Näringsdepartementet


Regeringsbeslut


2006-12-21
N2006/11674/NL
N2006/11945/BS(delvis)
N2006/7621/NL m.fl.
Se bilaga 1
Bolagsverket
Badhusparken
851 81 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2006/07:21)
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1, rskr. 2006/07:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Bolagsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikRegler, tillstånd och tillsynFöretagsinteckningar
Finansiering av likvidatorer
Bolag
Kungörelser

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

1.1.1

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Företagsinteckningar

Mål

I 95 procent av inkomna ärenden avseende företagsinteckningar skall beslut ha fattats under den arbetsdag som följer närmast efter den inskrivningsdag ärendet kom in.

Återrapportering

Bolagsverket skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa väntetiden för ärenden rörande företagsinteckningar.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Finansiering av likvidatorer

Mål

Bolagsverket skall handlägga ansökningar om finansiering av likvidatorer inom fjorton arbetsdagar.

Återrapportering

Bolagsverket skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa väntetiden för ärenden rörande finansiering av likvidationer.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Bolag

Mål

Bolagsverket skall tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av företag samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service.

För de olika delarna av verksamhetsgrenen Bolag gäller följande delmål.

Registrering:

 • I ett ärende som är färdigt för registrering, antingen genom att det kom in till Bolagsverket i ett sådant skick eller genom att det senare har kompletterats, skall registrering ske senast inom sju arbetsdagar efter det att ärendet blev färdigt för registrering.

 • I ett ärende som först måste kompletteras innan registrering kan ske, skall beslut om sådan komplettering fattas senast inom sju arbetsdagar efter det att ärendet kom in till Bolagsverket.

Telefonförfrågningar:

 • Vid förfrågningar till kundservice skall en kontakt med handläggare ha erhållits inom 45 sekunder i 85 procent av alla fall.

Beställningar till kundservice:

 • Av inkomna beställningar skall expediering ha skett senast påföljande arbetsdag i 95 procent av alla fall.

Uppdrag, information och försäljning:

 • Bolagsverkets produktion skall svara mot kundernas efterfrågan.

Återrapportering

Bolagsverket skall varje kvartal till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa väntetiden för nyregistrering och ändringsregistrering av aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. Första redovisning skall ske den 31 januari 2007.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Kungörelser

Mål

Bolagsverket skall elektroniskt offentliggöra de uppgifter som enligt lag eller förordning skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Återrapportering

Bolagsverket skall senast den 31 januari 2008 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa arbetet med det elektroniska kungörandet med avseende på volymer, kvalitet och förhållandet mellan manuella och elektroniskt ingivna annonsmanus. Bolagsverket skall vidare redovisa de åtgärder verket vidtagit för att informera allmänheten om det förändrade sättet för officiellt kungörande i Sverige.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål service

Bolagsverket skall verka för att förbättra sin service till medborgare och företag. I detta ingår att verket skall föra en dialog med externa användare om hur verksamheten kan utvecklas för att bättre motsvara användarnas krav.

Återrapportering service

Bolagsverket skall i årsredovisningen redovisa sitt arbete med serviceförbättringar. I redovisningen skall verket göra en bedömning av hur användarna involveras i myndighetens verksamhetsutveckling, vilka effekter deras krav på bättre service fått samt deras förtroende för myndigheten.

Vidare skall följande rapportering ske i årsredovisningen och avse de senaste två budgetåren:

 • måluppfyllelse för respektive verksamhetsgren,

 • en beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för att hantera de grupper av ärenden som inte handlagts inom angivna tidsfrister,

 • volymutveckling och balanser för varje verksamhetsgren och eventuell ärendegrupp,

 • redogörelse för intäkter och kostnader per verksamhetsgren samt arbets- och kostnadsproduktivitet per ärendegrupp (slutprestationer), samt

 • en bedömning av kvaliteten per verksamhetsgren.

Verket skall i rapporten kommentera förändringar mellan åren liksom det senaste årets eventuella avvikelser från budget.

Prognos anslag

Bolagsverket skall, för anslaget som myndigheten disponerar, lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2007 - 2010 i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Redovisningen av prognoserna skall ske
- den 23 januari 2007
- den 7 mars 2007,
- den 2 maj 2007,
- den 2 augusti 2007, och
- den 30 oktober 2007.

3

Organisationsstyrning

Mål information och effektiv hantering

Bolagsverket skall abreta för att den kompetens som verket har och den information som finns i verkets olika register kan komma samhället tillgodo på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. I arbete skall den moderna informationsteknikens (IT) möjligheter utnyttjas. Vidare skall information och blankettmaterial så långt möjligt tillhandahållas även på engelska.

Bolagsverket skall arbeta med att förbättra rutiner som medger effektivare hantering av ärenden som rör företagsetablering och förutsättningar för drift av näringsverksamhet i Sverige. Verket skall i det sammanhanget särskilt beakta behoven hos små- och medelstora företag.

Återrapportering information och effektiv hantering

Bolagsverkets investeringari IT-stöd och resultatet av dem skall redovisas och kommenteras. I årsredovisningen skall en redogörelse lämnas för:

 • vilka av myndighetens tjänster som tillhandahålls elektroniskt
 • vilka effektiviseringar de elektroniska tjänsterna ger upphov till samt 
 • hur verket säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.

Mål sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bland de anställda i Bolagsverket skall under 2007 minska till 6 procent. Bolagsverket skall verka för en god arbetsmiljö i syfte att minska sjukfrånvaron på längre sikt.

Återrapportering sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron skall redovisas i årsredovisningen och delårsrapporten. Redovisningen skall göras i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

4

Uppdrag

Redovisning av räntekontokredit

Bolagsverket skall varje kvartal till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) inkomma med en redovisning av utnyttjad räntekontokredit i Riksgäldskontoret och hur utnyttjandet av denna planeras ske under 2007. En första redovisning skall lämnas den 31 januari 2007.

Effektivitets- och produktivitetsplan

Bolagsverket skall senast den 31 januari 2007 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en uppföljning av den plan för att höja effektiviteten och produktiviteten i verksamheten som lämnades till Näringsdepartementet i januari 2005.

Kartläggning av rutiner som kan utnyttjas för ekonomisk brottslighet

Bolagsverket skall fortlöpande kartlägga vilka av verkets rutiner som kan leda till att falska uppgifter som kan utnyttjas för ekonomisk brottslighet registreras. Verket skall även ge en beskrivning av hur det går att komma tillrätta med problemet. Redovisning skall ske muntligt till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vid myndighetsdialogen 2007.

Regelförenkling

Bolagsverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbelsut den 30 november 2006 N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av staliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.

Bolagsverket skall i ett första steg redovisa underlag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senaste den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som Bolagsverket bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Bolagsverket skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidiagre planerade åtgärder.

Vidare skall Bolagsverket vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:9

Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer (Ramanslag)

Disponeras av Bolagsverket7 952
ap.1Finansiering av likvidatorer (ram)7 952

Villkor för anslag 38:9

ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslaget får användas för utgifter i samband med finansiering av likvidatorer. Bolagsverket skall ge ersättning till de likvidatorer som verket utsett i tvångslikvidationer och till de likvidatorer som utsetts i frivilliga likvidationer där verket förordnat annan likvidator än den som företaget föreslagit. Ersättning skall endast utgå under förutsättning att likvidatorn inte kan få ersättning för likvidationskostnaderna på annat sätt.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
38:9 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer
ap.13983 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)200 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
VG Bolag samt VG Företagsinteckningar-130 04827 900342 800332 80010 000-92 148
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal.

Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag vilka inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av myndigheten dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter, dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet myndigheten bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar. Uppkommet överskott redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsverket och Bolagsverket. Uppkommet överskott inklusive ränta skall senast femton dagar efter varje månadsskifte betalas in till statsverkets checkräkning. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter. Intäkterna av förseningsavgifterna budgeteras till drygt 53 miljoner kronor och överskottet till drygt 43 miljoner kronor.

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar skall betalas in till statsverkets checkräkning månadsvis inklusive ränta, senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 9341: Stämpelskatt. Budgeten för stämpelskatt uppgår till 140 miljoner kronor.

Beträffande avgifter i verksamheten som grundas på beslut av internationell organisation, skall samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifter skall framgå tydligt i en särskild avgiftslista som skall finnas lätt tillgänglig.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Elisabeth Gustafsson
Kopia till

Näringsutskottet, Riksdagen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

N2006/11674/NL
N2006/11945/BS(delvis)
N2006/7621/NL
N2006/354/NL
N2006/656/NL