Finansdepartementet


Regeringsbeslut
25

2006-12-21
Fi2006/474
Fi2006/2745
Fi2006/5857 m.fl.
Se bilaga 1
Länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Länsstyrelserna
8 bilagor
Riksdagen har beslutat om länsstyrelsernas verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 01, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:47).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för länsstyrelserna och nedan angivna anslag.

Till beslutet fogas åtta bilagor. Bilaga 1 rör ärenden som skrivs av mot regleringsbrevet, bilaga 2 rör politikområden gällande länsstyrelsernas verksamhet, bilaga 3 verksamhetsstatistik, bilaga 4 avgiftsintäkter som disponeras per länsstyrelse, bilaga 5 avgifter mot inkomsttitel per länsstyrelse, bilaga 6 låneramar och räntekontokrediter per länsstyrelse, bilaga 7 beräkning av anslagspost per länsstyrelse samt bilaga 8 avgifter inom vägtrafikområdet.

VERKSAMHET

Länsstyrelsernas verksamhet bedrivs inom Politikområde Regional samhällsorganisation. I verksamhetsområdena återfinns mål och återrapporteringskrav för länsstyrelsernas verksamhetsgrenar.

Verksamheten syftar till att bidra till måluppfyllelsen även inom andra politikområden. Målen för dessa politikområden framgår av bilaga 2.

Av bilaga 3 framgår de nyckeltal som efterfrågas i återrapporteringen på verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensnivå. Även anvisningar avseende definitioner och indelningar framgår av bilagan.

Under avsnitt 4 Uppdrag redovisas i vissa fall (avser inte alla politikområden) vissa uppdrag som lämnats i tidigare regleringsbrev och som skall redovisas fr.o.m. 2007. För övriga uppdrag hänvisas till tidigare års regleringsbrev.

För Länsstyrelsen i Gotlands län gäller, med anledning av lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län, även tillämpliga delar i regleringsbreven för budgetåret 2007 avseende Arbetsmarknadsverket respektive Skogsstyrelsen. Genomförd verksamhet skall redovisas integrerat och i den verksamhetsstruktur som gäller för övrig verksamhet i länsstyrelsen. Därutöver skall redovisning ske till Arbetsmarknadsstyrelsen och Skogsstyrelsen i enlighet med anvisningar från respektive styrelse.

För länsstyrelserna gäller följande verksamhetsstruktur.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Regional samhällsorganisationKunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbeteUtåtriktat sektorsövergripande arbete
Regional utveckling
Miljömålsarbete
Tillsyn och vägledningSocial tillsyn
Miljötillsyn
Djur- och livsmedelskontroll
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar, tillsyn över plan- och byggnadsväsendet samt övrig tillsyn
ÄrendehandläggningOmställning av energisystemet
EU-stöd
Trafikärenden samt övrig ärendehandläggning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Regional samhällsorganisation

Mål

Länen skall utvecklas på ett sådant sätt att de nationella målen får genomslag samtidigt som hänsyn tas till olika regionala förhållanden och förutsättningar.

1.1.1

Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbete

Mål

Ett långsiktigt hållbart förverkligande av den nationella politiken genom samordning och hänsynstagande till olika sakintressen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utåtriktat sektorsövergripande arbete

Mål 1

Länsstyrelserna skall stärka det sektorsövergripande arbetet och samordningen av de olika sakområdena för att uppnå effektiva lösningar och bidra till en hållbar utveckling i länen.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna skall för sakområdena kulturmiljö, naturvård och miljöskydd, integration samt för hållbar utveckling redovisa,

- länsstyrelsens framgångsfaktorer som bidragit till att stärka det sektorsövergripande arbetet för en hållbar utveckling och, i förekommande fall, en kortfattad bedömning av varför det varit framgångsrikt,

- eventuella svårigheter och hinder för att arbeta sektorsövergripande på ett effektivt sätt, samt

- vilka behov det finns av kunskapsstöd eller annat stöd för att vidareutveckla integrations- och hållbarhetsperspektivet i länsstyrelsernas verksamhet.

Mål 2

Länsstyrelserna skall ha förmåga att vid räddningstjänst eller vid en kris som berör länet snabbt kunna upprätta en ledningsfunktion avseende bl.a. samordning och information. Funktionen skall vara utbildad och övad för sådana händelser.

Återrapportering 2

Länsstyrelserna skall redovisa genomförd utbildnings- och övningsverksamhet samt erfarenheter av inträffade händelser där hela eller delar av ledningsfunktionen har tagits i anspråk.

Mål 3

Verksamheten skall bedrivas så att samhällets grundläggande behov av samordning, samverkan och information på regional nivå säkerställs vid olyckor och kriser i samhället. Länsstyrelserna skall såväl före som under och efter en kris stödja inblandade parter, såsom kommuner, myndigheter och organisationer, i syfte att få till stånd samordning och en gemensam inriktning för de åtgärder som behöver vidtas. I händelse av ett krisläge skall länsstyrelserna på en sektorsövergripande nivå kunna informera samhällsaktörer och allmänhet om förlopp, konsekvenser och de åtgärder som planeras av ansvariga aktörer.

Återrapportering 3

Inom ramen för uppgiften som områdesansvarig myndighet skall länsstyrelserna redovisa en bedömning av sin krishanteringsförmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Länsstyrelserna skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet och inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Länsstyrelserna skall översiktligt redovisa de åtgärder som vidtagits för att verka stödjande med avseende på kommuner, landsting och organisationer inom området skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

Mål 4

Länsstyrelserna skall bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i länet. Särskilt fokus skall under året läggas på regional utveckling, landsbygdsutveckling, social tillsyn och kommunikationer. Samverkan skall ske med strategiska statliga myndigheter och andra viktiga aktörer i länet.

Återrapportering 4

Länsstyrelserna skall redovisa

- hur arbetet med jämställdhetsintegrering har bidragit till en utveckling av verksamheten inom ovanstående områden, särskilt med avseende på resultat av det utåtriktade arbetet,

- vilka insatser som gjorts för att övergripande stödja viktiga aktörer i länet när det gäller jämställdhetsintegrering, omfattningen och resultatet av dessa insatser, samt

- hur länsstyrelserna samverkat med Boverket i verkets arbete med att utveckla jämställdhetsperspektivet i den fysiska planeringen.

Mål 5

Aktuellt och samordnat underlag om hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt skall finnas tillgängligt och på ett samlat sätt användas i länsstyrelsernas verksamhet inom olika sakområden. Länsstyrelserna skall genom tidiga kontakter och samråd verka för att de nationella och regionala perspektiven får genomslag i kommunernas fysiska planering enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL) och att planeringen samordnas så att den främjar en hållbar utveckling i länet och regionen.

Återrapportering 5

Länsstyrelserna skall redovisa vilka insatser som gjorts

- för att det regionala perspektivet beaktas i kommunernas fysiska planering och för att mellankommunal samverkan främjas,

- för att kommunernas översiktsplaner utvecklas och hålls aktuella samt kommer till användning vid efterföljande beslut och beaktas i det regionala utvecklingsarbetet, samt

- för att samordna olika nationella mål och statliga intressen samt för att dessa skall få genomslag dels i kommunernas översiktsplanering, dels i planering för etablering av anläggningar som får stor påverkan på och betydelse för den enskilda kommunens, andra kommuners och länets utveckling.

Länsstyrelserna skall också redovisa de viktigaste planeringsfrågorna i länet och hur dessa har hanterats enligt PBL.

Redovisningen skall lämnas till Boverket med kopia till regeringen (Miljödepartementet). Tidpunkt och former för länsstyrelsernas återrapportering skall bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt. Den senaste tidpunkten skall dock vara den 30 november 2007.

Mål 6

Länsstyrelserna skall tillsammans med andra aktörer verka för att samhället blir tillgängligare för alla.

Återrapportering 6

Länsstyrelserna skall redovisa hur de medverkat till ett tillgängligare samhälle för personer med funktionshinder under 2007 avseende

- samråd enligt PBL,

- tillsynsarbetet enligt PBL, samt

- insatser i förvaltningen av naturreservat, naturvårdsområden, kulturmiljöer, fornlämningar etc.

Redovisningen skall lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 oktober 2007.

Mål 7

Länsstyrelserna skall verka för att främjande av energiomställning integreras i relevanta sektorer. Länsstyrelserna skall därvidlag verka för att andelen förnybar energi ökar och bidra med insatser för att uppnå det nationella planeringsmålet för vindkraft samt främja energihushållning (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).

Återrapportering 7

Länsstyrelserna skall redovisa sitt arbete med att främja energihushållning och utbyggnaden av förnybara energikällor särskilt med avseende på vindkraft. Länsstyrelserna skall även redovisa arbetet med att stödja Statens energimyndighets arbete med att uppdatera de områden som energimyndigheten anser vara av riksintresse för vindkraft, regionala planeringsmål och planering för vindkraftsetablering. Länsstyrelserna skall särskilt redovisa sina insatser för organisering och kompetensuppbyggnad inom området energiomställning.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Regional utveckling

Mål 1a (län utan regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan)

Länsstyrelsernas samordning av det regionala utvecklingsarbetet skall bidra till en hållbar regional utveckling genom effektiv samverkan och lokal och regional förankring.

Återrapportering 1a

Länsstyrelserna skall senast den 2 juli 2007 till regeringen (Näringsdepartementet) samt i årsredovisningen redovisa

- länsstyrelsens medverkan till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007—2013, vilka av den nationella strategins prioriteringar som länsstyrelsen utgått från samt vilka av länsstyrelsens verksamheter som berörts eller kommer att beröras, samt

- hur gemensamma insatser med andra myndigheter har prioriterats med strategin som grund, vilka myndigheter som har medverkat, hur statliga myndigheters insatser har samordnats, samt vilka nationella myndigheters medverkan som har efterfrågats.

Vidare skall länsstyrelserna i årsredovisningen redovisa

- hur de regionala tillväxtprogrammen drivs och samordnas,

- hur lokal och regional förankring har säkrats,

- hur det regionala utvecklingsarbetet samordnas med miljömålsarbetet och hur kommunernas översiktliga planering har beaktats,

- i vilken utsträckning kvinnor respektive män som representanter i länet under året haft inflytande över genomförandet av det regionala utvecklingsarbetet, vilka insatser utöver arbetet med regionala tillväxtprogrammen, som vidtagits för en ökad jämställdhet i det regionala utvecklingsarbetet, samt 

- hur stöd till lokala och regionala resurscentra för kvinnor har uppmärksammats, en bedömning av hur verksamheten har bidragit till att förbättra kvinnors förutsättningar inom de regionala utvecklingsprogrammen, de regionala tillväxtprogrammen samt de regionala strukturfondsprogrammen.

Mål 1b (län med regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan)

Länsstyrelserna skall medverka till en samordning av det regionala utvecklingsarbetet som bidrar till en hållbar regional utveckling genom effektiv samverkan och lokal och regional förankring.

Återrapportering 1b

Länsstyrelserna skall senast den 2 juli 2007 till regeringen (Näringsdepartementet) samt i årsredovisningen redovisa

- länsstyrelsens medverkan till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007—2013, vilka av den nationella strategins prioriteringar som länsstyrelsen utgått från samt vilka av länsstyrelsens verksamheter som berörts eller kommer att beröras, samt

- hur gemensamma insatser med andra myndigheter har prioriterats med strategin som grund, vilka myndigheter som har medverkat, hur statliga myndigheters insatser har samordnats, samt vilka nationella myndigheters medverkan som har efterfrågats.

Vidare skall länsstyrelserna i årsredovisningen redovisa

- hur länsstyrelsen främjat statlig finansiering av de regionala tillväxtprogrammen,

- hur länsstyrelsen aktivt har bidragit till att lokal och regional förankring har säkrats,

- hur det regionala utvecklingsarbetet samordnas med miljömålsarbetet och hur kommunernas översiktliga planering har beaktats, samt

- hur stöd till lokala och regionala resurscentra för kvinnor har uppmärksammats, en bedömning av hur verksamheten har bidragit till att förbättra kvinnors förutsättningar inom de regionala utvecklingsprogrammen, de regionala tillväxtprogrammen samt de regionala strukturfondsprogrammen.

Mål 2

En tillväxt i stödföretagen som bidrar till en hållbar regional utveckling. (Målet gäller inte Länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län).

Återrapportering 2

Länsstyrelserna skall redovisa

- hur beslutsprocessen med och användandet av de regionala företagsstöden har integrerats med de regionala tillväxtprogramsprocesserna, samt

- hur arbetet med att utveckla kvalitetssäkringssystemet för de regionala företagsstöden har bidragit till att uppfylla målet, med fokus på jämställdhets-, integrations- och miljöperspektiven. Arbetet skall ske i samverkan med Verket för näringslivsutveckling (Nutek).

Mål 3

En god tillgång till kommersiell service för kvinnor respektive män. (Målet gäller inte Länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län).

Återrapportering 3

Länsstyrelserna skall redovisa

- hur lokala utvecklingsprogram för kommersiell service genomförs och i vilken utsträckning kvinnor respektive män som representanter för olika aktörer i länet under året haft inflytande över genomförandet,

- vilket finansiellt stöd inklusive regionala projektmedel, uppdelat på kvinnor respektive män som företagare, som har beviljats för utveckling av kommersiell service, samt

- utvecklingen av tillgången till kommersiell service för kvinnor respektive män.

Mål 4

Resultat från såväl interna som externa uppföljningar, utvärderingar och analyser av det regionala utvecklingsarbetet skall tas till vara och integreras i länsstyrelsernas arbete för en hållbar regional utveckling.

Återrapportering 4

Länsstyrelserna skall redovisa hur uppföljningar, utvärderingar och analyser har tagits till vara och påverkat inriktningen av arbetet för en hållbar regional utveckling.

Mål 5

Länsstyrelsernas arbete med fiske- samt jordbruks- och landsbygdsåtgärder skall bidra till fastställda mål och strategier för fiskeåtgärder i de EU-finansierade programmen för fiskerinäringen samt landsbygdsprogrammet. Vidare skall länsstyrelsernas arbete bidra till målet för den regionala utvecklingspolitiken. Länsstyrelserna skall även aktivt medverka till en positiv utveckling av fisketurismnäringen.

Återrapportering 5

Länsstyrelserna skall redovisa

- översiktligt väsentliga insatser inom området fiske- samt jordbruks- och landsbygdsåtgärder, samt

- hur länsstyrelserna verkat för att uppnå synergieffekter mellan åtgärder inom landsbygdsprogrammet, de EU-finansierade programmen inom fiskerinäringen, strukturfondsprogrammen i berörda län, de regionala tillväxtprogrammen och övriga åtgärder för utveckling av landsbygden.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Miljömålsarbete

Mål 1

Länsstyrelserna skall verka för att nå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen med tillhörande delmål och sektorsmål som har beslutats inom särskilda politikområden såsom landsbygdspolitiken, livsmedelspolitiken, kulturpolitiken, skogspolitiken och transportpolitiken. Härvid skall länsstyrelserna särskilt verka för

- att andelen privatfinansierade åtgärder när det gäller efterbehandling av förorenade områden ökar,

- att genomföra den nationella strategin för formellt skydd av skog,

- att arbetet med skydd och skötsel av värdefulla områden och hotade arter prioriteras och bedrivs så att biologisk mångfald bevaras och friluftslivet främjas och att fragmentering av naturmiljön motverkas,

- att arbetet med vattenmiljön drivs framåt genom en integrerad vattenförvaltning,

- att miljömålsarbetet, inklusive arbetet med naturvård, fiskevård, kulturmiljövård, friluftsliv samt natur- och kulturturism, samordnas med det regionala utvecklingsarbetet och med arbetet för energiomställning, samt

- att samordningen mellan miljömålsarbete, tillsynsarbete och miljöövervakning utvecklas.

Återrapportering 1

En översiktlig redovisning av viktigare insatser uppdelade efter Miljöpolitikens verksamhetsområden. (Se bilaga 2).

Länsstyrelserna skall redovisa

- länsstyrelsernas insatser för att genomföra EG:s ramdirektiv för vatten, däribland arbetet med samverkan och samråd,

- en sammanställning av vattenmyndigheternas insatser i hela vattendistriktet,

- arbetet med restaurering av vattendrag,

- hur arbetet fortlöper med fastställande av länsvisa strategier med utgångspunkt i den nationella strategin för formellt skydd av skog,

- insatser för att utveckla arbetsformerna i naturvården när det gäller att stärka dialogen med medborgarna och uppnå lokal delaktighet i bevarandearbetet,

- insatser och resultat när det gäller att samordna miljömålsarbetet, inklusive arbetet med naturvård, fiskevård, kulturmiljövård, friluftsliv och natur- och kulturturism, det regionala utvecklingsarbetet och med arbetet för energiomställning,

- insatser för att utveckla arbetsformerna för samordning av miljömålsarbete med miljötillsynsarbete och miljöövervakning, samt

- väsentliga insatser rörande de särskilda handlingsprogrammen för jordbrukets miljöeffekter.

Beträffande skydd av värdefulla områden, kalkning, efterbehandling av förorenade områden och deponering av avfall skall länsstyrelserna rapportera till Naturvårdsverket i enlighet med verkets anvisningar.

Resultatbedömning angående miljökvalitetsmålen skall redovisas per den 30 november 2007 till Miljömålsrådet enligt rådets anvisningar.

Mål 2

Länsstyrelserna skall i bred förankring i länen utveckla regionala åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsmålen och i övrigt bedriva det regionala mål- och uppföljningsarbetet så att det ger underlag för arbetet inom denna och andra verksamhetsgrenar.

Återrapportering 2

Länsstyrelserna skall översiktligt redovisa viktigare insatser. Det regionala mål- och uppföljningsarbetet redovisas till regeringen (Miljödepartementet) enligt länsstyrelsernas miljömålsuppdrag (M98/3090/8).

1.1.2

Verksamhetsområde Tillsyn och vägledning

Mål 1

Ett ökat skydd för enskilda och värnande om samhället i övrigt genom såväl tillsyn som vägledande arbete.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna skall redovisa inom vilka områden länsstyrelsen saknar tillsynsplaner och skälen därtill. Vidare skall strategiska överväganden redovisas när det gäller tillsyn i förhållande till andra typer av ärenden, t.ex. tillstånd där så är aktuellt, och vilka konsekvenser dessa överväganden har fått för tillsynsverksamheten. Större avvikelser skall kommenteras i förhållande till föregående år.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Social tillsyn

Mål 1

Länsstyrelserna skall tillse att socialtjänstens arbete bedrivs målinriktat, lagenligt samt med god kvalitet och framförhållning i planeringen. Påtalade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet skall åtgärdas enligt en av länsstyrelsen beslutad tidsplan som följs upp.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna skall inom verksamhetstillsynen (ej individtillsynen) redovisa

- i vilken omfattning länsstyrelsen beslutar om en tidsplan när länsstyrelsen riktat kritik i tillsynen, i vilken omfattning länsstyrelsen följt upp tidsplanen samt vilka effekter arbetet med tidsplaner lett till,

- en sammanfattning av de tre tillsynsinsatser inom den sociala tillsynen som under året bedömts givit bäst effekt, dvs. lett till att brister eller missförhållanden åtgärdats,

- vilka konkreta effekter dessa tillsynsinsatser lett till samt vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att bristerna uppstår på nytt,

- insatser som länsstyrelsen genomfört för att påverka kommunerna att planera för behovstäckning,

- insatser som länsstyrelsen genomfört för att aktivt påverka kommunerna och andra att samordna insatser, att upprätta och använda individuella planer (inte enbart enligt lagen [1993:387] om stöd och service till vissa funktionshindrade) och att samverka kring dessa, särskilt när det gäller barnfamiljer,

- hur barnperspektivet har integrerats i tillsynen, samt vilka insatser som genomförts för att stödja arbetet med att integrera ett barnperspektiv i socialtjänstens arbete, samt

- hur jämställdhetsperspektivet har integrerats i tillsynen samt vilka insatser som genomförts för att stödja arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i socialtjänstens arbete.

Mål 2

Samverkan mellan länsstyrelserna och Socialstyrelsen skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

- ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,

- ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt

- minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.

Återrapportering 2

Länsstyrelserna skall redovisa samverkan enligt målet och effekterna av denna samverkan. Redovisningen skall göras i samråd med Socialstyrelsen, som har motsvarande mål och återrapportering.

Mål 3

Den operativa tillsynen inom äldreomsorgen skall bedrivas strukturerat och samordnat med tydliga och enhetliga bedömningskriterier för hela riket. Kvalitetsutvecklingen skall kunna bedömas genom att resultatet av tillsynen kan jämföras över tid.

Återrapportering 3

Länsstyrelserna skall lämna underlag till Socialstyrelsen som återrapporterar hur arbetet fortskrider med att ta fram bedömningskriterier inom några specifikt identifierade områden för hela riket – kriterier som behövs för att följa utvecklingen inom äldreomsorgen år för år. Underlaget skall även omfatta andra riksomfattande åtgärder för att uppnå målet, t.ex. planering för när och hur länsstyrelserna skall redovisa riksomfattande jämförelser av kvalitetsutvecklingen inom äldreomsorgen.

Mål 4 (tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen)

Länsstyrelserna skall se till att den kommunala tillsynen enligt såväl alkohollagen (1994:1738) som tobakslagen (1993:581) skärps och därigenom bidrar till en ökad samordning i tillsynen enligt dessa två lagar. Samarbetet med Statens folkhälsoinstitut (FHI) skall utvecklas.

Återrapportering 4

Länsstyrelserna skall redovisa hur de har arbetat med att utveckla metoder för samordning av tillsynen enligt alkohollagen (1994:1738) och tobakslagen (1993:581).

Vidare skall länsstyrelserna redovisa

- hur tillsynen avseende tobakslagens bestämmelser om rökförbud på serveringsställen har genomförts,

- hur tillsynen avseende tobakslagens bestämmelser om handel m.m. och särskilt dess regler om 18 års åldersgräns för inköp av tobaksvaror har genomförts,

- hur länsstyrelserna har utövat tillsyn avseende tobakslagens bestämmelser i övrigt, hur länsstyrelserna följt kommunernas verksamhet och biträtt med information och stöd,

- hur länsstyrelserna har utövat tillsyn avseende alkohollagens bestämmelser, hur länsstyrelserna bistått kommunerna med råd om hur de kan höja medvetenheten om och uppmärksamma tillståndshavare på att överträdelser av gällande lagar mot diskriminering kan leda till indragning av serveringstillståndet samt om och i vilken utsträckning kommunerna beaktar lagar mot diskriminering vid såväl lämplighetsprövning som tillsyn av serveringstillstånd, samt

- vilka åtgärder som har vidtagits för att införa riktlinjer för egentillsynsprogram för detaljhandel med, eller servering av, öl.

Mål 5 (tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen)

Länsstyrelserna skall verka för att metoden ansvarsfull alkoholservering eller annan likvärdig evidensbaserad metod sprids i länens kommuner så att arbetet skall kunna ingå i den ordinarie strukturen.

Återrapportering 5

Länsstyrelserna skall redovisa hur de har arbetat för att stödja kommunerna i arbetet med att införa metoden ansvarsfull alkoholservering, eller annan likvärdig evidensbaserad metod. Länsstyrelserna skall också redovisa vilka kommuner som arbetar med metoden och vilka av dessa som har integrerat arbetet i den ordinarie strukturen.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Miljötillsyn

Mål 1

Länsstyrelsernas tillsynsarbete skall bidra till att nå miljökvalitetsmålen och till att miljöskador inte uppkommer. Genom en effektiv tillsynsvägledning skall länsstyrelserna förbättra förutsättningarna för det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna. Länsstyrelserna skall i samråd med kommunerna bidra till genomförandet av Naturvårdsverkets vägledningsplan.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna skall redovisa viktiga insatser i vägledande syfte och effekter av tillsynsarbetet. Mot bakgrund av redovisningen i bilaga 3 och i relation till tillsynsplanen skall tillsynsverksamheten kommenteras. Vidare skall även redovisas på vilket sätt miljömålen inverkar på planeringen och genomförandet av tillsynen och tillsynsvägledningen. Länsstyrelserna skall ange hur resurserna fördelats mellan å ena sidan regel- och utifrånstyrd tillsyn och å andra sidan egeninitierad tillsyn. Av redovisningen skall framgå hur prioriteringar sker med hänvisning till miljömålen och vilka tillsynsmetoder som används för att nå syftet på bästa sätt.

Mål 2

Länsstyrelserna skall inom sitt verksamhetsområde ta initiativ till omprövning av tillstånd för att se till att villkoren för miljöfarliga verksamheter är anpassade till miljöbalkens krav. Alla tillstånd som meddelats med stöd av miljöskyddslagen (1969:387) skall, om de är av särskild betydelse ur miljösynpunkt, vara anpassade till miljöbalkens krav 2009 och i övrigt senast 2015.

Återrapportering 2

Länsstyrelserna skall redovisa genomförda insatser och effekter av omprövningsarbetet i enlighet med regeringsbeslut den 13 juli 2006 "Förtydliganden av redovisningskrav för arbetet med att anpassa gamla miljötillstånd till miljöbalkens krav (dnr M2006/3074/R-M2006/3094/R). Redovisningen skall även beskriva vilka prioriteringar som gjorts.

Mål 3

Tillsynen över naturreservat, strandskyddsområden och andra skyddade områden, kulturhistoriskt värdefulla miljöer, byggnader och fornminnen m.m. skall bidra till bevarandet samt förbättrade förutsättningar för hållbar förvaltning av naturmiljön och kulturarvet.

Återrapportering 3

Länsstyrelserna skall redovisa viktiga insatser i vägledande syfte och effekter av tillsynen som rör natur- och kulturmiljön.

