Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2006-11-23
N2006/9435/IR
Banverket
781 85 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Banverket m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 2005/06:81)
Riksdagen har beslutat om Banverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 22, bet. 2005/06:TU1, rskr. 2005/06:81, prop. 2005/06:100, utg.omr. 22, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Banverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikJärnvägarEtt tillgängligt transportsystem
En hög transportkvalitet
En säker trafik
En god miljö
En positiv regional utveckling
Ett jämställt transportsystem

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Järnvägar

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där järnvägstransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom systemet för spårbunden trafik. Den spårbundna trafikens utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. En god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser skall främjas. Järnvägstransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där järnvägstransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt järnvägstransportsystem som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Återrapportering

Banverket skall i årsredovisningen redovisa och kommentera måluppfyllelsen för respektive verksamhetsområdesmål inom verkets egen verksamhet. Redovisningen skall omfatta tillstånd och utveckling inom området samt viktiga insatser och effekterna av dessa. Banverket skall redovisa och analysera eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter att planera och utnyttja järnvägstransportsystemet. Banverket skall i årsredovisningen redovisa åtgärder som vidtagits som en del av verkets internationella arbete och som bedöms väsentligt ha bidragit till eller kommer att bidra till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen.

Banverket skall i en sektorsrapport över utvecklingen i järnvägstransportsystemet 2006 redovisa och kommentera måluppfyllelsen mot de verksamhetsmål och transportpolitiska etappmål som gäller för järnvägstransportsektorn. I sektorsrapporten skall återrapporteringen i möjligaste mån göras i tidsserier om minst fem år och, där så är möjligt, i tidsserier om tio år. Där så är möjligt skall internationella jämförelser göras.

I årsredovisningen och i sektorsrapporten skall ingå en analys av avvikelser från målen. Analysen skall beskriva

- orsaken till väsentliga avvikelser från målen,

- vidtagna åtgärder som i väsentlig grad har påverkat måluppfyllelsen,

- övriga omvärldsfaktorer som har påverkat måluppfyllelsen, och

- åtgärder som vidtagits med anledning av redovisat resultat.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ett tillgängligt transportsystem

Mål 1

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv skall successivt förbättras mellan regioner och omvärlden.

Återrapportering 1

Persontransportarbetet och godstransportarbetet på järnväg skall redovisas liksom järnvägstransportsystemets andel av det totala transportarbetet. Restid och reskostnadsutveckling för representativa typresor mellan lokala arbetsmarknadsregioner enligt Verkets för näringslivsutveckling (Nutek) definition och omvärlden skall redovisas. Redovisningen skall ske i sektorsrapporten.

Mål 2

Utnyttjandet av Banverkets spåranläggningar skall öka.

Återrapportering 2

Uppgift om antal spårkilometer, tillåtna axellaster, lastprofilstyp, andel dubbelspår, antal mötesstationer, fjärr- och radioblockering, antal tåg, kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbegränsningar skall anges.

Mål 3

Andelen personer med funktionshinder och andra grupper med särskilda behov som kan utnyttja järnvägstransportsystemet skall öka. Senast 2010 bör kollektivtrafiken på järnväg vara tillgänglig för personer med funktionshinder.

Återrapportering 3

Andelen personer med funktionshinder respektive andra grupper med särskilda behov som kan utnyttja järnvägstransportsystemet skall redovisas. Vidtagna åtgärder för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder samt hur funktionshindrades kunskap och åsikter har tagits tillvara i arbetet skall redovisas.

Mål 4

Barn och unga som kan utnyttja järnvägstransportsystemet skall öka.

Återrapportering 4

Vidtagna åtgärder för att förbättra tillgängligheten för barn och unga samt hur barns och ungas kunskap och åsikter har tagits tillvara i arbetet skall redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren En hög transportkvalitet

Mål 1

Kvaliteten i järnvägstransportsystemet skall förbättras.

Mål 2

Punktligheten på järnvägsnätet skall öka.

Mål 3

Antalet störningstillfällen för godstrafik på de mest drabbade järnvägssträckorna skall minst halveras till 2007 jämfört med 1998.

Återrapportering 1-3

Antal tåg som anländer i rätt tid till ankomststationen. Antal och timmar tågförseningar för person- respektive godstrafik. Antalet tågförseningar fördelade på orsak. Antalet inställda tåg. K-tal och nedsättning av gällande standard.

Mål 4

Till 2007 skall högsta tillåtna axellast ökas från 22,5 ton till 25 ton på järnvägssträckor med omfattande inrikes systemtransporter.

Återrapportering 4

Tillåtna axellaster för dessa järnvägssträckor skall redovisas.

Mål 5

Effektiviteten avseende underhållet av det statliga järnvägsnätet skall öka. Banans tillstånd skall motiveras av aktuell trafik.

Återrapportering 5

Underhållskostnad per spårkilometer och trafikvolym skall redovisas.

1.1.1.3

Verksamhetsgren En säker trafik

Mål

Antalet dödade och skadade inom järnvägstransportsystemet skall minska. Särskilt bör åtgärder som syftar till barns och ungas säkerhet prioriteras.

Återrapportering

Antalet olyckor med järnvägsfordon, mätt som ett femårigt rullande medelvärde, antalet olyckor med farligt gods och antalet dödade och svårt skadade inom järnvägstransportsystemet skall redovisas. Antalet plankorsningsolyckor skall redovisas. Olyckor med barn och unga inblandade skall särredovisas. Åtgärder som vidtagits och som särskilt syftar till att minska olyckor med barn och unga inblandade skall redovisas.

1.1.1.4

Verksamhetsgren En god miljö

Mål 1

Energianvändningen per utfört transportarbete på statens spåranläggningar skall minska.

Återrapportering 1

Energianvändningen (kWh) relaterad till transportarbetet skall redovisas. Energiförbrukningen per användningsområde och elförbrukningen per energikälla skall redovisas. Åtgärder som vidtagits för att minska den negativa miljöpåverkan av diesellok skall redovisas.

Mål 2

Det skall inte finnas några bostadslägenheter som utsätts för buller, orsakat av järnvägstrafik, överstigande 55 dBA (mätt som maxvärde i sovrum nattetid) vid fler än fem tillfällen per natt.

Återrapportering 2

Antalet bostadslägenheter respektive antalet personer som exponeras för buller, från järnvägstrafik, som överstiger 55 dBA vid fler än fem tillfällen per natt skall redovisas. Antalet bostadslägenheter där åtgärder vidtagits för att minska bullret skall redovisas. Antalet bostadslägenheter vilka exponeras för vibrationsnivåer på över 2,5 mm/s (mätt som ett frekvensvägt RMS-värde) samt antalet bostadslägenheter där åtgärder vidtagits för att minska vibrationerna skall redovisas.

Mål 3

Materialanvändningen i järnvägstransportsystemet skall vara energi- och resurseffektivt.

Återrapportering 3

Banverkets användning av större materialmängder skall redovisas. Åtgärder för hantering och utfasning av bly, kvicksilver, kadmium, CFC/HCFC(freoner), PCB och bromerade flamskyddsmedel skall redovisas.

Mål 4

Antalet förorenade områden som har negativa effekter på människors hälsa eller den biologiska mångfalden skall minska.

Återrapportering 4

Förekomst och riskbedömning av förorenad mark skall redovisas.

Mål 5

Järnvägstransportsystemets påverkan på landskapets ekologiska funktioner och kulturhistoriska karaktär och innehåll skall minimeras.

Återrapportering 5

Antal kilometer ny järnväg som öppnats för trafik inom Natura 2000-områden, områden av riksintresse för natur-, kultur- eller rörligt friluftsliv samt viktigare åtgärder för att minska järnvägars barriär-, intrångs- och fragmenteringseffekter skall redovisas. Andelen projekt med upprättade gestaltningsprogram skall redovisas.

Återrapportering för mål 1-5

Banverket skall redovisa hur den samlade miljöpåverkan som Banverkets verksamhet ger upphov till har förändrats i förhållande till de för järnvägssektorn relevanta miljökvalitetsmålen.

1.1.1.5

Verksamhetsgren En positiv regional utveckling

Mål och återrapporteringskrav återfinns under rubrikerna Tillgängligt transportsystem och Hög transportkvalitet ovan.

1.1.1.6

Verksamhetsgren Ett jämställt transportsystem

Mål 1

Ett jämställt järnvägstransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att planera och påverka järnvägstransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Återrapportering 1

En analys skall lämnas av kvinnors och mäns utnyttjande av järnvägstransportsystemet samt deras möjligheter att påverka dess utveckling och förvaltning med avseende på bl.a. resmönster, restider, transportslag och reskostnader, tillgång till aktuell trafikinformation, antal dödade och svårt skadade, samt ökad rörlighet mellan olika lokala arbetsmarknadsregioner uppdelat på kvinnor och män. En sektorsövergripande redovisning skall ske i sektorsrapporten.

Mål 2

En jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom järnvägstransportområdet.

Återrapportering 2

Andelen kvinnor och män som medverkar i arbetsgrupper eller andra samarbetsfora i myndighetens externa verksamhet skall redovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. I den transportpolitiska propositionen (prop. 1997/98:56), i propositionen om handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117), i propositionerna om svenska miljömål (prop. 2000/01:130 och prop. 2004/05:150) och i propositionen om infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem (prop. 2001/02:20) anges etappmål för utvecklingen av transportsystemet. Dessa mål gäller i tillämpliga delar Banverket.

2. Beträffande civilt försvar och svåra påfrestningar samt mål och återrapportering för denna verksamhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2006 avseende för samverkansområdet Transporter inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

3. Verksamheter i bolagsform där Banverket är hel- eller delägare skall redovisas.

4. Forskning och utveckling uppdelat på FUD-områden och FUD-utförare samt större FUD-projekt som påbörjats eller avslutats under året skall redovisas.

5. Banverket skall tertialvis redovisa beredningsläget för ärenden som skall tillåtlighetsprövas enligt 17 kap. miljöbalken, dvs. vilka ärenden som överlämnats till regeringen, vilka ärenden som bereds av Banverket samt vilka ärenden som beräknas inkomma från banregionerna.

6. Banverket skall från Inlandsbanan AB begära in årsredovisning för år 2005 med tillhörande revisorsintyg och lämna den till regeringen senast den 1 mars 2006.

7. Banverket skall bedriva en extern egenregiverksamhet med en lönsamhet som är jämförbar med branschen i övrigt. Lönsamheten för resultatenheterna i förhållande till branschen i övrigt skall redovisas.

8. Befintliga och nya lån fördelade på ändamål och kapitalkostnader, ansvarsförbindelser i form av borgensåtaganden eller motsvarande fördelade på ändamål skall redovisas. Även anslagsbehov för framtida åtaganden för lånefinansierade projekt eller motsvarande skall redovisas. Vidare skall ackumulerad betalningsutfästelse till SVEDAB AB för att skydda bolagets egna kapital redovisas.

9. En uppföljning av anläggningskostnader för samtliga investeringsobjekt som ingått i Banverkets långsiktiga åtgärdsplaner skall redovisas. Uppföljningen skall göras samma år som objektet öppnats för trafik. Faktiska kostnader skall ställas mot beräknad kostnad i långsiktig plan och vid byggstart. Uppföljningen av de viktigaste effekterna skall göras av samtliga objekt i den långsiktiga åtgärdsplanen som har en tydligt avgränsbar effekt. Uppföljningen skall göras fem år efter det att objektet öppnats för trafik. Uppföljda effekter skall relateras till de effekter som motiverade objektets genomförande.

10. Omfattningen av resultatenheternas verksamhet skall redovisas särskilt från Banverkets verksamheter i övrigt. Resultatenheternas verksamhet skall redovisas i form av rörelsernas intäkter, kostnader och resultat uppdelat på interna uppdrag som inte är konkurrensutsatta, interna uppdrag som är utsatta för konkurrens respektive externa uppdrag.

11. För den avgiftsbelagda verksamheten skall redovisning ske i enlighet med tabellen Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2006 där intäkterna disponeras (avsnitt 7.1). Uppgifterna skall kommenteras.

12. I årsredovisningen skall genomförda nyinvesteringar under 2006, ackumulerade investeringar, planerad total investering, genomförandegrad, betydande avvikelser från tidsplan eller förändrad standard redovisas. Redovisningen skall ske per stråk i enlighet med banhållningsplanen.

13. Banverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006-2009 i informationssystemet Hermes för samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag och föregående prognos. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall fördelas på månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen skall redovisas. Redovisning skall ske senast:

- den 19 januari 2006,

- den 8 mars 2006,

- den 2 maj 2006,

- den 21 augusti 2006, och

- den 2 november 2006.

14. Banverket skall redovisa vilka projekt som TEN-bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalningen av bidragen.

15. Banverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att bidra till att uppfylla målet om att en effektiv och säker IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet skall finnas tillgänglig i hela landet. En översiktligt redovisning av förfrågningar från operatörer om att nyttja verkets infrastruktur för anläggning av radioantenner eller ledningsdragning skall göras i sektorsrapporten.

 

16. Banverket skall redovisa storleken på den totala energianvändningen i sina lokaler och vilken energiform som har använts. Banverket skall vidare redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska och effektivisera den totala energianvändningen.

17. Banverket skall i resultatredovisningen redovisa väsentliga prestationer som utförts under året samt kostnaderna för dessa. Redovisning av administrationskostnader kan baseras på relevanta nyckeltal. Rapporteringen skall göras enligt Banverkets struktur.

3

Organisationsstyrning

1. Banverket skall, med hänsyn till anvisade medel, fullfölja pågående och planerade investeringar och förbättringsåtgärder på det statliga järnvägsnätet i enlighet med den fastställda nationella banhållningsplanen för järnväg samt eventuella åtgärder i länsplanerna för regional transportinfrastruktur.

2. Följande skall gälla då fördyringar uppstår i ett objekt vid genomförandet av den nationella banhållningsplanen respektive länsplanerna för transportinfrastruktur. Om fördyringen för ett objekt överstiger 10 procent av ett objekts ursprungliga kostnad enligt plan, skall objektet omprövas. Diskontering till reala priser skall ske med anslagets index för pris- och löneomräkning. Ett förslag till reviderad plan skall för prövning underställas regeringen.

3. Banverket skall effektivt förvalta statens järnvägsfastigheter. Fastigheter och anläggningar som inte är nödvändiga för järnvägsverksamhet eller av andra skäl behöver förvaltas av Banverket skall avvecklas genom försäljning, överföring till annan statlig myndighet eller rivning. Avvecklingen skall, med beaktande av förutsättningarna i respektive fall, göras skyndsamt.

4. Banverket skall eftersträva en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. Banverket skall redovisa andelen kvinnor och män på olika nivåer inom myndighetens verksamhet och planerade åtgärder för att uppnå en jämnare fördelning.

5. Banverket skall bistå SIKA i dess uppdrag att senast den 18 maj 2006 till regeringen redovisa en rapport om uppföljning av det transportpolitiska målet och de sex delmålen för 2005.

6. Banverket skall redovisa sitt miljömålsarbete till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket enligt de riktlinjer som miljömålsrådet utfärdar.

7. Banverket skall vid begäran från Rikstrafiken om bistånd av sakkompetens vid trafikupphandling ställa sådana resurser till förfogande. Omfattningen av biståndet skall regleras i avtal mellan myndigheterna.

8. Banverket skall bistå Hallandsåskommittén (N2002:13) med information om tunnelprojektet genom Hallandsås.

9. Banverket bemyndigas att bli medlem i den ekonomiska föreningen Rekryteringslots Dalarna.

10. Banverket skall i projekt Citybanan tills vidare begränsa verksamheten till arbete med järnvägsplaner, systemhandlingar och prövning i miljödomstolen. Banverket får inte ingå åtaganden för Citybanan som överstiger 40 miljoner kronor eller sträcker sig längre än två månader utan att först inhämta regeringens godkännande. Banverket skall bistå Hans Rode i hans uppdrag (N2006/8232/IR, N2006/9084/ADM) att utreda förutsättningarna för en ytspårslösning för att utöka järnvägskapaciteten genom centrala Stockholm.

4

Uppdrag

1. Banverket skall vara en samarbetspartner i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. För det fall ekonomiska och personella insatser genomförts i Banverkets ordinarie verksamhet får dessa ingå i redovisningen av de regionala tillväxtprogrammen. Banverket skall bistå Nutek med underlag vid uppföljning av regionala tillväxtprogram avseende 2006.

2. Banverket skall, tillsammans med berörda myndigheter, vidareutveckla åtgärdsstrategin för effektivare energianvändning och transporter. Rapportering skall ske till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket enligt de riktlinjer som miljömålsrådet utfärdar.

3. Banverket skall med utgångspunkt i Riksrevisionens granskningsrapport om marklösen (RiR 2005:15) redovisa vilka insatser verket hittills gjort och avser att göra beträffande Riksrevisionens rekommendationer samt i övrigt kommentera rapporten. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2006.

4. Banverket skall analysera hur det kapillära järnvägsnätet har utvecklats. I detta ingår att göra en översiktlig kartläggning av det kapillära järnvägsnätets omfattning och utnyttjandet av det. I uppdraget ingår dessutom att föreslå hur det kapillära järnägsnätet kan utnyttjas effektivt för att främja godstransporter på järnväg. Redovisningen skall innehålla ett förslag till hantering och avgiftssättning av anslutningsväxlar. En delredovisning rörande anslutningsväxlar skall göras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2006. Uppdraget skall slutligen redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2006.

5. Banverket skall redovisa konkreta åtgärder för att öka möjligheterna till kombinerade resor med cykel och tåg. Banverket skall även, i samarbete med Vägverket föreslå en lämplig ansvarsfördelning vid byggande och drift av cykelparkeringar vid resecentra och stationer. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 maj 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:3

Banverket: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Banverket777 373
ap.1Banverket (ram)777 373
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet7 500
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)7 500

Villkor för anslag 36:3

ap.1 Banverket

1. Anslagsposten 1 får användas av Banverket för kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, expertstöd internt, intern utveckling samt övriga kostnader som inte är direkt hänförliga till Banverkets produkter och tjänster.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 2 får användas av Regeringskansliet för att bekosta transportpolitiska utredningar.

36:4

Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter (Ramanslag)

Disponeras av Banverket10 867 740
ap.1Myndighetsutövning (ram)8 000
ap.1.2Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram)8 000
ap.2Bidrag till Inlandsbanan och Öresundskonsortiet (ram)367 000
ap.3Sektorsuppgifter (ram)184 740
ap.4Banhållning (ram)10 308 000
ap.4.1Investeringar i nationell plan (ram)5 050 000
ap.4.3Drift, underhåll och trafikledning (ram)3 794 000
ap.4.4Räntor och återbetalning av lån (ram)1 464 000
Disponeras av Riksgäldskontoret85 000
ap.6Riskavgift för Öresundsbro Konsortiet (ram)85 000

Villkor för anslag 36:4

ap.1.2 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan

1. Från anslagsposten 1.2 finansieras handläggningen av bidrag till regionala spårfordon.

2. Anslagsposten 1.2 får användas för betalning av administrativa kostnader för Statens haverikommission med högst 4 254 000 kronor.

ap.2 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundskonsortiet

Anslagsposten 2 finansierar bidrag till Inlandsbanan med 108 000 000 kronor och bidrag till Öresundsbro Konsortiet med 259 000 000 kronor för nyttjandet av Öresundsförbindelsen.

ap.3 Sektorsuppgifter

1. Från anslagsposten 3 betalas kostnaderna för Sveriges Järnvägsmuseum.

2. Av anslagsposten skall medel användas för finansiering av den externa verksamheten vid Statens väg- och transportforskningsinstituts bibliotek och informationscenter (BIC) för perioden 1 januari till den 31 december 2006. Finansieringen skall ske med högst 1 000 000 kronor.

ap.4.1 Investeringar i nationell plan

1. Banverket skall från delposten 4.1 avräkna hälften av eventuellt infriande av betalningsutfästelser avseende villkorade aktieägartillskott till SVEDAB AB. Banverket skall från delposten 4.1 även betala ut hälften av statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av kapitaltäckningsgarantin till A-banan projekt AB.

2. Delposten 4.1 får användas för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst 52 000 000 kronor.

3. Delposten 4.1 får användas för att finansiera Banverkets åtaganden avseende Citytunneln i Malmö, inklusive affärsverket Statens järnvägars tidigare åtaganden.

4. Delposten 4.1 finansierar statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar och regionala spårfordon.

ap.4.4 Räntor och återbetalning av lån

Anslagsposten 4.4 finansierar räntor och amorteringar för lån upptagna i Riksgäldskontoret samt hälften av garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande Arlandabanan.

ap.6 Riskavgift för Öresundsbro Konsortiet

Medel från anslagsposten 6 får användas till kostnader för hantering av äldre garantier till Öresundsbro Konsortiet och disponeras av Riksgäldskontoret.

36:5

Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Banverket123 504
ap.1Banverket (ram)123 504

Villkor för anslag 36:5

ap.1 Banverket

Villkor återfinns i regleringsbrevet för budgetåret 2006 avseende Vägverket

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2003

36:5

Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Banverket0
ap.2Lagfartskostnader (ram)0

Villkor för anslag 36:5

ap.2 Lagfartskostnader

Under år 2006 får eventuellt anslagssparande nyttjas efter särskilt beslut av regeringen för lagfartskostnader (stämpelskatt) vid överföring av fastigheter från staten, tidigare förvaltade av affärsverket Statens järnvägar, till Jernhusen AB.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
36:3 Banverket: Administration
ap.103 %0
ap.203 %0
36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter
ap.1.28003 %0
ap.236 7003 %0
ap.318 4743 %0
ap.4.1514 1003 %0
ap.4.3379 4003 %0
ap.4.4146 5003 %0
ap.603 %0
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.13 7053 %0
36:5 (2003) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.
ap.2 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter
36:4 ap.1.136:4 ap.4.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
36:3 Banverket: Administration
ap.3ram
36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter
ap.1.1ram
ap.5ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter
ap.350 00035 00015 000
ap.4.124 950 0009 908 00014 680 000
ap.4.33 000 0002 010 000990 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Banverket bemyndigas att under år 2006 i fråga om ramanslaget 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 28 000 000 000 kronor efter år 2006. Bemyndigandet omfattar även förpliktelser mellan Banverkets interna enheter.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering (lån) från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet järvägar ingår i bemyndiganderamen. Räntekostnader ingår ej i bemyndiganderamen.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 000 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 208 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)16 300 000
- varav PRIO.PROJ3 500 000
- varav ÖVR INVEST12 800 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Banverket disponerar under budgetåret 2006 en låneram om 1 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar (produktionsutrustning).

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 1 208 000 000 kronor.

1. Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna använts för. I efterhand skall inbetalningar av anslagsmedel till Banverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta skall justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Banverkets räntekonto disponeras av Banverket. Resultatet av Banverkets kassahållning skall särredovisas i Banverkets årsredovisning.

2. Banverket skall finansiera utgifter för inköp av omsättningstillgångar med räntekontokrediten.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Banverket disponerar övriga krediter om sammanlagt 16 300 000 000 kronor. Av låneramen fördelas 12 800 000 000 kronor enligt villkor 1-3 och 3 500 000 000 kronor enligt villkor 4 nedan:

1. För finansiering av investeringar i eldrifts- och teleanläggningar, telenätsutrustning, projekteringslager, rörelsekapital samt för statens andel av lån avseende vissa investeringar i Stockholmsområdet enligt överenskommelse år 1983 mellan Statens järnvägar, staten och Stockholms läns landsting.

2. För investeringar i järnvägsprojekt som ingår i gällande planer eller som regeringen och riksdagen beslutat om på annat sätt. Upptagna lån började amorteras med start år 2005 och skall vara slutamorterade år 2015.

3. För lån inklusive upplupen ränta avseende tidigare kontant utbetalt kapitaltillskott till SVEDAB AB. Kontant utbetalt kapitaltillskott till SVEDAB AB skall ersättas av villkorat aktieägartillskott enligt punkt 5 under rubrik Övriga ekonomiska villkor nedan. Banverket skall amortera lån inklusive upplupen ränta, som upptagits för kapitaltillskott till SVEDAB AB, i samband med att detta återbetalas och ersatts av betalningsutfästelser. När lånen i Riksgäldskontoret löses återkallas låneramen för detta ändamål. Detta skall ske senast den 31 december år 2006.

4. Banverket disponerar en låneram på högst 3 500 000 000 kronor för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg-Degerön, Mjölby-Motala, Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten skall återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid tidpunkten när respektive banprojekt färdigställs.

Övriga ekonomiska villkor

1. Banverket får finansiera investering i järnvägsanläggning med lån från kommuner eller enskilda i syfte att tidigarelägga investeringar eller att undvika senareläggningar av investeringar i förhållande till gällande banhållningsplan. Detta gäller under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp. Summan av mottagna lån från kommuner och enskilda får inte vid något tillfälle överstiga 30 procent av de under året beviljade anslagen för investeringar och länsinvesteringar. Förskottering av objekt som överstiger 20 000 000 kronor skall underställas regeringens prövning.

2. Banverket och Luftfartsverket får med anledning av de förpliktelser A-banan Projekt AB har enligt det s.k. Arlandabaneavtalet (prop. 1993/94:213, bet. 1993/94:TU36, rskr. 1993/94:436)

- ersätta A-banan Projekt AB för kostnader orsakade av verksamhet som i annat fall skulle ha utförts av Banverket och Luftfartsverket,

- förskottsvis ge kapitaltillskott till A-banan Projekt AB när behov därtill föreligger.

3. Kapitaltillskott till A-banan Projekt AB skall i det fall kapitaltillskott krävts godkännas av regeringen. Redovisningen skall även innehålla förslag till hur dessa kapitaltillskott skall finansieras.

4. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantierna till A-banan Projekt AB belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och, i ett andra led, tilldelade medel på Banverkets anslag och Luftfartsverket till lika delar. Riksgäldskontoret får debitera Banverket och Luftfartsverket en garantiavgift för statens garantiåtaganden.

5. Banverket skall som en av förvaltarna av statens aktier i SVEDAB AB, tillsammans med Vägverket, oåterkalleligen förbinda sig att vid behov lämna aktieägartillskott för att SVEDAB AB:s egna kapital vid varje tillfälle skall uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Banverket och Vägverket skall årligen lämna erforderliga villkorade aktieägartillskott till SVEDAB AB jämte ränta i form av betalningsutfästelser. Aktieägartillskottet skall lämnas med 50 procent vardera av Banverket och Vägverket.

6. Banverket har rätt att använda terminskontrakt för valutasäkring av framtida betalningar.

7. Från de av Banverket disponerade anslagen får - med den fördelning mellan anslagen som Banverket finner lämplig - betalas statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 12 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

8. Banverket disponerar ett belopp under anslaget 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk, anslagspost 1 som högst motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska gemenskapen som redovisats mot inkomsttitel 6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk.

9. Beträffande civilt försvar och svåra påfrestningar samt finansiella villkor för denna verksamhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2006 avseende för samverkansområdet Transporter inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

10. Banverket disponerar angiven anslagskredit beträffande anslagsposten 4 under anslag 36:4 med den fördelning på delposter som Banverket finner lämpligt, utan att den totala anslagskrediten för anslagsposten överskrids. Ingen delpost får dock nyttja en anslagskredit som är större än den som gäller för anslagsposten.

6.2

Utbetalningsplan

Till Banverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-25988 382
2006-02-25988 382
2006-03-25988 382
2006-04-25988 382
2006-05-25988 382
2006-06-25988 382
2006-07-25972 216
2006-08-25973 216
2006-09-25973 216
2006-10-25973 216
2006-11-25973 216
2006-12-25973 245
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Banverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:3 ap.1Banverket
36:4 ap.1.2Fastställelse av tågplan och järnvägsplan
36:4 ap.2Bidrag till Inlandsbanan och Öresundskonsortiet
36:4 ap.3Sektorsuppgifter
36:4 ap.4.1Investeringar i nationell plan
36:4 ap.4.3Drift, underhåll och trafikledning
36:4 ap.4.4Räntor och återbetalning av lån
36:5 ap.1Banverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Banavgifter00462 000462 00000
Uppdragsverksamhet
Teletjänster-58 0004 000242 000238 0004 000-50 000
Entreprenad- och konsulttjänster6 0007 000545 000530 00015 00028 000
Utbildning-1 0001 00033 00032 0001 0001 000
Materialservice och IT11 00012 000210 000200 00010 00033 000
Elförsäljning00725 000725 00000
Fastighetsförvaltning0027 00027 00000
Övrigt00120 000120 00000
Summa-42 00024 0001 902 0001 872 00030 00012 000
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar skall tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).

2. Banverket får, inom ramen för sin ordinarie verksamhet, utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag skall ersättning tas ut. Banverket får besluta om prissättning för denna verksamhet. Innan beslut om prissättning fattas skall Banverket samråda om beräkningsgrunderna med Ekonomistyrningsverket.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Banverket får utan hinder av vad som anges i 16 § anslagsförordningen (1996:1189) avräkna kostnader det budgetår verksamheten utförs.

b) Banverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med beaktande av vad riksdagen beslutat för vissa projekt.

c) Banverket medges undantag från 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet får, efter balansering, disponeras av Banverket för att finansiera banhållningskostnader.

d) Banverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som anges under 6 Övriga villkor i detta regleringsbrev.

e) Banverket medges undantag från kravet enligt 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Anna Halvarsson
Kopia till

Trafikutskottet
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Utbildnings- och kulturdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket