Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
96

2006-12-21
Ju2006/10085/IM
Centrala studiestödsnämnden
851 82 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 10:4
Riksdagen har beslutat om anslaget 10:4 för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 08, bet. 2005/06:SfU2, rskr. 2005/06:68, prop. 2006/07:1, utg.omr. 08, bet. 2006/07:FiU11, rskr. 2006/07:13).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:4

Hemutrustningslån (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden10 519
ap.1Hemutrustningslån (ram)10 519

Villkor för anslag 10:4

ap.1 Hemutrustningslån

Anslaget avser verksamhet enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Från anslaget betalas ränta och avgifter på medel som Centrala studiestödsnämnden upplånar hos Riksgäldskontoret i enlighet med regeringsbeslut. Från anslaget finansieras även räntesubventioner och eftergifter för låneverksamheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
10:4 Hemutrustningslån
ap.12563 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
10:4 Hemutrustningslån
10:4 ap.210:4 ap.15 803
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Anslag/apAnslagstyp
10:4 Hemutrustningslån
ap.2ram
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/RIM
Utbildnings- och kulturdepartementet/SV
Finansdepartementet/BA
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Integrationsverket
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket