Finansdepartementet


Regeringsbeslut
15

2007-02-08
Fi2007/1007
Riksgäldskontoret
Norrlandsgatan 15
103 74 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Riksgäldskontoret
Riksdagen har beslutat om Riksgäldskontorets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 126, prop. 2005/06:1, utg.omr. 26, bet. 2005/06:FiU4, rskr. 131).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Riksgäldskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynStatens internbankStatens internbank
StatsskuldsförvaltningStatsskuldsförvaltning
Garantier och krediterGarantier och krediter

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas, samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt.

Återrapportering

RGK skall lämna en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppnå målen för verksamhetsområdena och politikområdet samt hur verksamheten påverkat tillståndet och utvecklingen inom de områden som målen omfattar.

1.1.1

Verksamhetsområde Statens internbank

Mål

Statens internbank skall bidra till en effektiv finansförvaltning i staten genom en effektiv likviditetsstyrning.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Statens internbank

Mål

1. Lån och placeringar till statliga myndigheter och vissa bolag skall ha marknadsmässiga villkor som baseras på Riksgäldskontorets upplåningskostnader på kapitalmarknaden.

2. Det statliga betalningssystemet skall tillgodose statsmakternas uttalade krav på kostnadseffektivitet, säkerhet, information och valfrihet. Staten skall ha en konkurrensneutral relation till bankerna.

3. Likviditetsstyrningen i staten skall utformas så att statens räntekostnader långsiktigt minimeras.

4. Servicen till myndigheterna skall vara god.

Återrapportering

1. Ändringar i tillämpningen av principerna för ränte- och avgiftssättning skall redovisas.

2. Redovisning av uppnådda förbättringar skall ske i kvalitativa och, om möjligt, kvantitativa termer.

3. Kundernas uppfattning om verksamhetens kvalitet och service skall redovisas.

4. Större steg i utvecklingsarbetet och viktigare förslag till strukturella åtgärder skall redovisas och åtgärdernas effekter analyseras.

1.1.2

Verksamhetsområde Statsskuldsförvaltning

Mål

Målet för delområdet anges i lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning. Målet är att statens skuld skall förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Därtill skall förvaltningen ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Statsskuldsförvaltning

Mål

1. Upplåningen i instrument riktade direkt till privatmarknaden skall uppnå största möjliga kostnadsbesparing i förhållande till RGK:s alternativa upplåningsformer på kapitalmarknaden. Målet avser den samlade upplåningen från privatmarknaden.

2. Prognoserna över statens lånebehov skall ske i samarbete med Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket.

Återrapportering

1. RGK:s statsskuldsförvaltning skall redovisas i årsredovisningen. Underlag till utvärdering av statsskuldens förvaltning enligt vad som fastställts i regeringens riktlinjebeslut för 2005 skall lämnas i särskild rapport senast den 15 februari 2006.

2. Kostnadsbesparingen i upplåningen från privatmarknaden jämfört med alternativa upplåningsformer under 2005 och perioden 2001-2005 skall analyseras och redovisas såväl för de enskilda upplåningsformerna som för upplåningen totalt. RGK:s position på marknaden för sparprodukter skall belysas.

1.1.3

Verksamhetsområde Garantier och krediter

Mål

RGK skall bedriva garanti- och kreditverksamheten på ett för staten effektivt och riskbegränsande sätt. Garantier skall hanteras inom ramen för garantimodellen.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Garantier och krediter

Mål

1. RGK skall bidra till att statens risk begränsas och att statens rätt tryggas. Det skall ske genom att värdera ekonomiska risker, sätta avgifter och bestämma villkor och driva in fordringar.

2. Statens ekonomiska resurser skall utnyttjas effektivt och kostnaderna för verksamheten skall motsvaras av dess intäkter över en längre tidsperiod. Det skall ske genom att avgiftssättningen sker till försäkringsmässiga principer.

3. RGK skall verka för att garanti- och kreditverksamheten i andra myndigheter under regeringen bedrivs på ett effektivt sätt. RGK skall fortsätta att utveckla hanteringen av statliga garantier och krediter i samverkan med övriga berörda myndigheter.

Återrapportering

1. RGK skall övervaka riskerna i de garantier som inte bevakas av andra garantimyndigheter och rapportera väsentliga förändringar i dessa risker till Finansdepartementet. Övervakningen av de garantier till internationella finansiella institutioner som undantagits från garantimodellen sker genom ansvarigt departements försorg.

2. Verksamhetens ekonomiska resultat skall redovisas och faktorer som påverkar utfallet skall analyseras i årsredovisning och delårsrapport.

3. Utestående lån med kreditrisk och uttagna kreditriskavgifter skall rapporteras i årsredovisning och delårsrapport.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

RGK skall i riskhanteringen, utöver vad som anges i regeringens riktlinjer, sträva efter att uppnå bästa marknadspraxis ("best practice"). RGK skall se till att hanteringen av finansiella och operativa risker uppfyller de för verksamheten relevanta krav som ställs i lagstiftning gällande finansiella företag och i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Återrapportering

Graden av måluppfyllelse skall redovisas. I den mån verksamheten inte uppfyller uppsatt mål skall orsakerna analyseras och planerade åtgärder för måluppfyllelse beskrivas.

Mål

RGK:s verksamhet inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet skall bedrivas så att riskerna för störningar minimeras och att samhällets grundläggande behov av ekonomisk säkerhet kan tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

RGK skall inom ramen för Krisberedskapsförordningen aktivt samverka för att öka robustheten i samhällsviktiga system och infrastrukturer, stärka krisledningsförmågan samt höja kunskapsnivån genom omvärldsbevakning och analys.

 

Återrapportering

RGK skall dels redovisa en bedömning av myndighetens förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred, dels redovisa en analys av gjorda insatsers bidrag till måluppfyllnad och effekt på krisberedskapen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. RGK skall även redovisa förhållanden inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

4

Uppdrag

Uppdrag

1. RGK skall halvårsvis redovisa kontorets utlåning och aktuella ramar till myndigheter, affärsverk och statliga bolag m.fl. Redovisningen skall indelas efter vilken paragraf (20 och 21 §§ alternativt 23 §) i lagen (1996:1059) om statsbudgeten som riksdagen och regeringen har bemyndigat finansieringen. Redovisningarna lämnas senast den 15 februari och den 15 augusti 2006.

2. RGK skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV;

19 januari,

8 mars,

2 maj,

21 augusti,

2 november.

3. RGK skall på begäran av Finansdepartementet redovisa utfall och utgiftsprognoser för posterna Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, statsskuldsdispositioner och räntor på statsskulden. RGK skall vidare tillhandahålla underlag för känslighetsberäkningar av räntor på statsskulden med avseende på saldo-, ränte- och valutakursförändringar. Prognos avseende posten Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret samt uppdaterade känslighetsberäkningar skall lämnas senast en vecka efter det att RGK lämnar sina anslagsprognoser. Övriga prognoser lämnas inför vårpropositionen och budgetpropositionen eller efter särskild förfrågan från Regeringskansliet. Samtliga prognoser skall innehålla kommentar där större avvikelser mellan tidigare prognoser och år analyseras.

4. RGK skall till Finansdepartementet lämna underlag till årsredovisningen för staten avseende statliga garantier (inklusive garantier till internationella finansiella institutioner) och krediter. Redovisningen skall omfatta såväl grundläggande uppgifter om olika garantiåtaganden som en översiktlig beskrivning av koncentrationsrisken i statens portfölj. Underlaget skall lämnas senast den 15 mars 2006.

RGK:s uppdrag att samordna ett arbete med CSN, NUTEK, Sida, Energimyndigheten och ESV för att få till stånd en gemensam redovisning av kostnader och risker inom det statliga kreditområdet skall redovisas senast den 15 mars 2006.

5. AB Svenska Spel skall, enligt regeringsbeslut om tillstånd att anordna lotterier, i den mån det lämpligen kan ske placera vinstmedel på räntelöst konto i RGK. När bolagsstämman beslutat om dispositionen av årets resultat skall utdelningen i första hand utbetalas från AB Svenska Spels räntekonto. Utbetalningen görs till inkomsttitel 9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel av RGK efter rekvisition av AB Svenska Spel. Utbetalningen får inte överstiga behållningen på kontot.

6. RGK har, under åberopande av att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art, inte tagit fram sådana handlingsplaner som anges i förordningen (2001:526)om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. RGK skall lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 3 april 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:3

Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret267 805
ap.1Förvaltningskostnader (ram)267 805
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.2RGK:Förvaltning - RKs disposition (ram)0

2:5

Avsättning för garantiverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret1 400
ap.1Avsättning för garantier till Venantius (ram)0
ap.2Avsättning för garantier till A/O Dom Shvetsii (ram)1 400

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

92:1

Räntor på statsskulden (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret43 000 000
ap.1Räntor på statsskulden (ram)43 000 000

Villkor för anslag 92:1

ap.1 Räntor på statsskulden

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslaget.

92:3

Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret160 000
ap.1Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning (ram)160 000

Villkor för anslag 92:3

ap.1 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslaget.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
2:3 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader
ap.18 0343 %0
ap.20Allt0
2:5 Avsättning för garantiverksamhet
ap.103 %0
ap.2423 %0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
92:1 Räntor på statsskulden
ap.11 290 000Inget0
92:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning
ap.14 800Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:3 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader
2:3 ap.32:3 ap.180 %
2:3 ap.32:3 ap.220 %
2:5 Avsättning för garantiverksamhet
2:6 ap.32:5 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
92:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning
92:3 ap.292:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
2:3 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader
ap.3ram
2:5 Avsättning för garantiverksamhet
ap.3ram
2:5 (2005) Insatser i internationella finansiella institutioner
ap.2 (2005)ram

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagstyp
92:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning
ap.2ram

5.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Riksgäldskontoret får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
92:1 Räntor på statsskulden
ap.16 374 071
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

För garantiverksamheten gäller följande krediter.

1. En kredit på 10 000 000 tkr för garantier till Venantius AB.

2. En obegränsad kredit för den ordinarie garantireserven.

3. En obegränsad kredit för internationella finansiella institutioner.

6.2

Utbetalningsplan

Till Riksgäldskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2522 317
2006-02-2522 317
2006-03-2522 317
2006-04-2522 317
2006-05-2522 317
2006-06-2522 317
2006-07-2522 317
2006-08-2522 317
2006-09-2522 317
2006-10-2522 317
2006-11-2522 317
2006-12-2522 318
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksgäldskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Förvaltningskostnader

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Garantier
Offentligrättslig verksamhet-2 445 273320 000255 00035 000220 000-1 905 273
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentligrättslig verksamhet

1. RGK:s garantiverksamhet skall finansiera med avgifter och de anslagsmedel som anvisas som ersättning för avgifter. Garantiavgifter, anslagsmedel och återvinningar skall reserveras på där för avsedda räntebärande konton och disponeras för att täcka förvaltningskostnader och infrianden i RGK:s garantiverksamhet.

2. RGK:s arbete med lån med kreditrisk skall finansieras av avgifter som täcker de administrativa kostnaderna. För externa lån där kreditriskavgift inte tas ut skall den administrativa kostnaden betalas av den som betalar statens upplåningskostnad. För externa lån där kreditriskavgift tas ut skall avgiften (exklusive administrativa kostnader) föras till inkomsttitel 2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Offentligrättslig verksamhet2557-6607 0667 000660
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentligrättslig verksamhet

1. RGK:s avgifter i statens internbank (omfattande verksamheterna in- och utlåning samt statens betalningssystem) skall föras till inkomsttitel 2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Garantiverksamheten omfattas inte av 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i avgiftsbelagda verksamhetens omsättning.

2. Garantiverksamheten och statens internbank omfattas inte av 7 § avgiftsförordningen (1992:191) om samrådsskyldighet om avgifter.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Peter Danielsson
Kopia till

Riksdagens finansutskott
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Regeringskansliets internrevision, SB
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SMS
Försvarsdepartementet, Enheten för det civila försvaret
Krisberedskapsmyndigheten