Finansdepartementet


Regeringsbeslut
52

2006-12-21
Fi2006/4012
Fi2006/7384(delvis)
Statens pensionsverk
Jägargatan 1
851 90 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens pensionsverk
Riksdagen har beslutat om Statens pensionsverks verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens pensionsverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStatliga arbetsgivarfrågorStatlig pensionsverksamhet m.m.
Pensionsverksamhet på uppdrag
Inomstatliga pensionsuppdrag

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Statliga arbetsgivarfrågor

Mål

 • En samordnad statlig arbetsgivarpolitik, som säkerställer att relevant kompetens finns för att åstadkomma efterfrågat resultat.

 • Marknadsanpassat, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till statliga myndigheter.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Statlig pensionsverksamhet m.m.

Mål

Att öka effektiviteten och säkerheten i verksamheten samt att förbättra servicen till statliga myndigheter, tjänstemän och pensionärer.

Återrapportering

1. Verksamhetens driftskostnader skall jämföras med kostnader för motsvarande tjänster som utförs av andra aktörer på marknaden med liknande verksamhet.

2. Hur myndigheterna, tjänstemännen och pensionärerna bedömer den service SPV lämnar i fråga om tillgänglighet och handläggningstider. Val av metod skall härvid anges.

3. I vilken omfattning har felaktiga utbetalningar skett, vilka ekonomiska konsekvenser har dessa utbetalningar fått och vilka åtgärder har felaktigheterna föranlett. SPV skall göra en analys av de felaktigheter som rapporterats in, var de har uppstått etc.

4. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget skall analyseras och kommenteras. Balanserat resultat skall också redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Pensionsverksamhet på uppdrag

Mål

Att generera ett verksamhetsutfall på lång sikt motsvarande minst 6 % av verksamhetens intäkter.

Återrapportering

1. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget skall analyseras och kommenteras. Balanserat resultat skall också redovisas. Eventuella förändringar i marknadssituationen skall kommenteras.

2. Utfallet av avkastningskravet under de senaste fem åren dels per år, dels ackumulerat.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Inomstatliga pensionsuppdrag

Mål

Att underlätta administrativa processer i samband med hanteringen av tjänstepensionsförmåner.

Återrapportering

 1. Ange vilka typer av uppdrag som utförts och antalet uppdragsgivare.
 2. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget skall analyseras och kommenteras. Balanserat resultat skall också redovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

SPV skall redovisa hur kvalitetsarbetet på myndigheten fortskrider. Av återrapporteringen skall det framgå i hur stor utsträckning SPV utnyttjat sin möjlighet att meddela föreskrifter i Arbetsgivarverkets författningssamling och eventuella effekter av detta.

SPV skall i samband med delårsrapporten redovisa arbetet med att minska balanserna av aktualiseringsärenden.

3

Organisationsstyrning

SPV skall redovisa vilka effekter som den månatliga inrapporteringen av anställningsuppgifter, användandet av Rapport Direkt och den månatliga debiteringen av premier har fått.

4

Uppdrag

SPV skall i sin redovisning särredovisa de inkomster och utgifter som hänförs till PA 03. SPV skall löpande uppmärksamma regeringen på eventuella behov av redovisningsmässig art.

SPV skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 vid sex prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

SPV skall i samband med de prognostillfällen som äger rum inför vårpropositionen respektive budgetpropositionen även redovisa prognos för 2007—2010 för inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

SPV skall vid sidan av delårsrapporten redovisa känslighetsberäkningar för 2008—2010 utifrån förändringar i dels det förhöjda prisbasbeloppet, inkomstbasbeloppet och prisbasbeloppet (belopp), dels löneutvecklingen (procent) avseende inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. Effekterna skall redovisas på årsbasis i miljoner kronor. I de fall makroförutsättningen anges i procent utgör ökningen en procentenhet. Undantagen är basbeloppen som ökas med 100 kronor.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:11

Statliga tjänstepensioner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens pensionsverk8 909 860
ap.1Statlig tjänstepensionering (ram)6 835 891
ap.2Premiebefrielse vid vissa ledigheter (ram)185 000
ap.3Särskild löneskatt på pensionskostnader (ram)1 654 969
ap.4Statlig grupplivförsäkring (ram)90 000
ap.5Premieskatt, grupplivförsäkring (ram)74 000
ap.6Statlig personskadeförsäkring (ram)70 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Statlig tjänstepensionering

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt för pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser.

Reservpensioner eller engångsbelopp som motsvarar reservpensioner till personal i Försvarsmakten eller i väg- och vattenbyggnadskåren redovisas under anslagspost 1. Under denna anslagspost redovisas också SPV:s avgifter för biträde vid handläggningen av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statligt reglerade anställningar genom beslut (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58) om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl.

ap.2 Premiebefrielse vid vissa ledigheter

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av premier till försäkringsgivare och arbetsgivare när arbetstagare skall tillgodoräknas avgift till dessa vid vissa ledigheter enligt PA 03.

ap.3 Särskild löneskatt på pensionskostnader

Anslagsposten disponeras av SPV enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.

ap.4 Statlig grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner.

ap.5 Premieskatt, grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m.

ap.6 Statlig personskadeförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av personskadeersättning m.m. till arbetstagare i statens tjänst i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kan komma att meddela. Ersättning utgår enligt

- förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning och

- förordningen (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten. (Upphävd genom SFS 1992:1191).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
1:11 Statliga tjänstepensioner m.m.
ap.1298 147Inget0
ap.248 100Inget0
ap.343 030Inget0
ap.420 000Inget0
ap.516 336Inget0
ap.619 880Inget0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)135 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)9 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)25 000
- varav SPECRKTO25 000
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Statlig pensionsverksamhet m.m.4041 120184 509186 033-1 5240
Pensionsverksamhet på uppdrag53 6401 49282 69779 6083 08958 221
Inomstatliga pensionsuppdrag001 6901 69000
Summa54 0442 612268 896267 3311 56558 221
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statlig pensionsverksamhet m.m.

 • SPV:s verksamhet skall finansieras med avgifter. Full kostnadstäckning gäller för verksamhetsgrenarna Statlig pensionsverksamhet m.m. och Inomstatliga pensionsuppdrag.

 • Avgifternas storlek bestäms av SPV, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) eller för vad som fastställs i särskilda beslut av regeringen.

Pensionsverksamhet på uppdrag

Av ackumulerat överskott i Pensionsverksamhet på uppdrag har 5 530 000 kronor inlevererats till inkomsttitel under 2006 enligt särskilt fattade regeringsbeslut.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsintäkter
Statliga pensionsavgifter5211008 050 0008 050 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statliga pensionsavgifter

Verksamhet Statliga pensionsavgifter

Premierna redovisas på följande inkomstposter:

premier för

 1. statlig tjänstepensionering
 2. särskild löneskatt på pensionskostnader
 3. statlig grupplivförsäkring
 4. premieskatt, grupplivförsäkring
 5. statlig personskadeförsäkring
 6. administrationskostnader avseende posterna 1 och 3
 7. administrationskostnader avseende posten 5

Inkomsterna redovisas av SPV. SPV redovisar de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

SPV får dels från inkomstposten 6 disponera högst 168 158 000 kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administreras av SPV, dels från inkomstposten 7 utbetala motsvarande administrationsersättning.

Inkomsterna och utgifterna skall redovisas särskilt i not till resultaträkningen.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för verksamhetsgrenen Pensionsverksamhet på uppdrag är att generera ett verksamhetsutfall, exkl. ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel som på lång sikt motsvarar minst 6 % av verksamhetens intäkter, exkl. ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Mari Svensson
Kopia till

Finansutskottet, Riksdagen
Riksrevisionen
Socialdepartementet
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SMS