Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:14

2006-12-21
UD2006/61718/PLAN (delvis)
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 5:11 ap.4 Barentssamarbete
Riksdagen har beslutat om anslaget 5:11 för budgetåret 2007. (prop. 2006/07:1, utg.omr. 05, bet. 2006/07:UU1, rskr. 2006/07:55).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 400
ap.4Barentssamarbete (ram)1 400

Villkor för anslag 5:11

ap.4 Barentssamarbete

Medlen får användas för eget och andras aktörers deltagande och aktiviteter i det regionala Barentssamarbetet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
5:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.403 %0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Gun Nilsson Taxell
Kopia till

UD EC
UD USTYR
UD PLAN
UD RS
UD EKO
UD Presschefen
SB
Fi/BA
Fi/LS
Riksdagens utrikesutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret