Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
IV:2

2006-12-20
U2005/9753/UNG
U2006/1541/UNG
U2006/2735/UNG m.fl.
Se bilaga 1
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Ungdomsstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Ungdomsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UngdomspolitikFörvaltningNationell ungdomspolitik
Kommunal ungdomspolitik
Fritid och föreningsliv
Internationellt ungdomssamarbete

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Ungdomspolitik

Mål

Ungdomspolitik

1. Ungdomar skall ha verklig tillgång till välfärd.

2. Ungdomar skall ha verklig tillgång till makt.

Återrapportering

En sammanfattande bedömning i årsredovisningen av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målen.

1.1.1

Verksamhetsområde Förvaltning

1.1.1.1

Verksamhetsgren Nationell ungdomspolitik

Mål

Omfattningen och effektiviteten av åtgärder som stärker ungdomars levnadsvillkor skall öka genom uppbyggnad och förmedling av kunskap, metodutveckling och dialog med myndigheter, andra nationella aktörer och ungdomar.

Återrapportering

Redovisning av den nya kunskap på ungdomsområdet, inklusive slutsatser och förslag, som myndighetens verksamhet har genererat genom undersökningar och statistik samt av hur ny kunskap har spridits på nationell och lokal nivå.

Redovisning av hur arbetet med nätverket av ungdomsforskare har utvecklats.

Bedömning av inom vilka samhällsområden det finns behov av att nya åtgärder vidtas för att förbättra ungdomars levnadsvillkor mot bakgrund av bl.a. tematiska analyser och uppföljningen av indikatorer.

Redovisning av myndighetens insatser inom nationell ungdomspolitik samt bedömning av resultatet i förhållande till verksamhetsgrenens mål.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kommunal ungdomspolitik

Mål

Omfattningen och effektiviteten av åtgärder som stärker ungdomars levnadsvillkor skall öka genom uppbyggnad och förmedling av kunskap, metodutveckling och dialog med kommuner och ungdomar.

Återrapportering

Redovisning av de insatser som genomförts i syfte att stödja utvecklingen av kommunala navigatorverksamheter samt redovisning av befintliga sådana verksamheter.

Redovisning av antalet kommuner som under året genomfört enkätundersökningar, genom de ungdomsenkäter som Ungdomsstyrelsen tagit fram om ungdomars livssituation, och vilka slutsatser och förslag undersökningarna lett till.

Redovisning av utvecklingen av de ungdomspolitiska stödjepunkterna samt beskrivning av inriktning på och resultat av de olika stödjepunkternas verksamheter.

Redovisning av myndighetens insatser inom kommunal ungdomspolitik samt bedömning av resultatet av insatserna i förhållande till målet för verksamhetsgrenen.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Fritid och föreningsliv

Mål

Stärka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället genom bidragsgivning till ungdomars egen organisering samt uppbyggnad och förmedling av kunskap och stöd till metodutveckling inom området ungdomars fritids- och kulturliv.

Återrapportering

I återrapporteringskraven nedan, avseende sökta och beviljade medel, skall antalet medlemmar fördelat på kön framgå, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Redovisning av fördelningen av statsbidrag till ungdomsorganisationer:

 • Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som erhåller struktur-, utvecklings- eller etableringsbidrag samt antalet medlemmar fördelat på ålder.

 • Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som får särskilt bidrag.

Redovisning av fördelningen mellan ungdomsorganisationerna av den del av AB Svenska Spels vinst som tillfaller ungdomsorganisationernas lokala verksamheter:

 • Redovisning av fördelningen av medel från AB Svenska Spel till de ungdomsorganisationer som även uppbär statsbidrag enligt ovan samt antalet medlemmar fördelat på ålder.

 • Redovisning av de verksamheter som stöds genom medel från AB Svenska Spel i syfte att stödja nya organisationer och verksamhetsformer som inte passar in i de regler som gäller för statsbidrag och projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser.

Redovisning av antalet ansökningar till Ungdomsstyrelsen när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade ansökningar. Redogörelse för den geografiska spridningen samt andelen sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten.

Redovisning av myndighetens insatser inom verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv samt bedömning av resultatet av insatserna i förhållande till verksamhetsgrenens mål.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Internationellt ungdomssamarbete

Mål

Stärka ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i samhället genom bidragsgivning till internationellt ungdoms- och ungdomsledarutbyte samt stöd till metodutveckling inom det internationella ungdomssamarbetet.

Återrapportering

Redogörelse för vilka informationsinsatser som vidtagits för att sprida kännedom om EU:s nya program Ung och aktiv i Europa samt bedömning av behovet av ytterligare insatser.

Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade ansökningar inom EU-programmet Ung och aktiv i Europa samt de deltagandes fördelning på ålder och kön.

Redovisning av andelen av fördelade medel som riktas till ungdomar som vanligtvis inte deltar i internationella sammanhang.

Redogörelse för beviljade projekts geografiska spridning i landet.

Redovisning av myndighetens insatser inom internationellt ungdomssamarbete samt bedömning av resultatet i förhållande till målet för verksamhetsgrenen.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser 2007

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari,

7 mars,

2 maj,

2 augusti,

30 oktober.

 

3

Organisationsstyrning

Ungdomsstyrelsen skall redovisa i vilken omfattning och på vilka olika sätt myndigheten i sin verksamhet har tagit till vara ungdomar som en resurs samt hur myndigheten verkat för jämställdhet och mångfald.

Ungdomsstyrelsen skall redovisa myndighetens arbete med att utveckla resultatmått.

4

Uppdrag

1. Satsning på ungdomar i riskmiljöer

Ungdomsstyrelsen skall fortsätta genomföra satsningen på förebyggande och främjande verksamheter för ungdomar i riskmiljöer samt på drogfria mötesplatser. Satsningen avser främst utveckling av insatser för ungdomar i socialt utsatta områden. Insatser som syftar till att förhindra att ungdomar hamnar i ett socialt utanförskap skall särskilt prioriteras. Vidare prioriteras verksamhet som bygger på lokal samverkan mellan kommuner, stadsdelar, kommunförbund, föreningsliv och andra aktörer.

Ungdomsstyrelsens beviljande av statsbidrag till projekt inom satsningen sker enligt bestämmelserna i förordningen (2006:7) om statsbidrag för särskilda insatser för ungdomar.

Såväl de enskilda projekten som satsningen i sin helhet skall utvärderas. Ungdomsstyrelsen bör genomföra särskild uppföljning och utvärdering av nya mötesplatser som etableras i befintliga lokaler. Ungdomsstyrelsen skall vidare genomföra en forskningsöversikt med analyser samt pilotprojekt kring samhällsekonomiska effekter av förebyggande och främjande ungdomsarbete.

Ungdomsstyrelsen skall samverka med Myndigheten för skolutveckling och följa arbetet med regeringens satsning på att stärka skolor i utsatta områden. Särskilt fokus bör riktas mot gemensamma beröringspunkter som kan leda till samordningsvinster och synergieffekter.

Slutrapport inklusive utvärdering samt en redovisning av hur medlen har använts skall redovisas till Regeringskansliet senast den 3 november 2008. I slutrapporten skall ingå en särskild redovisning av de insatser som gjorts av kommuner som omfattas av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal. Vidare skall ingå redovisning av jämställdhetskonsekvenser av beviljade projekt.

2. Kvantitativ sammanställning av indikatorer

Ungdomsstyrelsen skall göra en enkel kvantitativ sammanställning av berörda myndigheters uppföljning av befintliga indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor. All individbaserad statistik skall vara könsuppdelad om det inte finns särskilda skäl mot detta. Uppdraget skall redovisas senast den 10 augusti 2007 respektive den 10 augusti 2008.

3. Indikatorsuppföljning

Ungdomsstyrelsen skall följa upp nedanstående indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor inom främst det egna verksamhetsområdet. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen avseende budgetåren 2006 och 2007. Uppföljningen skall innehålla en kvantitativ redovisning av indikatorerna och, om möjligt, belysning av skillnader i utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor beroende på inrikes/utrikes födda, socioekonomisk hemvist samt eventuella funktionshinder. All kvantitativ redovisning av indikatorerna skall vara könsuppdelad om inte särskilda skäl finns mot detta. Uppföljningen skall även innehålla en kommentar om utvecklingen av ungdomars villkor. Ungdomsstyrelsen skall också kortfattat redogöra för vilka insatser/åtgärder som vidtagits för att förbättra ungdomars levnadsvillkor inom de områden för vilka indikatorerna belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor. Indikatorerna är följande:

 1. Deltagande i folkrörelser och föreningar bland ungdomar.

 2. Andel ungdomar som är aktiva i en förening.

 3. Ungdomars möjligheter att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen.

 4. Andel ungdomar som deltar i partipolitiska organisationer.

 5. Deltagande i politiska aktioner bland ungdomar.

 6. Ungdomars deltagande i val till riksdag, kommuner och landsting.

 7. Andel kommuner med någon typ av inflytandeforum för ungdomar.

 8. Andel kommuner som tar fram kommunala handlingsplaner med inriktning på ungdomars levnadsförhållanden

4. Nationellt entreprenörskapsprogram

Ungdomsstyrelsen skall delta i genomförandet av det nationella entreprenörskapsprogrammet som NUTEK genomför från och med den 1 januari 2005 till och med den 30 juni 2008, bl.a. genom att bistå med kompetens genom deltagande i referensgrupper.

5. Tematisk analys

Ungdomsstyrelsen skall genomföra en kvalitativ analys av utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende välfärd och makt inom området hälsa och utsatthet. För genomförandet av uppdraget har Ungdomsstyrelsen fått 350 000 kronor enligt särskilt regeringsbeslut. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2007.

6. Implementering av EU-gemensamma mål

Ungdomsstyrelsen skall i dialog med relevanta aktörer utarbeta ett förslag till hur myndigheten skall arbeta för att involvera kommunerna i implementeringen av de gemensamma målen på det ungdomspolitiska området inom EU och av den Europeiska ungdomspakten. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet senast den 8 augusti 2007.

Ungdomsstyrelsen skall särskilt föreslå en plan för den fortsatta implementeringen av de EU-gemensamma målen om främjande av ungas deltagande och om bättre information till unga. Implementeringen av dessa mål skall kopplas sammman med målen för den Europeiska ungdomspakten. Förslaget skall redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2007.

7. Attityd- och värderingsstudie

Ungdomsstyrelsen skall genomföra en attityd- och värderingsstudie under 2006 och 2007, vars resultat bl.a. skall redovisas efter kön. För studiens genomförande har Ungdomsstyrelsen genom särskilda regeringsbeslut under 2006 fått dels 150 000 kronor, dels 850 000 kronor. Studien skall redovisas till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2007.

8. Förberedelser inför överföringen av Eurodesk

Ungdomsstyrelsen skall i samråd med Centrum för internationellt ungdomsutbyte (CIU) förbereda överföringen den 1 januari 2008 av Eurodesk till Ungdomsstyrelsen.

9. Bestämningsfaktorer för ungdomars hälsoutveckling

Ungdomsstyrelsen skall redovisa utvecklingen av s.k. bestämningsfaktorer för hälsan inom det egna verksamhetsområdet och de insatser som genomförts för att påverka utvecklingen. I redovisningen skall ett jämställdhetsperspektiv anläggas. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2007 till Statens folkhälsoinstitut och till Regeringskansliet.

10. EU-programmet Ung och aktiv i Europa 2007-2013

Regeringen har denna dag beslutat ändring i 3 § förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen, som innebär att Ungdomsstyrelsen är nationellt kontor för de EU-program inom ungdomsområdet som regeringen beslutar och ansvarar för att programmen genomförs i Sverige. Förordningsändringen träder i kraft den 6 februari 2007.

Genom beslut den 15 november 2006 (1719/2006/EG) har Europaparlamentet och Europeiska unionens råd inrättat EU:s program Youth in Action - i Sverige kallat Ung och aktiv i Europa - för perioden 2007-2013.

Regeringen utser Ungdomsstyrelsen, med verkan från det att nämnda förordningsändring träder i kraft, till nationellt kontor för EU-programmet Ung och aktiv i Europa för perioden 2007-2013.

11. Avslutningskonferens inom Europarådets kampanj Alla olika - alla lika

Ungdomsstyrelsen skall under 2007 arrangera avslutningskonferensen inom Europarådets kampanj Alla olika - alla lika.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

29:1

Ungdomsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen19 226
ap.1Ungdomsstyrelsen (ram)19 226

Villkor för anslag 29:1

ap.1 Ungdomsstyrelsen

Disponeras av Ungdomsstyrelsen.

29:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 000
ap.5Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (ram)3 200
ap.6Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (ram)1 200
ap.12Delegationen för mänskliga rättigheter (ram)600
Disponeras av Ungdomsstyrelsen166 500
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)72 500
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)2 600
ap.3Utvecklingsinsatser gentemot kommuner (ram)6 000
ap.10Satsning på ungdomar i riskmiljöer (ram)81 750
ap.11Administration av satsningen på ungdomar i riskmiljöer (ram)3 250
ap.8Konferens Alla olika - alla lika (ram)400
Disponeras av regeringen1 355
ap.7Till regeringens disposition (ram)1 355
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet500
ap.4Forskning om ungdom (ram)500

Villkor för anslag 29:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Anslagsposten skall användas för strukturbidrag, utvecklingsbidrag, etableringsbidrag och särskilt bidrag enligt förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Anslagsposten skall användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för EU-programmet Ung och aktiv i Europa.

ap.3 Utvecklingsinsatser gentemot kommuner

Anslagsposten skall användas för finansiering av utvecklingsinsatser gentemot kommunerna.

ap.4 Forskning om ungdom

Medlen utbetalas efter rekvisition till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för stöd till och insatser för ungdomsforskningen. Rådet skall i samband med rekvisitionen redovisa genomförda och planerade satsningar på ungdomsforskningens område.

ap.5 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Medlen utbetalas efter rekvisition till Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), som får använda medlen för sin internationella och nationella verksamhet.

ap.6 Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte

Medlen utbetalas efter rekvisition till Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) för direktinformation till ungdomar om internationellt ungdomsutbyte samt informationsarbete genom Eurodesk.

ap.8 Konferens Alla olika - alla lika

Medel för Ungdomsstyrelsens genomförande av avslutningskonferensen inom Europarådets kampanj Alla olika - alla lika.

ap.10 Satsning på ungdomar i riskmiljöer

Anslagsposten skall användas för stöd inom satsningen på ungdomar i riskmiljöer. Av medlen skall 10 miljoner kronor avsättas för stöd till utveckling av drogfria mötesplatser och minst 15 procent av de statsbidrag som Ungdomsstyrelsen fördelar skall riktas till ideella organisationers verksamheter (stödform 3). Av anslagspostens medel får högst 4 miljoner kronor användas för utgifter som Ungdomsstyrelsen har för externa uppdrag, som rör utvärderings- och utredningsverksamhet, samt för erfarenhetsspridning och myndighetens besök i kommuner och ideella organisationer med anledning av satsningen.

ap.11 Administration av satsningen på ungdomar i riskmiljöer

Anslagsposten skall användas för Ungdomsstyrelsens administration av riskmiljösatsningen.

ap.12 Delegationen för mänskliga rättigheter

Från anslagsposten får finansieras kostnader som Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju2006:02) har för, att i enlighet med direktiven (dir 2006:27), genomföra den svenska delen av Europarådets kampanj Alla olika - alla lika. Medlen får även användas för att täcka Kammarkollegiets ekonomiadministrativa kostnader.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
29:1 Ungdomsstyrelsen
ap.15773 %0
29:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.80Inget0
ap.100Allt0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Ungdomsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 602
2007-02-251 602
2007-03-251 602
2007-04-251 602
2007-05-251 602
2007-06-251 602
2007-07-251 602
2007-08-251 602
2007-09-251 602
2007-10-251 602
2007-11-251 602
2007-12-251 604
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ungdomsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
29:1 ap.1Ungdomsstyrelsen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Information001 5001 50000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Information

Inkomsten disponeras av Ungdomsstyrelsen. Avgifternas storlek bestäms av Ungdomsstyrelsen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Regeringen medger undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket i avgiftsförordningen.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Ungdomstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Inga bestämmelser meddelas i denna del.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gudrun Dahlberg
Likalydande till

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Kopia till

Kulturutskottet
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/D
Finansdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet/S
Utbildnings- och kulturdepartementet/SAM
Myndigheten för skolutveckling
Verket för näringslivsutveckling
Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU)
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)

Bilaga 1 till Regeringsbeslut IV:2, 2006-12-20

Diarienummerförteckning

U2005/9753/UNG
U2006/1541/UNG
U2006/2735/UNG
U2006/5168/UNG
(delvis)
U2006/8038/UNG
U2006/8711/UNG
U2006/8887/UNG
U2006/8956/UNG
U2006/9040/UNG
U2006/9499/BIA (delvis)