Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 30

2006-12-21
N2006/11521/RUT
N2006/11946/RUT (delvis)
Verket för näringslivsutveckling
Liljeholmsvägen 32
117 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 33:2 Landsbygdslån inom utgiftsområde 19 Regional utveckling (rskr:2006/07:64)
Riksdagen har beslutat om anslaget 33:2 Landsbygdslån för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 19, bet. 2006/07:NU2, rskr. 2006/07:64).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:2

Landsbygdslån (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling1 000
ap.1Landsbygdslån (ram)1 000

Villkor för anslag 33:2

ap.1 Landsbygdslån

Anslaget används för landsbygdslån som beviljats av länsstyrelserna, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, och samverkansorganen i Gotlands och Kalmar län.

Anslaget skall användas för utbetalning av landsbygdslån enligt förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling och förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, enligt förordningarnas lydelse före den 1 juli 2005.

Räntor på landsbygdslånen skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån. Återbetalningar av landsbygdslånen skall tillföras statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 4139 Återbetalning av lokaliseringslån.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
33:2 Landsbygdslån
ap.1303 %0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Sofia Johansson
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Länsstyrelserna
Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Samverkansorganet i Kalmar län
Gotlands kommun