Övrig återrapportering

Länsstyrelserna skall senast den 2 mars 2008 till Naturvårdsverket redovisa hur tillsynen över CITES lagstiftningen, 8 § i Rådets förordning nr 338/97 bedrivs med stöd av 15-18 och 26 §§ artskyddsförordningen (1998:179). Rapporten skall översiktligt beskriva hur rådets förordning efterlevs särskilt vad avser verksamheter där CITES-intyg krävs för i bilaga A listade exemplar samt innehålla en uppskattning av det totala antalet tillsynsobjekt och hur många objekt som varit föremål för tillsyn.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Djur- och livsmedelskontroll

Mål 1

Djurskyddskontrollen skall bedrivas effektivt och likvärdigt i hela landet. En god djurhälsosituation, en fungerande veterinär samverkan och ett gott djur- och smittskydd skall uppnås. Länsstyrelserna skall särskilt verka för att

- den veterinära verksamheten är ändamålsenlig med bl.a. en väl fungerande samverkan mellan olika veterinära kategorier,

- djurhälsosituationen och djurskyddet bevakas och hålls på en hög nivå genom uppföljning av ställda smitt- och djurskyddskrav,

- djursjukdata rapporteras fullständigt och korrekt, samt

- insamling och transport av animaliska biprodukter sker på ett säkert sätt.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna skall senast den 1 februari 2008 till Jordbruksverket redovisa

- vilka metoder som har använts i tillsynen över den veterinära verksamheten och i vilken omfattning tillsynen har skett samt hur det regionala samverkansarbetet mellan de veterinära kategorierna har utvecklats,

- hur djurskyddskontrollen har bedrivits och de viktigaste kontrollinsatserna: typ av åtgärder, motiveringar till gjorda prioriteringar och bakomliggande orsaker till om uppmärksammade brister vid besökta djurkontrollobjekt inte åtgärdats. Särskild rapportering skall utformas enligt beslut 2000/50/EG,

- en bedömning av om kommunernas kontrollplaner uppfyller de krav som ställs på kontrollen, samt

- hur insamling och transport av animaliska biprodukter i länet har skötts under 2007 och vilka åtgärder som har vidtagits vid konstaterade brister. Vidare skall antal genomförda inspektioner redovisas.

Mål 2

En effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet genom

- att utföra revisioner av kommunernas livsmedelskontroll, samt

- att verka för ökad resurseffektivitet i kontrollen i syfte att optimera konsumentskyddet i förhållande till inspektionskapaciteten.

Återrapportering 2

Länsstyrelserna skall senast den 1 februari 2008 till Livsmedelsverket redovisa en bedömning av

- utvecklingen av livsmedelskontrollen i länet jämfört med föregående år samt på vilket sätt länsstyrelserna har bidragit till denna, samt

- om kommunernas kontrollplaner uppfyller de krav som ställs på kontrollen.

Mål 3

En förstärkt och förbättrad lokal livsmedelskontroll, bl.a. genom utbildning för berörda yrkesgrupper.

Återrapportering 3

Länsstyrelserna skall senast den 1 februari 2008 till Livsmedelsverket redovisa antal fortbildningstillfällen för livsmedelsinspektörer som länsstyrelsen medverkat i och antalet deltagare i utbildningarna.

1.1.2.4

Verksamhetsgren Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar, tillsyn över plan- och byggnadsväsendet samt övrig tillsyn

Mål 1 (Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar)

Länsstyrelsernas tillsyn över kommunerna, inom ramen för området skydd mot olyckor, skall bedöma och främja kommunernas förmåga att leva upp till de nationella målen, de verksamhetsmål och de särskilda skyldigheter som framgår av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Tillsynen enligt lagen om skydd mot olyckor skall inriktas så att den kan samordnas med den uppföljning som skall ske av kommunernas uppgifter i samhällets krishanteringssystem enligt avtalet mellan staten och Svenska kommunförbundet.

Återrapportering 1

En sammanfattande bedömning av kommunernas arbete enligt lagen om skydd mot olyckor skall redovisas.

Mål 2 (Tillsyn över planväsendet)

Länsstyrelsernas tillsyn över planväsendet enligt PBL skall bidra till en effektiv, ändamålsenlig och enhetlig tillämpning av lagen i syfte att medverka till en hög kvalitet i planeringsprocessen och planläggningen.

Återrapportering 2

Länsstyrelserna skall redovisa

- hur tillsynen över planväsendet bedrivits,

- vilka erfarenheterna är och vilka insatser som gjorts för att i samverkan med kommunerna utveckla kvaliteten i planeringsprocessen och planläggningen,

- hur nationella mål, riksintressen och övriga statliga intressen samordnas och tillhandahålls,

- eventuella problem och brister i tillämpningen av lagen som framkommit, samt

- uppgifter om omfattningen och utvecklingen av planarbetet i länet.

Redovisningen skall lämnas till Boverket med kopia till regeringen (Miljödepartementet). Tidpunkt och former för länsstyrelsernas återrapportering skall bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt. Den senaste tidpunkten skall dock vara den 30 november 2007.

Mål 3 (Tillsyn över byggnadsväsendet)

Länsstyrelsernas tillsyn över byggnadsväsendet skall medverka till en effektiv, ändamålsenlig och enhetlig tillämpning av PBL, lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. samt Boverkets föreskrifter i syfte att uppnå en god kvalitet i byggande och förvaltning.

Återrapportering 3

Länsstyrelserna skall särskilt inrikta tillsynen på hur kommunerna vid tillståndsprövning och vid kontroll och tillsyn enligt 9 kap. PBL, har uppmärksammat och arbetat för att kraven avseende energieffektivisering vid byggande får genomslag i den byggda miljön.

Redovisningen skall lämnas till Boverket, med kopia till regeringen (Miljödepartementet). Tidpunkt och former för länsstyrelsernas återrapportering skall bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt. Den senaste tidpunkten skall dock vara den 30 november 2007.

Mål 4 (Övrig tillsyn)

För tillsyn som inte omfattas av någon av de övriga verksamhetsgrenarna inom verksamhetsområdet gäller det övergripande målet för verksamhetsområdet.

Återrapportering 4

Länsstyrelserna skall redovisa, med kortfattade kommentarer och analyser i enlighet med bilaga 3.

1.1.3

Verksamhetsområde Ärendehandläggning

Mål 1

Länsstyrelsernas verksamhet skall kännetecknas av en enhetlig rättstillämpning, god service och information samt en snabb och korrekt handläggning.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna skall redovisa de viktigaste insatserna som genomförts för att utveckla service, information och handläggning av ärenden. Redovisning skall också utföras enligt bilaga 3 och åtföljas av en kortfattad analys med kommentarer, bl.a. vad gäller avvikelser i förhållande till föregående år.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Omställning av energisystemet

Mål 1

Länsstyrelserna skall verka för god hushållning med energi i bebyggelsen och en ökad andel förnybar energi samt för att uppnå det nationella planeringsmålet för vindkraft. Länsstyrelserna skall även verka för en minskad användning av el och olja för uppvärmning av bostäder och lokaler.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna skall särskilt redovisa insatser för att främja de stöd för energiomställning som länsstyrelserna administrerar och andra stödformer som syftar till en omställning av energisystemet. Länsstyrelserna skall även redovisa andra väsentliga insatser utifrån målet.

1.1.3.2

Verksamhetsgren EU-stöd

Mål 1

Länsstyrelserna skall i egenskap av förvaltningsmyndighet, utbetalande myndighet, beredningssekretariat och inom övrig handläggning säkerställa en effektiv handläggning av EU-stöden samt förbereda för ett smidigt och korrekt avslutsarbete för programperioden 2000—2006.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna skall redovisa

- hur arbetet med att avsluta programperioden 2000—2006 genomförs, samt

- de fall där finansiella korrigeringar/skadestånd enligt artikel 39 i EG:s förordning 1260/99 förekommer.

1.1.3.3

Verksamhetsgren Trafikärenden samt övrig ärendehandläggning

Mål 1

För ärendehandläggning som inte omfattas av någon av de övriga verksamhetsgrenarna inom verksamhetsområdet gäller det övergripande målet för verksamhetsområdet.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna skall kommentera den lämnade redovisningen.

Övrig återrapportering

Länsstyrelserna skall redovisa intäkter och kostnader för trafikärenden.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål (Minoritetspolitik)

Målet är att stödja minoritetsspråken samiska, finska och meänkieli i de områden där språken har en historisk geografisk bas. (Avser endast Länsstyrelsen i Norrbottens län).

Återrapporteringskrav

Från det under utgiftsområde 1 upptagna anslaget 47:1 Åtgärder för nationella minoriteter ap.1 Statsbidrag till kommuner och landsting fördelas bidrag till kommunerna inom förvaltningsområdena för samiska respektive finska och meänkieli samt till Norrbottens läns landsting för kostnader som följer av lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av samiska, finska och meänkieli.

Från anslaget 47:1 Åtgärder för nationella minoriteter ap.2 Regionala uppföljningsinsatser finansieras administration av bidragen till kommunerna och landstinget. Från anslagsposten finansieras också insatser för att följa upp och utvärdera de regionala åtgärderna. Även informationsinsatser får finansieras från anslagsposten.

Länsstyrelsen i Norrbottens län skall senast den 1 mars 2008 till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) redovisa hur statsbidraget till kommunerna och landstinget fördelats, hur arbetet har bedrivits för att följa upp och utvärdera de regionala åtgärderna samt vilka informationsåtgärder som har vidtagits. Länsstyrelsen skall inom ramen för sitt uppföljningsarbete samråda med och inhämta kunskaper från Sametinget när det gäller kommunernas och landstingets åtgärder till följd av lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar.

Av redovisningen skall framgå hur kommunerna och landstinget använt tilldelade medel samt hur samråd skett med Sametinget. Det skall även framgå av redovisningen att kostnaderna följer av åtgärder som vidtagits till följd av lagarna om rätt att använda samiska respektive finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar.

Mål (Barentssamarbete)

Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län skall arbeta för att stärka Barentssamarbetet.

Återrapporteringskrav

Från det under utgiftsområde 5 upptagna anslaget 5:11 Samarbete inom Östersjöregionen, ap.4 respektive 5 finansieras länsstyrelsernas i Västerbottens och Norrbottens län Barentssamarbete. Länsstyrelserna skall redovisa dels sitt eget deltagande i Barentssamarbetet, dels de insatser som länsstyrelserna gjort för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet. Kostnader och finansiering för verksamheten skall särredovisas med en uppdelning på insatsernas huvudsakliga inriktning.

3

Organisationsstyrning

Mål 1

Länsstyrelserna skall integrera ett jämställdhetsperspektiv genom att i all sin verksamhet belysa, analysera och beakta kvinnors respektive mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen.

Återrapportering 1

Länsstyrelserna skall redovisa gällande handlingsplan för sitt arbete med jämställdhetsintegrering samt med utgångspunkt från denna, genomförda insatser och dess omfattning, uppnådda resultat och eventuella svårigheter i arbetet.

4

Uppdrag

A. Uppdrag till samtliga länsstyrelser

Nedan följer först uppdrag, per politikområde, som avser samtliga länsstyrelser. Därefter följer uppdrag som lämnas till vissa länsstyrelser, även de per politikområde. Inom vissa politikområden redovisas även vissa uppdrag som lämnats i tidigare regleringsbrev och som skall redovisas fr.o.m. 2007. För övriga uppdrag hänvisas till tidigare års regleringsbrev.

Effektiv statsförvaltning

1. Länsstyrelserna skall redovisa utgiftsprognoser i fråga om anslagen 32:1 Länsstyrelserna m.m., 32:2 Kommunala samverkansorgan m.m. och 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder (utg.omr. 19) för 2007—2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes senast den 23 januari, den 7 mars, den 2 maj, den 2 augusti och den 30 oktober 2007 enligt instruktion från ESV.

Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

2. Länsstyrelserna skall inom sina respektive geografiska områden identifiera vilka verksamheter som behövs för att säkerställa en grundläggande funktionalitet vid en extraordinär händelse samt bistå verksamhetsansvariga i arbetet med att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en grundläggande funktionalitet. Länsstyrelserna skall även identifiera vilka verksamheter som är särskilt viktiga för samhället vid en influensapandemi samt vilka funktioner eller befattningar hos t.ex. en myndighet eller ett företag som är vitala för att verksamheten skall kunna upprätthålla en grundläggande funktionalitet. 

Arbetet skall vara inriktat på vilka generella åtgärder som kan behöva vidtas för att de funktioner som identifieras skall kunna upprätthållas vid en eventuell influensapandemi. I syfte att säkerställa likformighet och för att bidra till kvalitetssäkring skall arbetet genomföras i samarbete med övriga länsstyrelser samt i samråd med Krisberedskapsmyndigheten och i tillämpliga delar med Socialstyrelsen. I den del som rör en eventuell influensapandemi skall samråd ske med smittskyddsläkaren inom respektive landsting. Länsstyrelserna skall även samråda med kommunerna i länet. Erfarenheter från länsstyrelsernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser skall tas tillvara. Verksamheternas beroende av yttre aktörer, t.ex. leverantörer av nyckelresurser, skall också beaktas.  

