Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
17

2006-12-14
Ju2006/10085/DOM (delvis)
Ju2006/3240/D
Valmyndigheten
Box 4210
171 04 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 46:1 Allmänna val och demokrati
Riksdagen har beslutat om anslaget 46:1 Allmänna val och demokrati för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 01, bet. 2005/06:KU1, rskr. 2005/06:59, prop. 2005/06:100, utg.omr. 01, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370, prop. 2006/07:1, utg.omr. 01, bet. 2006/07:FiU11, rskr. 2006/07:13).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet5 000
ap.2Mångvetenskaplig demokratiforskning (ram)5 000
Disponeras av Valmyndigheten239 090
ap.1Allmänna val (ram)136 090
ap.4Statsbidrag för förtidsröstning (ram)103 000
Disponeras av Kammarkollegiet1 400
ap.8Mänskliga rättigheter och demokrati (ram)1 400
Disponeras av regeringen30 000
ap.7Särskilda medel till riksdagspartierna för informationsinsatser inför 2006 års val (ram)30 000
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet19 700
ap.5Demokratisatsning (ram)19 700

Villkor för anslag 46:1

ap.1 Allmänna val

Valmyndigheten får använda medlen för utgifter i samband med:

1. Kostnader för Skatteverkets medverkan i förberedelserna av 2006 års val.

2. Kostnader för Lantmäteriverkets medverkan i förberedelserna av 2006 års val.

3. Kostnader för Posten AB:s medverkan i 2006 års val.

4. Vissa kostnader för länsstyrelsernas medverkan i 2006 års val.

5. Vissa extra kostnader för Utrikesdepartementet och de svenska utlandsmyndigheterna som föranleds av röstmottagning vid de svenska utlandsmyndigheterna i samband med 2006 års val.

6. Övriga kostnader i samband med förberedelserna och genomförandet av 2006 års val.

7. Kostnader för utveckling och förbättring av valadministrationen.

8. Kostnader för drift och förvaltning av IT-stödet som används för val.

9. Kostnader i övrigt enligt föreskrifter som kan komma att meddelas av regeringen.

ap.2 Mångvetenskaplig demokratiforskning

Vetenskapsrådet skall använda medlen till att stimulera samarbete mellan berörda institutioner och lärosäten när det gäller demokratiforskning. Utgångspunkten för arbetet är vad som anges i propositionen 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet.

ap.4 Statsbidrag för förtidsröstning

Medlen skall utbetalas till kommunerna i enlighet med förordningen (2005:888) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2006 års val.

ap.5 Demokratisatsning

Medlen får användas för insatser som syftar till ett ökat och mer jämlikt medborgerligt deltagande. Medlen får även användas för administration av satsningen såsom lön, resor och sammanträden.

ap.7 Särskilda medel till riksdagspartierna för informationsinsatser inför 2006 års val

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) skall betala ut bidrag till riksdagspartierna för informationsinsatser inför 2006 års val. Efter rekvisition till Justitiedepartementet betalas bidrag ut enligt följande fördelning:

Moderata samlingspartiet 2 182 573 kronor

Centerpartiet 1 474 585 kronor

Folkpartiet liberalerna 2 034 751 kronor

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 4 096 473 kronor

Vänsterpartiet 1 645 747 kronor

Kristdemokraterna 1 707 987 kronor

Miljöpartiet de Gröna 1 357 884 kronor

Summa 14 500 000 kronor

Vidare får upp till 500 000 kronor användas för uppföljning och utvärdering av bidraget till riksdagspartierna.

Mot bakgrund av förslag i 2006 års ekonomiska vårproposition tilldelas riksdagspartierna ytterligare sammantaget 15 miljoner kronor för samma ändamål som ovan. Efter rekvisition till Justitiedepartementet betalas medel ut enligt följande fördelning:

Moderata samlingspartiet 2 251 037 kronor

Centerpartiet 1 561 930 kronor

Folkpartiet liberalerna 2 107 158 kronor

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 4 113 900 kronor

Vänsterpartiet 1 728 527 kronor

Kristdemokraterna 1 789 108 kronor

Miljöpartiet de Gröna 1 448 340 kronor

Summa 15 000 000 kronor

ap.8 Mänskliga rättigheter och demokrati

Från anslagsposten får finansieras kostnader som Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju 2006:02) har för att i enlighet med direktiven (dir. 2006:27) stödja insatser som genomförs inom ramen för offentlig verksamhet eller föreningsliv i syfte att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och undanröja strukturella hinder för politiskt deltagande bland människor som upplever ett utanförskap. Den som beviljats bidrag av delegationen skall rekvirera medlen från Kammarkollegiet och om detta inte skett inom den tid som angivits i delegationens bidragsbeslut förloras rätten till bidraget.

Vidare får delegationen använda medel för att bygga upp och driva en hemsida samt för produktion och tryckning av utbildnings- och informationsmaterial för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och undanröja strukturella hinder för politiskt deltagande bland människor som upplever ett utanförskap.

Medlen får även användas för att täcka Kammarkollegiets kostnader för utbetalningarna till delegationen och övriga bidragsmottagare.

Delegationen skall senast den 31 december 2007 redovisa till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) hur medlen har använts.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
46:1 Allmänna val och demokrati
ap.14 0839570
ap.2150Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
46:1 Allmänna val och demokrati
46:1 ap.346:1 ap.169 690
46:1 ap.346:1 ap.51 339
46:1 ap.646:1 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
46:1 Allmänna val och demokrati
ap.3ram
ap.6ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
46:1 Allmänna val och demokrati
ap.27 0005 0002 0002009
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Mattias Ludvigsson
Likalydande till

Vetenskapsrådet
Kammarkollegiet
Kopia till

Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/RÄTTS
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L6
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/KC-K
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/S7
Finansdepartementet/KE
Finansdepartementet/LS
Utbildnings- och kulturdepartementet/F
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/BO
Näringsdepartementet/SÄ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Samtliga länsstyrelser
Lantmäteriverket
Posten AB
Moderata samlingspartiet
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de Gröna
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige