Utrikesdepartementet


Protokoll
II:2
vid regeringssammanträde
2007-12-13
UD2007/46204/FIM

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 39:6 (2003)
Riksdagen har beslutat om anslaget 39:6 (2003) för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1, rskr. 2006/07:63).

Riksdagen beslutade med anledning av statsbudgeten för 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:75, prop. 2002/03:100, utg.omr. 24, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235) om användningen av anslaget 39:6 (2003). Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Budgetår 2003

39:6

Näringslivsutveckling i Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete0
ap.6Till Sidas disposition (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.4Till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet0
ap.3Administrativ verksamhet (ram)0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
39:6 (2003) Näringslivsutveckling i Östersjöregionen
ap.3 (2003)0Inget0
ap.4 (2003)0Inget0
ap.6 (2003)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Utdrag till

UD/RS
Fi/BA
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete