Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
25

2006-12-21
Jo2006/3374 (delvis), Jo2006/3115
Konsumentverket
Rosenlundsgatan 9
118 87 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Konsumentverket
Riksdagen har beslutat om Konsumentverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 18, bet. 2006/07:CU1, rskr. 2006/07:73).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Konsumentverkets verksamhet återfinns inom följande politikområden med tillhörande verksamhetsområden och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KonsumentpolitikKonsumentskyddNormering
Rättslig prövning
Tillsyn
Medvetna och aktiva konsumenterRåd och stöd
Kunskapsbyggande
Näringsidkarnas ansvarBranschkontakter
Hållbara konsumtions- och produktionsmönster
EnergipolitikPolitik för ett uthålligt energisystemÅtgärder inom 2002 års energipolitiska program
Regional utvecklingspolitikKommersiell serviceStöd till program och processer

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Konsumentpolitik

Mål

Trygga konsumenter som handlar hållbart.

 

 

Återrapportering

Samlad analys av måluppfyllelsen.

1.1.1

Verksamhetsområde Konsumentskydd

Mål

Konsumentskyddet är på en hög nivå.

Återrapportering

 • Samlad analys av måluppfyllelsen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Normering

Mål

Konsumenternas rättsliga ställning är stark.

Återrapportering

 • Utgivna föreskrifter och allmänna råd, och
 • analys av rättsutvecklingen inom myndighetens tillämpningsområde.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Rättslig prövning

Mål

Tillgången till en effektiv och rättssäker prövning av tvister är god.

Återrapportering

 • KO-ingripanden, och
 • styckkostnad per ärende.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Tillsynen är effektiv och aktiv.

Återrapportering

 • Genomförda insatser inom myndighetens ansvarsområde,
 • hur tillsynsinsatserna och marknadskontrollerna stärkts och effektiviserats under 2007,
 • analys och bedömning av årets RAPEX notifikationer, och
 • genomförda marknadskontroller, kostnaden för och resultatet av dessa.

1.1.2

Verksamhetsområde Medvetna och aktiva konsumenter

Mål

Medvetna och aktiva konsumenter hushållar med egna och gemensamma resurser.

Återrapportering

 • Samlad analys av genomförda insatser.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Råd och stöd

Mål

Råd och stöd är aktuella och relevanta.

Återrapportering

 • Insatser för att tillhandahålla aktuell och relevant konsumentinformation, bl.a. riktad till barn och unga,
 • insatser om gränsöverskridande handel,
 • insatser för att öka kunskapen hos konsumentvägledarna, budget- och skuldrådgivarna, samt hos företrädare för relevanta frivilliga organisationer särskilt när det gäller stöd och vägledning i utanförskapsområden,
 • förbereda och påbörja informationsinsatser med anledning av den nya marknadsföringslagen som kommer att träda ikraft 2007, och
 • insatser för att möjliggöra hållbara konsumtionsval genom information om valmöjligheter och effekten av dessa.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Kunskapsbyggande

Mål

Kunskapen om konsumentförhållanden på olika marknader är på en hög nivå.

Återrapportering

 • Genomförda insatser.

1.1.3

Verksamhetsområde Näringsidkarnas ansvar

Mål

Producenter och övriga näringsidkare tar sitt ansvar gentemot konsumenterna.

Återrapportering

 • Samlad analys av genomförda insatser.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Branschkontakter

Mål

Kontakter med branschen ger synliga resultat.

Återrapportering

 • Överenskommelser,
 • insatser för att utgöra ett stöd för branschorganisationer i deras arbete med att vidareförmedla kunskap om konsumentskydd och konsumenträtt,
 • insatser när det gäller barnsäkerhet,
 • insatser på standardiseringsområdet, nationellt och internationellt, och
 • insatser när det gäller tjänstesäkerhet.

1.1.3.2

Verksamhetsgren Hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Mål

Producenter och övriga näringsidkare skapar möjligheter till hållbara val.

Återrapportering

 • Genomförda insatser.

1.2

Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av riksdagens beslut i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).

1.2.1

Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem

Mål

Målet är att energin skall användas så effektivt som möjligt med hänsyn tagen till alla resurstillgångar. Stränga krav skall ställas på säkerhet, och omsorg om hälsa och miljö vid omvandling och utveckling av all energiteknik.

Målet för satsningen på forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik är

- att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens inom universiteten, högskolorna, instituten, myndigheterna och i näringslivet som behövs för att genom tillämpning av ny teknik och nya tjänster möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige, samt

- att utveckla teknik och tjänster som genom svenskt näringsliv kan kommersialiseras och därmed bidra till energisystemets omställning och utveckling såväl i Sverige som på andra marknader.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom 2002 års energipolitiska program

Mål

Målet är att öka kunskaperna om och stimulera intresset för ekonomiskt och miljömässigt motiverad energieffektivisering hos såväl specifika användargrupper som allmänheten.

Återrapportering

 • Genomförda informationsinsatser.

1.3

Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.

1.3.1

Verksamhetsområde Kommersiell service

Mål

En god tillgång till kommersiell service för kvinnor och män.

Återrapportering

 • Redovisa insatser och initiativ som vidtagits för utvecklingen av tillgängligheten till kommersiell service i gles- och landsbygdsområden för kvinnor och män samt om möjligt analysera utvecklingen.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Stöd till program och processer

Mål

Konsumentverkets medverkan bidrar till ett stärkt lokalt och regionalt arbete för en god tillgång till kommersiell service för kvinnor och män.

Återrapportering

 • Redovisa vilka insatser och initiativ som vidtagits för att stödja länen i genomförandet och uppföljningen av de lokala utvecklingsprogrammen för kommersiell service.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Bidrag till nationella projekt

Konsumentverket skall stödja nationella konsumentprojekt som syftar till att öka möjligheten för konsumenter i utanförskapsområden att göra aktiva val. Konsumentverket skall redovisa fördelningen av stödet uppdelat på antal projekt, kostnad och resultat per beviljat projekt. Rapporteringen skall också omfatta en övergripande effektanalys av avslutade projekt som beviljats under 2005 och 2006.

Särredovisning av kostnader med anledning av omlokalisering

Konsumentverket skall särredovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera verksamheten från Stockholm. Redovisningen skall omfatta lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.), stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, samt ersättning för pendling och dubbelbemanning. Merkostnader till följd av omlokaliseringen skall även redovisas för kommande år.

Deltagande i rådgivningsbyråerna

Konsumentverket skall redovisa de insatser och initiativ som myndigheten vidtagit som företrädare för staten i styrelserna för Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas elrådgivningsbyrå samt i Konsumenternas Tele- och Internetbyrå. Myndigheten skall också reodvisa de åtgärder som myndigheten vidtagit till följd av information som lämnats eller beslut som fattats i styrelserna.

Samarbetet med Finansinspektionen

Konsumentverket skall redovisa utfallet av samarbetet med Finansinspektionen till följd av samrådsskyldigheten myndigheterna emellan.

Utgiftsprognoser

Konsumentverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

EU- och internationellt arbete

Konsumentverket skall bistå departementet med sakkunskaper bl.a. för EU-arbetet. Konsumentverket skall följa den internationella utvecklingen på konsumentområdet inkl. inom EU, redovisa och kommentera sitt engagemang när det gäller internationellt arbete, inklusive EU och ev. nordiskt arbete inom respektive verksamhetsområde.

Konsumentverket skall också fortlöpande bistå Regeringskansliet i förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i EU 2009 vad avser eventuella förberedelser inför ordförandeskapet samt EU-relaterade sakfrågor inom verkets ansvarsområde som Sverige särskilt bör uppmärksamma inför ordförandeskapet.

Konsumentperspektiv

Konsumentverket skall vara stödjande och pådrivande för att integrera konsumentaspekter på för konsumenterna relevanta områden. Konsumentverket skall redovisa vilka insatser som vidtagits inom ramen för detta, kommentera arbetet och lämna förslag till eventuella förbättringar.

Administrativt konsumentskyddssamarbete

Konsumentverket skall med anledning av förordningen om konsumentskyddssamarbete effektivisera tillsynsarbetet vid gränsöverskridande överträdelser. Konsumentverket skall redovisa:

 • antalet tillsynsärenden
 • vidtagna åtgärder,
 • hur och i vilken omfattning samråd har ägt rum med Finansinspektionen och Läkemedelsverket, och
 • total resursåtgång för arbetet.

I återrapporteringen skall ingå uppgifter om såväl ärenden som härrör från andra medlemsstater som ärenden som Konsumentverket själv initierat inom ramen för samarbetet. Redovisning skall lämnas dels senast den 28 september 2007, dels i årsredovisningen.

Sektorsansvar för handikappolitiken

Konsumentverket skall, inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken, arbeta med utgångspunkt från de förslag till etappmål som redovisats till regeringen (Ju2002/5494/KO). I sin återrapportering skall Konsumentverket redovisa de insatser som genomförts under 2007. Verket skall även analysera och kommentera måluppfyllelsen av de mål man satt upp.

Barn och unga

Konsumentverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att ta tillvara barns och ungas kunskaper och erfarenheter i verksamheten.

3

Organisationsstyrning

Konsumentverket skall redovisa hur den interna styrningen utvecklas för att förbättra samordning, effektivitet och kvalitet.

Konsumentverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbereda myndigheten för e-förvaltning.

4

Uppdrag

Webbplatsen

Konsumentverket skall vidareutveckla sin webbplats så att konsumenternas behov av att snabbt och enkelt hitta aktuell information om många olika frågor tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt. Flera myndigheter har under det senaste året förbättrat och utvecklat den information som riktas till konsumenter. I sådana fall är det lämpligt att Konsumentverket på ett tydligt sätt länkar till den berörda myndighetens, eller rådgivningsbyråns, webbinformation. En lägesrapport skall lämnas senast den 31 maj 2007 till Integrations- och jämställdhetsdepartementet.

Omvärldsanalys

Konsumentverket skall följa och analysera utvecklingen inom konsumentområdet, nationellt och internationellt. Med utgångspunkt i befintlig forskning, rapporter och gjorda utredningar samt genom en konsumentundersökning skall Konsumentverket i en särskild rapport ge en bild av konsumenternas förhållanden på några utvalda marknader. Av rapporten skall framgå eventuella skillnader i mäns och kvinnors samt pojkars och flickors konsumtionsmönster. I arbetet skall Konsumentverket samråda med berörda myndigheter och andra aktörer. Rapporten skall lämnas till Integrations- och jämställdhetsdepartementet senast den 31 december 2007.

Riksrevisionens rekommendationer gällande konsumentskydd inom det finansiella området

Konsumentverket skall redovisa de initiativ som vidtagits för att utveckla myndighetens verksamhet med anledning av de rekommendationer som lämnats av Riksrevisionen i rapporten om Konsumentskyddet inom det finansiella området - Fungerar tillsynen? (RiR 2006:12). Redovisningen lämnas senast den 10 augusti 2007.

Regelförenkling

Konsumentverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (dnr N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till 2010.

Konsumentverket skall i ett första steg redovisa underlag till Integrations- och jämställdhetsdepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som Konsumentverket bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Konsumentverket skall i ett andra steg ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder. Uppdraget skall redovisas till Integrations- och jämställdhetsdepartementet senast den 19 oktober 2007.

Konsumentverket skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Kommersiell service

Konsumentverket skall vara en samverkanspart i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Konsumentverket skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2007 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

Konsumentverket skall redovisa insatser i form av avsatta medel till dels stöd till kommersiell service, dels regional projektverksamhet. Insatserna skall redovisas och analyseras samt ställas i relation till utvecklingen av tillgängligheten till kommersiell service för kvinnor och män. Uppdraget avser tiden 2006-2007. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2008.

Konsumentverket skall även bistå Regeringskansliet vid framtagandet av en nationell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

40:2

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket112 088
ap.1Konsumentverket (ram)106 588
ap.2Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m. (ram)0
ap.3Servicedatabas (ram)3 000
ap.4Drift av skaderegistreringssystemet EHLASS (ram)1 500
ap.5Finansiering av rättegångskostnader (ram)1 000

Villkor för anslag 40:2

ap.3 Servicedatabas

Medlen skall täcka de kostnader som uppkommer för driften av den tidigare beslutade servicedatabasen.

ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet EHLASS

Medlen skall användas för Socialstyrelsens drift och utveckling av skaderegistreringssystemet EHLASS.

ap.5 Finansiering av rättegångskostnader

Anslaget skall finansiera rättegångskostnader med anledning av mål och ärenden som faller under Konsumentverket/Konsumentombudsmannens tillsynsområden och sådana där Konsumentombudsmannen beviljat biträde till enskilda.

40:5

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket10 364
ap.6Material och utbildningsmedel till kommunal konsumentvägledning (ram)4 000
ap.9Stöd till nationella konsumentprojekt (ram)6 364
Disponeras av regeringen7 156
ap.1Bidrag till Sveriges Konsumentråd (ram)3 580
ap.2Bidrag till Sveriges Konsumenter i Samverkan (ram)396
ap.4Bidrag till Centrum för Konsumtionsvetenskap (ram)1 590
ap.7Bidrag till Rättvisemärkt (ram)1 590

Villkor för anslag 40:5

ap.1 Bidrag till Sveriges Konsumentråd

Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 3 580 000 kronor till Sveriges Konsumentråd. Mål och återrapporteringskrav anges i ett särskilt avtal.

ap.2 Bidrag till Sveriges Konsumenter i Samverkan

Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 396 000 kronor till Sveriges Konsumenter i Samverkan. Mål och återrapporteringskrav anges i ett särskilt avtal.

ap.4 Bidrag till Centrum för Konsumtionsvetenskap

Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 1 590 000 kronor till Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Mål och återrapporteringskrav anges i ett särskilt avtal.

ap.6 Material och utbildningsmedel till kommunal konsumentvägledning

Konsumentverket får nyttja viss del av anslagsposten för uppkomna förvaltningsomkostnader och övriga kostnader såsom personal etc. En särredovisning av dessa förvaltningsomkostnader skall lämnas.

ap.7 Bidrag till Rättvisemärkt

Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 1 590 000 kronor till Föreningen för Rättvisemärkt i Sverige. Mål och återrapporteringskrav anges i ett särskilt avtal.

ap.9 Stöd till nationella konsumentprojekt

Inriktning och återrapporteringskrav anges under rubriken Övriga mål och återrapporteringskrav ovan. Konsumentverket får nyttja delar av anslagsposten till att ge företrädare för relevanta frivilliga organsiationer möjlighet att delta i de utbildningar som anordnas för konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare. Konsumentverket får nyttja viss del av anslagsposten för uppkomna förvaltningsomkostnader och övriga kostnader såsom personal etc. En särredovisning av dessa förvaltningsomkostnader skall lämnas.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
40:2 Konsumentverket
ap.110 658Allt0
ap.20Allt0
ap.3300Allt0
ap.4150Allt0
ap.5100Allt0
40:5 Åtgärder på konsumentområdet
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.403 %0
ap.61203 %0
ap.703 %0
ap.91903 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
40:2 Konsumentverket
40:2 ap.240:2 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
40:5 Åtgärder på konsumentområdet
ap.3ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2517 829
2007-02-259 465
2007-03-259 465
2007-04-259 465
2007-05-259 465
2007-06-259 465
2007-07-259 965
2007-08-259 465
2007-09-259 465
2007-10-259 465
2007-11-259 465
2007-12-259 473
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
40:2 ap.1Konsumentverket
40:2 ap.2Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m.
40:2 ap.3Servicedatabas
40:2 ap.4Drift av skaderegistreringssystemet EHLASS
40:2 ap.5Finansiering av rättegångskostnader
40:5 ap.6Material och utbildningsmedel till kommunal konsumentvägledning
40:5 ap.9Stöd till nationella konsumentprojekt

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av Konsumentverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Konsumentverket.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket disponerar utöver tilldelade medel i detta regleringsbrev även 2 miljoner kronor från utgiftsområde 21 anslaget 35:2 Insatser för effektivare energianvändning för informationsinsatser, anslagspost 3.

Konsumentverket har tillgång till medel under utgiftsområde 22 anslaget 36:2 Vägverket, anslagspost 5 Till regeringskansliets disposition för uppkomna rättegångskostnader.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Emilia Högquist
Kopia till

Riksdagen, Civilutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Socialdepartementet, HS
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, FMA
Jordbruksdepartementet, KO
Jordbruksdepartementet, SAU
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, E
Näringsdepartementet, RUT
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialstyrelsen
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret