Finansdepartementet


Regeringsbeslut
55

2006-12-21
Fi2006/7384
Statskontoret
Box 8110
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statskontoret
Riksdagen har beslutat om Statskontorets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStyrning, ledning, verksamhetsutvecklingUtredningar och utvärderingar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

Förvaltningspolitiken syftar till att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter på bästa möjliga sätt. Svensk statsförvaltning skall vara rättssäker, effektiv och medborgarorienterad. Viktiga delmål för verksamheten är att utveckla styrning, och då inte minst ekonomisk styrning, samt ledning och organisering av statlig förvaltning. Här ingår också att säkerställa att alla myndigheter systematiskt och kontinuerligt bidrar till förvaltningens verksamhetsutveckling.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utredningar och utvärderingar

Mål

Statskontoret skall till uppdragsgivande departement och kommittéer bidra med sakliga och kvalificerade underlag och insatser som håller hög kvalitet.

Återrapportering

Statskontoret skall redovisa

1. utförda och pågående uppdrag fördelade på departement och kommittéer,

2. vilka av ovan nämnda uppdrag som är sektorsövergripande,

3. stabsbiträdets omfattning fördelat på departement.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober 2007.

3

Organisationsstyrning

Statskontoret skall senast den 1 juni 2007 till regeringen redovisa myndighetens arbetsformer för att upprätthålla och utveckla utredningsverksamheten med avseende på kvalitet och nytta. I redovisningen skall ingå resultat från kundundersökningar.

4

Uppdrag

1. Statskontoret skall senast den 1 maj 2007 redovisa en samlad analys utifrån genomförda uppdrag till regeringen. Analysen skall huvudsakligen utgå från sådana uppdrag som avslutats under 2006.

2. Statskontoret skall biträda regeringen i beredning och deltagande i OECD:s arbete på det förvaltningspolitiska området (Public Governance and Management). I årsredovisningen skall myndigheten redovisa en sammanställning av uppdragets genomförande.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret46 811
ap.3Statskontoret (ram)46 811
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet5 378
ap.1Förvaltningspolitisk utveckling (ram)5 378

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
1:3 Statskontoret
ap.11613 %0
ap.31 4043 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-253 900
2007-02-253 900
2007-03-253 900
2007-04-253 900
2007-05-253 900
2007-06-253 900
2007-07-253 900
2007-08-253 900
2007-09-253 900
2007-10-253 900
2007-11-253 900
2007-12-253 911
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.3Statskontoret

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statskontoret bestämmer avgiftens storlek för sådana avgifter som myndigheten får ta ut enligt 6 § förordningen (2005:862) med instruktion för Statskontoret.

För avgifter som tas ut med stöd av 4 § första stycket p. 5 "lokaler" och p. 7 "offentlig inköps- och resurssamordning" avgiftsförordningen (1992:191) undantas Statskontoret från de begränsningar som anges i 4 § andra stycket.

Avgifterna disponeras av Statskontoret.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statskontoret får ta emot bidrag från uppdragsgivare för uppdrag inom verksamhetsgrenen utredningar och utvärderingar. Bidraget för ett visst uppdrag får ej överstiga de faktiska extraordinära kostnader som Statskontoret redovisar för uppdraget. Bidragsinkomsterna får disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Martin Sparr
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Verket för förvaltningsutveckling
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, ESA
Finansdepartementet, SMS