Näringsdepartementet


Regeringsbeslut


2006-12-21
N2006/11668/NL
N2006/11945/BS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Patent- och registreringsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr.2006/07:62)
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Patent- och registreringsverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1, rskr. 2006/07:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Patent- och registreringsverket (PRV).

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikRegler, tillstånd och tillsynPatent
Varumärken m.fl.
Uppdrag, information och försäljning - patent, varumärken, mönster

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

1.1.1

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Patent

Mål patent

I alla PCT-ärenden skall gällande frister hållas.

I alla nationella ansökningar skall ett första tekniskt utlåtande ha expedierats inom sex månader från det att ärendet kom in till PRV.

I alla nationella ansökningar skall ett slutligt beslut föreligga inom 24 månader från det att ärendet kom in till PRV.

Alla anmälda registerändringar skall vara införda i patentregistret eller ett eventuellt föreläggande ha skickats inom tio arbetsdagar.

Invändningsärenden (invändningar mot meddelande patent) skall avgöras inom tre månader från datum för avslutad skriftväxling.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Varumärken m.fl.

Mål varumärken

I alla internationella ansökningar skall gällande frister hållas.

I alla nationella ansökningar som inkommer elektroniskt skall den materiella granskningen vara genomförd och ett eventuellt materiellt föreläggande ha skickats inom 12 arbetsdagar från det att ärendet kom in till PRV.

I alla nationella ansökningar som inkommer i pappersform skall den materiella granskningen vara genomförd och ett eventuellt materiellt föreläggande ha skickats inom 40 arbetsdagar från det att ärendet kom in till PRV.

Inkomna svaromål skall vara behandlade inom 15 arbetsdagar.

I 90 procent av alla nationella ansökningar skall ett slutligt beslut ha fattats inom nio månader. I alla nationella ansökningar skall ett slutligt beslut ha fattats inom 16 månader.

Alla anmälda registerändringar skall vara införda i varumärkesregistret eller ett eventuellt föreläggande ha skickats inom 12 arbetsdagar.

Invändningsärenden (invändningar mot registrerade varumärken) skall avgöras inom tre månader från datum för avslutad skriftväxling.

Återrapportering varumärken

PRV skall varje kvartal till Näringsdepartementet redovisa de handläggningstider myndigheten har för registrering av varumärken. En första redovisning skall ske den 31 januari 2007.

Mål mönster

I alla ansökningar skall granskningen vara genomförd och ett eventuellt föreläggande ha skickats inom 40 arbetsdagar från det att ärendet kom in till PRV.

Inkomna svaromål skall vara behandlade inom 15 arbetsdagar.

I 90 procent av alla nationella ansökningar skall ett slutligt beslut ha fattats inom nio månader. I alla nationella ansökningar skall ett slutligt beslut ha fattats inom 16 månader.

Alla anmälda registerändringar skall vara införda i mönsterregistret eller ett eventuellt föreläggande ha skickats inom 12 arbetsdagar.

Invändningsärenden (invändningar mot registrerade mönster) skall avgöras inom tre månader från datum för avslutad skriftväxling.

Mål namn

I ett ärende som är är färdigt för registrering, antingen genom att det kom in till PRV i ett sådant skick eller genom att det senare har kompletterats, skall registrering eller kungörelse ske inom 50 arbetsdagar.

Om ärendet först måste kompletteras skall föreläggande skickas inom 15 arbetsdagar efter det att ärendet registrerats som betalt hos PRV.

Mål periodisk skrift

I ett ärende som är färdigt för registrering, antingen genom att det kom in till PRV i ett sådant skick eller genom att det senare har kompletterats, skall registrering ske inom tio arbetsdagar.

Om ärendet först måste kompletteras skall föreläggande skickas inom tio arbetsdagar efter det att ärendet kom in till PRV.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Uppdrag, information och försäljning - patent, varumärken, mönster

Mål

PRV skall hålla en produktion som svarar mot kundernas efterfrågan.

Återrapportering samtliga verksamhetsgrenar (1.1.1.1 - 1.1.1.3)

Nedanstående rapportering skall ske i årsredovisningen och avse de senaste två budgetåren. Förändringar mellan åren skall kommenteras liksom det senaste årets eventuella avvikelser från budget.

  • måluppfyllelsen för respektive verksamhetsgren,

  • vilka åtgärder som vidtagits för att hantera de ärenden som inte handlagts inom angivna tidsfrister,

  • volymutveckling och balanser för varje verksamhetsgren och eventuell ärendegrupp,

  • redogörelse för intäkter och kostnader per verksamhetsgren samt arbets- och kostnadsproduktivitet per verksamhetsgren samt

  • en bedömning av kvaliteten per verksamhetsgren.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

PRV skall tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av industriella rättigheter samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service i immaterialrättsliga frågor.

Vidare skall PRV verka för en bättre service för medborgare och företag. I detta ingår att verket skall:

  • utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service,

  • föra en dialog med dess användare om hur myndighetens verksamhet kan utvecklas och

  • införa rutiner för att systematiskt ta emot, beakta och analysera synpunkter från medborgare och företag.

Återrapportering

PRV skall i årsredovisningen lämna en redogörelse för de åtgärder som vidtagits för att informera näringslivet och övriga intressenter om de immaterialrättsliga systemens möjligheter.

Verket skall också redovisa sitt arbete med serviceförbättringar. I redovisningen skall det göras en bedömning av hur användarna involveras i myndighetens verksamhetsutveckling, vilka effekter deras krav på bättre service fått samt deras förtroende för myndigheten.

3

Organisationsstyrning

PRV skall verka för att den kompetens som verket besitter och den information som finns i verkets olika register kommer samhället tillgodo på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. I arbetet skall den moderna informationsteknikens (IT) möjligheter utnyttjas.

Återrapportering

PRV skall i årsredovisningen lämna en redogörelse för verksamhetsutveckling och intern rationalisering samt investeringar i IT-stöd och resultatet av dem.

PRV skall lämna en redogörelse av vilka tjänster verket tillhandahåller elektroniskt, vilka av dessa som finns på engelska, vilka effektiviseringar de ger upphov till samt hur verket säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.

4

Uppdrag

Patent- och registreringverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.

Myndigheten skall i ett första steg redovisa underlag till Regeringskansliet(Näringsdepartementet) senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Myndigheten skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)30 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
VG Patent63 95316 000292 500292 500079 953
Varumärke10 9134 80053 20060 200-7 0008 713
Mönster-10 907-1 9004 0006 500-2 500-15 307
Namn-3 9922509 0009 500-500-4 242
Periodisk skrift-2 098-8002 0004 100-2 100-4 998
VG Uppdrag-patent, varumärken och mönster-2 9771 10035 50035 000500-1 377
Summa54 89219 450396 200407 800-11 60062 742
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av PRV. Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal. Varje månad skall en tolftedel av beloppet 15 544 000 kronor inbetalas till statsbudgetens inkomsttitel 2529:Avgifter vid Patent- och registreringsverket. Detta motsvarar anslaget för Patentbesvärsrätten.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, skall samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna skall framgå tydligt i en särskild avgiftslista som skall finnas lätt tillgänglig.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Lena Stridsberg
Kopia till

Näringsutskottet, Riksdagen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

N2006/11668/NL
N2006/11945/BS
(delvis)
N2006/650/NL