Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 38

2006-12-14
N2006/10930/ITFoU
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 37:7 (2004)  IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikation
Riksdagen har beslutat om att för budgetåret 2004 anvisa medel på ramanslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (prop. 2003/04:1, utg.omr. 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75) .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2004

37:7

IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling0
ap.18Verket för näringslivsutveckling (ram)0
ap.18.1Verket för näringslivsutveckling (ram)0
ap.18.2Regionförbundet i Kalmar län, administrativa kostnader (ram)0
ap.18.3Gotlands kommun, administrativa kostnader (ram)0
ap.18.4Skåne läns landsting, administrativa kostnader (ram)0
ap.18.5Västra Götalands läns landsting, administrativa kostnader (ram)0
ap.18.6Regionförbundet i Kalmar län, IT-infrastruktur (ram)0
ap.18.7Gotlands kommun IT-infrastruktur (ram)0
ap.18.8Skåne läns landsting, IT-infrastruktur (ram)0
ap.18.9Västra Götalands läns landsting IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län0
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)0
ap.1.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.1.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län0
ap.2Länsstyrelsen Uppsala län (ram)0
ap.2.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.2.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län0
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)0
ap.3.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.3.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län0
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlans län (ram)0
ap.4.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.4.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län0
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)0
ap.5.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.5.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län0
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)0
ap.6.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.6.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län0
ap.7Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)0
ap.7.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.7.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län0
ap.8Länsstyrelsen i Hallands län (ram)0
ap.8.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.8.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län0
ap.9Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)0
ap.9.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.9.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0
ap.10Länsstyrelsen i Örebro län (ram)0
ap.10.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.10.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län0
ap.11Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)0
ap.11.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.11.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län0
ap.12Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)0
ap.12.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.12.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län0
ap.13Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)0
ap.13.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.13.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län0
ap.14Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)0
ap.14.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.14.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län0
ap.15Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)0
ap.15.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.15.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län0
ap.16Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)0
ap.16.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.16.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län0
ap.17Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)0
ap.17.1Administrativa kostnader (ram)0
ap.17.2IT-infrastruktur (ram)0
Disponeras av Skatteverket0
ap.20Skatteverket (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.19Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 37:7

ap.19 Till regeringens disposition

Anslagsposterna 1-17, delposterna 1 och anslagsposten 18, delposterna 2-5

Medlen får användas till administrativa kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och därtill hörande förordningar, samt förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

Anslagsposterna 1-17, delposterna 2 och anslagsposten 18, delposterna 6-9

Medlen får användas till

- IT-infrastrukturutbyggnad i enlighet med förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m., samt

- upprättande av kommunala IT-infrastrukturprogram i enlighet med förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

Anslagsposten 18, delposten 1

Medlen får användas till täckande av administrativa kostnader för verksamhet med anknytning till anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.

Anslagsposten 18, delposterna 2-9

Verket för näringslivsutveckling skall betala ut medlen på uppdrag av de regionala självstyrelseorganen eller samverkansorganen och enligt de av dem fattade besluten. Utbetalning skall göras inom ramen för respektive regionalt självstyrelseorgans eller samverkansorgans tilldelade belopp inklusive beviljad anslagskredit. Utbetalning skall ske via Verkets för näringslivsutveckling datasystem STINS.

Anslagsposten 20

Medlen får användas till administrativa kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2001:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation.

Övriga bestämmelser

Registrering av beslut m.m. i Verkets för näringslivsutveckling datasystem STINS avseende anslagsposterna 1-18 per delpost skall ske senast tre veckor efter beslut av Verket för näringslivsutveckling, länsstyrelserna, regionala självstyrelseorganen och samverkansorganen har fattats.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
37:7 (2004) IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.
ap.1.1 (2004)0Allt0
ap.1.2 (2004)0Allt0
ap.2.1 (2004)0Allt0
ap.2.2 (2004)0Allt0
ap.3.1 (2004)0Allt0
ap.3.2 (2004)0Allt0
ap.4.1 (2004)0Allt0
ap.4.2 (2004)0Allt0
ap.5.1 (2004)0Allt0
ap.5.2 (2004)0Allt0
ap.6.1 (2004)0Allt0
ap.6.2 (2004)0Allt0
ap.7.1 (2004)0Allt0
ap.7.2 (2004)0Allt0
ap.8.1 (2004)0Allt0
ap.8.2 (2004)0Allt0
ap.9.1 (2004)0Allt0
ap.9.2 (2004)0Allt0
ap.10.1 (2004)0Allt0
ap.10.2 (2004)0Allt0
ap.11.1 (2004)0Allt0
ap.11.2 (2004)0Allt0
ap.12.1 (2004)0Allt0
ap.12.2 (2004)0Allt0
ap.13.1 (2004)0Allt0
ap.13.2 (2004)0Allt0
ap.14.1 (2004)0Allt0
ap.14.2 (2004)0Allt0
ap.15.1 (2004)0Allt0
ap.15.2 (2004)0Allt0
ap.16.1 (2004)0Allt0
ap.16.2 (2004)0Allt0
ap.17.1 (2004)0Allt0
ap.17.2 (2004)0Allt0
ap.18.1 (2004)0Allt0
ap.18.2 (2004)0Allt0
ap.18.3 (2004)0Allt0
ap.18.4 (2004)0Allt0
ap.18.5 (2004)0Allt0
ap.18.6 (2004)0Allt0
ap.18.7 (2004)0Allt0
ap.18.8 (2004)0Allt0
ap.18.9 (2004)0Allt0
ap.19 (2004)0Allt0
ap.20 (2004)0Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
37:7 (2004) IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.
37:7 ap.20 (2004)37:7 ap.19 (2004)1 250
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.1.1 (2004)120
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.2.1 (2004)75
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.3.1 (2004)82
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.4.1 (2004)91
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.5.1 (2004)91
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.6.1 (2004)80
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.7.1 (2004)73
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.8.1 (2004)75
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.9.1 (2004)97
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.10.1 (2004)88
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.11.1 (2004)86
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.12.1 (2004)95
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.13.1 (2004)84
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.14.1 (2004)78
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.15.1 (2004)80
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.16.1 (2004)95
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.17.1 (2004)93
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.18.2 (2004)88
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.18.3 (2004)64
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.18.4 (2004)135
37:7 ap.19 (2004)37:7 ap.18.5 (2004)170
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
37:7 (2004) IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m.
ap.21 (2004)ram
ap.22 (2004)ram
På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Nils Hertzberg
Likalydande till

Skatteverket
Verket för näringslivsutveckling
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksdagen, Trafikutskottet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Finansdepartementet/SKA
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/NL
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Statsrådsberedningen/REV
Riksrevisionen
Post- och telestyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Glesbygdsverket
Riksgäldskontoret
Regionförbundet i Kalmar läm
Gotlands kommun
Region Skåne
Västra Götalandsregionen