Finansdepartementet


Regeringsbeslut
9

2006-12-21
Fi2006/4366
Fi2006/6999(delvis)
Skatteverket
Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Skatteverket och Kronofogdemyndigheten
Riksdagen har beslutat om Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 03, bet. 2006/07:SkU1, rskr. 2006/07:29).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Skatt, tull och exekutionSkattBeskattning
Brottsbekämpning
Folkbokföring
Fastighetstaxering
Registrering av bouppteckningar
ExekutionIndrivning och annan verkställighet
Summarisk process
Skuldsanering
Konkurstillsyn

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål

Att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.


Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen.

Återrapportering

En bedömning av hur myndigheterna bidragit till uppfyllandet av målet.

1.1.1

Verksamhetsområde Skatt

Mål

Att eftersträvade skatte- och avgiftsintäkter skall säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag. Brottslighet inom skatteområdet skall förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag skall ha förtroende för Skatteverkets verksamhet.

Återrapportering

En bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt utifrån målen för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Beskattning

Mål

Skatter och avgifter skall fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt. Fastställda belopp skall bli betalda i sin helhet och inom utsatt tid. Preliminärskatt skall i så liten utsträckning som möjligt avvika från den slutliga skatten (uppbördsfelet).

Återrapportering

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att minska skattefelet och uppbördsfelet samt en bedömning av i vilken grad skattefelet och uppbördsfelet förändrats.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Brottsbekämpning

Mål

Ekonomisk brottslighet skall förebyggas och avslöjas.

Brottsutredningar skall ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal skall väckas.

Återrapportering

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att förebygga och avslöja ekonomisk brottslighet samt en bedömning av om åtgärderna bidragit till målet. Skatteverket skall också redovisa sin bedömning av om genomförda brottsutredningar givit åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal skall väckas.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Folkbokföring

Mål

Uppgifterna i folkbokföringen skall spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder.

Återrapportering

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att uppgifterna i folkbokföringsregistret skall spegla befolkningens verkliga bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden samt en bedömning av i vilken utsträckning uppgifterna i folkbokföringsregistret utgör ett korrekt underlag för olika samhällsfunktioners beslut och åtgärder.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Fastighetstaxering

Mål

Taxeringsvärden på fastigheter skall vara rättvisande så att korrekt underlag finns för skatteberäkning och andra ändamål.

Återrapportering

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att taxeringsvärden på fastigheter skall vara rättvisande samt en bedömning av i vilken grad taxeringsvärdena utgör ett korrekt underlag för skatteberäkning och andra ändamål.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Registrering av bouppteckningar

Mål

Att säkerställa att de formella kraven för bouppteckningars förrättande och upprättande är uppfyllda.

Återrapportering

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att de formella kraven för bouppteckningens förrättande och upprättande är uppfyllda samt en bedömning av resultatutvecklingen.

1.1.2

Verksamhetsområde Exekution

Mål

Att upprätthålla en god betalningsmoral i samhället, motverka företeelser som kan leda till överskuldsättning samt underlätta för medborgare och företag att göra rätt för sig. Medborgare och företag skall ha förtroende för Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Återrapportering

En bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt utifrån målen för verksamhetsområdet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Indrivning och annan verkställighet

Mål

Indrivning och annan verkställighet skall ske på ett förtroendegivande och partsneutralt sätt, samtidigt som vidare skuldsättning motverkas. Indrivningen skall ge bästa möjliga utfall för borgenären samtidigt som gäldenärens rättigheter beaktas.

Återrapportering

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att indrivning och annan verkställighet skall ske på ett förtroendeingivande och partsneutralt sätt. Beskrivningen skall också innefatta de åtgärder som vidtagits för att motverka vidare skuldsättning. Vidare skall Kronofogdemyndigheten beskriva de åtgärder som vidtagits inom indrivningen för att ge bästa möjliga utfall för borgenärerna. Även åtgärder som har vidtagits för att tillvarata gäldenärens rättigheter skall ingå i beskrivningen. Återrapporteringen skall också innefatta en bedömning av resultatutvecklingen utifrån de uppsatta målen.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Summarisk process

Mål

Prövning och beslut skall ske på ett för alla parter kostnadseffektivt sätt.

Återrapportering

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att prövning och beslut skall ske på ett för alla parter kostnadseffektivt sätt. En bedömning av resultatutvecklingen i dessa hänseenden skall också redovisas.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Skuldsanering

Mål

Skuldsaneringen skall ske utan onödigt dröjsmål och med beaktande av parternas intressen.

Återrapportering

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att skuldsaneringen skall ske utan onödigt dröjsmål med beaktande av parternas intressen. Återrapporteringen skall också innefatta en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet.

1.1.2.4

Verksamhetsgren Konkurstillsyn

Mål

Tillsynen över konkurserna skall ske på ett sådant sätt att konkurskostnaderna för samhället och för borgenärerna minimeras. Tillsynen över konkurser skall även motverka oseriös verksamhet och illojal konkurrens.

Återrapportering

En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att minimera konkurskostnaderna för samhället och borgenärerna samt en bedömning av resultatutvecklingen utifrån det uppsatta målet. Återrapporteringen skall också innefatta en beskrivning av vidtagna åtgärder för att motverka oseriös verksamhet och illojal konkurrens.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Generella krav på redovisning och återrapportering

Skatteverket och Kronofogdemyndigheten skall med utgångspunkt i regleringsbrevet för varje verksamhetsgren fastställa årliga mål som är tydligt uppföljningsbara.

Resultatet av Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens verksamhet skall analyseras och kommenteras med utgångspunkt i regleringsbrevets och myndigheternas uppställda mål. Slutsatser om utvecklingen och hur resultatet förhåller sig till de uppställda målen skall redovisas med utgångspunkt i den gjorda analysen.

Det som nu har sagts får leda till att påbörjade tidsserier i återrapporteringen bryts, bara om detta ingår i en genomtänkt vidareutveckling av resultatredovisningen som är tydligt redovisad tillsammans med en analys av vad förändringen innebär för möjligheten att bedöma resultatet av verksamheten.

Skatteverket och Kronofogdemyndigheten skall i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndigheternas underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen skall följa samma indelning som resultatredovisningen och redovisa löpande årsserier som omfattar minst tre år.

Redovisningen skall innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhetsgren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

En redovisning av spridningen mellan och inom de organisatoriska enheterna för sådana mått och indikatorer där det rör sig om omotiverade skillnader. Myndigheterna skall i dessa fall redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att utjämna skillnaderna.

Riskhantering

Skatteverkets resurser skall vara koncentrerade till områden med hög risk.

Återrapportering

En redogörelse för arbetet med att koncentrera Skatteverkets resurser till områden med hög risk samt en bedömning av hur arbetet fortskrider med riskanalys samt urvals- och uppföljningssystem.

Elektronisk hantering av dokument och information

Skatteverket och Kronofogdemyndigheten skall år 2010 till helt övervägande del ha en elektronisk och automatisk hantering av dokument och information inom sina verksamhetsområden.

Återrapportering

De åtgärder som vidtagits och planeras för att Skatteverket och Kronofogdemyndigheten år 2010 till helt övervägande del skall ha en elektronisk och automatisk hantering av dokument och information. För de dokument- och informationsflöden som myndigheterna bedömer som viktiga skall en redovisning ske av hur stor del av flödena som är elektroniska samt en bedömning av hur stora resurser som kan frigöras till följd av en ökad elektronisk hantering. Skatteverket och Kronofogdemyndigheten skall även redovisa en bedömning av hur de egna kostnaderna samt företagens och medborgarnas fullgörandekostnader beräknas förändras med anledning av vidtagna åtgärder.

Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens område skall vara behovsanpassad och lättillgänglig.

Återrapportering

De insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovsanpassad och lättillgänglig.

Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens verksamhetsområden skall vara enkla och tidsenliga.

Återrapportering

En redogörelse för arbetet med att göra reglerna enkla och tidsenliga samt en bedömning av i vilken omfattning åtgärderna bidragit till att uppfylla regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Uppbördseffektivitet

Skatteverket och Kronofogdemyndigheten skall tillsammans upprätthålla en hög uppbördseffektivitet.

Återrapportering

De åtgärder som vidtagits och planeras för att verksamheterna skall bidra till en hög uppbördseffektivitet.

Internationellt samarbete

Skatteverket och Kronofogdemyndigheten skall ha ett gott samarbete med andra länders myndigheter avseende skatte- respektive indrivningsverksamheten.

Återrapportering

En beskrivning av de områden inom vilka det sker ett internationellt samarbete och vilka åtgärder som vidtagits för att förstärka samarbetet. En redogörelse för hur den information som erhålls från andra länder tas tillvara i myndighetens arbete.

3

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens arbete med kompetensförsörjning skall omfatta insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald samt för att åstadkomma en ändamålsenlig rörlighet bland personalen. Effekter av pensionsavgångar och förändringar till följd av en ökad automatiseringsgrad skall analyseras och beskrivas.

Arbetsmiljö

Skatteverket och Kronofogdemyndigheten skall kontinuerligt bedriva ett förbättringsarbete när det gäller arbetsmiljön. I detta ingår att utveckla och förbättra de faktorer som leder till ökad motivation, effektivitet och bättre hälsa. En viktig aspekt och del i detta är att systematiskt arbeta för att minska stress och sjukfrånvaro. En redovisning skall ske av vilka åtgärder som vidtagits och hur dessa påverkat ovannämnda faktorer. Avseende sjukfrånvaron skall en redovisning ske av hur arbetet påverkat eventuella regionala skillnader.

4

Uppdrag

Förbättrad skattekontroll

Skatteverket skall i samband med årsredovisningen redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts i beskattningshänseende med anledning av det tillfälliga tillskottet om 225 miljoner kronor för att förbättra skattekontrollen och i ökad utsträckning åtgärda felaktigheter och fusk.

Skattereduktion för bredbandsanslutning

Skatteverket skall redovisa de informationsinsatser som har genomförts för skattereduktionen för bredbandsanslutning och en bedömning av om informationen nått ut samt insatsernas effekter. Skatteverket skall vidare redovisa antalet inkomna och antalet beviljade ansökningar om skattereduktion för bredbandsanslutning fördelat på företag och privatpersoner samt regional fördelning (kommunnivå). Skatteverket skall också redovisa hur reduktionsbeloppet fördelar sig för dessa. Redovisningen skall lämnas i samband med årsredovisningen.

Advanced Pricing Agreement

Skatteverket skall utreda möjligheterna att inrätta ett formaliserat förfarande för framställningar om bi- och multilaterala förhandsbesked på internprissättningsområdet (s.k. Advance Pricing Agreements). I uppdraget ingår att ta närmare del av erfarenheter på området inom OECD samt regelsystem i andra länder. Behovet av lagstiftning för att inrätta ett sådant förfarande i Sverige skall bedömas och förslag till sådan lagstiftning tas fram. För- och nackdelar med olika organisatoriska modeller bör behandlas liksom förväntade kostnader för de förslag som presenteras. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2007.

Skatteavtal mellan Sverige och Danmark

Skatteverket skall utvärdera den utjämningsordning som avses i artikel 6 i det avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor som undertecknades den 29 oktober 2003 och som finns fogat som bilaga 4 till lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. Skatteverket skall samråda med andra intressenter och vid behov lämna förslag till förändringar av utjämningsordningen. Uppdraget skall redovisas senast den 15 juni 2007.

Personalliggare

Genom lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher införs från och med den 1 januari 2007 en skyldighet för dem som driver verksamhet inom restaurang och frisörbranscherna att föra personalliggare. För kontroll av reglerna införs i samma lag regler om kontrollbesök. Av proposition 2005/06:169 (s. 121) framgår att ca 80 procent av de berörda näringsidkarna bör besökas det första året, och därefter ca 40 procent årligen. Skatteverket skall följa upp verksamheten med kontrollbesök enligt den nya lagen. Av uppföljningen skall framgå hur många kontrollbesök som verkställts, vad de resulterat i och vilka problem som uppmärksammats. Redovisningen skall ske uppdelat för de berörda branscherna. Redovisningen skall göras i samband med årsredovisningen.

EU:s rörlighetsdirektiv

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier antogs den 29 april 2004. Genom lagändringar i bl.a. 3 a kap. utlänningslagen (2005:716), vilka trädde i kraft den 30 april 2006, genomfördes direktivet i svensk rätt. Skatteverket skall tillsammans med Migrationsverket göra en uppföljning av om det vid tillämpningen av direktivet finns några kvarstående administrativa problem eller hinder för inflyttande unionsmedborgare. Myndigheterna skall redovisa resultatet av uppföljningen samt lämna förslag till författningsändringar senast den 31 maj 2007.

Indikatorer

Skatteverket och Kronofogdemyndigheten skall i samråd med Tullverket ta fram indikatorer som åskådliggör resultatet avseende måluppfyllelsen för sitt politikområde, sina verksamhetsområden och sina verksamhetsgrenar. Uppdraget skall redovisas senast den 15 maj 2007.

Strategi för fortsatt utveckling av elektronisk förvaltning

Skatteverket och Kronofogdemyndigheten skall senast den 15 april 2007 redovisa sitt arbete med att uppnå de mål som framgår av regeringens strategi - Bättre service för varje skattekrona - Strategi för fortsatt utveckling av elektronisk förvaltning i de delar som rör effektivare informationshantering och automatiserad ärendehantering. Av redovisningen skall framgå när och i vilken ordning myndigheterna planerar att införa nya elektroniska tjänster. Myndigheterna skall även redovisa vilka hinder de ser för att uppnå regeringens mål.

Avhysningar

Kronofogdemyndigheten får i uppdrag att utveckla statistik om avhysningar och vräkningar. Av statistiken skall framgå hur många ansökningar som gjorts samt antalet faktiskt verkställda avhysningar och vräkningar per kommun. Hushållens sammansättning, inklusive barn i hushållet, skall framgå av statistiken. I sammanhanget bör man överväga om denna statistik skall ingå i Sveriges officiella statistik. Kronofogdemyndigheten får för uppdraget rekvirera högst 450 000 kronor från Socialstyrelsen. Kostnaderna skall belasta anslag 18:3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa. Uppdraget skall redovisas senast den 1 januari 2009.

Administrativ börda

Skatteverket och Kronofogdemyndigheten skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 dnr N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.

Myndigheterna skall i ett första steg redovisa underlag till Finansdepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Myndigheterna skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen

Skatteverket skall samverka med andra myndigheter för att förhindra felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. En redovisning av de insatser och åtgärder som Skatteverket vidtagit skall lämnas senast den 28 september 2007.

Utgiftsprognoser

Skatteverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall utförligt kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna skall lämnas senast den
23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:1

Skatteverket (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket6 241 726
ap.1Skatteverket (ram)6 241 726

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Skatteverket

  1. Från anslaget betalas Skatterättsnämndens, Forskarskattenämndens och Statens personadressregisternämnds verksamhet samt Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA).
  2. Från anslaget betalas ersättningsbelopp enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Ersättningsbelopp med totalt upp till 15 000 tkr kan belasta anslaget. Kostnaderna skall särredovisas i årsredovisningen.
  3. Till anslaget skall föras den ersättning som Skatteverket får för administration av pensioner. Ersättningen beräknas till 319 900 tkr. Medlen får disponeras i verksamheten.
  4. Från anslaget bekostas också handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden samt allmän och särskild fastighetstaxering, årlig omräkning av fastighetstaxeringsvärden m.m.
  5. Av anslaget skall 225 000 tkr användas för att förbättra skattekontrollen och i ökad utsträckning åtgärda felaktigheter och fusk.
  6. Från anslaget betalas kostnaderna för en av Finansdepartementet utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel.

3:2

Kronofogdemyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket1 610 056
ap.1Kronofogdemyndigheten (ram)1 610 056

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Kronofogdemyndigheten

  1. Anslaget disponeras av Skatteverket i den utsträckning som följer av beslut om avsättningar från anslaget för Kronofogdemyndighetens utnyttjande av det gemensamma stödet och övrig ekonomisk styrning av Kronofogdemyndigheten i de delar där den berör Skatteverket. I övriga delar beslutar Kronofogdemyndigheten.
  2. Till anslaget skall föras den ersättning som Kronofogdemyndigheten får för hantering av pensioner. Ersättningen har beräknats till 11 600 tkr. Medlen får disponeras i verksamheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
3:1 Skatteverket
ap.1187 252246 4520
3:2 Kronofogdemyndigheten
ap.148 30247 8000
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagstyp
3:1 Skatteverket
ap.2ram
3:2 Kronofogdemyndigheten
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)965 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)760 843
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25654 314
2007-02-25654 314
2007-03-25654 314
2007-04-25654 314
2007-05-25654 314
2007-06-25654 314
2007-07-25654 314
2007-08-25654 314
2007-09-25654 314
2007-10-25654 314
2007-11-25654 314
2007-12-25654 328
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Skatteverket
3:2 ap.1Kronofogdemyndigheten

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Ersättning PPM avseende Skatteverket0043 21843 21800
Ersättning AP-fonderna avseende Skatteverket00276 682276 68200
Ersättning AP-fonderna avseende Kronofogdemyndigheten0010 03310 03300
Ersättning PPM avseende Kronofogdemyndigheten001 5671 56700
Summa00331 500331 50000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ersättning AP-fonderna avseende Skatteverket

Beräkningsmodellen för ersättningen från AP-fonderna och PPM avseende kostnaderna för Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens hantering av inkomst-, tilläggs- och premiepension har utvärderats under 2006. Resultatet av utvärderingen leder delvis till att en avräkning sker för myndigheterna avseende ersättningen för 2007.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Kronofogdemyndighetens avgifter253200875 0001 600 000-725 000-725 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kronofogdemyndighetens avgifter

Avgifter, enligt förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten, i mål om verkställighet (utsökningsavgifter) och mål om betalningsföreläggande och handräckning skall redovisas mot inkomsttiteln 2532.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet och lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får disponeras i myndigheternas verksamheter.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Richard Halltell
Kopia till

Skatteutskottet, Sveriges riksdag
Riksrevisionen
Socialdepartementet
Förvaltningsavdelningen, Ekonomienheten
Förvaltningsavdelningen, Revisionskontoret
Bokföringsnämnden
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksförsäkringsverket
Tullverket
Budgetavdelningen, Fi
Samordnings- och styrningsenheten, Fi
Socialstyrelsen