Finansdepartementet


Regeringsbeslut
46

2006-12-21
Fi2006/7381

Kammarkollegiet
Skatteverket
m.fl. Se Likalydande till nedan
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 93:1
Riksdagen har beslutat om anslaget 93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 27, bet. 2006/07:FiU5, rskr. 2006/07:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

93:1

Avgiften till Europeiska gemenskapen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet20 540 000
ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (ram)20 149 000
ap.9Storbritanniens budgetreduktion (ram)391 000
Disponeras av Statens jordbruksverk536 000
ap.2Sockeravgifter (ram)153 000
ap.5Avgift till tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor (ram)383 000
Disponeras av Tullverket3 885 000
ap.3Tullavgift (ram)3 745 000
ap.4Särskilda jordbrukstullar (ram)140 000
Disponeras av Skatteverket3 947 000
ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (ram)3 947 000

Villkor för anslag 93:1

ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift baserad på bruttonationalinkomsten.

ap.2 Sockeravgifter

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende sockeravgifter. Uppburna sockeravgifter från näringen skall redovisas mot inkomsttitel 9473 - Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter.

ap.3 Tullavgift

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende tullar.

ap.4 Särskilda jordbrukstullar

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende särskilda jordbrukstullar.

ap.5 Avgift till tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EU:s tillfälliga omstruktureringsfond för sockersektorn. Uppburen omstruktureringsavgift för socker från näringen skall redovisas mot inkomsttitel 9474 - Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn.

ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende mervärdesskattebaserad
avgift.

ap.9 Storbritanniens budgetreduktion

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter för Sveriges avgift till EG-budgeten avseende avgift för Storbritanniens budgetreduktion.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen
ap.12 014 9003 %0
ap.215 3003 %0
ap.3374 5003 %0
ap.414 0003 %0
ap.538 3003 %0
ap.7394 7003 %0
ap.939 1003 %0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anders Borg
Peter Sandwall
Likalydande till

Kammarkollegiet
Skatteverket
Statens jordbruksverk
Tullverket
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Jordbruksdepartementet, Jo LB
Finansdepartementet, Fi F
Finansdepartementet, Fi S3