Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
V 1

2006-11-30
N2006/10642/HUB
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
551 83 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Skogsstyrelsen inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar (rskr. 2005/06:107)
Riksdagen har beslutat om Skogsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:107, prop. 2005/06:100, utg.omr. 23, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370).  

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Skogsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
SkogspolitikSkogspolitikLagtillsyn
Rådgivning, utbildning och information
Inventering, uppföljning och utvärdering
Statligt stöd
Övriga myndighetsuppgifter
Uppdragsverksamheten

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Skogspolitik

Mål

Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bibehålls. Vid skötseln skall hänsyn tas till andra allmänna intressen.

 

1.1.1

Verksamhetsområde Skogspolitik

1.1.1.1

Verksamhetsgren Lagtillsyn

Mål

Tillsynen skall bedrivs så att en högre efterlevnad av reglerna i skogsvårdslagen (1979:429) och miljöbalken uppnås.

 

Återrapportering

Redovisningen skall omfatta avverkningsanmälningar och tillstånd, samt antalet förelägganden och förbud riktade direkt till skogsägare samt arbetet med den nya gemensamma föryngringsrutinen.

 

1.1.1.2

Verksamhetsgren Rådgivning, utbildning och information

Mål

Ökade kunskaper hos skogsägare och allmänhet för att nå skogspolitikens mål.

Öka anpassningen av verksamheten till målgrupperna kvinnor respektive män.

 

Återrapportering

Kontakterna med skogsägare och allmänhet, samt de väsentligaste aktiviteterna som genomförts under året. Det skall framgå vilka insatser som har gjorts för att målgrupperna kvinnor respektive män har kunnat delta i eller tillgodogöra sig Skogsstyrelsens informations-, rådgivnings- och utbildningsverksamhet och vilket resultat som uppnåtts.

Återkopplingen av resultaten från återväxtinventeringen Polytax till markägare och entreprenörer med flera och av åtgärder för att öka röjning i plant- och ungskog.

Arbetet med skogens sociala värden och särskilt arbetet med kommunerna och andra, inom respektive kommun betydelsefulla aktörer, om tätortsnära skogar.

 

1.1.1.3

Verksamhetsgren Inventering, uppföljning och utvärdering

Mål

Ökade kunskaper om skogstillståndet inklusive miljöhänsyn.

 

Återrapportering

Utvecklingen vad avser återväxternas kvalitet och miljöhänsynen vid föryngringsavverkning samt de väsentligaste aktiviteterna som genomförts under året.

Redovisa skogsägarnas frivilliga avsättningar av skogsmark samt deras bidrag till måluppfyllelsen av miljökvalitetsmålet Levande skogar, delmål 1.

Redovisa hur myndigheten har arbetat för att bidra till uppfyllandet av förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Hur arbetet fortlöper med fastställande av länsvisa strategier med utgångspunkt i den nationella strategin för genomförande av formellt skydd av skog.

På vilket sätt Skogsstyrelsen har stöttat de länsstyrelser som genomför pilotarbetet med regionala landsskapsstrategier.

 

1.1.1.4

Verksamhetsgren Statligt stöd

Mål

Statligt stöd skall utgå till insatser för skogsbruket som går utöver vad skogsägaren kan förväntas finansiera själv.

 

Återrapportering

Användning av de statliga stöden fördelat på typ av stöd/verksamhet (areal och kostnad). För biotopskydd och naturvårdsavtal skall dessutom den ackumulerade arealen fördelat på biotoptyp redovisas.

Redogörelse av det uppdrag som Skogsstyrelsen fått tillsammans med Vägverket för att ågärda körskador till följd av stormen den 8 - 9 januari 2005 (N2005/1634/HUB).

 

1.1.1.5

Verksamhetsgren Övriga myndighetsuppgifter

Mål

1. Skogsstyrelsen skall inom sitt ansvarsområde i samverkan med Regeringskansliet ansvara för bevakning i EU-arbetet och övrigt internationellt arbete. Verksamheten skall styras av övergripande mål för Sveriges EU-politik och politik för global utveckling samt bidra till en rättvis och hållbar utveckling.

 

2. Skogsstyrelsen skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås, bland annat genom att:

  • Bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde.

  • Vara en samverkanspart i de regionala utvecklings- och tillväxtprogrammen.

  • Bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram enligt närmare anvisningar från Nutek.

  • Vara en aktiv part i landsbygdsutvecklingspolitiken.

 

3. Skogsstyrelsen skall inom ramen för sitt miljömålsansvar, tillsammans med berörda myndigheter, vidareutveckla strategin för hushållning av mark, vatten och bebyggd miljö.

 

Återrapportering

1. Skogsstyrelsen skall halvårsvis redovisa sin bedömning av de viktigaste initiativen inom styrelsens verksamhetsområde som EG-kommissionen arbetat med under den aktuella tidsperioden, samt övrigt internationellt arbete inklusive arbete i närområdet. Redovisningen skall lämnas senast den 22 februari och den 1 september 2006. Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2007 om politiken för global utveckling skall Skogsstyrelsen senast den 31 december 2006 rapportera om verksamhet inom ramen för den samlade politiken för global utveckling.

2. Skogsstyrelsen skall redogöra på vilket sätt och med vad myndigheten har bidragit i de regionala utvecklings- och tillväxtprogrammen och i landsbygdsutvecklingspolitiken. Det skall också framgå om myndigheten har bidragit med finansiering och i så fall till vad och med hur mycket.

3. Skogsstyrelsen skall i den årliga redovisningen till Miljömålsrådet rapportera enligt de riktlinjer som rådet utfärdar:

  • Arbetet med vidareutvecklingen av strategin för hushållning av mark, vatten och bebyggd miljö.

  • Förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar med tillhörande delmål.

Dessutom skall myndigheten till Miljömålsrådet:

  • Rapportera om sitt arbete med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet vart fjärde år. Rapporteringen skall ske enligt de riktlinjer som rådet utfärdar.

  • Inhämta och redovisa uppgifter om uppskattade kostnader vid berörda myndigheter för arbetet med åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålet Levande skogar. Redovisningen skall så långt möjligt ske per delmål och i möjligaste mån innehålla en bedömning av den effekt de olika åtgärderna har haft. En sammanställning för respektive år 2004, 2005 och 2006 skall redovisas till Miljömålsrådet enligt rådets riktlinjer senast den 30 september 2007.

4. Skogsstyrelsen skall för respektive år 2004, 2005 och 2006 redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionerna (prop. 2000/01:130 och 2004/05:150) som tillförts anslagen 41:1 Skogsstyrelsen och 41:2 Insatser för skogsbruket från utgiftsområde 20 under perioden 2001 - 2006. Redovisningen lämnas i en separat rapport till Regeringskansliet (Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet) senast den 23 mars 2007.

5. Skogsstyrelsen skall redovisa arbetet med skogliga sektorsmål.

6. Skogsstyrelsen skall redovisa vilka organisationer som beviljas bidrag, för vad och med hur mycket. Resultat från dessa och tidigare beviljat stöd till miljöorganisationer skall också redovisas.

1.1.1.6

Verksamhetsgren Uppdragsverksamheten

Mål

Uppdragsverksamheten skall bidra till de skogspolitiska målen genom att tjänster tillhandahålls berörda aktörer. Verksamheten skall bedrivas med hög kvalitet och full kostnadstäckning.

 

Återrapportering

Ekonomiska resultat och omsättning för respektive resultatområde samt utvecklingen av så kallade Gröna jobb inom arbetsmarknadspolitiken skall redovisas. Skogsstyrelsen skall under uppdragsverksamheten även redovisa sin förvaltning av fastigheter (kostnader och intäkter) samt övriga kostnader och intäkter som inte avser de egentliga sakverksamheterna.

 

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utfall och utgiftsprognoser

Skogsstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006 - 2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, 8 mars, 2 maj, 21 augusti och 2 november 2006.

3

Organisationsstyrning

Arbetet med att implementera den nya skogsmyndigheten skall delredovisas den 11 augusti 2006 och i årsredovisningen för 2006. Av redovisningen skall det framgå vilka insatser myndigheten har gjort för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.

 

 

4

Uppdrag

Internationellt arbete

Skogsstyrelsen skall under 2006 representera Sverige i det all-europeiska skogssamarbetet Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (MCPFE), skogssektorn inom Baltic 21 och Barentssamarbetet, samt arbetet i Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) och Economic Commission for Europe (ECE).

Skogsstyrelsen skall vidare bistå Regeringskansliet, inklusive representera Sverige på relevanta möten, i arbetet med råvaruavtalet för tropiskt timmer International Tropical Timber Organisation (ITTO).

Skogsstyrelsen skall aktivt bidra till Sveriges politik för globalt utvecklingssamarbete (PGU), främst genom ett ökat samarbete med Sida och internationella organisationer som till exempel FAO.

 

Utveckla arbetet med marklösen

Skogsstyrelsen skall med utgångspunkt i Riksrevisionens granskningsrapport om marklösen (RIR 2005:15) redovisa vilka insatser myndigheten hittills gjort och avser att genomföra beträffande Riksrevisionens rekommendationer samt i övrigt kommentera rapporten. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2006.

 

Förslag på åtgärder inom områdesskyddet

Skogsstyrelsen skall, i samråd med Naturvårdsverket, analysera vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas inom områdesskyddet med anledning av konventionen om biologisk mångfalds (CBD) arbetsprogram om skyddade områden och OECD:s rekommendationer som berör områdesskydd. Programelement 2 i CBD:s arbetsprogram, beträffande bland annat deltagandeprocesser, bör ägnas särskild uppmärksamhet. Sveriges möjligheter att genomföra relevanta aktiviteter enligt tidsplan i programmet bör bedömas. Redovisade nationella strategier för områdesskydd i olika naturtyper bör utgöra underlag för arbetet. Naturvårdsverket skall samordna arbetet. Samråd skall ske med länsstyrelser och övriga relevanta aktörer. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2007.

 

Nytt delmål om kväveupplagring och kväveläckage i skogsmark

Skogsstyrelsen skall i samråd med Naturvårdsverket utreda behovet av och möjligheten att införa ett nytt delmål om kväveupplagring och kväveläckage i skogsmark. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2007. Resultatet skall utgöra underlag till den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen 2008.

 

Utveckla och precisera begreppet Hållbart nyttjande

Skogsstyrelsen skall, efter samråd med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter, utveckla och precisera begreppet "hållbart nyttjande" i enlighet med propositionen Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag (prop. 2004/05:150) och regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (skr. 2001/02:173). Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringdepartementet) senast den 31 december 2007.

 

Handlingsprogram för genetisk variation

Skogsstyrelsen skall, i samråd med Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk, Fiskeriverket och Sveriges lantbruksuniversitet ta fram ett nationellt handlingsprogram för bevarande av genetiska variation hos vilda växter och djur. Programmet skall vara framtaget senast den 31 december 2007 och då redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

 

System för hantering av införsel, förflyttning och undsättning av främmande arter och genotyper

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Fiskeriverket, skall i samråd med Tullverket, ta fram en gemensam nationell strategi och handlingsplan som skall syfta till att etablera ett system för hantering av införsel, förflyttning och utsättning av främmande arter och genotyper. Vad regeringen anför i miljömålspropositionen (prop. 2004/05:150) skall utgöra utgångspunkt för uppdraget.

Systemet för hantering av problemet med främmande arter och genotyper skall utformas så att det blir ändamålsenligt, kostnadseffektivt och dimensionerat utifrån de faktiska och potentiella riskerna inom detta område. I arbetet bör identifieras om det finns behov av, och om det i så fall är möjligt mot bakgrund av internationella avtal samt regler inom EU, att komplettera vårt nationella regelverk. Av strategin bör det framgå förslag på vad Sverige bör driva i det fortsatta arbetet inom relevanta internationella fora och processer respektive inom EU, i syfte att uppnå miljökvalitetsmålen. Skogsstyrelsen bör tillsammans med övriga berörda myndigheter och aktörer även se över existerande program inom miljöövervakningen och analysera om, och i så fall i vilken utsträckning området främmande arter behöver förstärkas inom dessa program.

I arbetet bör även andra berörda myndigheter och aktörer ges möjlighet att medverka och komma med synpunkter. Naturvårdsverket skall samordna arbetet och redovisa strategin. Skogsstyrelsen skall redovisa sin handlingsplan till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2008.

 

Ansöka om medel från Solidaritetsfonden

Skogsstyrelsen skall senast den 31 juli 2006 ansöka om medel från Solidaritetsfonden hos Statens Jordbruksverk. Ansökan skall omfatta de delar av stöden till lagring av stormfälld skog och till reparationer och underhåll av enskilda vägar för perioden 2005 - 2007 som EU-kommissionen bedömt som stödberättigade. Skogsstyrelsen skall betala in medel som Statens Jordbruksverk beviljar med anledning av nämnda ansökan till inkomsttitel 2811.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

41:1

Skogsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen322 985
ap.1Skogsstyrelsen (ram)322 985

Villkor för anslag 41:1

ap.1 Skogsstyrelsen

Anslaget disponeras av Skogsstyrelsen för täckande av främst kostnader för tillsyn, rådgivning, utbildning och information, inventering, uppföljning och utvärdering samt övriga myndighetsuppgifter i annan verksamhet än uppdragsverksamheten.

Anslaget får användas för informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser för skogsbrukare enligt artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden samt motsvarande åtgärder inom mål 1-programmen Norra Norrland och Södra Skogslänsregionen.

Högst 2 000 000 kronor får användas för upprättande av renbruksplaner. Skogsstyrelsen skall samverka med Sametinget gällande renbruksplanerna.

Högst 2 000 000 kronor får användas för bidrag till vissa miljöorganisationer.

41:2

Insatser för skogsbruket (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen686 873
ap.1Bidrag till skogsbruket (ram)45 373
ap.2Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet (ram)174 500
ap.4Stormstöd (ram)467 000

Villkor för anslag 41:2

ap.1 Bidrag till skogsbruket

Anslagsposten får användas till bidrag enligt 2 § 1 och 3 § förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket samt för bidrag till plantering av ädellövskog på stormfällda områden i enlighet med förordningen (2002:23) om bidrag till anläggning av ädellövskog på stormfällda områden.

Anslagsposten får användas till informations-, rådgivnings- och utbildningsinsatser, samt till motsvarande åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och inom mål 1-programmen Norra Norrland och Södra Skogslänsregionen.

Skogsstyrelsen skall lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för ändamål enligt anslagets villkor.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av bidrag till skogsbruket får täckas upp till högst 2 000 000 kronor.

 

ap.2 Kostnader för intrångsersättning och vissa civilrättsliga avtal på naturvårdsområdet

Anslagsposten får användas till att i första hand täcka statens kostnader för intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429) och enligt 7 kap. 11 § och 12 kap. 6 § miljöbalken, i andra hand till att täcka statens kostnader för naturvårdsavtal som avses i 7 kap. 3 § andra stycket i jordabalken samt i tredje hand till skötsel av områden som skyddats enligt ovan. Anslaget får vidare disponeras för att utge ersättning till jordfonden vid sådana fall när beslut enligt 7 kap. 11 § miljöbalken fattas beträffande fastighet som förvaltas av jordfonden. Ersättningen skall därvid motsvara det bokförda värdet för det område som omfattas av beslutet. Högst 10 000 000 kronor får användas för att täcka kostnader för förbättrad biotopinventering.

Högst 6 000 000 kronor får användas av Skogsstyrelsen för att kartlägga skogar med lång kontinuitet och för att utveckla metoder avseende identifikation, bruk och skötsel som syftar till att bibehålla naturvärdena i dessa skogar. Vid behov skall ersättningsprinciper för alternativa brukningsmetoder tas fram av myndigheten.

Skogsstyrelsen skall lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för ändamål enligt anslagsvillkoren.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av naturvårdsavtal och biotopskydd får täckas upp till högst 35 000 000 kronor.

 

ap.4 Stormstöd

Från anslagsposten får 67 000 000 kronor användas i samverkan med Vägverket för bidrag till reparationer och underhåll av enskilda vägar med anledning av körskador som uppkommit till följd av stormen den 8 - 9 januari 2005 och till åtgärder för att förebygga eller eliminera körskador som kan uppkomma eller har uppkommit på skogsmark med höga naturvärden.

Från anslagsposten får högst 220 000 000 kronor betalas ut för stöd till lagring av stormfälld skog i enlighet med förordningen (2005:229) om tillfälligt stöd för lagring av virke och till anläggning av ny skog i enlighet med förordningen (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog.

Skogsstyrelsens kostnader för hantering av stormstöd enligt denna anslagspost får täckas upp till högst 12 000 000 kronor.

 

41:4

Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning (Ramanslag)

Disponeras av Skogsstyrelsen5 964
ap.1Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning (ram)5 964

Villkor för anslag 41:4

ap.1 Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning

Från anslaget utbetalas stöd motsvarande EG:s finansiering av projekt för skogsskadeövervakning.

Skogsstyrelsen får disponera högst det belopp som redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 1 Medel för skogsskadeövervakning.

Handläggning av medel från detta anslag skall ske i enlighet med regeringens beslut den 9 mars 2000 (dnr N2000/2066/ESB).

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
41:1 Skogsstyrelsen
ap.19 6323 %0
41:2 Insatser för skogsbruket
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.40Allt0
41:4 Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
41:1 Skogsstyrelsen
41:1 ap.241:1 ap.1100 %
41:2 Insatser för skogsbruket
41:2 ap.341:2 ap.150 %
41:2 ap.341:2 ap.250 %
41:4 Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning
41:4 ap.241:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagstyp
41:1 Skogsstyrelsen
ap.2ram
41:2 Insatser för skogsbruket
ap.3ram
41:4 Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning
ap.2ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
41:2 Insatser för skogsbruket
ap.123 30023 3000
ap.29 5009 5000
Belopp angivna i tkr

Villkor

I hanteringen av vissa bidrag och ersättningar till skogsägare behöver ekonomiska förpliktelser kunna ingås som medför utgifter under kommande år. Skogsstyrelsen bemyndigas därför att för anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare ingångna åtaganden medför utgifter om högst 32 800 000 kronor under 2007.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)200 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)300 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Skogsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2526 915
2006-02-2526 915
2006-03-2526 915
2006-04-2526 915
2006-05-2526 915
2006-06-2526 915
2006-07-2526 915
2006-08-2526 915
2006-09-2526 915
2006-10-2526 915
2006-11-2526 915
2006-12-2526 920
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skogsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
41:1 ap.1Skogsstyrelsen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Uppdrag åt Arbetsmarknadsmyndigheten-11 1836 0001 000 0001 000 0000-5 183
Uppdrag åt övriga16 7591 00070 00073 000-3 00014 759
Uppdrag åt skogsbruket7 090-50090 00092 000-2 0004 590
Tjänsteexport-1 98240017 00016 600400-1 182
Summa10 6846 9001 177 0001 181 600-4 60012 984
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet-2965023516075-171
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentligrättslig verksamhet

Skogsstyrelsen får disponera avgifter som tas ut enligt 3 § förordningen (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen och de avgifter som Skogstyrelsen med stöd av annan författning får ta ut om inte annat följer av författningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Samtliga tillgångar, förutom fastigheter, och skulder hos Skogsstyrelsen som finns inom Gotlands län skall ingå i Länsstyrelsen Gotlands läns redovisning under tiden 1 januari 1998 till och med 31 december 2006 då försöksverksamheten med vidgad länsförvaltning pågår.

 

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Birgitta Naumburg
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Jordbruksdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Gotlands län