Uppdraget skall redovisas till Krisberedskapsmyndigheten och Socialstyrelsen senast den 31 december 2007.

Integrationspolitik

3. Länsstyrelserna skall med utgångspunkt från sitt samordningsansvar enligt förordningen (2003:595) om regionalt utvecklingsarbete och den särskilda överenskommelse som slutits med Integrationsverket om introduktion för nyanlända invandrare, redovisa den samverkan som utvecklats i länet mellan myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer för att åstadkomma en effektivare och snabbare etablering för samtliga nyanlända. Av redovisningen skall särskilt framgå hur länsstyrelserna bidragit till en ökad samverkan kring sysselsättning, utbildning i svenska såväl som annan utbildning, praktikplatser och boende.

Handikappolitik (även tidigare lämnat uppdrag)

4. Länsstyrelserna skall i samverkan med Socialstyrelsen fortsätta utveckla, följa och stödja samt betala ut ersättning för verksamhet med personliga ombud; inriktningen beskrivs i regeringsbeslut nr 16 den 18 maj 2000 (dnr S98/7454/ST och S99/4985/ST). Redovisningen av medlen samt erfarenheter av verksamheten skall lämnas till Socialstyrelsen för dess redovisning till regeringen (Socialdepartementet), vilken skall lämnas senast den 15 april 2007. Länsstyrelsernas redovisning skall lämnas till Socialstyrelsen senast den 1 februari 2007.

5. Uppdrag om lagligheten i kommuners prövning av insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Länsstyrelserna har i tillsynen under 2004 uppmärksammat att kommuner för över pågående insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, till LSS för att öka underlaget för statliga bidrag. Det förekommer även att kommuner genom antagna riktlinjer begränsar enskildas rättigheter till personligt utformat stöd. Mot denna bakgrund skall länsstyrelserna
- följa upp kommuners riktlinjer för LSS-insatser samt tillse att dessa utformas så att de inte begränsar enskildas rättigheter, samt
- följa upp ett urval ärenden om LSS-insatser som beviljats de senaste två till tre åren för att få kunskap om förekomsten av att kommuner för över pågående insatser från SoL till LSS för att öka underlaget för statliga bidrag samt undersöka vilken typ av insatser som förs över.

Uppdraget skall redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 januari 2007. (Tidigare lämnat uppdrag).

Äldrepolitik (tidigare lämnat uppdrag)

6. Länsstyrelserna skall senast den 15 mars 2007 lämna Socialstyrelsen underlag för rapporten om resursanvändning i fråga om äldreskyddsombud och deras arbete. Underlaget skall avse 2006 och bl.a. omfatta antal årsarbetare som arbetar med tillsyn inom äldreomsorgen — fördelat på äldre (tjänster före 2003) och nya tjänster (äldreskyddsombud) — antalet oanmälda och anmälda inspektioner i olika verksamheter, hur tillsynen har utvecklats, intensifierats och strukturerats mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna samt mellan och inom länsstyrelser.

Rapporten bör även omfatta annan relevant information som har samband med den förstärkta tillsynen av äldreomsorgen hos Socialstyrelsen och länsstyrelserna, t.ex. effekter av tillsynen. (Tidigare lämnat uppdrag).

Socialtjänstpolitik (även tidigare lämnade uppdrag)

7. Det har förekommit att kommuner inte tar sitt ansvar för barn med hemvist i Sverige som söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter (s.k. strandsatta/övergivna barn) och att socialnämnden inte har handlagt dessa ärenden på ett korrekt sätt. Länsstyrelserna får i uppdrag att förstärka tillsynen av socialtjänstens handläggning av dessa ärenden. Berörda länsstyrelser bör i dialog komma fram till hur uppdraget bör genomföras. Insatser, iakttagelser och resultat av tillsynen skall redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2007. (Tidigare lämnat uppdrag).

8. Insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär ofta ett stort ingrepp i barns och ungdomars samt deras familjers liv. Samhället tar i detta sammanhang på sig ett stort ansvar. Det måste därför ställas stora krav på insatsernas säkerhet och kvalitet liksom på rättssäkerheten i handläggning och dokumentation. Det finns brister i kommuners handläggning av anmälningar och utredningar av barn som far illa. Det förekommer att anmälningar inte behandlas och att alltför få anmälningar leder till utredning. Länsstyrelsernas tillsyn av socialtjänsten när det gäller barn och unga får utökade resurser under 2006 och 2007 genom tilldelning av medel, som avser satsningen på förstärkningstjänster, som tillförs länsstyrelserna för att klara tillsynen.  

Länsstyrelserna skall under 2006 och 2007
- särskilt utöva strukturerad och operativ tillsyn över samtliga enskilda och offentliga verksamheter där barn och unga ges insatser av socialtjänsten. Tonvikten skall ligga på kvalitet och säkerhet samt att brister skall åtgärdas,
- granska kommuners hantering av familjehemsärenden och familjehemsplaceringar,
- granska dokumentation och handläggning av utredningar i länets samtliga kommuner och se till att hanteringen är rättssäker samt att barn kommer till tals,
- påverka kommuner att aktivt planera för de resurser som behövs för att barn och unga skall få den vård, omsorg och tillsyn som de behöver,
- se till att barn och unga inte hamnar mellan stolarna när förvaltningar inom en och samma kommun, kommuner eller olika huvudmän tvistar,
- granska hur kommuner hanterar anmälningar om barn som far illa samt åtgärda eventuella brister.  

Länsstyrelserna skall sammanställa och redovisa genomförd tillsyn och gjorda iakttagelser i en gemensam rapport som skall överlämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 april 2008. Redovisningen skall beskriva socialtjänstens barn- och ungdomsvård — både det som är bra och det som brister samt trender inom området. Redovisningen skall även innehålla uppgifter om länsstyrelsens insatser för att komma tillrätta med brister och missförhållanden samt vad dessa insatser resulterar i. Av redovisningen skall även framgå hur många förstärkningstjänster som tillförts tillsynen av socialtjänstens verksamhet för barn och unga 2006 respektive 2007. (Tidigare lämnat uppdrag).  

9. Riksdagen har beslutat att förstärka länsstyrelsernas tillsyn av den sociala barn- och ungdomsvården 2007 och 2008 med 10 miljoner kronor årligen. Förstärkningen gör det möjligt för länsstyrelserna att utöva tillsyn av samtliga enskilda HVB för barn och unga samt för barn och familj under ifrågavarande period. Länsstyrelserna skall redovisa omfattningen och resultatet av denna tillsyn antingen samlat i samband med att pågående uppdrag för 2006 och 2007 (uppdrag 8) redovisas till regeringen (Socialdepartementet) eller senast i årsredovisningen för 2008.

Äldre- och handikappolitik

10. Uppgifter om antalet ej verkställda beslut och domar samt avslag, trots bedömt behov, för äldre och funktionshindrade enligt SoL och LSS per den 31 december 2006, skall samlas in och redovisas till Socialstyrelsen senast den 15 april 2007.

Redovisningen till Socialstyrelsen skall också omfatta antalet ansökningar hos länsrätten om en särskild avgift (sanktionsavgift) för ej verkställda domar enligt SoL och LSS respektive ej verkställda myndighetsbeslut enligt SoL samt antalet utdömda avgifter och avgifternas storlek. Denna del av uppdraget avser förhållandet under hela 2006. Redovisningen skall dessutom omfatta uppgifter om rapporterade gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Denna del avser uppgifter under andra halvåret 2006. Redovisningen skall därutöver innehålla andra uppgifter som Socialstyrelsen kan behöva för att sammanställa materialet, göra jämförelser över tid och analysera utvecklingen.

Uppgifterna skall lämnas uppdelade på kön. Uppdraget skall genomföras i samarbete med Socialstyrelsen.

Socialtjänst, handikapp- och äldrepolitik

11. Socialstyrelsen skall i samarbete med länsstyrelserna vartannat år redovisa en sammanställning av de viktigaste iakttagelserna som gjorts inom ramen för länsstyrelsernas sociala tillsyn. För 2006 och 2007 skall Socialstyrelsen till regeringen (Socialdepartementet) lämna en årsrapport senast den 30 juni 2008. Länsstyrelserna skall lämna underlag till årsrapporten till Socialstyrelsen enligt överenskommet datum.

Bostadspolitik

12. Länsstyrelserna skall, utöver arbetet med den årliga bostadsmarknadsenkäten, göra en egen regional analys av situationen på bostadsmarknaden i länet. Vidare skall länsstyrelserna bistå Boverket i verkets uppdrag att ta fram modeller för regionala analyser av bostadsmarknaden. Länsstyrelserna skall verka för att kommunerna gör egna analyser av de lokala bostadsmarknaderna samt tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Länsstyrelserna skall även
- redovisa i vilken omfattning och i vilket sammanhang som kommunerna antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen, 
- analysera och redovisa hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas med övrig kommunal, mellankommunal och regional planering, samt
- redovisa på vilket sätt och i vilken omfattning som de lämnat råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen.

Länsstyrelserna skall redovisa uppdraget senast den 1 juni 2007 till Boverket med kopia till regeringen (Finansdepartementet).

13. Länsstyrelserna skall samverka med Boverket i verkets uppdrag att kartlägga och utvärdera hur statens samlade roll och ansvar för att genom uppsikt och tillsyn säkerställa att samhällskraven i PBL tillgodoses i kommunernas fysiska planering och att tillämpningen av lagen blir enhetlig.

Vidare skall länsstyrelserna samverka med Boverket i verkets uppdrag att redovisa förslag till hur statens uppsikt och tillsyn bör regleras i PBL och plan- och byggnadsförordningen (PBF), m.m. med beaktande av bl.a. Tillsynsutredningens förslag (SOU 2004:100) och Riksrevisionens rekommendationer (RiR 2005:12). I redovisningen skall ingå att lämna förslag till hur 1 kap. 8 § PBL kan revideras för att tydliggöra Boverkets respektive länsstyrelsens roll och ansvar för uppsikt och tillsyn över plan- och byggnadsväsendet. Förslagen skall åtföljas av en konsekvensbedömning av vilka personella resurser och vilken kompetens som bedöms erforderlig inom länsstyrelserna respektive Boverket. Förslagen skall redovisas på sådant sätt att de kan utgöra en komplettering till PBL-kommitténs betänkande (SOU 2005:77) och remitteras utan bearbetning. Boverket skall redovisa sitt uppdrag till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 juni 2007.

14. Berörda länsstyrelser skall samverka med Boverket i verkets uppdrag att delta i Nuteks arbete med att sammanställa och sprida erfarenheter från Sveriges medverkan i territoriellt samarbete om regional utvecklingsplanering, s.k. Interreg-program (gränsregionala-, transnationella- och interregionala program). I uppdraget ingår att redovisa hur prioriteringar i program och projekt återspeglar de utmaningar och möjligheter den fysiska planeringen och samhällsbyggandet står inför. Boverket skall redovisa sitt uppdrag till regeringen (Miljödepartementet) med kopia till Näringsdepartementet senast den 31 december 2007. 

Regional samhällsorganisation

Uppdrag 15 och 16 skall samordnas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 november 2007. Regeringen skall under arbetets gång hållas informerad om uppdragens utveckling. En delrapport med inriktning på utvecklingsarbetet av en hållbar förvaltning skall lämnas senast den 30 juni 2007.

15. Länsstyrelserna genomför flera större uppdrag i syfte att ta fram nya gemensamma tjänster och stödprocesser. Regeringen ser denna utveckling som strategisk, inte bara för den enskilda länsstyrelsen utan för länsstyrelserna ur ett nationellt perspektiv. Det är av största vikt att alla länsstyrelser tar aktiv del i denna utveckling. Genom de särskilda medel som avdelats för utveckling ges stöd för länsstyrelsernas gemensamma förändringsarbete.

Av länsstyrelsernas gemensamma rapportering i enlighet med regleringsbrevet för 2006 framgår ett flertal genomgripande förslag för en flerårig utveckling till en för länsstyrelserna gemensam och effektiv IT-verksamhet. Regeringen uppdrar åt samtliga länsstyrelser att inleda arbetet med implementering av förslagen. Prioriteringar skall göras så att insatserna får mätbara effekter, senast under första halvåret 2008. Länens IT-investeringar och personella resurser skall användas för att nå de konkreta mål som ställts upp för en inriktning mot en gemensam IT-verksamhet. Prioriteringen av mål skall ske i enlighet med den gemensamma rapportering som redovisades i december 2006 (dnr Fi2006/6879) och avse effekterna inom IT-området.

Arbetet med utveckling av länsstyrelsernas eFörvaltning skall fortsätta. Information och tjänster skall utvecklas gemensamt av samtliga länsstyrelser och göras tillgängliga för medborgare, näringsliv, kommuner och andra intressenter, samt ske parallellt inom flera områden; information på den gemensamma webbplatsen, elektroniska informations- och ärendetjänster samt telebaserad information och tjänster. Här inbegrips också samspelet mellan länsstyrelserna och andra myndigheter i syfte att underlätta konceptet ett ärende — en kontakt.

Arbetet med effektivisering av de inre stödprocesserna till de nya e-tjänsterna skall också fortsätta.

Samtliga länsstyrelser skall fortsätta det gemensamma utvecklingsarbetet med eFörvaltning i form av utvecklad elektronisk information, blanketter och eFormulär, nät- och teletjänster. Detta skall ta sig flera konkreta uttryck under 2007, dels i form av fördjupade tillämpningar inom etablerade tjänster, dels att elektroniska tjänster inom fler ärendegrupper utvecklas.

Utveckling av andra tjänster och stöd som föranleds av övriga regeringsuppdrag skall prioriteras parallellt.

Det är av stor vikt att förvaltningen av ovanstående utvecklingsarbete kan vidareutvecklas och hållas samman på ett effektivt sätt. Samtliga länsstyrelser skall under 2007 implementera en hållbar modell, såväl för strategisk som operativ styrning och ledning av den gemensamma utvecklingen och förvaltningen. 

16. Länsstyrelsernas arbete med att utveckla den administrativa samordningen skall fortsätta under 2007. En för länsstyrelserna gemensam redovisningsstruktur i ett gemensamt redovisningssystem skall av samtliga länsstyrelser tas i drift den 1 januari 2008.

I uppdraget ingår att säkerställa
- interna såväl som externa informationsbehov. Lösningen skall vara integrerad med länsstyrelsernas verksamhetsstatistik och möjliggöra kostnadsuppföljning av länsstyrelsernas olika verksamheter och ärendegrupper samt framtagande av verksamhetsstatistik,
- en likartad hantering av redovisningsprinciper och att den information länsstyrelserna lämnar är jämförbar mellan länsstyrelser och över tiden, samt
- att uppföljning kan ske på aggregerad nivå.

Miljöpolitik

17. Länsstyrelsen i Skåne län skall samordna länsstyrelsernas arbete med att redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för miljömålsarbetet som tillfördes 2002, 2004 samt 2006 för
- övergripande ansvar för regionalt mål- och uppföljningsarbete,
- administration m.m. av anslagsmedel avseende sanering och återställning av förorenade områden, kalkning, miljöövervakning samt vissa andra naturvårdsåtgärder,
- länsstyrelsernas arbete med områdesskydd, vård och förvaltning av redan skyddade områden samt med att genomföra nätverket Natura 2000, samt
- arbetet med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionen (prop. 2004/05:150).

Länsstyrelserna skall redovisa till Länsstyrelsen i Skåne län senast den 22 februari 2008. Länsstyrelsen i Skåne län skall redovisa en sammanställning till regeringen (Miljödepartementet) senast den 20 mars 2008.

18. Länsstyrelserna skall utarbeta planeringsunderlag för anläggning och restaurering av våtmarker i odlingslandskapet i enlighet med Nationell strategi för myllrande våtmarker (Rapport från Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet, december 2005) och Aktionsplanen för havsmiljön (Rapport 5563, Naturvårdsverket). Underlaget skall utarbetas i samråd med kommuner, LRF och andra berörda aktörer. Senast den 31 december 2007 skall ett underlag finnas. Länsstyrelserna kan senast den 2 april 2007 rekvirera medel från Naturvårdsverket att fördela till kommuner för uppsökande och samordnande arbete i områden som i planeringsunderlaget pekats ut som särskilt betydelsefulla och lämpliga för anläggning och restaurering av våtmarker.

19. Länsstyrelserna skall senast den 1 september 2007 redovisa sina miljörelaterade internationella insatser i Östersjöregionen till Länsstyrelsen i Stockholms län som skall redovisa en sammanställning till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 november 2007.

20. Länsstyrelserna skall redovisa inbetalade belopp avseende bygdeavgifter enligt förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter för 2004 respektive 2005. Vidare skall länsstyrelserna redovisa beslutad användning för 2004 respektive 2005 av dessa avgifter uppdelad på belopp avsatta till användning enligt 4 § förordningen samt på belopp till allmänna ändamål. Redovisningen av allmänna ändamål skall ske uppdelad på
- åtgärder inkl. planering, projektering m.m. för att skydda och restaurera vattenmiljöer (även utan samband med den verksamhet bygdeavgiften avser),
- näringsliv,
- service,
- annat allmänt ändamål, samt
- fonderade medel.

Redovisningen skall lämnas till regeringen (Miljödepartementet respektive Näringsdepartementet) senast den 1 april 2007.

Energipolitik

21. Länsstyrelserna skall redovisa vilka insatser inom ramen för planeringsstödet för vindkraft som genomförts samt konstaterade förändringar i kommunala översiktsplaner. Länsstyrelsen skall också analysera och redovisa de hinder som kan finnas för en utökad samverkan mellan kommuner i syfte att främja utbyggnaden av vindkraft. Uppdraget skall redovisas till Boverket senast den 31 oktober 2007.

Djurpolitik

22. Länsstyrelserna skall senast den 1 februari 2008 till Jordbruksverket redovisa hur smittskyddsläget i länet har utvecklats under 2007. Av rapporten skall framgå antal smittskyddsärenden (fördelade på besättningar, typer av sjukdomar och tidsomfattning) samt en översiktlig beskrivning av åtgärder och eventuella problem vid sanering.

23. Länsstyrelserna skall senast den 1 februari 2008 till Jordbruksverket redovisa hur arbetet med samordning av den regionala krisberedskapsplaneringen vid eventuella epizootiutbrott fortskrider. Redovisningen skall översiktligt beskriva de prioriteringar och åtgärder som genomförts under 2007 samt eventuella problem.

24. Länsstyrelserna skall senast den 1 februari 2008 till Jordbruksverket redovisa hur tillsynen har bedrivits under 2007 enligt förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. inklusive hälsokontrollprogram, seminverksamhet och avelskontroll. Redovisningen skall översiktligt beskriva hur förordningen har efterföljts, eventuella skillnader i jämförelse med tidigare år samt eventuella problem.

Livsmedelspolitik

25. Länsstyrelserna skall översiktligt redovisa aktuell omfattning och utveckling av fisketurismen i länet, redovisa hinder för utvecklingen samt föreslå åtgärder som kan skapa förutsättningar för en positiv utveckling av fisketurismen i länet. Redovisningen skall senast den 1 november 2007 lämnas till regeringen (Jordbruksdepartementet) med kopia till Näringsdepartementet.

Landsbygdspolitik och livsmedelspolitik

26. Länsstyrelserna skall redovisa kostnader för hantering av olika EU-stöd för 2006 och 2007 samt antalet årsarbetskrafter som är sysselsatta med hanteringen av stöden. Redovisningen skall lämnas till Jordbruksverket respektive Fiskeriverket senast den 1 februari 2007 samt senast den 1 februari 2008 enligt riktlinjer från Jordbruksverket.

Landsbygdspolitik

27. Tillämpningen av landsbygdsprogrammet 2007—2013 skall, till dess att slutliga beslut om programmet fattas av EU-kommissionen och av regeringen, grunda sig på det av regeringen beslutade programförslag som förelagts EU-kommissionen inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och andra aktuella EU-regelverk. Länsstyrelserna skall tillsammans med andra berörda myndigheter följa upp genomförandet av åtgärder, resultat och effekter enligt det system för uppföljning och utvärdering som föreslagits för programmet och rapporteras i enlighet med riktlinjer från Jordbruksverket. Länsstyrelserna skall även vid förfrågan bistå Jordbruksverket, i verkets roll som ansvarig för att fullgöra de uppgifter som åligger förvaltningsmyndigheten, med nödvändiga uppgifter om programmets genomförande. Vid behov skall länsstyrelserna samråda med andra stödmyndigheter.

Regional utvecklingspolitik

28. Länsstyrelserna skall medverka i Nuteks arbete med att utveckla och införa datasystemet NYPS. (Återrapporteras inte).

29. Länsstyrelserna skall till Nutek lämna en redovisning av anslag och prognoser m.m. för åren 2007—2009 gällande anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder enligt anvisningar från Nutek. Redovisning och prognoser lämnas senast den 15 januari 2007 per den 31 december 2006, den 27 februari 2007 per den 31 januari 2007, den 23 april 2007 per den 31 mars 2007, den 25 juli 2007 per den 30 juni 2007 och den 22 oktober 2007 per den 30 september 2007.

30. Länsstyrelserna skall redovisa i vilken omfattning medel har använts till utvärdering av insatser inom de regionala tillväxtprogrammen samt säkerställande av uppföljningssystem m.m. för bemyndigandesystemet för anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Medelsredovisningen skall för respektive verksamhet vara uppdelad på dels medel från anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m., dels anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Redovisningen skall lämnas till Nutek senast den 1 mars 2008.

31. Länsstyrelserna skall kommentera andelen beviljade medel under anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder som avser medfinansiering av de regionala tillväxtprogrammen och EU:s strukturfondsprogram. I förekommande fall skall annan användning av anslaget 33:1 kommenteras och motiveras.

32. Länsstyrelserna skall redovisa grunderna för gjorda prioriteringar inom anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Detta skall avse dels prioriteringar mellan regionala företagsstöd och regional projektverksamhet, dels prioriteringar mellan olika regionala företagsstöd och mellan insatser inom den regionala projektverksamheten. I redovisningen skall även ingå en beskrivning av hur jämställdhets-, integrations- och miljöperspektiven har beaktats.

33. Länsstyrelserna skall, efter särskilda riktlinjer från Nutek, bistå verket i dess arbete med att till regeringen (Näringsdepartementet) rapportera samtliga beviljade regionala företagsstöd samt beviljade bidrag till regional projektverksamhet och stöd till kommersiell service för 2006 och 2007. (Återrapporteras inte).

Demokrati

34. Länsstyrelserna skall upprätta antidiskrimineringsstrategier i enlighet med åtgärd 11 i En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006—2009 (Regeringens skrivelse 2005/06:95). Samråd skall ske med DO, HomO och Handisam vid upprättandet av strategierna. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 1 september 2007. Länsstyrelserna i Dalarnas, Skåne, Västernorrlands, Västra Götalands och Östergötlands län skall samordna uppdraget med det tidigare lämnade uppdraget att delta i ett regionalt utvecklingsprojekt om mångfald och antidiskriminering (beslut Fi2005/3877, Fi2005/6456).

B. Uppdrag till vissa länsstyrelser

Nedan följer uppdrag som endast avser vissa länsstyrelser.

Internationell samverkan

35. Länsstyrelsen i Skåne län skall årligen ge en övergripande redovisning av det gränsregionala samarbetet i Öresundsregionen.

Folkhälsa (även tidigare lämnat uppdrag)

36. Länsstyrelserna skall i samråd med Statens folkhälsoinstitut (FHI) utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser (HKB) av insatser inom tre av sina verksamhetsgrenar. Framtagna metoder skall utgå från bestämningsfaktorer för hälsan inom folkhälsopolitiken som är relevanta för myndighetens verksamhet. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Socialdepartementet) och FHI senast den 28 december 2008. Uppdraget gäller inte Länsstyrelsen i Jämtlands län.

37. Länsstyrelsen i Jämtlands län skall i samråd med FHI utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser (HKB) av insatser inom tre av sina verksamhetsområden. Framtagna metoder skall utgå från bestämningsfaktorer för hälsan inom de folkhälsopolitiska målområdena som är relevanta för myndighetens verksamhet. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Socialdepartementet) och FHI senast den 28 december 2007. (Tidigare lämnat uppdrag).

Bostadspolitik

38. Länsstyrelserna i Kalmar, Skåne, Värmlands, Gävleborgs, Stockholms och Västra Götalands län skall utifrån ett helhetsperspektiv delta i arbetet med "Det goda samtalet om hållbart samhällsbyggande" som bedrivs inom ramen för Bygga/bo-dialogens överenskommelse. Erfarenheterna från dialogen skall rapporteras till Bygga/bo-dialogens sekretariat vid Boverket senast den 31 oktober 2007.

Regional samhällsorganisation (tidigare lämnade uppdrag)

39. Länsstyrelserna i Jönköpings, Gotlands, Värmlands, Västmanlands och Norrbottens län skall upprätta en handlingsplan enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Handlingsplanen skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om någon länsstyrelse vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall länsstyrelsen till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar länsstyrelsen — under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art — att inte upprätta några handlingsplaner, skall länsstyrelsen lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2007. (Tidigare lämnat uppdrag).

40. Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall efter samråd med några kommuner lämna förslag på hur antalet tillsynsbesök hos företagare kan minskas genom en förbättrad samordning inom kommunernas förvaltningar för t.ex. miljötillsyn, livsmedelstillsyn, djurtillsyn och EU-kontroller. Uppdraget skall redovisas till regeringen Jordbruksdepartementet) senast den 15 maj 2007. (Tidigare lämnat uppdrag).

Regional utvecklingspolitik

41. Länsstyrelser i län utan regionalt självstyrelseorgan eller samverkansorgan skall, i egenskap av huvudansvariga för regionala tillväxtprogram (RTP), inhämta uppgifter om medfinansiering avseende 2006 från berörda aktörer. Av redovisningen skall framgå hur övriga aktörer inom programmen bidragit till medfinansiering av olika delar i RTP. Det skall också framgå vilket eller vilka av länsstyrelsens anslag inom olika utgiftsområden som utnyttjats inom ramen för RTP samt beslutade och utbetalda belopp. Medel från andra myndigheters anslag som fördelats till länsstyrelsen och som använts i RTP för medfinansiering skall även redovisas för respektive anslag. Länsstyrelserna skall medverka i Nuteks uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av RTP samt redovisa det regionala systemet för uppföljning av RTP. Länsstyrelserna skall redovisa uppgifterna till Nutek enligt närmare anvisningar från verket.

42. Länsstyrelser i län med regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan skall vid förfrågan från länens programansvariga (för RTP) redovisa beslutade och utbetalade belopp samt vilket eller vilka av myndighetens anslag som utnyttjats inom ramen för RTP avseende 2006. Medel från andra myndigheters anslag som fördelats till länsstyrelser och som använts i RTP för medfinansiering skall redovisas för respektive anslag. Länsstyrelserna skall bistå Nutek med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från myndigheten.

43. Länsstyrelsen i Gävleborgs län skall redovisa hur arbetet med avslutsdeklarationer genomförs för programperioden 2000—2006 för strukturfonderna.

44. Länsstyrelserna i län utan regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan skall särredovisa de medel som erhållits från det under utgiftsområde 19 Regional utveckling upptagna anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000—2006 för medfinansiering av bidrag avseende regionala företagsstöd i samband med utbetalning från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Därutöver skall den del som i detta sammanhang utbetalats från länsstyrelsen i form av stöd redovisas. Utestående fordringar mot de myndigheter som disponerar anslaget 33:5 redovisas i not till balansräkning.

45. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall i egenskap av förvaltningsmyndigheter, avseende programperioden 2000—2006, för beslutade projekt redovisa fördelningen av finansieringen för kommuner, landsting, stat, övrig offentlig och privat finansiering för varje fond och strukturfondsprogram. Redovisningen av den statliga finansieringen skall vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelsen och regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, dels övrig finansiering från länsstyrelsen och regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan samt övrig statlig finansiering. Vidare skall förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter och effekter på företagandet, fördelat på kvinnor respektive män, av strukturfondsprogrammen redovisas. Redovisningen skall lämnas till Nutek senast den 21 februari, den 1 juni och den 16 oktober 2007.

46. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall i egenskap av förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter, avseende programperioden 2000—2006, redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade belopp. Belopp utbetalade i förskott skall särredovisas. Därutöver skall prognoser lämnas för beslut, inbetalningar och utbetalningar per år avseende respektive program och strukturfond för programperioden 2000—2006. Prognoserna skall sträcka sig till och med 2009. Av redovisningen skall även framgå hur prognoserna är gjorda, om osäkerhet råder och i så fall varför. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen skall ske enligt de riktlinjer som lämnas av Nutek och lämnas till verket senast den 21 februari, den 1 juni och den 16 oktober 2007. För program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden skall utgiftsprognoser dessutom redovisas till Nutek senast den 11 januari och den 20 juli 2007.

47. Länsstyrelserna i län med regionala självstyrelseorgan eller samverkansorgan skall lämna en redovisning för projekt som fått bidrag inom anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. I redovisningen skall en fördelning göras på kategorierna samordning av de statliga insatserna i det regionala utvecklingsarbetet, jämställdhetsinsatser samt insatser för samordnade servicelösningar i glesbygd.

48. För programperioden 2007—2013 skall Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län i egenskap av förvaltningsmyndigheter och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnica-Atlantica, Norra Periferin och Sverige-Norge redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade belopp. Belopp utbetalade i förskott skall särredovisas. Därutöver skall prognoser lämnas för beslut, inbetalningar och utbetalningar per år avseende respektive program och strukturfond för programperioden 2007—2013. Prognoserna skall sträcka sig till och med 2010. Av redovisningen skall även framgå hur prognoserna är gjorda, om osäkerhet råder och i så fall varför. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen skall ske enligt de riktlinjer som lämnas av Nutek och lämnas till verket senast den 1 juni och den 16 oktober 2007. För program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden skall utgiftsprognoser dessutom redovisas till Nutek senast den 20 juli 2007. 

49. För programperioden 2007—2013 skall Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län i egenskap av förvaltningsmyndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnica-Atlantica, Norra Periferin och Sverige-Norge, för beslutade projekt redovisa fördelningen av finansieringen från kommuner, landsting, stat, övrig offentlig och privat finansiering för varje strukturfondsprogram. Redovisningen av den statliga finansieringen skall vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelsen och regionalt självstyrelseorgan eller samverkansorgan från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, dels övrig finansiering från länsstyrelsen och regionalt självstyrelseorgan eller samverkansorgan samt övrig statlig finansiering. Av redovisningen skall framgå de 20 största statliga organisationerna med avseende på beslutad medfinansiering. Redovisning skall ske enligt de riktlinjer som lämnas av Nutek och lämnas till verket, senast den 1 juni och den 16 oktober 2007. En sammanställning av regeringens indikatorer och EU-kommissionens indikatorer som avser förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter samt övriga viktiga effekter för företagande av strukturfondsprogrammen skall redovisas. Redovisningen skall lämnas till Nutek enligt de riktlinjer som lämnas av verket senast den 1 juni och den 16 oktober 2007. En sammanställning av beslutade medel fördelat på EU-kommissionens koder för prioriterade områden aggregerat per territoriellt program. Deltagande företags SNI-koder skall redovisas per kod. Länsstyrelsen skall kommentera redovisningen utifrån Lissabon-målen. En redovisning för respektive program skall lämnas elektroniskt till Nutek, i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket, senast den 20 juli 2007 (avstämning per den 30 juni 2007).

Miljöpolitik

50. Enligt delmålet om skydd av marina miljöer och kust- och skärgårdsområden under miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård (prop. 2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:48) skulle senast 2005 ytterligare fem, och senast 2010 därutöver ytterligare fjorton marina områden, vara skyddade som naturreservat och tillsammans utgöra ett representativt nätverk av marina naturtyper.

Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län skall vidta erforderliga åtgärder för att målet skall nås. Länsstyrelserna skall efter samråd med Naturvårdsverket och Fiskeriverket kartlägga de mest skyddsvärda marina områdena i varje län och utifrån denna kunskap, samt med stöd av miljöbalken, inrätta ytterligare sammanlagt fjorton marina naturreservat senast 2010. Reservaten skall vara fördelade längs hela kusten och spegla den variationsrikedom som finns. I de marina naturreservaten skall de regleringar av fisket som bedöms som nödvändiga från bevarandesynpunkt för respektive område genomföras med stöd av miljöbalken.

För att fiskets samlade effekter på biologisk mångfald inom olika väsentliga ekosystem skall kunna fastläggas bör inrättandet av reservaten samordnas med den etablering av områden med totalt fiskeförbud som Fiskeriverket har i uppdrag att genomföra med stöd av fiskerilagen.

En lägesredovisning skall lämnas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 28 september 2007. (Förtydligande av tidigare lämnat uppdrag).

51. Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län skall i samråd med vattenmyndigheterna och efter samråd med Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket, Skogsstyrelsen och Boverket utreda och lämna förslag till hur ett system för regional och lokal samordning och samverkan i kustnära områden kan utformas och genomföras inom ramen för vattendistrikten. Syftet är att åstadkomma ett breddat aktivt deltagande av berörda intressenter i alla planerings-, besluts- och genomförandeprocesser som berör bevarande och nyttjande av havsmiljön. Det internationella samarbetet bör beaktas när så är relevant. Regeringens skrivelse En nationell strategi för havsmiljön (skr. 2004/05:173), kapitel 7 Samordnad planering och förvaltning av havet skall utgöra utgångspunkt för arbetet. Erfarenheterna från redan etablerade eller påbörjade projekt skall tas tillvara liksom förslagen från Naturvårdsverkets uppdrag rörande pilotprojekt. En samlad redovisning skall lämnas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 28 september 2007. (Förtydligande av tidigare lämnat uppdrag).

52. Länsstyrelsen i Norrbottens län skall utveckla formerna för förvaltningen av världsarvet Laponia i enlighet med sin hemställan 2006-06-30 (dnr M2006/2962/Na). I arbetet skall bedömas möjligheterna till och fördelarna med en lokalt förankrad förvaltningsorganisation. Förslag skall lämnas till ett regelverk för förvaltningen samt en förvaltningsplan för världsarvet. Enskilt ägda fastigheter inom världsarvet skall inte omfattas av förvaltningen. Uppdraget skall genomföras i samarbete med berörda samebyar inom världsarvet, Gällivare och Jokkmokks kommuner samt Naturvårdsverket.

Uppdraget skall redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 20 december 2009.

Energipolitik

53. Länsstyrelserna i Stockholms, Norrbottens, Skåne och Kalmar län skall i samråd med Statens energimyndighet utarbeta regionala energistrategier i syfte att främja omställningen av energisystemet. Strategierna skall beakta möjligheterna till integrerat sektorsövergripande regionalt energiomställningsarbete i samverkan med nationell och lokal nivå samt tillvarata erfarenheter från länsstyrelser som tagit fram sådana strategier. Energistrategierna skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2007.

Transportpolitik

54. Länsstyrelsen i Västernorrlands län skall efter samråd med övriga länsstyrelser lämna underlag till Vägverket för fastställande av framtida avgifter enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Redovisningen skall lämnas senast den 31 augusti 2007 i enlighet med den struktur som Vägverket fastställer. Kostnadsuppgifterna i underlaget skall vara samordnade för samtliga länsstyrelser.

IT, elektronisk kommunikation och post

55. Länsstyrelserna skall bistå Post- och telestyrelsen (PTS) i dess uppdrag att redovisa hur utbyggnaden av IT-infrastrukturen fortskrider. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län. (Återrapporteras inte).

56. Länsstyrelserna skall informera kommunerna om sina erfarenheter av arbetet med IT-infrastrukturstöden. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

57. Länsstyrelserna skall redovisa utfallet av kommunstöd enligt lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och de till lagen hörande förordningarna, dvs. storleken på de belopp som anmälts till Skatteverket att krediteras kommunernas skattekonton. Länsstyrelserna skall senast den 23 februari 2007 och senast den 20 juli 2007 till Nutek lämna en redovisning avseende utfallet samt en prognos för utfallet för 2007 och 2008. Redovisningen skall lämnas enligt anvisningar från Nutek. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

58. Länsstyrelserna skall till Nutek lämna en redovisning av anslag och prognoser m.m. för åren 2007—2008 gällande anslaget 37:7 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (utg.omr. 22) enligt anvisningar från Nutek. Redovisningen skall lämnas senast den 15 januari 2007 per den 31 december 2006, den 27 februari 2007 per den 31 januari 2007, den 23 april 2007 per den 31 mars 2007, den 25 juli 2007 per den 30 juni 2007 och den 22 oktober 2007 per den 30 september 2007. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne, och Västra Götalands län.

59. Länsstyrelserna skall bistå regeringen (Näringsdepartementet) vid utvärdering av kommunstöd enligt lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och de till lagen hörande förordningarna. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län. (Återrapporteras inte).

60. Länsstyrelserna skall verka för att IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet samförläggs med elnäts- och annan infrastruktur. Arbetet skall bl.a. ske genom upplysning och samråd med berörda intressenter, innefattande Statens energimyndighet, PTS, kommuner och företrädare för elnäts- och IT-infrastrukturföretag. Insatser och resultat av arbetet skall redovisas senast den 31 december 2007 till regeringen (Näringsdepartementet). Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

Livsmedelspolitik

61. Länsstyrelserna i Blekinge, Gotlands, Hallands, Kalmar och Skåne län skall fullfölja förberedelserna för igångsättning av omstruktureringsprogrammet för sockersektorn. Tillämpning av programmet under 2007—2011 skall grunda sig på det av regeringen den 21 december 2006 beslutade programmet som delgivits EU-kommissionen, tillämpligt EU-regelverk samt kommande svensk förordning. Länsstyrelserna skall följa upp genomförandet av åtgärder, resultat och effekter samt vid förfrågan bistå Jordbruksverket med nödvändiga uppgifter om programmets genomförande.

