Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
3

2006-12-21
Jo2006/2089 (delvis)
Jo2006/3220
Statens jordbruksverk
Vallgatan 8
551 82 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statens jordbruksverk
Riksdagen har beslutat om Statens jordbruksverks verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Statens jordbruksverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Jordbruksverkets verksamhet återfinns inom följande politikområden med tillhörande verksamhetsområden och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DjurpolitikDjur- och folkhälsaDjurhälsa
Förebyggande och bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
Rikstäckande djurhälsovård
LivsmedelspolitikJordbrukDen gemensamma jordbrukspolitiken (CAP:s första pelare)
Jordbruks- och livsmedelsstatistik
Fytosanitärt arbete
Utredningar och internationellt arbete
Utsädes- och växtsortfrågor
LandsbygdspolitikMiljö- och landsbygdsåtgärderIntegrerad landsbygdsutveckling
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruk och trädgårdsnäring
Nationella stödet till Norra Sverige m.m.
SamepolitikRennäringenFrämjande av rennäringen

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Djurpolitik

Mål

Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.

1.1.1

Verksamhetsområde Djur- och folkhälsa

Mål

En god djurhälsa. Livsmedlen är säkra och folkhälsan god.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Djurhälsa

Mål

Målet är inom ramen för Jordbruksverkets sektorsansvar för djurhälsa, djurmiljö och folkhälsa att

- djurhälsoproblem förebyggs,

- läkemedel till djur används säkert och begränsat,

- veterinärväsendet fungerar väl,

- animaliska biprodukter hanteras på ett godtagbart sätt,

- fodret är säkert och

- de husdjursgenetiska resurserna bevaras och nyttjas hållbart.

Återrapportering

Jordbruksverket skall avseende djurhälsa

- redovisa och analysera utvecklingen under den senaste femårsperioden av antal och andel registrerade sjukdomsanmärkningar på anslutna besättningar fördelat på sjukdomsanmärkningar och djurslag,

- analysera utvecklingen av andel anslutna besättningar till djurhälsovården fördelat på djurslag under den senaste femårsperioden. Bakgrundsmaterialet redovisas i en separat rapport i samband med årsredovisningen,

- redovisa och analysera utvecklingen under den senaste femårsperioden vad gäller husdjursgenetiska resurser, avseende befintliga raser och antalet djur per ras. Bakgrundsmaterialet redovisas i en separat rapport i samband med årsredovisningen och

- redovisa användningen av antibiotika per ton producerad laxfisk.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Förebyggande och bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

Mål

Målet är att spridningen av allvarliga djursjukdomar och zoonoser förebyggs samt att skadeverkningarna vid utbrott av smittsamma husdjurssjukdomar begränsas genom en god beredskap och ett effektivt bekämpande.

Återrapportering

Jordbruksverket skall avseende smittsamma djursjukdomar

- redovisa och analysera utvecklingen under den senaste femårsperioden av fall som berättigar till ersättning enligt epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658),

- analysera utvecklingen under den senaste femårsperioden av andelen anslutna respektive friförklarade besättningar inom ramen för frivilliga och obligatoriska kontrollprogram. Bakgrundsmaterialet redovisas i en separat rapport i samband med årsredovisningen,

- samlat redovisa och analysera kostnader för kontroller som verket vidtagit i syfte att genomföra EU:s lagstiftning om övervakning och kontroller av TSE i Sverige samt kostnader för övriga sjukdomskontroller och

- redovisa och analysera arbetet för att uppnå god beredskap samt nedlagda kostnader.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Rikstäckande djurhälsovård

Mål

Målet med distriktsveterinärorganisationen är att

- tillhandahålla en kostnadseffektiv rikstäckande akut djursjukvård och förebyggande djurhälsovård,

- leva upp till skyldigheten att oavsett tidpunkt på dygnet utöva djursjukvård för alla djur om det finns djurskyddsskäl eller där annan veterinärvård inte kan anvisas,

- som främsta prioritet när det gäller djurhälsovård ansvara för lantbrukets djur och hästar företrädesvis inom jord- och skogsbruket,

- utföra s.k. officiella uppdrag inom ramen för Sveriges EU-medlemskap samt handel med tredje land och att

- den förebyggande djurhälsovården och epizootiberedskapen är god samt att deltagandet i kontroll- och bekämpningsprogram i samarbete med näringen är effektivt.

Återrapportering

Jordbruksverket skall för distriktsveterinärorganisationens verksamhet redovisa och analysera

- antalet diagnoser gällande förebyggande djurhälsovård uppdelat på lantbrukets djur, hästar och sällskapsdjur. En jämförelse skall göras med de närmast föregående två åren,

- antal behandlingar beträffande lantbrukets djur, hästar och sällskapsdjur samt genomsnittspris per behandling. En jämförelse skall göras med de närmast föregående två åren.

Jordbruksverket skall länsvis redovisa antal distriktsveterinärer, varav män/kvinnor samt antal veterinärstationer med distriktsveterinär, och antal stationer där statliga uppgifter fullgörs av privata veterinärer.

Jordbruksverket skall redogöra för åtgärder som syftar till att uppnå jämställdhet på chefsposterna inom distriktsveterinärorganisationen.

Jordbruksverket skall redogöra för hur stor del av anslaget 42:2 som disponeras för ersättning för djursjukvård till avlägset boende djurägare och hur dessa medel använts avseende länsvis geografisk spridning.

 1.2

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.

1.2.1

Verksamhetsområde Jordbruk

Mål

En säker och konkurrenskraftig jordbruksproduktion som styrs av konsumenternas efterfrågan och bidrar till global utveckling.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP:s första pelare)

Mål

Ett kostnadseffektivt, förenklat, enhetligt och korrekt genomförande av EU-stöden.

Återrapportering

- Jordbruksverket skall redovisa utfallet av EU-medel för gårdsstödet.

- Jordbruksverket skall inom sitt verksamhetsområde redovisa en jämförelse av EU:s finansiella korrigeringar gentemot Sverige och övriga medlemsländer.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Jordbruks- och livsmedelsstatistik

Mål

En relevant och lättillgänglig jordbruks- och livsmedelsstatistik av god kvalitet.

Återrapportering

Jordbruksverket skall göra en översiktlig sammanställning över vilken statistik som har producerats och kostnaderna för de olika statistikprodukterna.

1.2.1.3

Verksamhetsgren Fytosanitärt arbete

Mål

Ett gott fytosanitärt sundhetsläge.

Återrapportering

Jordbruksverket skall redogöra för de utgångspunkter och principiella bedömningar som skall ligga till grund för den fleråriga nationella kontrollplanen som skall upprättas på växtskyddsområdet. Jordbruksverket skall redogöra för genomförandet av EU-reglerna för kontrollen av virke. Jordbruksverket skall översiktligt redogöra för den internationella verksamheten samt lämna en analys och redovisning av sundhetsläget.

1.2.1.4

Verksamhetsgren Utredningar och internationellt arbete

Mål

Ett produktivt och resultatinriktat analysarbete avseende den strukturella och ekonomiska utvecklingen inom livsmedelssektorn.

Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa sitt arbete med analyser och utredningar samt kostnaderna för detta arbete. Jordbruksverket skall redogöra för sitt arbete inom EU:s kommittéer och arbetsgrupper, Agenda 21 för Östersjön, FAO, havskonventionerna, relevanta miljökonventioner, Nordiska Ministerrådet, Cartagenaprotokollet, utvidgningen, EU:s handelsavtal, OECD, WTO samt andra internationella fora. Jordbruksverket skall redovisa arbetet med miljöindikatorer.

1.2.1.5

Verksamhetsgren Utsädes- och växtsortfrågor

Mål

Ett fullgott utsäde används i hela landet.

Växtodlingen i hela landet har tillgång till sådana växtsorter som ger möjlighet för en växtodling som är anpassad till odlingsförutsättningarna i landet och till behovet av en uthållig växtodling.

Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa förändringen i användningen av certifierat utsäde samt vilka åtgärder som vidtagits för att öka användningen av certifierat utsäde. Jordbruksverket skall redovisa antalet inkomna ansökningar och registrerade sorter vad avser växtförädlarrätt och sortlista.

1.3

Politikområde Landsbygdspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.

1.3.1

Verksamhetsområde Miljö- och landsbygdsåtgärder

Mål

De nationella miljökvalitetsmålen som berör jordbruket skall uppfyllas.

En väl fungerande och ekonomiskt livskraftig landsbygd.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Integrerad landsbygdsutveckling

Mål

Målen som slagits fast för miljö- och landsbygdsprogrammet, Mål 1-programmen och Leader+ skall uppfyllas i enlighet med beslutade program. Ett fullt utnyttjande av den tilldelade budgeten från EU skall säkerställas.

Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa en analys av resultat och effekter i förhållande till de i programmen fastställda målen. Jordbruksverket skall redovisa utnyttjandet av EU-medel.

Jordbruksverket skall redovisa en analys av resultat och effekter av den satsning på främjande av hästnäringen som genomförs under anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.

1.3.1.2

Verksamhetsgren Miljöförbättrande åtgärder i jordbruk och trädgårdsnäring

Mål

Relevanta delmål inom ramen för miljökvalitetsmålen, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning och Giftfri miljö, skall uppfyllas. Detta skall ske genom utveckling av ekologisk produktion, minskade växtnäringsförluster, minskade risker vid användning av bekämpningsmedel, bevarande och förstärkning av den biologiska mångfalden samt växtgenetiska resurser. Fastställda mål för den ekologiska produktionen skall uppfyllas. Svenska mål och prioriteringar skall få genomslag i EU:s arbete med utformning och utveckling av regelverk på respektive område.

Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa en analys av resultat och effekter i förhållande till fastställda mål.

1.3.1.3

Verksamhetsgren Nationella stödet till Norra Sverige m.m.

Mål

Målen som slagits fast i artikel 142.3 tredje stycket i Sveriges anslutningsfördrag skall uppfyllas.

Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa resultat i förhållande till fastställda mål.

1.4

Politikområde Samepolitik

Mål

Verka för en levande samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.

1.4.1

Verksamhetsområde Rennäringen

Mål

En ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.

1.4.1.1

Verksamhetsgren Främjande av rennäringen

Mål

Rennäringen bedrivs så att den ger ett rimligt antal samer en tryggad försörjning. Renskötseln bedrivs på ett ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt långsiktigt hållbart sätt.

Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa:

- antalet under säsongen slaktade renar som erhållit prisstöd,

- genomsnittligt avräkningspris,

- antal renar per renskötselföretag.

 

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Jordbruksverket skall

- för varje politikområde redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom respektive politikområde,

- göra en analys och bedömning av verksamhetens resultat och effekter i förhållande till fastställda mål och i förhållande tillutvecklingen inom respektive politikområde,

- i enlighet med strukturen för indelningen i verksamhetsgrenar redovisa årsarbetskrafter, kostnader och andra intäkter än anslag samt översiktligt redogöra för utförda prestationer.

Jämställdhetsaspekter skall beaktas och analyseras i redovisningen. När redovisningen rör individer skall den, så långt det är möjligt, vara könsuppdelad.

Jämställdhet

Jordbruksverket skall i beslut som rör individer pröva besluten ur ett jämställdhetsperspektiv och aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor respektive män av de beslut som fattas.

Återrapportering

Jordbruksverket skall inom ramen för sin verksamhet redovisa de områden där olika förhållanden gäller för män och kvinnor. Jordbruksverket skall för dessa områden redovisa genomförda insatser för att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål.

Svåra påfrestningar

Målet för Jordbruksverkets verksamhet inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen är att riskerna för och konsekvenserna av spridning av farliga ämnen och allvarlig smitta begränsas och att samhällets grundläggande behov av förebyggande verksamhet och hantering av inträffade händelser vid svåra påfrestningar på samhället i fred uppfylls, i enlighet med verksamhetsområdet Svåra påfrestningar.

Återrapportering

Inom ramen för Jordbruksverkets uppgifter inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen skall verket redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Jordbruksverket skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Internationella insatser (PFF)

Jordbruksverket skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF) och verka för ett ökat erfarenhets- och informationsutbyte om risker, konsekvenser och motåtgärder. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram (IPP) med NATO för åren 2006-2007. Jordbruksverket skall också delta i kontaktgruppen för civila NATO/EAPR-frågor.

Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa genomförd verksamhet samt en analys av inriktning och utveckling av samarbetet och dess kostnader. Dessutom skall Jordbruksverket lämna underlag till KBM:s kvartalsrapport vad avser PFF-verksamhet.

Retursystem för plastflaskor och metallburkar

 

Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa sitt arbete att genomföra förordning (SFS 2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar. Verket skall särskilt redovisa vilka retursystem som har godkänts samt hur allmänheten har informerats om de nya reglerna.

Ekonomisk brottslighet

Regeringen har beslutat om myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten 2000. Dessa gäller i tillämpliga delar för bl.a. Jordbruksverket.

Återrapportering

Jordbruksverket skall redovisa verkets myndighetsspecifika åtgärder under 2006 i fråga om ekobrottsbekämpning. En kopia av redovisningen skall sändas till Ekobrottsmyndigheten.

3

Organisationsstyrning

24-timmars myndigheten

En utvecklad 24-timmars myndighet.

Återrapportering: Jordbruksverket skall redovisa hur myndigheten arbetar med att utveckla 24-timmarsmyndigheten samt hur myndigheten arbetar långsiktigt för att utveckla en god och kvalificerad service via Internet.

4

Uppdrag

Administrationskostnader

Jordbruksverket skall beräkna totalkostnad, styckkostnad och volym för handläggningen av olika EU-stöd 2006 och 2007. En jämförelse med tidigare år skall göras. Jordbruksverket skall även redovisa vilka åtgärder som verket tillsammans med länsstyrelserna har gjort för att minska kostnaderna för administrationen av EU-stöd. Jordbruksverket skall redovisa vilka åtgärder som verket tillsammans med länsstyrelserna vidtagit för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning. Jordbruksverket skall översiktligt redovisa vilka kvalitetsförbättringar respektive effektivitetsvinster som gjorts under året. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2007 respektive den 15 mars 2008.

Utsädeslagstiftning

Jordbruksverket skall genomföra en allmän översyn av den lagstiftning som reglerar utsäde och förökningsmaterial bl.a. ur ett konkurrens-, effektivitets- och förenklingsperspektiv. I översynen skall också nyttan av att behålla svenska regler som ställer högre krav än de krav som ställs enligt Sveriges internationella förpliktelser analyseras. I det sammanhanget skall även eventuella möjligheter till nationell anpassning av EG-reglernas krav i andra avseenden studeras. Uppdragets del gällande utsäde skall redovisas senast den 15 december 2006. Uppdragets del gällande förökningsmaterial skall redovisas senast den 30 juni 2007.

Jämställdhet

Jordbruksverket skall i samråd med länsstyrelserna, Glesbygdsverket och andra relevanta myndigheter och organisationer utveckla samarbetsformer och indikatorer för arbetet med jämställdhetsfrågor inom ramen för livsmedels- och landsbygdspolitiken. Uppdraget skall redovisas senast den 1 september 2006.

Överflyttning av arbetsuppgifter till Sametinget

Jordbruksverket skall i samverkan med Sametinget samt länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län planera hur den föreslagna överflyttningen av arbetsuppgifter och resurser relaterade till rennäringsadministrationen bör genomföras per den 1 januari 2007, under förbehåll av riksdagens godkännande. Uppdragets mål är att maximera kunskapsöverföringen samt att minimera kostnaderna relaterade till flytten. En konsekvensanalys av ekonomiska och personella förändringar bör göras inom ramen för uppdraget. Uppdraget skall redovisas gemensamt av de samverkande myndigheterna till Jordbruksdepartementet senast den 30 september 2006.

Övervakning och tillsyn av GMO

Jordbruksverket skall inom sitt ansvarsområde senast den 1 december varje år t.o.m. 2009 rapportera och analysera resultaten av övervakning och tillsyn av genetiskt modifierade organismer och genmodifierade produkter i samråd med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter.

Årsrapport för Miljö- och landsbygsprogrammet

Jordbruksverket skall senast den 10 juni varje år t.o.m. 2007 i enlighet med artikel 61 i förordning (EG) nr 817/2004 redogöra för utvecklingen inom Miljö- och landsbygdsprogrammet samt presentera ekonomiskt utfall, resultat och effekter under det föregående året inom varje ersättningsform inklusive de åtgärder som beslutats av Skogsstyrelsen. Åtgärderna inom Mål 1-programmen, i enlighet med förordning 1257/1999 förutom åtgärder i enlighet med artikel 33, skall redogöras för. Jämställdhetsaspekter skall beaktas i redovisningen. Jordbruksverket skall lämna riktlinjer till länsstyrelserna för rapportering av ovanstående åtgärder. Riktlinjerna och länsstyrelsernas rapportering skall bifogas redovisningen. Samspelet mellan Miljö- och landsbygdsprogrammet och andra landsbygdsåtgärder, exempelvis Mål 1-programmen, Mål 2-programmen och gemenskapsinitiativet Leader+, skall särskilt beskrivas.

Landsbygdsprogram 2007-2013

Jordbruksverket skall bistå regeringen i arbetet med att förbereda och utarbeta ett nytt landsbygdsprogram för perioden 2007-2013. Jordbruksverket skall också efter samråd med andra berörda myndigheter förbereda genomförandet av ett nytt program fr.o.m. den 1 januari 2007.

Effekter av det nationella stödet i norra Sverige

Jordbruksverket skall senast den 30 april 2006 lämna en rapport om effekterna av det nationella stöd som under åren 2001-2005 beviljades till jordbruket i norra Sverige enligt förordning (1996:93). Utvecklingen av den produktion och de produktionsmetoder som gynnas av stöden och den ekonomiska utvecklingen i stödområdena i fråga samt effekterna på miljön och landsbygden skall redovisas. Även förändringar över tiden och strukturutvecklingen för respektive stödområde och produktionsgren skall redovisas. Jordbruksverket skall också redovisa vilka socioekonomiska effekter som stödet har haft under denna period mot bakgrund av att syftet med stödet är att behålla traditionell primärproduktion och bearbetning som är särskilt lämpad för klimatförhållandena i regionen.

Utfall av nationellt stöd

Jordbruksverket skall senast den 31 maj 2006, i enlighet med artiklarna 5 och 6 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde inklusive merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige.

Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket skall i samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket t.o.m. 2009 följa upp och utvärdera miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken. Uppdraget skall genomföras i linje med det förslag som presenterats av myndigheterna (Jordbruksverkets rapport 2003:20). Resultatet av arbetet skall löpande rapporteras till regeringen. Där så bedöms angeläget bör resultaten publiceras på engelska. Jordbruksverket har samordningsansvaret för rapporteringen.

Arbete med miljökvalitetsmålen

Jordbruksverket skall

  • inom ramen för sitt miljömålsansvar vid behov utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap med tillhörande delmål. Åtgärdsanalysen skall innehålla en beskrivning av de samhällsekonomiska konsekvenserna och förslag på lämpliga styrmedel,

  • inom ramen för sitt särskilda sektorsansvar till Miljömålsrådet rapportera om sitt arbete senast den 28 februari 2007,

  • tillsammans med berörda myndigheter vidareutveckla strategin för hushållning av mark och vatten,

  • efter samråd med Naturvårdsverket och berörda myndigheter, utveckla och precisera begreppet hållbart nyttjande i enlighet med propositionen Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag (prop. 2004/05:150) och regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (skr. 2001/02:173). Detta uppdrag skall redovisas senast den 31 december 2007,

  • tillsammans med berörda myndigheter ta fram ett nationellt handlingsprogram för bevarande av genetisk variation hos vilda växter och djur. Naturvårdsverket ansvarar för samordning av uppdraget. Programmet skall vara framtaget senast den 31 december 2007,

  • i samråd med Naturvårdsverket , Skogsstyrelsen, Fiskeriverket, Sjöfartsverket och Tullverket ta fram en nationell strategi och aktionsplan som skall syfta till att etablera ett system för hantering av införsel, förflyttning och utsättning av främmande arter och genotyper. Naturvårdsverket skall samordna arbetet. Strategin skall redovisas av Naturvårdsverket senast den 1 juli 2008.Jordbruksverket skall redovisa sin aktionsplan senast den 1 juli 2008,

  • stödja de länsstyrelser som genomför ett pilotarbete med regionala landskapsstrategier.

Rapportering enligt uppdrag om strategin för hushållning av mark och vatten, förslag till kostnadseffektiva åtgärder, sektorsansvar samt övrig rapportering enligt Jordbruksverkets ansvar för miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, skall ske i enlighet med riktlinjer från Miljömålsrådet.

Användning av tilldelade resurser för att uppnå miljökvalitetsmålen

Jordbruksverket skall för respektive 2004, 2005 och 2006 redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionerna (prop. 2000/01:130 och 2004/05:150) som tillförts anslaget 43:1 Statens jordbruksverk från utgiftsområde 20 under perioden 2001-2006. Redovisningen lämnas i separat rapport till regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 23 mars 2007.

Uppföljning och utvärdering av jordbruksåtgärder i Mål 1-området

Jordbruksverket skall i samråd med berörda länsstyrelser ansvara för att de av EU-kommissionen föreskrivna indikatorerna för uppföljning och utvärdering av jordbruksåtgärder i Mål 1-programmen kan redovisas.

Arbetet med regionala tillväxtprogram

Jordbruksverket skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Jordbruksverket skall bistå NUTEK med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Jordbruksverket skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa uppgifter avseende åtgärder inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen där Jordbruksverket är beslutande myndighet. Vidare bör Jordbruksverket medverka till att befintliga miljö- och landsbygdsåtgärder ingår i de regionala tillväxtprogrammen.

Kontroll av foder

Jordbruksverket skall redovisa jämförande statistik över läkemedelsanvändningen i foder. Jordbruksverket skall vidare redovisa och analysera genomförda foderkontroller och övrigt som vidtagits på foderområdet. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2007 och innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Animaliska biprodukter

Jordbruksverket skall redovisa hur insamling och transport av animaliska biprodukter har skötts under 2006 och vilka åtgärder som har vidtagits vid konstaterade brister. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2007 och innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Kontroll av husdjur

Jordbruksverket skall redovisa hur kontrollen av husdjur, enligt förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. inklusive hälsokontrollprogram, seminverksamhet och avelskontroll, har genomförts, eventuella skillnader i jämförelse med tidigare år, skillnader i jämförelse över landet samt eventuella problem. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2007 och innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

EHEC

Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Livsmedelsverket skall i samverkan sammanställa befintlig kunskap, kartlägga förekomst av och risker med toxinbildande E. coli (EHEC). I uppdraget ligger att genom provtagningar, epidemiologiska studier, riskvärderingar eller annan metodik undersöka bakteriens smittvägar, förekomst hos livsmedelsproducerande djur och livsmedel samt dess risker för folkhälsan. Myndigheterna skall också vid behov lämna förslag till riskhanteringsåtgärder för att minimera risken för att människor smittas av EHEC. Myndigheterna skall vid fullgörandet av uppdraget samråda med Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Naturvårdsverket. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 20 januari 2007.

Beredskap vid epizooti

Jordbruksverket skall redovisa hur samordningsarbetet av den regionala krisberedskapsplaneringen vid eventuella epizootiutbrott har utvecklats. I redovisningen skall framgå vilka prioriteringar och åtgärder som har vidtagits samt eventuella problem och skillnader i landet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 2007 och innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Prognosunderlag avseende strukturfondsprogrammen

Jordbruksverket skall senast den 22 februari, den 2 juni och den 19 oktober 2006 redovisa beslutat belopp, utbetalt belopp och lämna en prognos för inbetalningar och utbetalningar per år avseende Jordbruksfondens utvecklingssektion för programperioden 2000-2006. Prognosen skall avse gemenskapsinitiativet Leader+ och de Mål 1-program där Jordbruksverket är utbetalande myndighet och sträcka sig t.o.m. 2008. Prognosen skall lämnas till NUTEK som samordnar prognosframtagandet för samtliga strukturfonder.

Prognos för samtliga anslag

Jordbruksverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2006 t.o.m. 2009 för samtliga anslag som myndigheten disponerar den 19 januari, den 8 mars, den 2 maj, den 21 augusti och den 2 november 2006. Prognoserna skall lämnas i systemet Hermes och förklaras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall utförligt redovisas. Prognos skall också, för anslag som enligt statsbudgeten för 2006 uppgår till minst 200 miljoner kronor, månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoserna för Miljö- och landsbygdsprogrammet skall rapporteras på åtgärdsnivå.

Prognos för Miljö- och landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket skall senast den 1 februari, senast den 6 mars och senast den 18 augusti 2006 redovisa en utgiftsprognos för Miljö- och landsbygdsprogrammet för 2006. I redovisningen skall även utfall per avslutat 2000-2005 och resterande finansiella medel för programperioden framgå. Eventuella avvikelser mellan prognos och de ekonomiska ramarna i programmet skall förklaras. Vidare skall de utgifter Miljö- och landsbygdsprogrammet förväntas ge upphov till efter den 15 oktober 2006 redovisas. De efterfrågade uppgifterna avseende utfall och prognos skall redovisas per kalenderår och Feogaår (16 oktober-15 oktober). Redovisningen skall göras per åtgärd och anslag. Prognos avseende stödår 2006 samt utfall och prognos för åtgärder enligt kapitel 16 i Miljö- och landsbygdsprogrammet skall särredovisas.

Global utveckling

Jordbruksverket skall inom ramen för sin egen verksamhet medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112).Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2007 skall Jordbruksverket rapportera till regeringen senast den 31 december 2006 om hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling sedan föregående rapportering.

Solidaritetsfonden

Jordbruksverket skall redovisa hur arbetet med utbetalning av medel från solidaritetsfonden med anledning av stormen Gudrun har genomförts. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:2

Bidrag till distriktsveterinärorganisationen (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk96 810
ap.1Bidrag till distriktsveterinärorganisationen (ram)96 810

Villkor för anslag 42:2

ap.1 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen

1. Under anslaget anvisas medel för att minska avlägset boende djurägares veterinärkostnader avseende livsmedelsproducerande djur. Anslagsmedel till avlägset boende skall uppgå till högst 7 300 000 kronor av det totala anslaget. Dessa medel får disponeras till veterinär inom distriktsveterinärorganisationen eller annan veterinär som arbetar under liknande former.

42:3

Djurhälsovård (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk14 708
ap.2Djurhälsovård (ram)9 975
ap.3Stöd till biodling (ram)1 775
ap.4Djursjukdata (ram)2 958

Villkor för anslag 42:3

ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård. Jordbruksverket får, efter det att Lantbrukarnas Riksförbund hörts och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Stöd till biodling

1. Anslagsposten får användas för bidrag som lämnas i enlighet med EG:s förordning (EG) nr 797/2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter. Den EU-finansierade delen av stödet anvisas under anslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, anslagsposten 4.

ap.4 Djursjukdata

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för drift av djursjukdatasystemet Vet@.

42:4

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk174 349
ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ram)100 000
ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (ram)35 000
ap.3Bidrag till obduktionsverksamheten (ram)4 000
ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)35 349

Villkor för anslag 42:4

ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten disponeras i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen (1992:1638) om provtagning på djur m.m. eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter.

2. För smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) får Jordbruksverket använda
1 000 000 kronor.

3. Anslagsposten får disponeras för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar, handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar samt för kostnader i samband med salmonellautbrottet 2003.

4. Jordbruksverket får ta i anspråk högst 2 000 000 kronor av anslagsposten för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Jordbruksverket får ta i anspråk högst 2 500 000 kronor för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av EHEC-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av EHEC-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande kan lämnas ersättning enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.

ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Bidrag till obduktionsverksamheten

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen disponeras av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller. Medlen används även för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som skall utföra övervakande kontroller.

43:1

Statens jordbruksverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk327 510
ap.1Förvaltningskostnader (ram)327 510

Villkor för anslag 43:1

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten skall finansiera Veterinära ansvarsnämndens verksamhet med högst 1 370 000 kronor. Jordbruksverket skall särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår skall göras.

2. Jordbruksverket skall hålla utbildning för synemän och särredovisa kostnaderna samt antalet utbildade.

3. Inom ramen för anslaget skall täckas kostnader för granskning av vetenskapliga dossiéer i enlighet med bl.a. rådets direktiv 96/51/EG om ändring av rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser och säkerhetskontroll vid enskilda lantbruk, om främmande ämnen och produkter i djurfoder, hanteringen av animaliska biprodukter och läkemedel.

4. Ersättningar från EU:s budget som utbetalas till Sverige när olika regleringar införs, t.ex. bidrag för att införa vissa kontrollsystem, får föras till Jordbruksverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen får tas upp som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

5. Anslaget skall täcka utgifter för eventuella äldre icke avslutade ärenden rörande kvarvarande kostnader för omställningsåtgärder inom jordbruket m.m.

6. Återbetalning av medel avseende etableringsstöd och räntestöd skall i enlighet med prop. 1993/94:236, bet. 1993/94:JoU26, rskr. 1993/94:326 av Jordbruksverket tillgodoföras Lantbrukarnas socialförsäkringsskydd.

7. Länsstyrelsernas kostnader för àjourföring av blockdatabasen skall belasta anslaget med högst 6 000 000 kronor. Ersättningen skall avse direkta personalkostnader för nedlagd arbetstid. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition. Jordbruksverket skall särredovisa dessa kostnader.

8. Anslaget skall användas för att ersätta Tullverkets särkostnader med högst 12 500 000 kronor för att utföra exportbidragskontroller av livsmedel, förvaltning och utveckling av Tullverkets del i gemensamma elektroniska tjänster samt kontroller och utredningar av insmugglade djur och produkter. Jordbruksverket skall tillsammans med Tullverket komma överens om uppdragets omfattning. Långsiktiga lösningar avseende uppdraget bör eftersträvas. Medlen utbetalas efter rekvisition. Jordbruksverket skall särredovisa dessa kostnader.

9. Av medlen skall högst 8 500 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.

10. Av medlen skall 3 000 000 kronor användas för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker samt uppföljning av småbiotoper inom NILS (nationell inventering av landskapet i Sverige). Uppföljningen är en del av uppföljningen inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Uppföljningen sker i samarbete med berörda myndigheter.

11. Jordbruksverket skall bistå Kemikalieinspektionen med effektivitetsbedömningar av bekämpningsmedel i ärenden om nationellt godkännande av bekämpningsmedel. Jordbruksverkets insatser skall bidra till att handläggningstiden är i genomsnitt 18 månader eller kortare för ärenden rörande bekämpningsmedel med verksamma ämnen som inte finns i redan godkända bekämpningsmedel och 6 månader eller kortare för övriga bekämpningsmedel.

12. Inkomster från ärenden om växtförädlarrätt och sortlista redovisas under inkomsttitel 2552. Jordbruksverket skall under uppsägningstiden överta arbetsgivaransvaret för personal vid Statens utsädeskontroll och Statens växtsortnämnd som inte följt med vid övergången. Jordbruksverket skall överta ansvaret för frågor kopplade till avvecklingen av Statens utsädeskontroll och Statens växtsortnämnd samt för därmed sammanhängande kostnader. Jordbruksverket skall bistå Statens utsädeskontroll och Statens växtsortnämnd med administrativ hjälp vid upprättande av årsredovisningen för 2005.

13. Av medlen får högst 2 000 000 kronor användas för bidrag till natur- och miljöorganisationer. Medlen skall användas för arbeten rörande miljökvalitetsmålen och utvecklingen av landsbygden. Jordbruksverket skall senast den 1 december 2006 återrapportera till regeringen vilka bidrag som sökts av och beviljats till miljöorganisationer för 2006.

43:2

Bekämpande av växtsjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 563
ap.1Bekämpande av växtsjukdomar (ram)2 563

Villkor för anslag 43:2

ap.1 Bekämpande av växtsjukdomar

1. Anslagsposten disponeras för kostnader för åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318) samt för vissa förluster till följd av sådana åtgärder, kostnader för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder m.m. mot karantänskadegörare, kostnader för undersökningar av växtprover som av Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering, kostnader för verifiering av de svenska skyddszonerna och marknadskontroll, delar av kostnaderna för växtinspektionens internationella program.

2. Ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området från EU av bl.a. ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen, infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

43:3

Gårdsstöd och djurbidrag m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk12 811 352
ap.1Gårdsstöd och djurbidrag m.m. (ram)12 055 162
ap.4EG-medfinansierade djursjukdomsprogram (ram)14 748
ap.3EU:s Solidaritetsfond (ram)741 442

Villkor för anslag 43:3

ap.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

1. Gårdsstöd, stöd till proteingrödor, stöd till energigrödor, stöd till produktion av stärkelsepotatis, medel avsatta inom det nationella kuvertet och kompletterande stödutbetalning skall redovisas mot inkomsttitel 6111 Arealersättning. Handjursbidrag och mjölkbidrag skall redovisas mot inkomsttitel 6115 Djurbidrag.

2.

3. Stöd får lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

4. Jordbruksverket skall vidta nödvändiga åtgärder för att kunna lämna stöd enligt Förordning om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare m.m., beslutad den 2 juni 2005.

Jordbruksverket skall inom ramen för medel avsatta inom det nationella kuvertet lämna stöd om högst 5 000 000 kronor för kostnader för kvalitets- och marknadsföringsåtgärder för att förbättra kvaliteten hos livsmedel och jordbruksprodukter på den inre marknaden. Stöd skall även lämnas om högst 5 000 000 kronor för organisering av och deltagande i jordbruksutställningar och livsmedelsmässor inom EU. Stöden får högst motsvara 75 % av den enskilde lantbrukarens faktiska kostnader samt att det maximala stödbelopp som en enskild lantbrukare under ett år kan erhålla får uppgå till högst 50 000 kronor.

Därutöver får inom ramen för det nationella kuvertet en betalning om 2 000 kronor utgå per företag anslutna till ett kvalitetscertifieringssystem inom primärproduktionen. Certifieringen skall, för att berättiga till ersättning, utföras av ett ackrediterat certifieringsorgan. Utöver denna betalning får Jordbruksverket till dessa företag utbetala en hektarersättning för kvalitetscertifierad areal med beaktande av medelsåtgången för övriga åtgärder inom det nationella kuvertet så att medlen utnyttjas.

5. Återbetalda felaktiga belopp enligt rådets förordning (EEG) 595/91 (20%) och tvärvillkor enligt rådets förordning (EEG) 1782/03 (25%) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

ap.3 EU:s Solidaritetsfond

1. Ersättning utbetalas för vissa offentliga kostnader med anledning av stormen Gudrun. Medlen skall redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EG. Medel på anslagsposten disponeras 2007 efter beslut från regeringen.

ap.4 EG-medfinansierade djursjukdomsprogram

1. EU-medlen skall redovisas mot 6119 Övriga bidrag från EG:s Jordbruksfonds garantisektion.

43:4

Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 395 304
ap.1Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag (ram)1 393 529
ap.2Övrig intervention (ram)0
ap.3Exportbidrag (ram)0
ap.4Stöd till biodling m.m. (ram)1 775
ap.6Omstruktureringsfond för socker (ram)0

Villkor för anslag 43:4

ap.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag

1. Anslagsposten får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

2. EU-medlen avseende offentlig lagring skall redovisas mot inkomstitel 6116 Offentlig lagring. EU-medlen avseende övrig intervention skall redovisas mot inkomsttitel 6113 Övrig intervention. EU-medlen avseende exportbidrag skall redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag.

3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.

4. Förverkade säkerheter tillfallande Sverige och återbetalda belopp enligt rådets förordning (EEG) nr 595/91 (20%) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

5. Anslagsposten får även användas för att täcka statens utgifter för överskottshantering av fisk samt till stöd för producentorganisationer inom fisket för upprättande av operativa program enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

6. Redovisningen i prognoser och årsredovisning samt delårsrapport skall vara uppdelad i offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag.

ap.2 Övrig intervention

ap.3 Exportbidrag

 

 

 

ap.4 Stöd till biodling m.m.

1. Stöd får användas för bidrag som lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 797/2004 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder som syftar till att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung. För svensk medfinansiering anvisas motsvarande belopp under anslaget 42:3 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, anslagsposten 3.

2. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 6119 Övriga bidrag från EU:s Jordbruksfonds garantisektion.

43:5

Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk73 472
ap.1Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m. (ram)73 472

Villkor för anslag 43:5

ap.1 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.

1. Anslagsposten redovisar de räntor som uppstår för staten till följd av att ersättningen från EU:s jordbruksfonder inte sker vid samma tidpunkt som utbetalningen.

2. Anslagsposten får belastas med eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbrukspolitiken samt för domstols- och förhandlingskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras.

3. Anslagsposten får belastas med s.k. tekniska kostnader för offentlig lagring i den mån ersättning inte erhålls från EU-budgeten.

4. Anslagsposten får belastas med revisionskostnader förknippade med granskning av Sveriges utnyttjande av EU:s jordbruksfond.

5. Anslagsposten får belastas med resterande återbetalningar av kartavgifterna. Jordbruksverkets övriga kostnader hänförliga till återbetalningarna av kartavgifterna får belasta anslagsposten.

6. Utgifter enligt villkoren 1-4 uppkomna under följande anslag får täckas:

43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

7. Anslagsposten får belastas med eventuella räntekostnader, revisions- och kontrollkostnader, finansiella korrigeringar och straffavgifter m.m. sammanhängande med medel från Europeiska unionens solidaritetsfond.

43:12

Livsmedelsstatistik (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk23 982
ap.1Livsmedelsstatistik (ram)23 982

Villkor för anslag 43:12

ap.1 Livsmedelsstatistik

1. Anslagsposten skall användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och i första hand för statistik som är reglerad av EU. Framtagandet av statistiska publikationer på jordbruks- och livsmedelsområdet får även finansieras med anslaget.

43:13

Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk7 356
ap.1Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten (ram)7 356
Disponeras av regeringen0
ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (ram)0

Villkor för anslag 43:13

ap.1 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten

1. Anslagsposten disponeras för av EG medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

2. EG-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU.

43:14

Åtgärder inom livsmedelsområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk4 970
ap.1Exportfrämjande åtgärder (ram)4 970
Disponeras av regeringen9 940
ap.2Till regeringens disposition (ram)9 940

Villkor för anslag 43:14

ap.1 Exportfrämjande åtgärder

1. Anslagsmedel får användas för att inom ramen för "Food From Sweden" främja export av i Sverige producerade livsmedel.

2. Jordbruksverket skall betala ut medel efter rekvisition till Exportrådet för verksamhet inom ramen för "Food From Sweden".

3. Exportrådet utser ledamöter i styrgruppen till "Food From Sweden".

4. Återrapportering till Jordbruksdepartementet skall ske halvårsvis.

ap.2 Till regeringens disposition

1. Anslagsposten disponeras för åtgärder inom livsmedelsområdet med särskild tonvikt på regional utveckling av livsmedelsförädling.

44:1

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 809 662
ap.1Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 (ram)2 345 428
ap.2Nationella stöd, stödområdena 1-3 (ram)318 000
ap.3Mål 1 Norra Norrland (ram)21 618
ap.4Mål 1 Södra Skogslänsregionen (ram)22 116
ap.5Anläggningsstöd för energiskog (ram)4 500
ap.7Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel (ram)98 000
Disponeras av regeringen0
ap.6Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (ram)0
ap.8Anslagssparande (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Jordbruksdepartementet2 000
ap.10Åtgärder för att främja svenska kvalitetsprodukter (ram)2 000

Villkor för anslag 44:1

ap.1 Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven, rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket, rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar. Ersättning skall lämnas i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning. Ersättning får även lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

2. Medel avsedda för kompetensutvecklingsåtgärder får användas för att täcka Jordbruksverkets kostnader för viss rådgivning samt för organisering av åtgärderna.

3. I enlighet med tillämpligt regelverk för Miljö- och landsbygdsprogrammet får utgifter för miljöersättningar och kompensationsbidrag från ansökningsår 1999 till 2005 avse högst 15 398 592 000 kronor respektive 3 378 859 000 kronor.

4. I enlighet med tillämpligt regelverk för Miljö- och landsbygdsprogrammet får beslut om stöd för åtgärder under perioden 2000-2006 inom ramen för anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och anslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur avse högst 447 540 000 kronor för investeringsstöd (insatsområde I), 297 000 000 kronor för investeringsstöd (insatsområde II), 220 000 000 kronor för startstöd, 230000 000 kronor för förädlingsstöd, 261 440 000 kronor för åtgärder för att främja anpassning och utveckling på landsbygden (insatsområde I), 470 000 000 kronor för åtgärder för att främja anpassning och utveckling på landsbygden (insatsområde II), 1 101 533 000 kronor för kompetensutveckling (insatsområde I), 127 000 000 kronor för kompetensutveckling (insatsområde II), 15 000 000 kronor för åtgärder för att öka den ekologiska stabiliteten i skogen och 904 000 kronor för skogsåtgärder enligt förordning 2080/92.

5. I enlighet med regeringens skrivelse av den 19 april 2004 om genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige (skr. 2003/04:137) får utöver vad som anges ovan under perioden 2005-2006 inom ramen för anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och anslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur beslutas om stöd för högst 350 000 000 kronor för miljöersättningar, 220 000 000 kronor för kompensationsbidrag, 140 000000 kronor för investeringsstöd (insatsområde I), 24 000 000 kronor för förädlingsstöd, 30 000 000 kronor för kompetensutveckling (insatsområde I), 16 000 000 kronor för kompetensutveckling (insatsområde II) och 20 000 000 kronor för åtgärder för att främja anpassning och utveckling på landsbygden (insatsområde II).

6. Omfördelning av medel mellan åtgärder i villkoren 3, 4 och 5 får ske inom de gränser som anges i artikel 51.2(d) i kommissionens förordning (EG) 817/2004.

7. Högst 6 125 250 kronor får användas för att säkerställa en effektiv utvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet i enlighet med programmet och gemensamma riktlinjer som lämnas av EU-kommissionen. Av beloppet skall 750 000 kronor efter rekvisition utbetalas till Livsmedelsekonomiska institutet för genomförande av en förhandsutvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2007-2013. Medel som tidigare år under programperioden avsatts för att säkerställa en effektiv utvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet och som inte utnyttjats får disponeras 2006 för samma ändamål.

8. För ansökningsåret 2006 skall nya åtagande för miljöersättningar, med undantag för miljöersättning för skyddszoner, beviljas i enlighet med anslagna medel på anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och fastställda bemyndiganderamar för respektive anslag. Detta gäller dock inte stödmottagare, vars åtagande för en miljöersättning löper ut 2005. Sådana stödmottagare skall i första hand beviljas en ettårig förlängning av åtagandet. För sådana stödmottagare får ett nytt flerårigt åtagande för samma miljöersättning endast beviljas om stödmottagaren ansöker om en utökning av det befintliga åtagandet i en sådan omfattning att tillämpligt regelverk kräver ett nytt flerårigt åtagande.

ap.2 Nationella stöd, stödområdena 1-3

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 400 000 kronor för ersättning av merkostnader för insamling av kadaver i norra Sverige i enlighet med EU-kommissionens beslut om statligt stöd (N 562/2004). Ersättningen utbetalas till Svensk Lantbrukstjänst AB som organiserar upphandling och fakturering av kadaverhanteringen i stödområdet. Jordbruksverket skall genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren skall återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt.

ap.3 Mål 1 Norra Norrland

1. Ersättning får lämnas inom ramen för Mål 1-programmet Norra Norrland för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, restaurering av betesmarker samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen. Dessa åtgärder skall följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 och tillämplig nationell lagstiftning.

ap.4 Mål 1 Södra Skogslänsregionen

1. Ersättning får lämnas inom ramen för Mål 1-programmet Södra Skogslänsregionen för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, restaurering av betesmarker samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen. Dessa åtgärder skall följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 och tillämplig nationell lagstiftning.

ap.5 Anläggningsstöd för energiskog

1. Från anslagsposten utbetalas medel för plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa i enlighet med förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa.

ap.7 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel

1. Av anslaget skall 15 000 000 kronor utbetalas till Sveriges lantbruksuniversitet för utveckling av program inom verksamhetsgrenen fortlöpande miljöanalys. Utöver detta belopp skall 5 000 000 kronor utbetalas till Sveriges lantbruksuniversitet för upprättande av ett kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel.

2. Av anslaget skall högst 36 200 000 kronor användas för informations-, utbildnings-, rådgivnings-, forsknings- och utvecklingsinsatser med syfte att främja hållbara produktionsmetoder inom jordbruket och trädgårdsnäringen. Användningen av medel skall ske i samråd med Lantbrukarnas Riksförbund och Stiftelsen Lantbruksforskning.

3. Av anslaget skall 6 000 000 kronor efter samråd med berörda organisationer användas för att främja ett livskraftigt hästföretagande, bl.a. inom området för hästturism. Hänsyn skall i förekommande fall tas till kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse samt till övriga relevanta regler om statligt stöd. 7 000 000 kronor skall utbetalas till Forskningrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande för forskning på hästområdet varav minst 5 000 000 kronor skall avse med näringen samfinansierad forskning. Slutligen skall 2 000 000 kronor utbetalas till Konsumentverket som efter samråd med berörda organisationer använder medlen för verksamhet som främjar utvecklingen av säkerhetsfrågor inom hästhållandet, med speciell inriktning på barn och ungdomar.

4. Av anslaget skall högst 11 000 000 kronor användas för genomförande av handlingsprogrammet för användning av bekämpningsmedel i jordbruks- och trädgårdsnäringen (Jordbruksverkets rapport 2002:7) och i första hand för framtagande av användarstatistik och för verksamhet rörande funktionstest för lantbrukssprutor och fläktsprutor enligt rapporten Införande av obligatorisk funktionstest för lantbrukssprutor och fläktsprutor (Jordbruksverkets rapport 2004:17). Stöd beträffande verksamhet rörande funktionstest för lantbrukssprutor och fläktsprutor får betalas ut i enlighet med förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor.

5. Medel får användas som medfinansiering till informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av den 19 december 2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden eller rådets förordning (EG) nr 2702/1999 av den 14 december 1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land i enlighet med beslutade bemyndiganderamar för anslagsposten. Medlen skall användas efter samråd med Lantbrukarnas Riksförbund.

6. Jordbruksverket får för administrationskostnader i samband med hantering av verksamheten under anslagsposten samt för uppföljning och utvärdering av verksamheten disponera högst 800 000 kronor.

7. Av anslagna medel skall 15 000 000 kronor utbetalas till Länsstyrelsen i Jämtlands län för utbetalning av ersättning till de  fastighetsägare som ingått arrendeavtal med sameby i Härjedalen om upplåtelse av rätt till vinterbete för ren. Ersättningen är engångsvis och skall motsvara det belopp som enligt avtalet gäller retroaktiv arrendeavgift. Användningen av medlen skall redovisas till Jordbruksverket.

ap.10 Åtgärder för att främja svenska kvalitetsprodukter

1. Högst 2 000 000 kronor får efter rekvisition utbetalas till Exportrådet för förberedelser inför och genomförande av ett svenskt deltagande på mässan Grüne Woche år 2006.

44:2

Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 822 233
ap.1Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 (ram)1 186 530
ap.2Leader + (ram)0
ap.3Mål 1 Norra Norrland. Åtgärd 4.1-4.4, strukturstöd och kompetensutveckling (ram)703
ap.4Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Åtgärd 3.1-3.4 strukturstöd och kompetensutveckling (ram)0
ap.7Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel (ram)635 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län27 909
ap.6Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden (ram)27 909
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län26 752
ap.9Mål 1 Norra Norrland. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden (ram)26 752

Villkor för anslag 44:2

ap.1 Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006

1. Ersättning får lämnas i enlighet med finansieringsvillkor 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 8 under anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 1.

2. Högst 2 041 750 kronor får användas för att säkerställa en effektiv utvärdering av miljö- och landsbygdsprogrammet i enlighet med programmet och gemensamma riktlinjer som lämnas av EU-kommissionen. Av beloppet skall 250 000 kronor efter rekvisition utbetalas till Livsmedelsekonomiska institutet för genomförande av en förhandsutvärdering av miljö- och landsbygdsprogrammet 2007-2013. Medel som tidigare år under programperioden avsatts för att säkerställa en effektiv utvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet och som inte utnyttjats får disponeras 2006 för samma ändamål.

3. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 611201 LBU-åtgärder Garantisektionen och 6117 Miljö-, struktur- och regionala åtgärder under perioden 2000-2006.

4. Återbetalda felaktiga belopp enligt rådets förordning (EEG) 595/91 och räntor tillfallande Sverige redovisas mot inkomsttitel 2714, sanktionsavgifter.

ap.2 Leader +

1. Medlen avser åtgärder för gemenskapsinitiativet Leader+ inom ramen för det svenska nationella programmet och programkomplementet. Medlen får användas enligt EU:s bestämmelser och tillämplig nationell lagstiftning.

2. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 612205 LEADER+.

ap.3 Mål 1 Norra Norrland. Åtgärd 4.1-4.4, strukturstöd och kompetensutveckling

1. Ersättning får lämnas inom ramen för Mål 1-programmet Norra Norrland för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter. Dessa åtgärder skall följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt tillämplig nationell lagstiftning.

2. Tilldelade EU-medel skall omräknas med kursen 9 kronor per euro. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 612201 utvecklingssektionen Mål 1 Norra Norrland.

ap.4 Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Åtgärd 3.1-3.4 strukturstöd och kompetensutveckling

1. Ersättning får lämnas inom ramen för Mål 1-programmet Södra Skogslänsregionen för åtgärderna investeringar i jordbruksföretag, startstöd till unga jordbrukare, kompetensutveckling och förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter. Dessa åtgärder skall följa reglerna i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt tillämplig nationell lagstiftning.

2. Tilldelade EU-medel skall omräknas med kursen 9 kronor per euro. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 612203 utvecklingssektionen Mål 1 Södra Skogslänsregionen.

ap.6 Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden

1. Ersättning får lämnas för åtgärder inom ramen för Mål 1-programmet Södra Skogslänsregionen i enlighet med artikel 33 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt tillämplig nationell lagstiftning. Ersättning får även lämnas för Mål 1-programmets åtgärd utveckling av rennäringen och samebyarna samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket, Leader-liknande åtgärder och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen.

2. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 612204 Mål 1 Södra Skogslänsregionen artikel 33.

ap.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel

1. Ersättning får lämnas i enlighet med finansieringsvillkor 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 8 under anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 1.

2. Medel får utbetalas i enlighet med finansieringsvillkor 2 under anslag 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 1.

ap.9 Mål 1 Norra Norrland. Andra åtgärder för att främja utvecklingen av landsbygden

1. Ersättning får lämnas för åtgärder inom ramen för Mål 1-programmet Norra Norrland i enlighet med artikel 33 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 samt tillämplig nationell lagstiftning. Ersättning får även lämnas för Mål 1-programmets åtgärd utveckling av rennäringen och samebyarna samt för särskilda insatser för det fjällnära jordbruket, Leader-liknande åtgärder och för insatser som främjar utvecklingen av den småskaliga livsmedelsförädlingen.

2. EU-medlen skall redovisas mot inkomsttitel 612202 Mål 1 Norra Norrland artikel 33.

44:3

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk11 830
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)11 830

Villkor för anslag 44:3

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget skall finansiera försöks- och utvecklingsverksamhet inom handlingsprogrammet för minskade risker vid användning av bekämpningsmedel inom jordbruks- och trädgårdsnäringen, åtgärdsprogrammet för minskade växtnäringsförluster samt för åtgärder för bevarande av biologisk mångfald.

2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter samt för internationellt standardiseringsarbete.

3. Från anslaget skall utbetalas 3 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt 750 000 kronor till Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation. Fritidsodlingens Riksorganisation och Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation skall redovisa till Jordbruksverket hur medlen använts.

44:4

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 982
ap.1Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (ram)2 982

Villkor för anslag 44:4

ap.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen skall belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Dalarnas län och Västra Götalands län.

2. Jordbruksverket får disponera anslaget för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Under 2006 får bidrag beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) med högst 2 982 000 kronor. Anslaget skall i första hand disponeras för projekt för genomgripande omarrondering i Dalarnas län. Under perioden fram t.o.m. 2006 får en mindre del av medlen även disponeras för att avsluta pågående projekt för genomgripande omarrondering i Västra Götalands län.

4. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förordningen (1989:281) om jordfonden. Resultatet av verksamheten skall redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.

 

44:5

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 529
ap.1Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (ram)1 529

Villkor för anslag 44:5

ap.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384). Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

2. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen skall belasta anslaget. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden skall inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1-5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Bidrag såsom ersättning för gästgiveribestyr får lämnas med högst 4 000 kronor per år.

6. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

7. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna.

8. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

9. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

44:6

Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk64 386
ap.1Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m. (ram)64 386

Villkor för anslag 44:6

ap.1 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m.

1. Anslagna medel skall utbetalas till Stiftelsen Lantbruksforskning för forsknings- och utvecklingsinsatser med syfte att främja en hållbar utveckling inom jordbruket och trädgårdsnäringen. Stiftelsen Lantbruksforskning skall redovisa till Jordbruksverket hur medlen använts. Av beloppet får 8 000 000 kronor användas för insatser inom trädgårdsnäringen i enlighet med EU-kommissionens skrivelse den 19 mars 2002 C(2002)708. Jordbruksverket skall säkerställa att åtgärder som erhållit stöd från Stiftelsen Lantbruksforskning inte samtidigt erhållit medel från andra stödordningar.

44:7

Åtgärder för att främja ekologisk produktion (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk29 607
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)13 000
ap.3Marknadsfrämjande åtgärder (ram)16 607
Disponeras av regeringen213
ap.4Regeringens disposition (ram)213
ap.5Anslagssparande (ram)0

Villkor för anslag 44:7

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Högst 13 000 000 kronor skall användas för försöks- och utvecklingsverksamhet för ekologisk produktion inom jordbruks- och trädgårdsområdet varav 1 000 000 kronor skall avse satsningar på djurhälsa. Medlen får även användas för planerings-, uppföljnings- och utvärderingskostnader förknippade med verksamheten under anslagsposten och andra offentliga åtgärder utanför Miljö- och landsbygdsprogrammet som främjar ekologisk produktion.

ap.3 Marknadsfrämjande åtgärder

1. Högst 14 682 000 kronor skall, i enlighet EU-kommissionens beslut N 593/2004 om godkännande av statligt stöd, utbetalas för marknadsåtgärder i syfte att främja ekologisk produktion. Av medlen skall högst 6 800 000 kronor avse marknadsanalyser, statistik och andra marknadsfrämjande åtgärder, högst 5 452 000 kronor ökad användning av ekologiska livsmedel inom storhushåll och offentlig sektor samt högst 2 430 000 kronor stöd till organisationer som arbetar med att främja ekologisk produktion och konsumtion. Medlen får även användas för planerings-, uppföljnings- och utvärderingskostnader förknippade med verksamheten under anslagsposten och andra offentliga åtgärder utanför Miljö- och landsbygdsprogrammet som främjar ekologisk produktion.

2. Av anslaget skall 250 000 kronor utbetalas till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien för arbete inom ramen för Ekologisk Forum.

3. Efter godkännande av en projektplan och efter begäran om utbetalning skall högst 1 500 000 kronor av anslaget utbetalas till Kungl. Skogs och Lantbruksakademien för att inom ramen för Ekologisk Forum ta fram en aktionsplan i enlighet med regeringens skrivelse Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010 (2005/06;88). Begäran om utbetalning skall ske halvårsvis. Aktionsplanen skall kunna genomföras inom ramen för befintliga statliga resurser avsatta för att främja ekologisk produktion och konsumtion. Jordbruksverket skall i godkännande av projektplanen säkerställa att aktionsplanen tas fram i bred samverkan mellan myndigheter, organisationer och andra aktörer som är viktiga för den fortsatta utvecklingen av ekologisk produktion och konsumtion. Användningen av medel skall redovisas till Jordbruksverket. Outnyttjade medel skall återbetalas. Aktionsplanen skall redovisas till de myndigheter, organisationer och andra aktörer som medverkat i arbetet samt till Jordbruksdepartementet senast den 1 juni 2007.

4. Av anslaget skall Jordbruksverket efter begäran om utbetalning och efter redovisning av projektplan utbetala högst 650 000 kronor till Svenska Kockars Förening för verksamhet som bedrivs inom ramen för Svenska Kocklandslaget och som främjar ekologisk produktion och konsumtion. Användningen av medel skall redovisas till Jordbruksverket. Outnyttjade medel skall återbetalas.

5. Av anslaget skall högst 29 000 kr betalas ut av återstående beviljade medel som medfinansiering av en svensk informationskampanj om EU:s nya regler för märkning av ägg i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 94/2002.

45:1

Främjande av rennäringen m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk46 718
ap.1Främjande av rennäringen m.m. (ram)46 718

Villkor för anslag 45:1

ap.1 Främjande av rennäringen m.m.

1. Jordbruksverket disponerar anslaget för

a) prisstöd enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött,

b) ersättning m.m. enligt förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan. Efter bemyndigande från Jordbruksverket ansvarar länsstyrelsen för administrationen av ersättningarna. Härutöver får medel användas till kostnader för analys och uppföljning av det radioaktiva nedfallet av cesium och till andra statliga kostnader som uppkommer till följd av Tjernobylolyckan. Inkomster vid försäljning av utrustning som inte längre behövs får användas för de i denna punkt angivna ändamålen,

c) underhåll eller rivning av riksgränsstängsel och av vissa renskötselanläggningar för vilka staten har underhållsansvaret. Länsstyrelsen ansvarar för underhållet eller rivningen. Anslaget får inte användas för att betala andra förvaltningskostnader än direkta personalkostnader för faktiskt arbete med underhållet eller rivningen,

d) statens del av kostnaderna för redovisning av markanvändning, riksintressen och marker som är speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln, natur- och kulturmiljövården. Länsstyrelsen ansvarar för att redovisningen sker. Anslaget får inte användas för att betala andra förvaltningskostnader än direkta personalkostnader för arbetet med redovisningen. Härutöver får medel användas för andra kostnader för staten som uppkommer till följd av redovisningen av arbetsuppgifter under denna punkt,

e) vissa kostnader för konfliktlösning och medling i tvister mellan samebyar och jordbrukare när det gäller skadeersättning vid renbetning på åkermark samt andra statliga kostnader till följd av konfliktlösningssystemet,

f) katastrofskadeskydd enligt 35 a § rennäringsförordningen (1993:384). Utbetalning får göras med högst 50 procent av verifierade foderkostnader eller, efter beslut av Jordbruksverket, med ett av verket angivet schablonbelopp per ren och utfodringsdag. Underlag för utbetalning utgör bl.a. de betesundersökningar som utförs av berörda länsstyrelser. Länsstyrelsen svarar för utbetalningen och behövlig verifikationskontroll. Medel får även användas för utveckling av metod för betesundersökningar,

g) länsstyrelsens kostnader för hållande av renmärkesregister,

h) bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen (1993:384) för främjande av rennäringen och

i) kostnader uppgående till högst 200 000 kronor för fortsatt utveckling av företagsregistret för rennäringen.

2. Fördelningen av medel mellan punkterna 1 f) och h) sker efter överläggningar mellan staten och rennäringen och skall avse de medel som återstår sedan Jordbruksverket avsatt erforderliga medel avseende punkterna 1 a), e) samt g) och i). Staten företräds vid överläggningarna av Jordbruksverket och rennäringen av Sametinget. I görligaste mån skall medlen under punkten 1 h) samordnas med verksamheter som kan erhålla medfinansiering från EU.

3. Jordbruksverket får besluta om närmare villkor för användningen av medlen samt lämna bidrag till Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län för med anslaget avsedda ändamål. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition. Jordbruksverket får lämna bidrag efter rekvisition från anslaget till Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län enligt förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Budgetår 2005

43:2

Statens utsädeskontroll (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk0
ap.3SUK - del till SJV (ram)0

43:3

Statens växtsortnämnd (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk0
ap.3SVN- del till SJV (ram)0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
42:2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen
ap.10Inget0
42:3 Djurhälsovård
ap.23003 %0
ap.3533 %0
ap.4883 %0
42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.11 500Allt0
ap.21 0503 %0
ap.31203 %0
ap.41 0603 %0
43:1 Statens jordbruksverk
ap.113 5693 %0
43:2 Bekämpande av växtsjukdomar
ap.1773 %0
43:2 (2005) Statens utsädeskontroll
ap.3 (2005)03 %0
43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
ap.1393 3003 %0
ap.30Allt0
ap.46 7003 %0
43:3 (2005) Statens växtsortnämnd
ap.3 (2005)03 %0
43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.142 1723 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.4533 %0
ap.60Allt0
43:5 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.
ap.12 204Allt7 230
43:12 Livsmedelsstatistik
ap.17193 %0
43:13 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten
ap.12213 %0
ap.203 %0
43:14 Åtgärder inom livsmedelsområdet
ap.11493 %0
ap.22983 %0
44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.184 000Allt0
ap.203 %0
ap.30Allt0
ap.40Allt0
ap.54703 %0
ap.60Inget0
ap.703 %0
ap.80Allt0
ap.1003 %0
44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.10Allt0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
ap.40Allt0
ap.6811Allt0
ap.754 720Allt0
ap.9776Allt0
44:3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.13553 %0
44:4 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.1893 %0
44:5 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
ap.1463 %0
44:6 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m.
ap.103 %0
44:7 Åtgärder för att främja ekologisk produktion
ap.13903 %0
ap.35053 %0
ap.403 %0
ap.50Allt0
45:1 Främjande av rennäringen m.m.
ap.14 6723 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
42:4 ap.442:4 ap.1100 %
42:4 ap.542:4 ap.114 392
42:4 ap.542:4 ap.2900
43:1 Statens jordbruksverk
43:1 ap.243:1 ap.1100 %
43:1 ap.343:1 ap.1100 %
43:2 (2005) Statens utsädeskontroll
43:2 ap.1 (2005)43:2 ap.3 (2005)100 %
43:2 ap.2 (2005)43:2 ap.3 (2005)100 %
43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
43:5 ap.243:3 ap.1100 %
43:3 (2005) Statens växtsortnämnd
43:3 ap.1 (2005)43:3 ap.3 (2005)100 %
43:3 ap.2 (2005)43:3 ap.3 (2005)100 %
43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
43:6 ap.243:4 ap.1100 %
43:6 ap.343:4 ap.1100 %
43:5 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.
43:7 ap.343:5 ap.24 754
43:7 ap.343:5 ap.120 083
43:12 Livsmedelsstatistik
43:14 ap.243:12 ap.1100 %
43:14 Åtgärder inom livsmedelsområdet
43:16 ap.343:14 ap.2100 %
44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
44:1 ap.644:1 ap.1462 927
44:1 ap.644:1 ap.210 584
44:1 ap.644:1 ap.323 151
44:1 ap.644:1 ap.435 540
44:1 ap.644:1 ap.829 865
44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
44:2 ap.644:2 ap.2106 362
44:2 ap.644:2 ap.353 294
44:2 ap.644:2 ap.478 507
44:2 ap.644:2 ap.911 490
44:2 ap.544:2 ap.6100 %
44:3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
44:3 ap.344:3 ap.1100 %
44:6 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m.
44:6 ap.244:6 ap.1100 %
44:7 Åtgärder för att främja ekologisk produktion
44:7 ap.144:7 ap.5100 %
44:7 ap.344:7 ap.5889
44:7 ap.244:7 ap.5100 %
45:1 Främjande av rennäringen m.m.
45:1 ap.245:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagstyp
42:2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen
ap.2obetecknat
42:3 Djurhälsovård
ap.1ram
42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.5ram
43:1 Statens jordbruksverk
ap.2ram
ap.3ram
43:2 Bekämpande av växtsjukdomar
ap.2ram
43:2 (2005) Statens utsädeskontroll
ap.1 (2005)ram
ap.2 (2005)ram
43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
ap.2ram
ap.5ram
43:3 (2005) Statens växtsortnämnd
ap.1 (2005)ram
ap.2 (2005)ram
43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.5ram
43:5 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.
ap.3ram
43:12 Livsmedelsstatistik
ap.2ram
43:14 Åtgärder inom livsmedelsområdet
ap.3ram
44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.5ram
44:3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.3ram
44:4 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.2ram
44:5 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
ap.2ram
44:6 Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel m.m.
ap.2ram
44:7 Åtgärder för att främja ekologisk produktion
ap.2ram
45:1 Främjande av rennäringen m.m.
ap.2ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
42:3 Djurhälsovård
ap.32 0002 000
2008
42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.11 0001 000
2008
ap.41 0001 000
2008
43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
ap.16 476 5006 476 500
2008
43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
ap.1208 225188 22520 0002008
ap.41 7751 77502008
ap.6290 000116 000174 0002008
44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.11 345 000720 032624 968
ap.326 30014 10012 200
ap.438 70020 20018 500
ap.720 0001 00019 000
44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.2114 50070 50044 0002009
ap.378 50041 78036 7202009
ap.499 00051 70047 3002009
ap.653 00032 00021 0002008
ap.940 00030 00010 0002008
ap.71 265 000634 020630 980
44:3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.110 0008 0002 0002008
44:7 Åtgärder för att främja ekologisk produktion
ap.11 0001 00002008
ap.312 0009 0003 0002008
45:1 Främjande av rennäringen m.m.
ap.14 0004 000
2008
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Jordbruksverket bemyndigas att under 2006, i fråga om ramanslaget 42:3 Djurhälsovård anslagsposten 3 fatta beslut som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 2 000 000 kronor under 2007.

2. Jordbruksverket bemyndigas att under 2006, i fråga om ramanslaget 42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar anslagsposterna 1 och 4 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 2 000 000 kronor under 2007.

3. Jordbruksverket bemyndigas att under 2006 avseende ramanslaget 43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 6 476 500 000 kronor under 2007.

4. Jordbruksverket bemyndigas att under 2006 avseende anslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 306 000 000 kronor under 2007 och högst 194 000 000 kronor under 2008.

5. Jordbruksverket bemyndigas att under 2006 avseende anslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 755 332 000 kronor under 2007 och högst 674 668 000 kronor under 2008 och därefter.

6. Jordbruksverket bemyndigas att under 2006 avseende anslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 798 000 000 kronor under 2007 och högst 759 000 000 kronor under 2008 och därefter.

7. Länsstyrelsen i Jämtlands län bemyndigas att under 2006 avseende anslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 32 000 000 kronor under 2007 och högst 21 000 000 kronor under 2008.

8. Länsstyrelsen i Norrbottens län bemyndigas att under 2006 avseende anslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 30 000 000 kronor under 2007 och högst 10 000 000 kronor under 2008.

9. Jordbruksverket bemyndigas att under 2006 avseende anslaget 44:3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 8 000 000 kronor under 2007 och högst 2 000 000 kronor under 2008.

10. Jordbruksverket bemyndigas att under 2006 avseende anslaget 44:7 Åtgärder för att främja ekologisk produktion godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 10 000 000 kronor under 2007 och högst 3 000 000 kronor under 2008.

11. Jordbruksverket bemyndigas att under 2006 avseende anslaget 45:1 Främjande av rennäringen m.m fatta beslut om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter om högst 4 000 000 kronor under 2007.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)121 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)168 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)7 100 000
- varav EUVERK7 100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Av räntekontokrediten får högst 90 000 000 kronor tillfälligt användas till de kostnader som uppstår i samband med preliminär ersättning till jordbrukare som drabbas av kostnader till följd av det utbrott under 2003 av salmonella som spårats till Lantmännens anläggning i Norrköping. Det belopp som belastar räntekontot skall täckas genom medel som inflyter från Lantmännen. I Justitiekanslerns stämningsansökan, daterad den 12 maj 2006, framgår bl.a. vilka kostnader som avses.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

I den mån räntekontokrediten för EG-verksamhet överskrids skall Jordbruksverket omgående redovisa det till regeringen.

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2534 651
2006-02-2534 651
2006-03-2534 651
2006-04-2534 651
2006-05-2534 651
2006-06-2534 651
2006-07-2534 651
2006-08-2534 651
2006-09-2534 651
2006-10-2534 651
2006-11-2534 651
2006-12-2534 659
2007-01-038 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens jordbruksverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
42:2 ap.1Bidrag till distriktsveterinärorganisationen
43:1 ap.1Förvaltningskostnader

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Djurregister12 821-50622 32125 572-3 2519 064
Djur9 015-3 02212 84815 123-2 2753 718
Växt5 913-2 44122 14324 756-2 613859
Utsäde-98457020 15520 265-110-524
DVO004 0004 00000
Summa26 765-5 39981 46789 716-8 24913 117
Uppdragsverksamhet
Vatten-1 066012 10012 000100-966
Djur-7697 2627 2620-67
Utsäde-1 34740014 09514 505-410-1 357
DVO13 7437 000417 882417 882020 743
Summa11 2547 409451 339451 649-31018 353
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utsäde

De ingående ackumulerade underskotten från år 2004 har omfördelats på grund av att verksamheten för vissa analyser har flyttats från offentligrättslig verksamhet till uppdragsverksamhet. Denna överflyttning har även beaktats för åren därefter.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Uppbörd
Återbetalda omställningsstöd, ränteinkomster på återkrävda stöd m.m.2811003 00003 0003 000
Sanktionsavgifter2714003 00003 0003 000
Sockeravgifter947300120 0000120 000120 000
Växtsortavgifter255209001 79501 7951 795
Summa00127 7950127 795127 795
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

- Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslagen 44:5 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. och 45:1 Främjande av rennäringen m.m. skall inte finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras från respektive anslag.

- För distriktsveterinärorganisationen medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter skall finansieras med anslaget 42:2 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen. Vidare medges Jordbruksverket undantag från 5, 16 och 18 §§ anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.

- För växtinspektionen medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter skall finansieras med anslaget 43:2 Bekämpande av växtsjukdomar. Vidare medges Jordbruksverket undantag från 5, 16 och 18 §§ anslagsförordningen (1996:1189) i de delar som rör anslagsavräkningen.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Niclas Damm
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA, LS
Försvarsdepartementet/CIV
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/Kk
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Samtliga länsstyrelser