Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
11

2006-12-21
Jo2006/3351, (delvis)
Jo2006/3315,
Jo2006/2658, m.fl.
Se bilaga 1
Sametinget
Adolf Hedinsvägen 58
981 33 KIRUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Sametinget
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Sametingets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 23, bet. 2006/07:MJU2, rskr. 67, prop. 2006/07, utg.omr. 01, bet. 2006/07:KU1, rskr. 49).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Sametinget och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Sametingets verksamhet återfinns inom följande politikområden med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
SamepolitikDet folkvalda organet, samisk kultur och rennäringDet folkvalda organet
Det samiska språket
Samiska näringar och samhällsplanering
Kultur, inklusive litteratur- och biblioteksfrågor
Information
EU-program med samiska insatser
DjurpolitikViltvårdErsättning och inventering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Samepolitik

Mål

Verka för en levande samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.

1.1.1

Verksamhetsområde Det folkvalda organet, samisk kultur och rennäring

Mål

Den samiska kulturens ställning är stark. En ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Det folkvalda organet

Mål

Sametingets och samernas ställning i samhället är stark.

Återrapportering

Redogöra för

- kostnaderna för plenummöten under året. Dessa skall särredovisas,

- vilka initiativ det folkvalda organet tagit i frågor som rör Sametingets och samernas ställning i samhället och bedöma effekterna av initiativen.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Det samiska språket

Mål 1

Det samiska språkets (alla varieteter) användning i samhället har ökat och dess ställning i samhället, framförallt i det traditionellt samiska området, är stark.

Återrapportering

- redogöra för insatser för samverkan med kommuner, myndigheter, institutioner och organisationer som berörs av lag (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar för att öka användningen av och stärka det samiska språket,

- bedöma hur myndigheten har bidragit till att uppnå målet.

Mål 2

Den genomsnittliga tiden för handläggning av ärenden som avser bidrag till korttidsstudier skall inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

Redogöra för hur anslaget 25:7 Bidrag till vissa organisationer m.m. under utgiftsområde 15 , som avser bidrag vid korttidsstudier för alfabetisering i samiska, har använts genom att

- ange antal ansökningar totalt samt antal ansökningar som avslagits,

- ange den genomsnittliga handläggningstiden,

- ange den genomsnittliga ärendekostnaden,

- ange antal studerande fördelat på åldersgrupperna

   - 24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50-54

55–64,

- ange antal studerande per språkvarietet.

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Samiska näringar och samhällsplanering

Mål 1

Starka samiska näringar och en samhällsplanering där samiska behov beaktas.

Återrapportering

Redogöra för

- antalet besvarade remisser. En uppdelning skall ske i kategorierna näring, samhällsplanering och miljö. En jämförelse skall göras med föregående två år.

Mål 2

Rennäringen ger ett rimligt antal samer tryggad försörjning samtidigt som den bedrivs på ett ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt långsiktigt hållbart sätt.

Återrapportering

Redogöra för:

- antalet under säsongen slaktade renar där prisstöd har erhållits,

- genomsnittligt avräkningspris samt,

- antal renar per renskötselföretag.

En samlad bedömning skall göras av hur myndigheten har bidragit till att uppnå målen för verksamhetsgrenen.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Kultur, inklusive litteratur- och biblioteksfrågor

Mål 1

Ett starkt och utvecklat mångfaldigt samiskt konst- och kulturliv samt stark samisk kultur och identitet.

Återrapportering

Redogöra för hur anslag 28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, ap. 5.1 Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer under utgiftsområde 17, har använts genom att

- ange antalet bidragssökande,

- ange antalet som beviljats bidragsmedel,

- ange summan av beviljade bidragsmedel

Redogörelsen skall delas upp på olika kulturyttringar såsom duodji (slöjd), bild- och formkonst, musik och jojk samt litteratur. Redovisningen skall även delas upp i bidrag till media, forskning och utbildning samt bidrag till organisationer. En jämförelse skall göras med föregående två år.

Sametinget skall särskilt redovisa kostnaderna för verksamheten för den samiska bibliotekskonsulenten. För den verksamheten skall antalet förvärv samt bestånd redovisas, med en jämförelse med föregående två år.

En samlad bedömning skall göras av hur myndigheten har bidragit till att uppnå målet för verksamhetsgrenen.

Mål 2

En samisk teaterinstitution som är ledande inom samisk scenkonst och som verkar för utveckling, förnyelse och konstnärlig kvalitet. Institutionen framför samisk scenkonst och vårdar och främjar därmed det samiska språket och det samiska kulturarvet.

Återrapportering

Redogöra för hur anslaget 28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling, internationellt kulturutbyte och samarbete anslagsposten 5.2 Sámi Teáhter under utgiftsområde 17, liksom medel ur Samefonden, har använts genom att

- ange totala antalet produktioner varav antalet samiskspråkiga produktioner,

- ange totalt antal besökare,

- redovisa antalet produktioner som turnerat.

Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.Därtill skall en bedömning göras av hur teaterverksamheten har bidragit till att uppnå målet.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Information

Mål

Information om Sametingets verksamhet, samerna som urfolk, samiska förhållanden och kultur finns lättillgänglig och sprids i samhället. Kunskapsnivån, särskilt bland barn och ungdomar, är hög.

Återrapportering för Sametingets informationsverksamhet

Redogöra för de insatser som gjorts för att öka allmänhetens kunskaper om Sametinget och myndighetens verksamhet genom att

- ange webbsidans besöksfrekvens. En jämförelse skall göras med föregående två år,

- ange hur frekvent material om Sametinget och samer förekommer i svensk media och övergripande vilka ämnesområden som berörs,

- bedöma hur informationsverksamheten vid Sametinget har bidragit till att uppnå målet för verksamhetsgrenen.

Återrapportering för Samiskt Informationscentrum

Redogöra för de insatser som gjorts för att öka allmänhetens kunskaper om samer och samiska förhållanden genom att

- ange insatser som gjorts för att bilda nätverk, samverka och samordna informationshanteringen för att uppfylla målet,

- ange hur informationscentret syftar till att i synnerhet nå barn och ungdomar,

- ange webbsidans besöksfrekvens,

- bedöma hur verksamheten vid informationscentret har bidragit till att uppnå målet för verksamhetsgrenen.

1.1.1.6

Verksamhetsgren EU-program med samiska insatser

Mål

Ett starkt och utvecklat samiskt närings- och samhällsliv med hög attraktionskraft.

Återrapportering

Redogöra för EU-programmen 2000-2006 respektive 2007-2013 med samiska insatser. Detta görs genom att för respektive programperiod i tabellform sammanställa

- antalet sökande,

- antalet som beviljats medel. En uppdelning skall ske i kategorierna duodji (slöjd), turism, forskning och utbildning, rennäring respektive övriga utvecklingsprojekt,

- antalet bevarade respektive tillfälliga arbetstillfällen,

- antalet avslag på grund av saknad nationell medfinansering,

- summa beviljade medel under programperioden,

- summa återstående medel under programperioden.

Återrapporteringen skall göras könsuppdelat så långt det är möjligt. I den tabellen skall både uppgifterna för respektive program och summan för samtliga program framgå. Därtill skall en jämförelse med föregående två år göras.

1.2

Politikområde Djurpolitik

Mål

Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.

1.2.1

Verksamhetsområde Viltvård

Mål

Det finns livskraftiga stammar av alla vilda djurarter. Skador av vilt är minimerade genom jakt och andra förebyggande åtgärder.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Ersättning och inventering

Mål

De skador som rovdjuren orsakar rennäringen är acceptabla utifrån målet om en ekologisk, kulturellt och ekonomiskt hållbar rennäring och en livskraftig rovdjursstam.

Återrapportering

Redogöra för hur anslag 42:5 Ersättning för viltskador m.m. anslagsposterna 2 och 3, har använts. Redogöra för resultatet av rovdjursinventeringen i renskötselområdet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognos

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007 t.o.m. 2010 för samtligan anslag myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti samt den 30 oktober.

Jämställdhet

Sametinget skall ha ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Det innefattar att Sametinget i beslut som rör individen skall pröva besluten ur ett jämställdhetsperspektiv och aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor och män av de beslut som fattas.

Återrapportering

Sametinget skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits under året för att uppnå målet samt ange hur man planerar att fortsätta arbeta med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.

Årsredovisning

I resultaträkningen skall följande specificeras i not: intäkter av anslag, intäkter av bidrag (bidragsgivare samt finansieringsändamål) samt kostnader för lokaler.

Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Sametinget skall medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. Sametingets medverkan skall ske med utgångspunkt i myndighetens uppdrag och i samverkan med de aktörer som har det regionala utvecklingsansvaret inom det samiska området. Sametinget skall, när myndigheten bedömer det relevant, samverka med andra myndigheter i gemensamma insatser.

Sametinget skall efter samråd bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) med underlag vid uppföljning av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från Nutek. Sametinget skall vid förfrågan även bistå programansvariga med underlag till deras uppföljning. 

Återrapportering

Sametinget skall halvårsvis (2 juli respektive i årsredovisningen) redogöra för:

- vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från,

- formerna för medverkan och samverkan med de aktörer som har det regionala utvecklingsansvaret inom det samiska området,

- planerade och genomförda insatser med andra myndigheter inom ramen för prioriteringarna som anges i den nationella strategin.

3

Organisationsstyrning

Kostnadseffektiv drift

En kostnadseffektiv drift av verksamheten.

Återrapportering

Kortfattat redogöra för hur Sametinget arbetar med att bli mer kostnadseffektivt. En jämförelse skall göras med föregående två år.

Tillänglighet per telefon och Internet

En god tillgänglighet och service via Internet och telefon.

Återrapportering

Redogöra för hur Sametinget arbetar med att erbjuda en god tillgänglighet och service via Internet och telefon samt hur Sametinget arbetar långsiktigt för att utveckla servicen och tillgängligheten.

4

Uppdrag

Praktisk handbok om samiska språket för kommuner

Sametinget skall efter samråd med utvalda kommuner och annan förvaltning utarbeta ett förslag till handbok för hur kommuner och övrig förvaltning praktisk skall kunna synliggöra samiskan, öka den samiska språkkompetensen bland de anställda samt öka allmänhetens användning av samiska i kontakt med kommun och övrig förvaltning. I arbetet med uppdraget skall Sametinget även samråda med Länsstyrelsen i Norrbottens län, berörda Kommunförbund och Sameskolstyrelsen. Uppdraget skall redovisas till Jordbruksdepartementet, med kopia till Justitiedepartementet, senast den 31 januari 2008.

Landsbygdprogrammet 2007-2013

Tillämpningen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 skall, till dess att slutliga beslut om programmet fattas av EU-kommissionen och av regeringen, grunda sig på det av regeringen beslutade programförslag som förelagts EU-kommissionen inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och andra relevanta EU-regelverk. Sametingets genomförande av åtgärder, resultat och effekter skall följas upp i enlighet med det system för uppföljning och utvärdering som föreslagits för programmet och rapporteras i enlighet med riktlinjer från Jordbruksverket. Vid behov skall samråd ske med andra stödmyndigheter.

En nationell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden

Sametinget skall i mån av resurser biträda regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) vid framtagandet av en nationell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

45:1

Sametinget (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget25 803
ap.1Sametinget (ram)25 803

Villkor för anslag 45:1

ap.1 Sametinget

1. Minst 3 000 000 kronor skall användas till Nationellt informationscentrum för samiska frågor.

2. Kostnaderna för Nationellt informationscentrum skall särredovisas i Sametingets årsredovisning.

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:5

Ersättningar för viltskador m.m (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket41 778
ap.1Bidrag för att förebygga skador på annat än ren och för att ersätta inträffad sådan skada (ram)37 778
ap.5Kostnader för att bilda och utveckla rovdjursakutgrupper i Värmlands och Dalarnas län. (ram)4 000
Disponeras av Sametinget49 197
ap.2Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn (ram)45 987
ap.3Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur (ram)3 210

Villkor för anslag 42:5

ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat än ren och för att ersätta inträffad sådan skada

1. Naturvårdsverket skall fördela hela anslagspost 1 som bidrag till länsstyrelserna, varvid hänsyn skall tas till i första hand skadekostnaderna inom respektive län föregående år. Länsstyrelserna får endast använda medlen inom länet för bidrag till den som utför skadeförebyggande åtgärder eller ersättning till den som drabbats av skada av vilt enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724). Bidragen till länsstyrelserna skall betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

ap.2 Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn

1. Sametinget skall använda anslagspost 2 för bidrag och ersättningar enligt 3 § viltskadeförordningen (2001:724) för att förebygga att varg, björn, järv, lo eller örn orsakar skador på renar, enligt 4 § för att lämna ersättning för skador på renar som orsakas av dessa rovdjur och enligt 10 § förordningen för massdödande av renar.

Sametinget skall lämna ersättning för föryngring, regelbunden eller tillfällig förekomst av rovdjur enligt 6 § viltskadeförordningen till sameby med följande belopp.


Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Järv

200 000

70 000

35 000

Lo

200 000

70 000

35 000

Varg

500 000

80 000

35 000

Ersättningsbeloppen för regelbunden eller tillfällig förekomst avser, när det gäller varg, varje individ och i övriga fall förekomst inom samebyn. Ersättningsbeloppen för föryngring avser varje föryngring.

Förekomst av björn ersätts med 1 615 000 kronor och förekomst av örn med 1 075 000 kronor och fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.

Sametinget får använda högst 1 000 000 kronor för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen.

2. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

ap.5 Kostnader för att bilda och utveckla rovdjursakutgrupper i Värmlands och Dalarnas län.

1. Naturvårdsverket skall jämnt fördela medel till länsstyrelserna i Värmlands och Dalarnas län. Medlen skall användas för länsstyrelsernas arbete med att bilda och utveckla rovdjursakutgrupper. Grupperna får arbeta i angränsande län. Rovdjursakutgrupperna skall ledas av rovdjurskunnig tjänsteman på länsstyrelsen. Rovdjursakutgruppernas uppgift är att

- omgående vidta åtgärder för att minimera skadeverkningar vid förekomst av stora rovdjur.

- upprätta en effektiv kontaktväg till Naturvårdsverket,

- verkställa beslut om skyddsjakt eller bortdrivande av stora rovdjur,

- tillhandahålla information om ersättningar vid skador orsakade av stora rovdjur,

- informera om länsstyrelsens arbete med stora rovdjur på lokal nivå.

Medlen utbetalas av Naturvårdsverket halvårsvis i förskott till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelsera.

2. För första halvåret 2007 skall högst 2 miljoner utbetalas från anslagsposten.

45:1

Främjande av rennäringen m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget46 718
ap.2Främj rennäring - del till SA (ram)46 718

Villkor för anslag 45:1

ap.2 Främj rennäring - del till SA

1. Sametinget disponerar anslaget för

a) prisstöd enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött,

b) ersättning m.m. enligt 3 § 2 förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan. Anslaget skall vidare användas för bidrag som enligt 3 § 1 och 3 förordningen beslutas av Jordbruksverket samt Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Sametinget skall efter rekvisition från Jordbruksverket betala ut medel för dessa ändamål. Härutöver får medel användas till kostnader för analys och uppföljning av det radioaktiva nedfallet av cesium och till andra statliga kostnader som uppkommer till följd av Tjernobylolyckan. Inkomster vid försäljning av utrustning som inte längre behövs får användas för de i denna punkt angivna ändamålen,

c) underhåll eller rivning av riksgränsstängsel och av vissa renskötselanläggningar för vilka staten har underhållsansvaret. Anslaget får inte användas för att betala andra förvaltningskostnader än direkta personalkostnader för faktiskt arbete med underhållet eller rivningen,

d) Sametingets och berörda länsstyrelsers del av kostnaderna för redovisning av markanvändning, riksintressen och marker som är speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln, natur- och kulturmiljövården. Länsstyrelsen ansvarar för att redovisningen sker. Anslaget får inte användas för att betala andra förvaltningskostnader än direkta personalkostnader för arbetet med redovisningen. Härutöver får medel användas för andra kostnader för staten som uppkommer till följd av redovisningen av arbetsuppgifter under denna punkt,

e) vissa kostnader för konfliktlösning och medling i tvister mellan samebyar och jordbrukare när det gäller skadeersättning vid renbetning på åkermark samt andra statliga kostnader till följd av konfliktlösningssystemet,

f) katastrofskadeskydd enligt 35 a § rennäringsförordningen (1993:384). Utbetalning får göras med högst 50 procent av verifierade foderkostnader eller, efter beslut av Sametinget, med ett av tinget angivet schablonbelopp per ren och utfodringsdag. Underlag för utbetalning utgör bl.a. betesundersökningar. Medel får även användas för utveckling av metod för betesundersökningar,

g) kostnader för hållande av renmärkesregister,

h) bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen (1993:384) för främjande av rennäringen och

i) kostnader för fortsatt utveckling av företagsregistret för rennäringen.

2. Sametinget får besluta om närmare villkor för användningen av medlen. I görligaste mån skall medlen under punkten 1 h) samordnas med verksamheter som kan erhålla medfinansiering från EU.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Budgetår 2004

45:2

Informationssatsning om samerna (Ramanslag)

Disponeras av regeringen0
ap.1Informationssatsning om samerna (ram)0

Villkor för anslag 45:2

ap.1 Informationssatsning om samerna

1. Anslaget disponeras för olika informationsinsatser som skall öka kunskapen och förståelsen för samer och samisk kultur i Sverige.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
45:1 Sametinget
ap.11 4503 %0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
42:5 Ersättningar för viltskador m.m
ap.11 1333 %0
ap.21 3803 %0
ap.3963 %0
ap.5120Allt0
45:1 Främjande av rennäringen m.m.
ap.21 402Allt0
45:2 (2004) Informationssatsning om samerna
ap.1 (2004)0Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
45:1 Sametinget
ap.2ram

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagstyp
42:5 Ersättningar för viltskador m.m
ap.6ram
45:1 Främjande av rennäringen m.m.
ap.1ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
45:1 Främjande av rennäringen m.m.
ap.24 0004 0000
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Sametinget bemyndigas att under 2007 avseende anslag 45:1 Främjande av rennäringen m.m. fatta beslut som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 4 000 000 kronor under 2008.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 600
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

6.2

Utbetalningsplan

Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 950
2007-02-251 950
2007-03-252 751
2007-04-251 950
2007-05-251 950
2007-06-252 751
2007-07-251 950
2007-08-251 950
2007-09-251 950
2007-10-251 950
2007-11-252 751
2007-12-251 950
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sametingets disposition enligt detta regleringsbrev är:
45:1 ap.1Sametinget

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Sametinget får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av Sametinget.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188), gällande finansiering av anläggningstillgångar med i lån i Riksgäldskontoret, skall inte tillämpas vid finansiering av anläggningstillgångar som sker under anslaget 45:1 Främjande av rennäringen m.m. Sådana investeringar skall istället finansieras från anslaget.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Karin Kvarfordt
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildnings- och kulturdepartementet/K
Utbildnings- och kulturdepartementet/S
Justitiedepartementet/D
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/A
Internrevisionen SB
Jo-SAU
Jo-NS

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 11, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

Jo2006/3351, (delvis)
Jo2006/3315,
Jo2006/2658,
Jo2006/2857,
Jo2006/2389