Landsbygdspolitik och livsmedelspolitik

62. Länsstyrelserna i Jönköpings, Skåne, Västra Götalands, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands samt Västerbottens län skall som samordningsansvariga i respektive samordningsregion senast den 1 februari 2007 samt senast den 1 februari 2008 till Jordbruksverket redovisa
- vad som har gjorts för att effektivisera jordbruksadministrationen i form av organisatoriska eller strukturella förändringar, metodutveckling och hantering,
- vad som har gjorts för att öka likabehandlingen, bl.a. mot bakgrund av servicen till brukarna,
- förändringar i effektivitet och kvalitet i verksamheten,
- ekonomiska samordningsvinster under 2006 respektive 2007, samt
- erfarenheter av samordnings- och utvecklingsarbetet inklusive förutsättningar för ytterligare framtida samordningsvinster.

Demokrati

63. Länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Värmlands, Västernorrlands och Norrbottens län skall redovisa hur de säkerställer att berörd personal har goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna och rättigheternas konsekvenser för verksamheten, särskilt vad avser de myndighetsutövande verksamheterna och tillsynsverksamheten. Länsstyrelserna skall även redovisa hur de arbetar för att, i sin tillsynsverksamhet och på andra sätt, uppmärksamma kommuner och landsting på deras ansvar för de mänskliga rättigheterna, särskilt de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. För åtgärder mot diskriminering gäller det särskilda uppdraget om antidiskrimineringsstrategier.

Minoritetspolitik

64. Länsstyrelsen i Norrbottens län skall senast den 1 maj 2007 till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) redovisa en analys av hur kommuner och landsting hittills har använt medlen från anslaget 47:1 Statsbidrag till kommuner och landsting ap.1. Med utgångspunkt från denna redovisning skall länsstyrelsen även lämna förslag om hur statsbidraget skall användas och fördelas mellan kommunerna framöver för att på ett effektivare sätt stödja samiska, finska och meänkieli i enlighet med lagarna 1999:1175 och 1999:1176.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

32:1

Länsstyrelserna m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län254 071
ap.1Stockholms län (ram)254 071
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län79 429
ap.2Uppsala län (ram)79 429
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län75 755
ap.3Södermanlands län (ram)75 755
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län102 927
ap.4Östergötlands län (ram)102 927
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län92 128
ap.5Jönköpings län (ram)92 128
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län74 121
ap.6Kronobergs län (ram)74 121
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län78 894
ap.7Kalmar län (ram)78 894
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län52 284
ap.8Gotlands län (ram)52 284
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län63 817
ap.9Blekinge län (ram)63 817
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län217 552
ap.10Skåne län (ram)217 552
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län76 255
ap.11Hallands län (ram)76 255
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län313 570
ap.12Västra Götalands län (ram)313 570
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län95 828
ap.13Värmlands län (ram)95 828
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län87 798
ap.14Örebro län (ram)87 798
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län78 772
ap.15Västmanlands län (ram)78 772
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län96 122
ap.16Dalarnas län (ram)96 122
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län94 323
ap.17Gävleborgs län (ram)94 323
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län101 744
ap.18Västernorrlands län (ram)101 744
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län88 044
ap.19Jämtlands län (ram)88 044
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län107 347
ap.20Västerbottens län (ram)107 347
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län127 696
ap.21Norrbottens län (ram)127 696
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet2 045
ap.22Utvecklingsinsatser m m (ram)2 045

Villkor för anslag 32:1

ap.1 Stockholms län

I anslagsposten ingår 7 570 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

ap.2 Uppsala län

I anslagsposten ingår 2 295 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

1 000 000 kronor är överfört till anslagsposten från anslagspost 15 Västmanlands län avseende Heby kommuns länsbyte. En uppföljning av de ekonomiska konsekvenserna av länsbytet skall göras under 2007.

ap.3 Södermanlands län

I anslagsposten ingår 1 715 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

ap.4 Östergötlands län

I anslagsposten ingår 3 370 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

För 2007 skall Länsstyrelsen i Östergötlands län betala 323 000 kronor till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Östsam) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden avseende strukturfondsperioden 2000—2006 med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Östergötlands län har en överenskommelse med Regionförbundet Östsam i vilken det framgår att Regionförbundet Östsam kvartalsvis skall betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för 2007 till Länsstyrelsen i Östergötlands län. Länsstyrelsen disponerar dessa medel. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet.

Länsstyrelsen i Östergötlands län skall föra de medel de erhåller från Regionförbundet Östsam mot anslag 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 4.

ap.5 Jönköpings län

I anslagsposten ingår 2 155 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

För 2007 skall Länsstyrelsen i Jönköpings län betala 1 472 000 kronor till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Jönköpings län) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden avseende strukturfondsperioden 2000—2006 med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Jönköpings län har en överenskommelse med Regionförbundet Jönköpings län i vilken det framgår att Regionförbundet Jönköpings län kvartalsvis skall betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för 2007 till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen disponerar dessa medel. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet.

Länsstyrelsen i Jönköpings län skall föra de medel de erhåller från Regionförbundet Jönköpings län mot anslag 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 5.

ap.6 Kronobergs län

I anslagsposten ingår 2 545 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

För 2007 skall Länsstyrelsen i Kronobergs län betala 1 980 000 kronor till samverkansorganet i länet (Södra Smålands kommuner och landsting) som skall finansiera förvaltningskostnader med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad.

Vidare ingår i anslagsposten 330 000 kronor för kostnader i samband med regleringen av sjön Åsnen.

ap.7 Kalmar län

I anslagsposten ingår 1 715 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

I anslagsposten erhölls 60 000 kronor 2006 för landshövdingens deltagande i den europeiska sambandsgruppen (European Association of State Territorial Representatives). Medel motsvarande 60 000 kronor ligger för detta ändamål kvar under 2007. Avrapportering görs till Finansdepartementet och till landshövdingemötet.

ap.8 Gotlands län

I anslagsposten ingår 2 485 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

ap.9 Blekinge län

I anslagsposten ingår 1 905 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

För 2007 skall Länsstyrelsen i Blekinge län betala 923 000 kronor till samverkansorganet i länet (Region Blekinge) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden avseende strukturfondsperioden 2000—2006 med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Blekinge län har en överenskommelse med Region Blekinge i vilken det framgår att Region Blekinge kvartalsvis skall betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för 2007 till Länsstyrelsen i Blekinge län. Länsstyrelsen disponerar dessa medel. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet.

Länsstyrelsen i Blekinge län skall föra de medel de erhåller från Region Blekinge mot anslag 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 9.

ap.10 Skåne län

I anslagsposten ingår 6 300 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

ap.11 Hallands län

I anslagsposten ingår 2 545 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

ap.12 Västra Götalands län

I anslagsposten ingår 9 090 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län erhöll 2006 i anslagsposten 600 000 kronor för ett länsstyrelsegemensamt tillsynsprojekt (Miljösamverkan Sverige) inom miljöbalken samt 9 000 000 kronor för länsstyrelsegemensamma utvecklingsprojekt. Medel motsvarande     600 000 kronor respektive 9 000 000 kronor ligger för dessa ändamål kvar under 2007. Vidare har 5 000 000 kronor erhållits för förvaltning av Lst-net (Länsstyrelsernas gemensamma IT-plattform) m.m.

ap.13 Värmlands län

I anslagsposten ingår 2 350 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

För 2007 skall Länsstyrelsen i Värmlands län betala 2 100 000 kronor till samverkansorganet i länet (Region Värmland) som skall finansiera förvaltningskostnader med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.14 Örebro län

I anslagsposten ingår 1 715 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling. 

För 2007 skall Länsstyrelsen i Örebro län betala 1 800 000 kronor till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Örebro län) som skall finansiera förvaltningskostnader med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.15 Västmanlands län

I anslagsposten ingår 1 715 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling. 

1 000 000 kronor är överfört från anslagsposten till anslagspost 2 Uppsala län avseende Heby kommuns länsbyte. En uppföljning av de ekonomiska konsekvenserna av länsbytet skall göras under 2007.

ap.16 Dalarnas län

I anslagsposten ingår 2 735 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling. 

För 2007 skall Länsstyrelsen i Dalarnas län betala 2 995 000 kronor till samverkansorganet i länet (Region Dalarna) för arbetet med beredning av strukturfondsärenden avseende strukturfondsperioden 2000—2006 med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad under förutsättning att Länsstyrelsen i Dalarnas län har en överenskommelse med Region Dalarna i vilken det framgår att Region Dalarna kvartalsvis skall betala in motsvarande medel av vad de erhåller i TA-medel för 2007 till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Uppgifter om dessa medel skall framgå i de prognoser som länsstyrelsen lämnar till Finansdepartementet.

Länsstyrelsen i Dalarnas län skall föra de medel de erhåller från Region Dalarna mot anslag 32:1 Länsstyrelserna m.m. ap. 16.

ap.17 Gävleborgs län

I anslagsposten ingår 3 755 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling. 

För 2007 skall Länsstyrelsen i Gävleborgs län betala 2 400 000 kronor till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Gävleborg) som skall finansiera förvaltningskostnader med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen skall betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.18 Västernorrlands län

I anslagsposten ingår 1 715 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

ap.19 Jämtlands län

I anslagsposten ingår 2 545 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

ap.20 Västerbottens län

I anslagsposten ingår 2 545 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

ap.21 Norrbottens län

I anslagsposten ingår 2 735 000 kronor för att underlätta länsstyrelsernas kommande generationsväxling.

32:2

Kommunala samverkansorgan m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län1 789
ap.5Regionförbundet i Uppsala län (ram)1 789
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län1 789
ap.6Regionförbundet Östsam (ram)1 789
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län6 203
ap.1Regionförbundet i Kalmar län (ram)6 203
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län3 073
ap.2Gotlands kommun (ram)3 073
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län1 789
ap.7Region Blekinge (ram)1 789
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län5 542
ap.3Skåne läns landsting (ram)5 542
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län1 789
ap.8Region Halland (ram)1 789
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län8 828
ap.4Västra Götalands läns landsting (ram)8 828
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 386
ap.9Region Dalarna (ram)2 386
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län1 789
ap.10Regionförbundet Sörmland (ram)1 789

Villkor för anslag 32:2

ap.1 Regionförbundet i Kalmar län

Anslagsposten skall finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet i Kalmar län med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Kalmar län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Regionförbundet i Kalmar län.

ap.2 Gotlands kommun

Anslagsposten skall finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Gotlands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Gotlands kommun.

ap.3 Skåne läns landsting

Anslagsposten skall finansiera förvaltningskostnader hos Skåne läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.

Länsstyrelsen i Skåne län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Skåne läns landsting.

ap.4 Västra Götalands läns landsting

Anslagsposten skall finansiera förvaltningskostnader hos Västra Götalands läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Västra Götalands läns landsting.

ap.5 Regionförbundet i Uppsala län

Anslagsposten skall finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet i Uppsala län med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.  

Länsstyrelsen i Uppsala län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Regionförbundet i Uppsala län.

ap.6 Regionförbundet Östsam

Anslagsposten skall finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet Östsam med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Östergötlands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Regionförbundet Östsam.

ap.7 Region Blekinge

Anslagsposten skall finansiera förvaltningskostnader hos Region Blekinge med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Blekinge län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Region Blekinge.

ap.8 Region Halland

Anslagsposten skall finansiera förvaltningskostnader hos Region Halland med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Hallands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Region Halland.

ap.9 Region Dalarna

Anslagspostenskall finansiera förvaltningskostnader hos Region Dalarna med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Region Dalarna.

ap.10 Regionförbundet Sörmland

Anslagsposten skall finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet Sörmland med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Södermanlands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Regionförbundet Sörmland.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
32:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.112 7043 %0
ap.23 9713 %0
ap.33 7883 %0
ap.45 1463 %0
ap.54 6063 %0
ap.63 7063 %0
ap.73 9453 %0
ap.82 6143 %0
ap.93 1913 %0
ap.1010 8783 %0
ap.113 8133 %0
ap.1215 6793 %0
ap.134 7913 %0
ap.144 3903 %0
ap.153 9393 %0
ap.164 8063 %0
ap.174 7163 %0
ap.185 0873 %0
ap.194 4023 %0
ap.205 3673 %0
ap.216 3853 %0
ap.22102Allt0
32:2 Kommunala samverkansorgan m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-255 467
2007-02-255 467
2007-03-255 467
2007-04-255 467
2007-05-255 467
2007-06-255 467
2007-07-255 467
2007-08-255 467
2007-09-255 467
2007-10-255 467
2007-11-255 467
2007-12-255 469
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Blekinge läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.9Blekinge län
32:2 ap.7Region Blekinge
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-258 208
2007-02-258 208
2007-03-258 208
2007-04-258 208
2007-05-258 208
2007-06-258 208
2007-07-258 208
2007-08-258 208
2007-09-258 208
2007-10-258 208
2007-11-258 208
2007-12-258 220
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Dalarnas läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.16Dalarnas län
32:2 ap.9Region Dalarna
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-254 613
2007-02-254 613
2007-03-254 613
2007-04-254 613
2007-05-254 613
2007-06-254 613
2007-07-254 613
2007-08-254 613
2007-09-254 613
2007-10-254 613
2007-11-254 613
2007-12-254 614
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gotlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.8Gotlands län
32:2 ap.2Gotlands kommun
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-257 860
2007-02-257 860
2007-03-257 860
2007-04-257 860
2007-05-257 860
2007-06-257 860
2007-07-257 860
2007-08-257 860
2007-09-257 860
2007-10-257 860
2007-11-257 860
2007-12-257 863
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.17Gävleborgs län
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-256 503
2007-02-256 503
2007-03-256 503
2007-04-256 503
2007-05-256 503
2007-06-256 503
2007-07-256 503
2007-08-256 503
2007-09-256 503
2007-10-256 503
2007-11-256 503
2007-12-256 511
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Hallands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.11Hallands län
32:2 ap.8Region Halland
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-257 337
2007-02-257 337
2007-03-257 337
2007-04-257 337
2007-05-257 337
2007-06-257 337
2007-07-257 337
2007-08-257 337
2007-09-257 337
2007-10-257 337
2007-11-257 337
2007-12-257 337
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jämtlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.19Jämtlands län
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-257 677
2007-02-257 677
2007-03-257 677
2007-04-257 677
2007-05-257 677
2007-06-257 677
2007-07-257 677
2007-08-257 677
2007-09-257 677
2007-10-257 677
2007-11-257 677
2007-12-257 681
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jönköpings läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.5Jönköpings län
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-257 090
2007-02-257 090
2007-03-257 090
2007-04-257 090
2007-05-257 090
2007-06-257 090
2007-07-257 090
2007-08-257 090
2007-09-257 090
2007-10-257 090
2007-11-257 090
2007-12-257 107
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kalmar läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.7Kalmar län
32:2 ap.1Regionförbundet i Kalmar län
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-256 176
2007-02-256 176
2007-03-256 176
2007-04-256 176
2007-05-256 176
2007-06-256 176
2007-07-256 176
2007-08-256 176
2007-09-256 176
2007-10-256 176
2007-11-256 176
2007-12-256 185
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kronobergs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.6Kronobergs län
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2510 641
2007-02-2510 641
2007-03-2510 641
2007-04-2510 641
2007-05-2510 641
2007-06-2510 641
2007-07-2510 641
2007-08-2510 641
2007-09-2510 641
2007-10-2510 641
2007-11-2510 641
2007-12-2510 645
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Norrbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.21Norrbottens län
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2518 590
2007-02-2518 590
2007-03-2518 590
2007-04-2518 590
2007-05-2518 590
2007-06-2518 590
2007-07-2518 590
2007-08-2518 590
2007-09-2518 590
2007-10-2518 590
2007-11-2518 590
2007-12-2518 604
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Skåne läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.10Skåne län
32:2 ap.3Skåne läns landsting
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2521 172
2007-02-2521 172
2007-03-2521 172
2007-04-2521 172
2007-05-2521 172
2007-06-2521 172
2007-07-2521 172
2007-08-2521 172
2007-09-2521 172
2007-10-2521 172
2007-11-2521 172
2007-12-2521 179
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Stockholms läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.1Stockholms län
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-256 461
2007-02-256 461
2007-03-256 461
2007-04-256 461
2007-05-256 461
2007-06-256 461
2007-07-256 461
2007-08-256 461
2007-09-256 461
2007-10-256 461
2007-11-256 461
2007-12-256 473
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Södermanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.3Södermanlands län
32:2 ap.10Regionförbundet Sörmland
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-256 768
2007-02-256 768
2007-03-256 768
2007-04-256 768
2007-05-256 768
2007-06-256 768
2007-07-256 768
2007-08-256 768
2007-09-256 768
2007-10-256 768
2007-11-256 768
2007-12-256 770
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.2Uppsala län
32:2 ap.5Regionförbundet i Uppsala län
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-257 985
2007-02-257 985
2007-03-257 985
2007-04-257 985
2007-05-257 985
2007-06-257 985
2007-07-257 985
2007-08-257 985
2007-09-257 985
2007-10-257 985
2007-11-257 985
2007-12-257 993
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Värmlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.13Värmlands län
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-258 945
2007-02-258 945
2007-03-258 945
2007-04-258 945
2007-05-258 945
2007-06-258 945
2007-07-258 945
2007-08-258 945
2007-09-258 945
2007-10-258 945
2007-11-258 945
2007-12-258 952
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västerbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.20Västerbottens län
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-258 478
2007-02-258 478
2007-03-258 478
2007-04-258 478
2007-05-258 478
2007-06-258 478
2007-07-258 478
2007-08-258 478
2007-09-258 478
2007-10-258 478
2007-11-258 478
2007-12-258 486
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.18Västernorrlands län
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-256 564
2007-02-256 564
2007-03-256 564
2007-04-256 564
2007-05-256 564
2007-06-256 564
2007-07-256 564
2007-08-256 564
2007-09-256 564
2007-10-256 564
2007-11-256 564
2007-12-256 568
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västmanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.15Västmanlands län
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2526 865
2007-02-2526 865
2007-03-2526 865
2007-04-2526 865
2007-05-2526 865
2007-06-2526 865
2007-07-2526 865
2007-08-2526 865
2007-09-2526 865
2007-10-2526 865
2007-11-2526 865
2007-12-2526 883
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.12Västra Götalands län
32:2 ap.4Västra Götalands läns landsting
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-257 316
2007-02-257 316
2007-03-257 316
2007-04-257 316
2007-05-257 316
2007-06-257 316
2007-07-257 316
2007-08-257 316
2007-09-257 316
2007-10-257 316
2007-11-257 316
2007-12-257 322
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Örebro läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.14Örebro län
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-258 726
2007-02-258 726
2007-03-258 726
2007-04-258 726
2007-05-258 726
2007-06-258 726
2007-07-258 726
2007-08-258 726
2007-09-258 726
2007-10-258 726
2007-11-258 726
2007-12-258 730
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Östergötlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
32:1 ap.4Östergötlands län
32:2 ap.6Regionförbundet Östsam

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Körkortsadministration-5 565-4 75147 70051 938-4 238-14 554
Lantbruk (förprövning djurstallar m.m.)-6 016-3 4156 1309 335-3 205-12 636
Registreringsavgift för jaktområden-581-2958471 142-295-1 171
Alkolås867-2072 8412 950-109551
Prövning av ansökan om handledarskap enl. 4 kap. 8§ körkortsförordningen (1998:980)0-1117 48517 170315304
Övrig offentligrättslig verksamhet147115109627
Summa-11 281-8 67275 11882 644-7 526-27 479
Uppdragverksamhet
Intäkter resurssamverkan-2 0871 80053 50353 646-143-430
Övrig uppdragsverksamhet6 626-90016 05517 055-1 0004 726
Summa4 53990069 55870 701-1 1434 296
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Samtliga länsstyrelser
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet2322001270127127
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering2391001300130130
Expeditions- och ansökningsavgifter25110021 050021 05021 050
Avgifter vid Bergsstaten2528001301313
Miljöskyddsavgifter25370091 020091 02091 020
Täktavgift25390017 375017 37517 375
Övriga offentligrättsliga avgifter25520013 390013 39013 390
Sanktionsavgifter mm2714006 71706 7176 717
Övriga inkomster av statens verksamhet2811009 53009 5309 530
Återbetaln av lån avseende såddfinansiering4132008200820820
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet4136001490149149
Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk4137002502525
EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn mm perioden 2000-200661220063 500063 50063 500
Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2000-20066312001 049 50001 049 5001 049 500
Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006641200294 2000294 200294 200
Lotteriavgifter9455003 40503 4053 405
Anställningsstöd9711001001010
Summa001 570 96101 570 9611 570 961
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Målet är att avgiftsintäkterna enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191) skall finansiera kostnaderna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers avgiftsintäkter som disponeras 2007 och i bilaga 4 återfinns belopp per länsstyrelse. Uppgifter om över-/underskott 2005 avser ackumulerat utfall.  

1. Verksamhetens intäkter och kostnader skall inte redovisas mot anslag utan disponeras av respektive länsstyrelse. Intäkterna skall redovisas i not i årsredovisningen och i de fall de överstiger 100 000 kronor särredovisas.

2. Inom verksamhetsområdet Ärendehandläggning skall en del av den offentligrättsliga verksamheten finansieras med avgifter som fastställs av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Avgifterna tas in av Vägverket som månadsvis till respektive länsstyrelse skall utbetala medel för den del av ärendehandläggningen som länsstyrelserna utför. Utbetalningen skall grunda sig på antalet ärenden som länsstyrelserna handlagt den gångna månaden. Av bilaga 8 framgår länsstyrelsernas del av avgifterna för aktuella ärendetyper.  

3. Avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539) får disponeras av länsstyrelserna.

4. Avgiftsinkomster enligt förordningen (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m. får disponeras av länsstyrelserna under försöksperioden. 

5. Prövning av ansökan om handledarskap enligt 4 kap. 8 § körkortsförordningen (1998:980) skall finansieras genom avgift som fastställs av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Avgiftsinkomsterna får disponeras av länsstyrelserna.

6. Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelserna om länsstyrelsernas avgifter för respektive verksamhet med pantbanksärendena finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189). 

7. Avgiftsinkomster enligt 12 § förordningen (1998:134) om provtagning på djur, m.m. som avser animaliska biprodukter får disponeras av länsstyrelserna.

8. En länsstyrelse får resurssamverka med statliga myndigheter, kommuner, landsting m.fl. inom länet samt med länsstyrelser, utan de begränsningar som finns i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).  

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel 2007 och i bilaga 5 återfinns belopp per länsstyrelse.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Länsstyrelsen i Gotlands län får använda statens centralkonto i Riksbanken för utbetalningar, enligt villkoren för de under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslagen 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader samt 22:4 Lönebidrag och Samhall m.m., under tiden tills bidrag för utbetalningarna lämnats från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). 

Berörda länsstyrelser får använda statens centralkonto i Riksbanken för utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för program godkända av Europeiska kommissionen inom de s.k. Innovativa åtgärderna (kapitel IV Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna), under tiden tills slutlig utbetalning erhållits från ERUF. 

För återrapportering på verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensnivå gäller de anvisningar avseende definitioner och indelningar som framgår av bilaga 3. För flertalet tabeller anges att redovisning endast behövs för 2007, vilket innebär ett undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Undantag görs också från 3 kap. 2 § första stycket, förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för anslag 32:1 Länsstyrelserna m.m.

Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av stiftelse, vilken länsstyrelsen medverkat till bildandet av, om inte regeringen godkänt stiftelsebildningen. 

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en sammanlagd låneram på 213 950 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 6. 

Räntekonto

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas sammanlagda kreditutrymme på räntekontona är 179 569 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 6. Av den räntekontokredit Länsstyrelsen i Västra Götalands län disponerar avser 1 000 000 kronor Rederinämndens verksamhet. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag. Medel som deponeras hos en länsstyrelse skall sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelserna disponerar var sitt konto i Riksgäldskontoret för detta ändamål. 

Lönegarantiförordningen

Till länsstyrelserna inkomna belopp som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) skall bokföras mot icke räntebärande konto och månatligen inbetalas till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna skall på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för att kollegiet skall kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättning vid konkurs och företagsrekonstruktion. 

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

I 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. föreskrivs om ersättningens storlek till "övriga ledamöter och ersättare". Föreskriften skall tillämpas på länsstyrelserna under 2007 avseende rennäringsdelegationerna m.m., kategori D. Ersättning skall lämnas för förlorade avlöningsförmåner enligt förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. samt enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. Kostnaden skall belasta länsstyrelsen i det län där berörd ledamot eller ersättare är bosatt. Övriga delegationer reglereras i särskild ordning. 

Kommittéförordningen

I 26 § kommittéförordningen (1998:1474) föreskrivs om ersättning till ledamöter m.m. Föreskriften skall tillämpas på ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som kommer från annan länsstyrelse.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Lotta Ganeteg
Kopia till

Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Internrevisionen, SB
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Jordbruksdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Kammarkollegiet
Statskontoret
Valmyndigheten
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Socialstyrelsen
Handikappombudsmannen
Statens folkhälsoinstitut
Riksgäldskontoret
Statens fastighetsverk
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Fiskeriverket
Sametinget
Riksantikvarieämbetet
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Boverket
Post- och telestyrelsen
Vägverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Jämställdhetsombudsmannen
Konkurrensverket
Skogsstyrelsen
Glesbygdsverket
Statens energimyndighet
Integrationsverket
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Regionförbundet Gävleborg
Regionförbundet i Jönköpings län
Regionförbundet i Kalmar län
Regionförbundet i Uppsala län
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Örebro län
Regionförbundet Östsam
Gotlands kommun
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Halland
Region Värmland
Västra Götalands läns landsting
Skåne läns landsting
Södra Smålands kommuner och landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, EIT
Finansdepartementet, ESA
Finansdepartementet, F
Finansdepartementet, SMS

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 25, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

Fi2006/474
Fi2006/2745
Fi2006/5857
Fi2006/6879
Fi2006/7202

Senast uppdaterad: