Socialdepartementet


Regeringsbeslut
10

2007-02-01
S2007/1122/SK
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Box 2220
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps verksamhet (FAS) för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 09, bet. 2005/06:SoU1, rskr. 2005/06:111).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskningsstöd
Strategi och analys
Forskningsinformation

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Återrapportering

FAS skall redovisa en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Forskningsstöd

Mål 1

FAS forskningsstöd skall fördelas till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet inom rådets ansvarsområden.

Återrapportering

FAS skall redovisa:

- hur rådet arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten i den forskning som stöds,

- hur rådet säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedömts i ett internationellt perspektiv,

- hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden påverkat fördelningen av forskningsstödet, samt

- hur rådets och andra relevanta aktörers utvärderingar av forskning påverkat fördelningen av forskningsstödet.

Mål 2

FAS skall ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mång- och tvärvetenskaplig forskning och stödja angelägen mång- och tvärvetenskap när forskningens utveckling gör detta motiverat.

Återrapportering

FAS skall redovisa:

- en uppskattning av hur stor andel av forskningsstödet som tillfaller mång- och tvärvetenskaplig forskning, samt

- hur mång- och tvärvetenskaplig forskning har främjats

Mål 3

FAS skall ge nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.

Återrapportering

FAS skall redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Av återrapporteringen skall framgå åldersfördelningen för såväl sökande som mottagare av olika bidrag och anställningar, dels totalt och dels per huvudområde.

Mål 4

FAS skall intensifiera arbetet för jämställdhet samt nå en jämnare könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstöd.

Återrapportering

FAS skall redovisa och kommentera vilka insatser som genomförts i förhållande till målet.

Av redovisningen skall framgå

- könsfördelning inom rådets beredningsorganisation som helhet samt per prioriteringskommitté

- könsuppdelad statistik avseende forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning, dels för FAS som helhet dels per huvudområde, samt

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.

Mål 5

FAS skall verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen.

Återrapportering

FAS skall redovisa och kommentera genomförda och planerade insatser i förhållande till målet

Mål 6

FAS skall stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte samt öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.

Återrapportering

FAS skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet.

Av redovisningen skall framgå

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för Forskning och teknikutveckling samt myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram, samt

- hur rådet arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur mycket forskningsmedel som berörts.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål 1

FAS skall genomföra analyser och utvärderingar av hög kvalitet av forskningen inom sina ansvarsområden samt utnyttja dessa för att utveckla sin verksamhet.

Återrapportering

FAS skall redovisa vilka analyser och utvärderingar som initierats eller genomförts, de viktigaste slutsatserna av dessa, vilka åtgärder de föranlett samt planerade utvärderingar och analyser.

Mål 2

FAS skall genom egna initiativ och genom samverkan med andra finansiärer och utförare av forskning bidra till en god samordning av forskningsresurserna samt en ökad förmåga till förnyelse, kraftsamling och profilering inom det svenska forskningssystemet.

Återrapportering

FAS skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Vad gäller rådets samverkan med andra aktörer skall framgå i vilka former samverkan och samordning bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts, vilka särskilda initiativ rådet tagit för att utvidga och fördjupa samverkan samt en bedömning av hur arbetet bidrar till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Forskningsinformation

Mål 1

Information om forskning samt forskningsresultat skall sammanställas och kommuniceras till relevanta målgrupper i samhället.

Återrapportering

FAS skall redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida forskningsinformation till olika målgrupper och kostnaderna för dessa insatser,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt och popularisering av forskning,

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterar andra aktörers insatser, samt

- hur man utvecklat och förnyat sin informationsspridning.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. FAS skall i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Myndigheterna skall samverka kring satsningen på starka forskningsmiljöer i enlighet med propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80). FAS skall med de nämnda myndigheterna och eventuella andra forskningsfinansiärer samordna finansieringen av forskningsområden och forskningsprojekt av gemensamt intresse.

2. FAS skall svara för samordning av forskning om barn och ungdomar, däribland forskning om barns hälsa, äldre, handikapp, socialvetenskaplig alkoholforskning samt internationell migration och etniska relationer (IMER). FAS skall i en rapport redogöra för hur samordningsansvaret på respektive område hanteras samt om man anser att någon särskild åtgärd från regeringen behöver vidtas. Uppdraget skall avrapporteras i samband med årsredovisningen.

3. FAS skall redovisa:

- antalet beviljade ansökningar under året i förhållande till totala antalet ansökningar under året,

- beviljade bidrag under året i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd tidigare år, samt

- hur årets beviljade forskningsstöd fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer.

Dessa uppgifter skall redovisas totalt för FAS, per huvudområden och delområden, för områden där rådet har ett samordningsansvar samt för vetenskapliga ämnen (eller liknande). Åtskillnad skall göras av stöd till projekt respektive stöd till program. Återrapporteringen skall där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren.

4. FAS skall redovisa:

- totalt utbetalat forskningsstöd under året fördelat på beslut tagna tidigare verksamhetsår och beslut innevarande år.

Dessa uppgifter skall redovisas totalt för FAS, per huvudområden och delområden, för områden där rådet har ett samordningsansvar samt för vetenskapliga ämnen (eller liknande). Återrapporteringen skall där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren.

5. FAS skall redovisa vilka insatser som genomförts i forskningsetiska frågor.

6. FAS skall redovisa sitt samarbete med Vinnova om FoU inom arbetslivsområdet avseende såväl informationsutbyte som annan samverkan.

7. FAS skall säkerställa att det finns underlag att i efterhand kunna analysera huruvida kön, anställning eller dylikt haft betydelse för bedömningen av forsknings- och forskartjänstansökningar.

8. FAS skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att främja forskning till stöd för en evidensbaserad utveckling av hälso- och sjukvården inom alternativ och komplementär medicin. Redovisning skall ske senast 10 april 2007.

9. FAS skall redovisa hur mycket av forskningsanslaget som används för att finansiera kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser.

10. FAS skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:
- 19 januari
- 8 mars
- 2 maj
- 21 augusti
- 2 november

3

Organisationsstyrning

Mål

FAS skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

I redovisningen av kompetensförsörjningen i enlighet med förordning 2000:605 skall rådets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

4

Uppdrag

1. FAS skall bevaka forskning om elöverkänslighet. Inom ramen för detta uppdrag skall rådet vartannat år, i samråd med de forskningsaktörer, myndigheter och andra som FAS finner lämpligt, dokumentera och informera om kunskapsläget. Fas skall inom ramen för detta uppdrag också rapportera vilka insatser som gjorts för att stödja forskning angående hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Redovisning ska ske 2007.

2. FAS skall redovisa köns- och åldersfördelning för medarbetare inom projekt och program. Uppgifterna gäller pågående projekt och skall samlas in genom en enkätundersökning under år 2006. Redovisning skall ske för olika bidragstyper, dels totalt och dels per huvudområde.

3. FAS skall ta fram och årligen revidera en strategi för det inre och yttre jämställdhetsarbetet. Rådet skall redovisa arbetet med jämställdhetsstrategin inklusive bakgrundsanalys till regeringen senast den 1 november 2006.

Inte slutredovisade uppdrag från tidigare år

4. FAS skall analysera svensk forskning inom området arbetsmiljö, främst forskning om kemiska, fysikaliska och biologiska hälsorisker samt forskning om fysiska belastningsskador inklusive samspelet med psykisk stress. I uppdraget ingår att kartlägga och utvärdera genomförd forskning. Utvärderingen skall avse såväl vetenskaplig kvalitet som forskningens samhällsrelevans. I uppdraget ingår också att belysa och kommentera det framtida behovet av nationell forskning inom området. Arbetsmiljöverket (AV) har i sitt föreskriftsarbete behov av forskning för framtagning av gränsvärden. FAS skall inom ramen för uppdraget särskilt uppmärksamma denna forskning. Avgränsning av uppdraget i denna del skall göras i samråd med AV. Uppdraget skall redovisas senast den 31 januari 2007.

5. FAS skall analysera svensk forskning inom området hälsoekonomi. I uppdraget ingår att kartlägga och utvärdera genomförd forskning. Utvärderingen skall avse såväl vetenskaplig kvalitet som forskningens samhällsrelevans. Uppdraget skall rapporteras senast den 28 februari 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

26:1

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap23 496
ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning (ram)23 496

Villkor för anslag 26:1

ap.1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning

 

26:2

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap295 396
ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning (ram)295 396

Villkor för anslag 26:2

ap.1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Anslaget skall förutom olika former av stöd till forskning finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet samt informationsinsatser.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
26:1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning
ap.17053 %0
26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
ap.18 8623 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
26:1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning
26:1 ap.226:1 ap.1100 %
26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
26:2 ap.226:2 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
26:1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning
ap.2ram
26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
ap.2ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
ap.1640 000315 000325 0002010
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2526 574
2006-02-2526 574
2006-03-2526 574
2006-04-2526 574
2006-05-2526 574
2006-06-2526 574
2006-07-2526 574
2006-08-2526 574
2006-09-2526 574
2006-10-2526 574
2006-11-2526 574
2006-12-2526 578
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:1 ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning
26:2 ap.1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Lotta Liljelund
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - EK/RED
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Utbildningsutskottet
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/AE
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Justitiedepartementet
Näringsdepartementet/ITFoU
Arbetsmarknadsutskottet
Kulturutskottet
Barnombudsmannen
Handikappombudsmannen
Institutet för psykosocial medicin
Läkemedelsverket
Läkemedelsförmånsnämnden
Försäkringskassan
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens folkhälsoinstitut
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Statens institutionsstyrelse
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Arbetslivsinstitutet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetsmiljöverket
Ungdomsstyrelsen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen