 31 mars och den 30 september 2007 redovisa genomförd internationell övningsverksamhet. I redovisningen skall det ingå en förteckning över genomförda övningar samt till dem kopplade erfarenheter. I årsredovsingen skall utgifterna redovisas.

1.2.1.3

Verksamhetsgren Utveckling

8. Forskning och utveckling

Mål

Forskning och utveckling, inklusive teknikutvecklingen, skall inriktas så att Försvarsmaktens operativa behov i olika avseenden samt behov av kompetens tillgodoses.

Särskilt skall förutsättningarna för:

 • genomförandet av internationella insatser samt
 • övergången till ett nätverksbaserat försvar prioriteras.

Vidare skall:

 • möjligheterna till en förbättrad handlingsfrihet i materielförsörjningens samtliga delar skapas,
 • kvinnor och män, där så är relevant, ges samma förutsättningar att använda resultaten av forskning och utveckling, inklusive teknikutveckling,
 • behovet av forskning och teknikutveckling för den långsiktiga kompetensförsörjningen tillgodoses,
 • ett fördjupat internationellt samarbete och en ökning av civil-militära synergieffekter och verksamhetssäkerhet få ett genomslag i materielförsörjningen inklusive forskning och teknikutveckling.

1.2.1.4

Verksamhetsgren Övrig verksamhet

9. Samarbete med andra nationer och organisationer

Frivilliga försvarsorganisationer

Försvarsmakten skall medverka till att de frivilliga försvarsorganisationerna ges möjlighet att stödja utvecklingen av frivillig försvarsverksamhet i Ryssland och Ukraina. Projektet skall samordnas med det övriga säkerhetsfrämjande arbete som Sverige bedriver med dessa länder.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa vilka projekt som genomförs av de frivilliga försvarsorganisationerna i Ryssland och Ukraina samt utgifterna för dessa projekt.

Bilateralt samarbete med Ryssland och Ukraina

Försvarsmakten skall utveckla det bilaterala samarbetet med Ryssland och Ukraina.

Återrapportering

Försvarsmakten skall i delårsrapporten redovisa förslag till årsplaner för 2008 (arrangemangsplaner) för det bilaterala samarbetet med Rysslands respektive Ukrainas försvarsmakter.

Säkerhetssektorreform

Försvarsmaktens skall under 2007 genomföra säkerhetssektorreformprojekt i första hand Ukraina, västra Balkan och Afghanistan, enligt regeringens närmare bestämmande.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa till vilka länder, inom vilka områden/aktiviteter och med vilka samarbetspartners verksamheten skett samt hur verksamheten fungerat. I redovisningen skall ingå kostnader per varje enskild insats samt myndighetens totala utgift för projekten. Vidare skall redovisas viktigare erfarenheter från säkerhetssektorreforminsatserna samt hur dessa avses tillvaratas och vidareutvecklas.

Baltic Defence College

Försvarsmakten ska stödja utbildningsverksamheten vid Baltic Defence College genom att bidra med en lärare till skolan. Detta stöd bör genomföras i samverkan med Försvarshögskolan och andra myndigheter som är verksamma vid Baltic Defence College.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa effekterna av dess lärarstöd på utbildningsverksamheten vid Baltic Defence College.

10. Exportstöd

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa resultat av genomfört exportstöd uppdelat på dels det stöd som syftar till att i Sverige baserad försvarsindustri skall vinna exportorder, dels det stöd som lämnas i anledning av att sådan exportorder vunnits.

1.3

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.3.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Stöd till samhället

Mål

Försvarsmakten skall, i första hand med grundorganisationens befintliga resurser, stärka samhället vid svåra påfrestningar i fred genom att stödja andra myndigheter och ställa resurser till förfogande vid behov.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

11. Delårsrapport

Delårsrapporten skall utöver vad som sägs i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning. För respektive verksamhetsgren skall den bestå av:

 • en kort sammanfattning av väsentliga slutförda prestationer per verksamhetsgren samt
 • kommentarer till avvikelser i förhållande till givna mål.

12. Redovisning av kostnader och utgifter

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa årets kostnader enligt tabell 1, bilaga 2. Den materielavskrivning som görs mot verksamhetsgren 1 Insatser skall motsvara den faktiska värdeminskningen för materielen genomförd insats medfört. Försvarsmakten skall vid förfrågan även kunna redovisa kostnader under verksamhetsgren 2 Uppbyggnad av instatsorganisationen och beredskap på produktnivå (t.ex. förbandsindivider).

Årets utgifter skall redovisas enligt tabell 2, bilaga 2. Samtliga utgifter som hör samman med att skapa och vidmakthålla förband skall föras under verksamhetsgren 2. Under verksamhetsgren 1 skall utgifter enligt gällande principer för 6.1.2 redovisas för genomförda insatser. Vid förfrågan skall Försvarsmakten även kunna redovisa utgifter under verksamhetsgren 2 med en detaljeringsgrad som motsvarar den insatsorganisationstabell som redovisas under avsnitt 1.2.1.

Budgetunderlaget

I budgetunderlaget för 2008 skall Försvarsmakten redovisa planerade kostnader för 2008 i enlighet med tabell 1, bilaga 2 och de principer som redovisas ovan. Dock skall kostnaderna under verksamhetsgren 2 för år 2008 redovisas på produktnivå (t.ex. förbandsindivider).

Försvarsmakten skall även redovisa planerade utgifter för perioden 2008-2018 i enlighet med tabell 2, bilaga 2 och de principer som redovisas ovan. I budgetunderlaget skall dock utgifter under verksamhetsgren 2 redovisas med en detaljeringsgrad som motsvarar den instasorganisation som redovisas under avsnit 1.2.1. Vidare skall Försvarsmakten ta hänsyn till införandet av särutgiftsmodellen för internationella insatser från och med 2008.

13. Beredskapskostnader för den nordiska snabbinsatsstyrkan

Försvarsmakten skall i sin planering för 2008 utgå från att beredskapskostnaderna för snabbinsatsstyrkan skall belasta anslagsposten 6.1.1.

14. Prognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

 • 23 januari
 • 7 mars
 • 2 maj
 • 2 augusti
 • 30 november

15. Delfaktorer i försvarsprisindex

Försvarsmakten skall redovisa anslagen 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. och 6:2 Materiel och anläggningar fördelade för 2006 på delfaktorer i försvarsprisindex enligt bilaga 5. Redovisningen skall ske senast den 25 januari 2007 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

3

Organisationsstyrning

Mål

Försvarsmakten skall senast den 31 december 2006 lägga ned organisationsenheten Flygmedicincentrum. Verksamheten vid Flygmedicincentrum skall den 1 januari 2007 inordnas i Försvarsmaktens sjukvårdscentrum. Försvarsmaktens sjukvårdscentrum skall vid samma tidpunkt byta namn till Försvarsmedicincentrum.

Upplands regemente skall utvecklas till ett försvarsmaktsgemensamt ledningsregemente och den 1 januari 2007 byta namn till Ledningsregementet. Göta trängregemente skall utvecklas till ett försvarsmaktsgemensamt trängregemente och den 1 januari 2007 byta namn till Trängregementet.

Försvarsmakten skall fortsätta att utveckla sin förmåga att samverka med länsstyrelser, kommuner, landsting och andra samhällsorgan.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa resultatet av vidtagna åtgärder.

Mål

Försvarsmakten får inom sitt verksamhetsområde bedriva internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige (ITÖ). Verksamheten skall genomföras i enlighet med den inriktning som redovisades till regeringen i oktober 2005.

Återrapportering

Försvarsmakten skall tillsammans med Försvarets materielverk redovisa de resultat som nåtts. En lägesredovisning skall lämnas i delårsrapporten.

Mål

Försvarsmakten skall aktivt delta i samrådsprocessen för vindkraftärenden så att lämpliga lokaliseringar tidigt kan identifieras.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa dels hur myndigheten har deltagit i beredningsprocessen för vindkraftärenden, dels de åtgärder myndigheten vidtagit inom ramen för beredningsprocessen för att bidra till att nå det nationella planeringsmålet för vindkraft (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).

Övrig återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa hur omlokaliseringen av utbildningen av den marina delen av säkerhetsbataljonerna till Göteborg har genomförts.

Försvarsmakten skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa frågor om omstruktureringen av Försvarsmaktens grundorganisation i enlighet med den modell som regeringen redovisat i prop. 2004/05:43, s. 8.

Mål

1. Försvarsmakten skall såsom verksamhetsansvarig sanera förorenade områden inom fastigheter som avvecklas till följd av statsmakternas beslut om reduceringar av Försvarsmaktens organisation. Sanering av sådana fastigheter som kan antas ha ett inte obetydligt marknadsvärde skall prioriteras. Saneringen skall planeras i samråd med Fortifikationsverket.

2. Försvarsmakten skall, i enlighet med den av myndigheten gjorda inventeringen av skadade områden, sanera områden som skadats av tidigare militär verksamhet.

Åtgärder enligt 1. och 2. får genomföras i den takt resurserna medger.

Återrapportering

Försvarsmaktens skall redovisa de resultat som nåtts samt kostnaderna för åtgärderna.

Mål

Ett system för att säkerställa att miljöskydd ur hållbarhetsperspektiv beaktas vid internationella övningar och insatser skall vara infört senast den 31 december 2007.

Försvarsmakten skall stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i arbetet med det s.k. Rigainitiativet och EU-staternas försvarsmiljösamarbete (DEFNET).

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa resultatet av genomförd verksamhet inom det internationella försvarsmiljösamarbetet.

Övrig återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa hur arbetet med strategiska miljöbedömningar i planerings- och beslutsprocessen har utvecklats.

Mål

Materielförsörjningen skall inriktas så att Försvarsmaktens operativa behov i olika avseenden samt behov av kompetens på kortare och längre sikt tillgodoses. Därvidlag skall materielförsörjningsprocessen anpassas mot insatsförsvarets behov och den ökande ambitionen att delta i internationella operationer.

Vidare skall en förbättrad handlingsfrihet i materielförörjningens samtliga delar åstadskommas, bl.a. genom att se över kravställningarna för de materiella behoven i syfte att undvika kostnadsdrivande lösningar.

Regeringens inriktning avseende planering och genomförande av materielförsörjningen mot vissa nischer, som framgår av budgetpropositionen för år 2007 (prop. 2006/07:01), skall följas. Verksamheten inom materielförsörjningens samtliga delar skall vidare möjliggöra att kvinnor och män ges samma möjlighet att nyttja resultaten därav.

Investeringsplan

Följande inriktning skall gälla för Försvarsmaktens investeringsplan för 2007-2009 (miljoner kronor):


 

Budget 2007

Beräknat 2008 Beräknat 2009
Materiel & anläggningar 15 08714 09114 712
Summa investeringar 15 08714 09114 712

Återrapportering

Försvarsmakten skall beskriva hur materielförsörjningen har förändrats och utvecklats för att tillgodose de krav som ominriktningen till ett insatsförsvar och de ökade ambitionerna att delta i internationella operationer ställer.

Försvarsmakten skall i samband med detta lämna en beskrivning över karaktären och omfattningen på det internationella samarbete som genomförs samt utvecklingen i jämförelse med föregående år.

Därutöver skall Försvarsmakten redovisa utfallet av investeringar i materiel och anläggningar jämfört med Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007. Redovisningen skall delas upp i utveckling, nyanskaffning, vidareutveckling och vidmakthållande. Väsentliga avvikelser från förslaget skall förklaras och kommenteras.

Försvarsmakten skall redovisa vilken andel av förbrukade och planerade medel inom verksamhetsgrenen som kan hänföras till aktiviteter inom respektive nischområde.

Försvarsmakten skall redovisa pågående och genomfört arbete med utökade åtaganden för industrin inom bl.a. systemintegration och löpande drift och underhåll. Av redovisningarna skall även framgå bedömda konsekvenser, risker och effektivitetsvinster på kort och lång sikt för de myndigheter från vilka sådana uppgifter överförts, jämte en bedömning av kostnadsbesparingar på kort och lång sikt.

Försvarsmakten skall vidare redovisa hur materielförsörjningen har bidragit till att kvinnor och män getts samm möjligheter att nyttja resultaten.

Regeringsärenden

Följande verksamheter inom materielområdet förutsätter regeringens medgivande:

 • omsättning av VHF- och UHF-utrustning,
 • utveckling av torped, mina, sensor (TMS),
 • anskaffning av utbildningscenter för hkp14,
 • fortsatt anskaffning av materiel till IT-försvarsförband,
 • interoperabilitet JAS 39 Gripen,
 • utveckling av radar till JAS 39 Gripen,
 • utveckling och anskaffning av splitterskyddad enhetsplattform (SEP),
 • utveckling och anskaffning av gemensamt taktiskt radiosystem (GTRS),
 • studie avseende marina system,
 • anskaffning av gemensamt ledningssystem (SWECCIS) samt
 • anskaffning av artillerigranat (Excalibur). 

Vidare skall Försvarsmakten inhämta regeringens medgivande för beställning av verksamheter som myndigheten bedömer kan få större betydelse för Försvarsmaktens långsiktiga inriktning, viktig inhemsk försvarsindustriell förmåga och kompetens eller Sveriges relationer till andra nationer (internationella samarbetsprojekt e.d).

Försvarsmakten skall även inhämta regeringens medgivande då beställning av verksamheter medför stora ekonomiska bindningar, påverkar regeringens handlingsfrihet eller är av väsentlig karaktär för insatsorganisationens utveckling. Skriftlig framställning skall lämnas in minst sex veckor före den dag då behov av regeringens beslut föreligger.

Mål

Försvarsmaktens personalförsörjningssystem skall utformas så att det tillgodoser de personella behov som kan härledas till myndighetens uppgifter.

Återrapportering

Årsredovisningen skall innehålla en personalberättelse. Denna skall:

 • ges en utformning som motsvarar de personalberättelser som lämnats de senaste åren med de förändringar och kompletteringar som Försvarsmakten anser vara lämpliga,
 • tillgodose de krav på redovisningen av personalrelaterade kostnader som framgår av regeringens beslut om Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag 2008 (dnr Fö2006/2566/MIL),
 • innehålla en närmare beskrivning av hur systemet med beredskaps- och förstärkningssoldater utvecklas, de slutsatser som dras, anställningsvolymer, personalkostnader etc. samt
 • i fråga om individbaserad statistik innehålla såväl samlade som könsuppdelade resultat.

Försvarsmakten skall redovisa de slutsatser som myndigheten drar av det underlag som redovisas i personalberättelsens olika delar.

Återrapportering

Den återrapportering av personalreduktionen i Försvarsmakten som regeringen beslutade den 3 mars 2005 (dnr Fö2005/719/MIL) skall redovisas i delårsrapporten och årsredovisningen.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa antalet totalförsvarspliktiga som påbörjat värnpliktsutbildning, antalet avgångar och andelen krigsplaceringsbara av de totalförsvarspliktiga som fullgjort utbildningen. Till redovisningen skall fogas en prognos av antalet inryckande 2008 och 2009. Vidare skall Försvarsmakten redovisa antalet totalförsvarspliktiga som efter värnpliktsutbildningen har rekryterats till tredje terminen respektive därefter följande tjänstgöring eller beredskap.

Antal skall redovisas per organisationsenhet och uppdelat på män och kvinnor.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa frivilligorganisationernas kompetens och vilka effekter organisationernas verksamhet har fått för Försvarsmaktens operativa förmåga.

Försvarsmakten skall senast 15 april 2007 redovisa bemanningen av ISAF, KFOR och UNMIL under 2006. Redovisningen skall visa läget under period av normal verksamhet, dvs inte en period med avlösning eller liknande. För KFOR skall perioden för vilken bemanningen redovisas ha inträffat någon gång under första halvåret 2006.

Redovisningen skall innehålla uppgifter om antal officerare och soldater kopplat till befattning. Redovisningen skall även omfatta antal officerare per grad.

Försvarsmakten skall även gör en bedömning av i vad mån officersbemanningen till antal, befattning och grad skiljer sig från vad den skulle ha varit om en styrka med motsvarande uppgift och storlek hade skickats ut av annat land.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa vilka utbildningar som genomförts under året, inklusive innehåll, för att uppnå en ökad kunskap om säkerhetsrådets resolutioner 1325 (2000) och 1539 (2004) samt vilka resultat som uppnåtts inklusive vad som gjorts för att resolutionerna kunnat implementerats i verksamheten. I redovisningen skall framgå vilka utbildningar som genomförts för utlandsstyrkan (vilka missioner) respektive för annan personal (ej utlandsstyrkan) samt var dessa utbildningar genomförts.

Försvarsmakten skall vidmakthålla SWEDINT/PfP Training Centre.

Försvarsmakten skall genomföra internationell utbildningsverksamhet i Sverige och utomlands inom ramen för FN, EU, OSSE, Nato/PFF och det nordiska samarbetet.

Återrapportering

Försvarsmakten skall redovisa vilken utbildning som genomförts och utgifterna för denna. Försvarsmakten skall senast den 30 april 2007 redovisa ett förslag till vilken internationell verksamhet som skall genomföras under åren 2008-2009 samt de beräknade kostnaderna för denna.

I Försvarsmaktens förslag till anställningar och placeringar (35 § och 36 § Förordning [2000:555] med instruktion för Försvarsmakten) skall följande underlag ingå:

 • rullkort
 • Curriculum Vitae
 • myndighetens referenspersoner
 • vitsord för de senaste fem vitsordsåren,
 • tidpunkt för senaste registerkontroll samt
 • uppgift om att myndighetens säkerhetsprövning genomförts.

För ärenden som rör anställningar eller placeringar av militär personal som inte ges vitsord och civilanställd personal eller personal som rekryterats från annan arbetsgivare får rullkort och vitsord ersättas med motsvarande underlag.

Försvarsmakten skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

Försvarsmakten skall, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet och jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen skall dessutom innehålla:

 • en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling samt
 • en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier.

Av redovisningen skall framgå hur myndigheten arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning.

Övrig återrapportering

Myndigheten skall, i samverkan med Försvarshögskolan och Totalförsvarets pliktverk, redovisa resultatet av sitt arbete med att genomföra den gemensamma strategi mot ogynnsamma attityder som myndigheterna tidigare redovisat (Fö2006/1152/MIL). Myndigheten skall, i samverkan med Försvarshögskolan och Totalförsvarets pliktverk, i budgetunderlaget för 2008 redovisa en plan för det fortsatta arbetet från och med 2008.

Mål

För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av regeringsbeslut den 21 december 2006 (Fö2006/1331/MIL [delvis]) skall myndigheten ha genomfört de strukturförändringar och avvecklingar som krävs senast den 31 december 2008.  

Avvecklingsbudget 

Avvecklingskostnaderna får för 2007 högst uppgå till 66 000 000 kronor. 

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får ej finansieras från myndighetens anslag eller övriga inkomster. 

Myndigheten får endast ha utgifter i avvecklingsarbetet som är absolut nödvändiga till följd av gjorda åtaganden. I den mån avtal med tredje man erfordras eller överförs under avvecklingsperioden skall strikt affärsmässighet iakttas. 

 (Kronor)

Avvecklingskostnad20072008Totalt 2007-2008

 

 

 

 
Personal, kostnad56 000 00010 000 00066 000 000
Mark, anläggningar, lokaler8 000 00008 000 000
Övrigt2 000 00002 000 000
Totalt66 000 00010 000 00076 000 000

Återrapportering

I enlighet med regeringsbeslut den 29 juni 2006 (Fö2006/1672/MIL) skall myndigheten för varje kvartal under ombildningen/avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.  

Den kvartalsvisa redovisningen av det pågående omställningsarbetet som myndigheten skall inlämna i juli 2007, enligt regeringsbeslut Fö2006/1672/MIL, skall göras i delårsrapporten.

Myndigheten skall om den i budgetunderlaget för 2008 föreslår en annan fördelning av kostnadsreduktionerna också lämna förslag på hur dessa skall tas ut, så att reduktionernas omfattning och takten i genomförandet kvarstår.

Försvarsmakten skall under 2007 anpassa sin planering och sina administrativa stödsystem för att redovisning av särutgifter för fredsfrämjande truppinsatser skall kunna ske från och med den 1 januari 2008. Med särutgifter avses tillkommande utgifter som insatsen medför, det vill säga utgifter som Försvarsmakten annars inte skulle ha haft.

4

Uppdrag

31. Advanced European Jet Pilot Training (AEJPT)

Försvarsmakten skall medverka i arbetet inom ramen för Advanced European Jet Pilot Training ( AEJPT) i syfte att se över möjligheterna till att skapa förutsättningar för att bidra till ett framtida gemensamt europeiskt militärt flygutbildningssystem. Försvarsmakten skall i samverkan med Försvarets materielverk redovisa genomförd verksamhet och deltagande i möten med anledning av AEJPT.

32. Flyg- och rymdindustrin

Försvarsmakten skall redovisa de särskilda insatser som gjorts för att bidra till målen för de strategiska områden som är relevanta för myndigheten och som beskrivs i handlingsplanen för strategin "Flyg- och rymdindustrin - En del av Innovativa Sverige" (N2004/3333/NL).

33. Plan för materiel och anläggningar samt forskning och utveckling

Försvarsmakten skall redovisa myndighetens planering för materielförsörjning, inlusive investeringsplan inom investeringsanslaget 6:2 Materiel och anläggningar samt anslaget 6:3 Forskning och teknikutveckling i budgetunderlaget i prisläge 2007. Redovisningen skall göras så att den tydligt beskriver spårbarheten från insatsorganisationens prioriterade behov till materielplanens innehåll. Planeringen skall redovisas årsvis för åren 2007-2012 och översiktligt för perioden 2013-2017 och utöver planerad verksamhet även omfatta ekonomiska konsekvenser för perioden av beställd verksamhet.

Redovisningen av materielobjekt skall sammanställas stridskraftsvis och ske sammanhållet per större objekt så att en samlad bild över planeras verksamhet och den samlade utgiften per materielobjekt erhålls. Verksamheten i materielobjekt skall indelas i:

 • anskaffning (utveckling, nyanskaffning och vidareutveckling inom anlagsposten 6.2.1) samt
 • materielnära verksamhet (vidmakthållande och avveckling inom anlagsposten 6.2.2).

Materielobjekt där beställning av verksamhet förutsätter regeringens beslut, som omfattar anskaffning eller materielnära verksamhet där den totala kostnaden uppgår till 150 miljoner kronor eller mer, samt materielobjekt av väsentlig karaktär eller för vilka beslut- och anskaffningstidpunkt av vägvalskaraktär planeras under 2008 skall särredovisas.

För de materielobjekt som särredovisas skall en sammanfattande beskrivning av spårbarhet till insatsorganisationen, materielobjektets omfattning och innehåll samt planerade utveckling redovisas. Där kopplingar finns till de, av regeringen utpekade nischerna som framgår av budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1), samt där internationellt samarbete och/eller delfinansiering är förutsättningar, skall det särskilt beskrivas. Vidare skall större förändringar relativt föregående års planering såsom förändrad ambitionsnivå, förskjutningar i tid, inplanering av nya materielobjekt samt materielobjekt som tagits ur planeringen redovisas samt skälen för detta. Slutligen skall utvecklingen av handlingsfrihet i materielförsörjning redovisas och kvantifieras.

Enskilda investeringar anläggningsobjekt där den totala kostnaden uppgår till 30 miljoner kronor eller mer skall särredovisas.

För att öka spårbarheten i forskningen skall Försvarsmakten redovisa syftet med verksamheten inom anslaget 6:3 Forskning och teknikutveckling fördelat på fyra kategorier; insatsorganisationens behov (kategori a), försvarets långsiktiga behov (kategori b), tekniskt inriktad forskning (kategori c) samt regeringens behov (kategori d) i enlighet med definitionerna som anges i skrivelse 2005/06:131. Försvarsmakten skall beskriva hur den förväntade nyttan av och, där så är lämpligt, hur den operativa förmågan kan utvecklats med anledning av genomförd forskning och utveckling. Beskrivningen skall inkludera såväl det korta som det långa tidsperspektivet.

Enskilda verksamheter i forskning och teknikutveckling (FoT) där den totala kostnaden uppgår till 20 miljoner kronor eller mer skall särredovisas liksom projekt av väsentlig art för insatsorganisationens utveckling. Försvarsmakten skall vidare redovisa hur planen samordnas med Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk. För de redovisade verksamheterna skall en sammanfattande beskrivning av omfattning och innehåll redovisas. Där kopplingar finns till de, av regeringen utpekade nischerna som framgår av budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1), samt där internationellt samarbete och/eller delfinansiering är förutsättningar, skall det särskilt beskrivas. Redovisningen skall omfatta en övergripande bedömning av hur stor andel av FoT som avses genomföras i internationell samverkan åren 2007-2008. Uppgiften redovisas senast 30 maj 2007.

De objekt som redovisas i planerna (materiel, anläggningar, forskning och teknikutveckling) skall också redovisas i prisläge 2008 senast den 1 november 2007. Denna redovisnings omfattning och innehåll utformas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

34. Internationellt FoT- och materielsamarbete samt exportstödjande verksamhet

Försvarsmakten skall i budgetunderlaget för 2008 redovisa resursbehovet för internationellt materielsamarbete och exportstöd under 2008. Försvarsmakten skall motivera behovet samt redovisa detta uppdelat på internationellt materielsamarbete och exportstöd.

Försvarsmakten skall i samverkan med Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk genomföra ett prioriteringsarbete vad gäller internationella FoT- och materielsamarbeten. Uppgiften omfattar en kartläggning av alla fora och därtill underliggande samarbetsgrupper, motivering för deltagande samt inriktning för dessa. Arbetet skall bl. a. genomföras med utgångspunkt från Försvarsmaktens dokument "Inriktning av Försvarsmaktens samarbete med andra länder och internationella organisationer. Uppgiften skall redovisas för Försvarsdepartementet senast 30 maj 2007.

35. Rådgivande organ för forskningsfrågor

Försvarsmakten skall ge förslag till utformning av ett rådgivande organ för beredning av forskningsfrågor, som skall inrättas till stöd för Försvarsmaktens styrning av forskningen och teknikutvecklingen. Underlaget skall omfatta:

 • uppgifter och frågeställningar,
 • sammansättning och antal ledamöter,
 • kompetenskrav,
 • mandat och förordnande,
 • mötesformer samt
 • gränsytor inom och utanför Försvarsmakten.

Arbetet skall genomföras i samverkan med Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan. Förutsättningar för deltagande från industrin, små- och medelstora företag samt universitet och högskolor i organets arbete skall beaktas. Det rådgivande organet bör utses av regeringen och ges en självständig ställning och sammansättningen skall säkerställa att Försvarsmakten kan svara upp mot de bredare forskningsfrågeställningar som försvarets nya inriktning innebär. Bland annat bör det rådgivande organet beakta det program för säkerhetsforskning som beskrivs i propositionen Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle (prop. 2005/06:133). Det rådgivande organet skall också kunna ge regeringen sin syn på forskningens och teknikutvecklingens inriktning och avvägningen mellan dess olika delar. Arbetet skall redovisas den 30 maj 2007.

36. Bemyndiganden

Försvarsmakten skall i budgetunderlaget för 2008 redovisa det materiella innehållet i myndighetens förslag till bemyndiganderam. Försvarsmakten skall i delårsrapporten för 2007 lämna en reviderad bemyndiganderedovisning. Redovisningen skall ställas upp enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, kap 9 samt kompletteras med utfallssiffror per den 30 juni i enlighet med tabellerna i bilaga 6.

37. Partnerskap för fred (PFF)

Försvarsmakten skall stödja utländskt deltagande vid PFF-aktiviteter samt aktiviteter i andan av PFF och motsvarande i Sverige och utlandet. Stödet skall i första hand riktas mot Ryssland, Ukraina, länderna på västra Balkan, Kaukasus och Centralasien. Försvarsmakten skall härvid genomföra kursverksamhet vid Peace Keeping Operations Centre i Belgrad samt vid Peace Support Operations Training Centre i Sarajevo.

38. Resurser för förstärkning av pågående insatser

Försvarsmakten skall i budgetunderlaget för 2008 redovisa vilka åtgärder som vidtas samt vilka resurser som avdelas för att upprätthålla förmågan att med kort varsel kunna förstärka pågående insatser eller understödja evakuering om situationen så kräver.

39. Genderforce

Försvarsmakten skall redovisa vilken verksamhet myndigheten bedrivit inom utvecklingspartnerskapet Genderforce och uppnådda resultat hittills inom respektive delprojekt. Försvarsmakten skall även redovisa möjligheter att tillämpa resultaten i myndighetens fortsatta verksamhet, t ex avseende rekrytering av kvinnor till fredsfrämjande insatser.

40. Civilt meritvärde

Försvarsmakten skall lämna en kortfattad redovisning av det fortsatta arbetet med värnpliktsutbildningens civila meritvärde inom ramen för militära utbildningsmål.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:1

Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten20 452 062
ap.1Förbandsverksamhet och beredskap (ram)18 139 019
ap.2Fredsfrämjande truppinsatser (ram)2 100 000
ap.3Förbandsverksamhet - STÅP (ram)213 043

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap

1. Anslagsposten får användas för utgifter för personal samt för drift av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

2. Försvarsmakten skall när den lämnar statsbidrag enligt de villkor som gäller för anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m., anslagspost 1, till idrottsförbund och andra organisationer eller ersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna utfärda föreskrifter om redovisning m.m. av beloppen. Försvarsmakten skall som villkor bl.a. föreskriva att mottagaren på begäran skall ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur beloppen har använts.

3. Anslagsposten får användas för familjebidrag och dagpenning enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt samt administrationskostnader för dessa bidrag. Utbetalning sker efter rekvisition från Försäkringskassan.

4. Anslagsposten får användas för ekonomiskt stöd enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt. Utbetalning sker efter rekvisition från Totalförsvarets pliktverk.

5. Högst 2 450 000 kronor får användas till stöd för utländskt deltagande vid PFF-aktiviteter samt aktiviteter i andan av RFF och motsvarande i Sverige och utlandet.

6. Högst 82 600 000 kronor får användas för ersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna för deras utbildningsverksamhet, inklusive ungdomsverksamhet.

7. Högst 1 500 000 kronor får användas för generalläkarens tillsynsverksamhet exklusive lönekostnader. Erforderlig personal skall ställas till generalläkarens förfogande så att tillsynsuppgiften kan lösas enligt lag och andra föreskrifter.

8. Högst 2 240 000 kronor får användas för betalning av administrativa kostnader till Statens haverikommission.

9. Högst 3 700 000 kronor får användas för genomförande av verksamheten enligt årsarbetsplanerna avseende det bilaterala samarbetet med Ryssland och Ukraina.

10. Högst 2 100 000 kronor får efter rekvisition betalas ut till frivilliga försvarsorganisationer för deras stödjande verksamhet i Ukraina och Ryssland.

11. Försvarsmakten får använda högst 7 000 000 kronor för SSR-verksamhet.

12. Högst 400 000 kronor får användas för stöd till Geneva Center for Security Policy (GCSP).

13. Högst 502 985 000 kronor får användas för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) i enlighet med vad regeringen beslutar i hemligt beslut.

ap.2 Fredsfrämjande truppinsatser

1.Anslagsposten får användas för att, efter närmare anvisning från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), planera och vidta förberedelser för internationella insatser.

2. För respektive insats får Försvarsmakten, för de nationella kostnaderna, använda högst följande belopp per insats:

(Kronor)

Insats

År 2007

KFOR i Kosovo

646 000 000

ISAF i Afghanistan

772 000 000

UNIFIL i Libanon

75 000 000

ALTHEA i BiH

45 000 000

Minröjningsbidrag i BiH25 000 000

UNMIL i Liberia

37 000 000

Övrigt

11 000 000


3. Försvarsmakten får använda högst 11 000 000 kronor under 2007 för grundavgiften för Strategic Airlift Interim Solution (SALIS).

4. Försvarsmakten skall till Europeiska unionen (EU) inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende både Sveriges nationella kostnader och Sveriges del av de gemensamma kostnaderna inom Athena. Högst 20 000 000 kronor får betalas för Athena under 2007.

ap.3 Förbandsverksamhet - STÅP

För anslagsposten har 213 043 000 kronor beräknats för statliga ålderspensionsavgifter för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt . Beloppet skall i enlighet med förordningen (1998:512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

6:2

Materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten17 600 235
ap.2Anskaffning av materiel och anläggningar (ram)15 068 000
ap.4Materielnära verksamhet samt avveckling (ram)2 532 235

Villkor för anslag 6:2

ap.2 Anskaffning av materiel och anläggningar

1. Försvarsmakten skall efter rekvisition betala högst 400 000 kronor till Försvarets materielverk för tillsyn av efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter med stöd av förordningen.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för anskaffning och vidmakthållande av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

3. Försvarsmakten skall till Europeiska unionen (EU) inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende Sveriges del av de gemensamma kostnader som kan komma att uppstå i samband med den Europeiska försvarsbyrån.

6:3

Forskning och teknikutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten1 159 785
ap.1Forskning och teknikutveckling (ram)1 159 785

Villkor för anslag 6:3

ap.1 Forskning och teknikutveckling

1. Försvarsmakten skall, utöver forskningsbeställningar som görs för eget behov, under 2007 finansiera den s.k. bottenplattan för Totalförsvarets forskningsinstituts NBC-forskning.

2. Högst 20 000 000 kronor får användas för det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP), i enlighet med de beslut som fattas av detta programs beslutsorgan.

3. Försvarsmakten skall till Europeiska unionen inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende Sveriges del i kostnaderna i samband med forsknings- och utvecklingssamrabetet inom den Europeiska försvarsbyrån.

6:8

Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten45 035
ap.1Försvarsmakten (ram)45 035

Villkor för anslag 6:8

ap.1 Försvarsmakten

1. Högst 1 560 000 kronor får användas för bidrag till vissa militära tidskrifter och till Försvarets civila idrottsförbund.

2. Högst 3 000 000 kronor får användas till uppdraget (Fö2006/2106/CIV) att genomföra försöksverksamhet gällande utbildning i gymnasieskolan.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m.
ap.1620 3433 %0
ap.2300 0003 %0
ap.30Inget0
6:2 Materiel och anläggningar
ap.2454 0063 %0
ap.474 0013 %0
6:3 Forskning och teknikutveckling
ap.134 7943 %0
6:8 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
6:2 Materiel och anläggningar
6:2 ap.16:2 ap.2100 %
6:2 ap.36:2 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagstyp
6:2 Materiel och anläggningar
ap.1ram
ap.3ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
6:2 Materiel och anläggningar
ap.240 900 00015 075 04125 813 684
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 830 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 460 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsmaktens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 923 337
2007-02-252 693 337
2007-03-253 055 337
2007-04-252 960 337
2007-05-252 755 337
2007-06-253 150 337
2007-07-251 529 337
2007-08-252 606 337
2007-09-253 182 337
2007-10-254 058 337
2007-11-255 416 337
2007-12-253 781 375
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsmaktens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:1 ap.1Förbandsverksamhet och beredskap
6:1 ap.3Förbandsverksamhet - STÅP
6:2 ap.2Anskaffning av materiel och anläggningar
6:2 ap.4Materielnära verksamhet samt avveckling
6:3 ap.1Forskning och teknikutveckling

7

Avgifter och bidrag

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

1. Undantag medges från kravet på full kostnadstäckning i 5 § avgiftsförordningen (1992:191) vad avser extern transportverksamhet, marketenteriverksamhet och inkomster vid tillhandahållande av internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige (ITÖ). I dessa fall skall utgifter som inte kan finansieras med avgifter finansieras från anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m.

2. Kostnader för extern transportverksamhet skall till minst 80 procent täckas med avgifter.

3. Kostnader för marketenteri skall till minst 75 procent täckas med avgifter.

4. Vid ITÖ där Försvarsmakten deltar skall avgiftens storlek sättas så att minst myndighetens merkostnader för övriga deltagare täcks. Om Försvarsmakten inte deltar skall full kostnadstäckning gälla.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsintäkter för Försvarsmakten skall redovisas brutto mot anslaget 6:1 förbandsverksamhet. beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m.eller anslaget 6:2 materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling.

2. Utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) får även nedanstående inkomster disponeras av Försvarsmakten.

a) Inkomster från hyror avseende elev- och befälshotell,

b) inkomster från extern verkstadsverksamhet,

c) inkomster från försäljning av reservmateriel,

d) inkomster från försäljning av drivmedel,

e) inkomster från extern transportverksamhet,

f) inkomster från personalbutiksverksamhet,

g) inkomster från marketenteri,

h) inkomster från övrig förplägnadsverksamhet,

i) inkomster av mindre ekonomisk omfattning,

j) inkomster med anledning av verksamhet enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet,

k) inkomster avseende tillhandahållande av utbildnings- och övningsresurser i och utom Sverige,

l) inkomster i samband med andra länders nyttjande av utlandsstyrkans drift i campverksamhet samt

m) inkomster vid tillhandahållande av internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige (ITÖ).

3. Beräknade avgiftsinkomster om 820 000 000 kronor får disponeras av Försvarsmakten och redovisas mot anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. eller anslaget 6:2 Materiel och anläggningar samt anslaget 6:3 Forskning och teknikutveckling.

4. Försvarsmakten får tillstånd att mot full kostnadstäckning godkänna kryptosystem avsedda för internationella organisationer samt för användning vid internationellt samarbete.

5. Utgifter för deltagande i PFF-aktiviteter för de deltagare som inte omfattas av de nordiska ländernas samarbete eller som inte finansieras från anslag under utgiftsområde 5 Internationell samverkan, utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet eller utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, skall finansieras genom avgifter. Avgifterna får disponeras av Försvarsmakten.

5. Avgifternas storlek bestäms av Försvarsmakten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

8

Övriga intäkter

Villkor

1. Samtliga inkomster från FN avseende svenska FN-styrkor skall redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor. Försvarsmakten kan efter framställning till och särskilt beslut av regeringen få disponera dessa inkomster.

2. När Försvarsmakten tar emot icke-statliga inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) får högst 20 000 000 kronor disponeras för ett enskilt kontrakt mellan Försvarets materielverk och industrin. Sådana inkomster som överstiger 20 000 000 kronor skall anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster skall disponeras.

3. Inkomster från annonsering m.m. i tidningen Värnpliktsnytt får disponeras av Försvarsmakten.

4. Vid försäljning av övertalig materiel gäller följande villkor. För större enskilda affärer överstigande 15 000 000 kronor i intäkt skall Försvarsmakten inhämta regeringens medgivande. Detta gäller även när betalning sker i form av varor eller tjänster. Vid dessa affärer kommer regeringen att fatta beslut om hur intäkterna skall disponeras.

För övrig försäljning av övertalig materiel får Försvarsmakten behålla totala bruttointäkter om 30 000 000 kronor. (Bruttointäkt definieras som inkomst av försäljning innan avdrag görs för kostnader direkt relaterade till försäljningen.) Bruttointäkter överstigande detta belopp skall föras mot inkomsttitel 3312 Övriga intäkter av försåld egendom. Med intäkt menas även betalning i form av varor eller tjänster.

5. Försvarsmakten skall bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) genom att, vid behov, ställa körcentral och statsflyg till förfogande vid tjänsteresor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Försvarsmakten behöver inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) om dessa används eller har använts i verksamheten i samband med internationella uppdrag. Sådana investeringar får istället finansieras från anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m., anslagspost 2 Fredsfrämjande truppinsatser.

2. Försvarsmakten undantas från 16 § anslagsförordningen (1996:1189) enligt nedan.

a) Försvarsmakten får vad avser försörjning med ammunition, reservdelar och drivmedel i förbandsverksamheten anskaffa dessa under anslaget 6:2 Materiel och anläggningar. Efter hand som förbrukning av förnödenheterna sker i förbandsverksamheten skall kostnaden för detta föras från anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. som intäkt till anslaget 6:2 Materiel och anläggningar.

b) Försvarsmakten får vad avser tjänster som genomförs inom verksamhetsgrenarna Insatser, Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap, Utveckling samt Övrig verksamhet, och där slutprodukten finns planerad och beslutad inom någon annan av dessa verksamhetsgrenar, föra utgiften för tjänsten till det anslag där slutprodukten finns planerad och beslutad, samt föra inkomsten till det anslag som bekostar den verksamhetsgren inom vilken tjänsten utförts.

c) Försvarsmakten får för den fredsfrämjande verksamheten med trupp utomlands utnyttja förnödenheter som anskaffats under anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m., anslagspost 1 och 6:2 Materiel och anläggningar samt 6:3 Forskning och teknikutveckling.

d) Försvarsmakten får anskaffa förnödenheter för den fredsfrämjande verksamheten med trupp utomlands under anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m., anslagspost 1 respektive anslaget 6:2 Materiel och anläggningar samt 6.3 Forskning och teknikutveckling.

e) När Försvarsmakten förbrukar förnödenheter i den fredsfrämjande verksamheten skall utgiften för detta föras från anslaget 6:1, anslagspost 2 Fredsfrämjande truppinsatser till anslaget 6:1, anslagspost 1 Förbandsverksamhet och beredskap m.m. och till anslaget 6:2 Materiel och anläggningar.

3) När Försvarsmakten tillämpar de principer för redovisning av beredskapstillgångar som framgår av regeringsbeslut den 7 december 2000 (Fö nr 11) får myndigheten använda en nedre beloppsgräns om 250 000 kronor för beredskapsinventarier.

På regeringens vägnar
Mikael Odenberg
Mathias Fredriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen ( två ex varav ett till Rev)
Samtliga departement
Förvaltningsavdelningen
Riksdagens försvarsutskott
Riksdagens ombudsmannaexpedition
Riksrevisionen
Riksdagens utredningstjänst
Rikspolisstyrelsen
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Kustbevakningen
Försvarshögskolan
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets pliktverk
Försvarets underrättelsenämnd
Rikshemvärnsrådet
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Fortifikationsverket
Centralförbundet Folk och Försvar
Civilpliktsrådet
Facket för Service och Kommunikation
Fackförbundet ST
SEKO- Facket för service och kommunikation
SACO-Försvar c/o Sveriges Civilingenjörsförbund
Civilingenjörsförbundet
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges reservofficersförbund
Värnpliktsrådet

Senast uppdaterad: