Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
26

2006-12-21
Jo2006/3374(delvis)
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Allmänna reklamationsnämnden
Riksdagen har beslutat om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 18, bet. 2006/07:CU1, rskr. 2006/07:73).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Allmänna reklamationsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Allmänna reklamationsnämndens verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KonsumentpolitikKonsumentskyddRättslig prövning
Medvetna och aktiva konsumenterRåd och stöd

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Konsumentpolitik

Mål

Trygga konsumenter som handlar hållbart.

 

 

Återrapportering

  • Samlad analys av måluppfyllelsen.

1.1.1

Verksamhetsområde Konsumentskydd

Mål

Konsumentskyddet är på en hög nivå.

Återrapportering

  • Samlad analys av måluppfyllelsen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Rättslig prövning

Mål

Tillgången till en effektiv och rättssäker prövning av tvister är god.

Återrapportering

  • Inkomna och avgjorda ärenden samt utfallet för dessa,
  • medianåldern för ärenden avgjorda genom nämndbeslut, för omprövningsärenden samt för ärenden avgjorda i sak genom kanslibeslut,
  • genomsnittlig styckkostnad för ärenden avgjorda genom nämnd- respektive kanslibeslut, och
  • efterlevnaden av ARN:s beslut.

1.1.2

Verksamhetsområde Medvetna och aktiva konsumenter

Mål

Medvetna och aktiva konsumenter hushållar med egna och gemensamma resurser.

Återrapportering

  • Samlad analys av genomförda insatser.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Råd och stöd

Mål

Råd och stöd är aktuella och relevanta.

Återrapportering

  • Åtgärder som har vidtagits för att stödja den kommunala konsumentverksamhetens medling i konsumenttvister, och
  • åtgärder som vidtagits för att informera om nämndens verksamhet och praxis.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Variationer

Allmänna reklamationsnämnden skall i sin återrapportering kommentera och analysera eventuella variationer i antalet inkomna ärenden.

Utgiftsprognoser

Allmänna reklamationsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna som lämnas i maj och oktober skall kommenteras i förhållande till budgeten.

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

Det kommande ordförandeskapet i EU

Allmänna reklamationsnämnden skall fortlöpande bistå Regeringskansliet i förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i EU 2009 vad avser förberedelser inför ordförandeskapet samt i EU-relaterade sakfrågor inom nämndens ansvarsområde.

3

Organisationsstyrning

OH-kostnader

Allmänna reklamationsnämnden skall återrapportera lokalkostnad respektive overheadkostnad per anställd.

Ökad effektivitet

Allmänna reklamationsnämnden skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att effektivisera och förbättra verksamheten.

E-förvaltning

Allmänna reklamationsnämnden skall redovisa vad nämnden har gjort för att utveckla sin e-förvaltning.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

40:3

Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden24 414
ap.1Allmänna reklamationsnämnden (ram)24 414

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
40:3 Allmänna reklamationsnämnden
ap.17323 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 606
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-252 034
2007-02-252 034
2007-03-252 034
2007-04-252 034
2007-05-252 034
2007-06-252 034
2007-07-252 034
2007-08-252 034
2007-09-252 034
2007-10-252 034
2007-11-252 034
2007-12-252 040
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Allmänna reklamationsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
40:3 ap.1Allmänna reklamationsnämnden
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Emilia Högquist
Kopia till

Riksdagen, Civilutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementets budgetavdelning
Jordbruksdepartementet, Konsumentenheten
Jordbruksdepartementet, SAU
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret