Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:56

2006-12-21
U2006/9555/BIA/
(slutlig)
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 26:7 (2006) Främjande och analys av forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU m.m.
Riksdagen har beslutat om anslaget 26:7 (2006) Främjande och analys av forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU m.m. för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2006

26:7

Främjande och analys av forsknings- och utvecklingssamarbetet inom EU m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem0
ap.3Forskn. EU - del till Vinnova (ram)0

Villkor för anslag 26:7

ap.3 Forskn. EU - del till Vinnova

Medlen får användas för att finansiera verksamheten vid Verket för innovationssystem (Vinnova) inom verksamhetsgrenen Europaprogrammen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
26:7 (2006) Främjande och analys av forsknings- och utvecklingssamarbetet inom EU m.m.
ap.3 (2006)0Allt0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Verket för innovationssystem