Finansdepartementet


Regeringsbeslut
7

2006-12-21
Fi2005/6388

Kammarkollegiet
Skatteverket
Tullverket
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 93:1
Riksdagen har beslutat om anslaget 93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 27, bet. 2005/06:FiU5, rskr. 2005/06:132).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

93:1

Avgiften till Europeiska gemenskapen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet20 816 000
ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (ram)20 377 000
ap.9Storbritanniens budgetreduktion (ram)439 000
Disponeras av Statens jordbruksverk100 000
ap.2Sockeravgifter (ram)100 000
Disponeras av Tullverket3 457 000
ap.3Tullavgift (ram)3 288 000
ap.4Särskilda jordbrukstullar (ram)169 000
Disponeras av Skatteverket3 693 000
ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (ram)3 693 000

Villkor för anslag 93:1

ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift baserad på bruttonationalinkomsten.

ap.2 Sockeravgifter

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende sockeravgifter.

ap.3 Tullavgift

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende tullar.

ap.4 Särskilda jordbrukstullar

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende särskilda jordbrukstullar.

ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende mervärdesskattebaserad
avgift.

ap.9 Storbritanniens budgetreduktion

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift för Storbritanniens budgetreduktion.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen
ap.11 787 7003 %0
ap.210 0003 %0
ap.3477 3003 %0
ap.413 5003 %0
ap.7474 2003 %0
ap.943 9003 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen
93:1 ap.893:1 ap.9100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Anslag/apAnslagstyp
93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen
ap.8ram
På regeringens vägnar
Anders Borg
Peter Sandwall
Likalydande till

Kammarkollegiet
Skatteverket
Tullverket
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, Fi-F
Finansdepartementet, Fi S3