Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2006-12-21
Länsstyrelsen i Blekinge län
371 86 Karlskrona
371 86 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Länsstyrelsen i Blekinge län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Blekinge läns verksamhet för budgetåret 2007 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Länsstyrelsen i Blekinge län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 900
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr