Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut


2006-12-21
SB/2006/12379
Svenska institutet för europapolitiska studier
Universitetsvägen 10F plan 6
106 91 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
Riksdagen har beslutat om Svenska institutet för europapolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 01, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:45).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Svenska institutet för europapolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Anslag som inte ingår i något politikområde

Mål

Svenska institutet för europapolitiska studiers verksamhet regleras av förordning (2006:948) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier.

Av förordningen framgår att Svenska institutet för europapolitiska studier skall bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i Europapolitiska frågor. Verksamheten skall inriktas på att självständigt och objektivt fördjupa och bredda underlaget för sådana ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen av Europeiska unionen (EU) och för Sveriges EU-politik, främst inom områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik. Institutet skall särskilt

  1. initiera och behandla förslag till utvärderings- och forskningsprojekt,

  2. göra eller låta göra utredningar och utvärderingar,

  3. följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och utom landet, samt

  4. publicera och sprida rapporter om verksamheten.

Återrapportering

Svenska institutet för europapolitiska studier skall, mot bakgrund av vad som angivits ovan, rapportera till regeringen om den verksamhet som bedrivits. Häri skall ingå en generell beskrivning av verksamheten samt en rapportering av verksamheten enligt punkterna 1 - 4 som angivits ovan.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:7

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier13 145
ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)13 145

Villkor för anslag 90:7

ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier

Svenska institutet för europapolitiska studier skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
90:7 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.13943 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
90:7 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.12 5002 500
2009
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)300
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 283
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Svenska institutet för europapolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 095
2007-02-251 095
2007-03-251 095
2007-04-251 095
2007-05-251 095
2007-06-251 095
2007-07-251 095
2007-08-251 095
2007-09-251 095
2007-10-251 095
2007-11-251 095
2007-12-251 100
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenska institutet för europapolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
90:7 ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier
På regeringens vägnar
Cecilia Malmström
Kristian Seth
Kopia till

Finansdepartementet
Riksgäldskontoret
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Staben
Regeringskansliet/EU-samordningen SB
Regeringskansliets internrevision
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket