Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
5

2006-12-21
Jo2006/3351 (delvis)
Jo2006/1543
Jo2006/2578
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Livsmedelsverket
Riksdagen har beslutat om Livsmedelsverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 23, bet. 2006/07:MJU2, rskr. 2006/07:67).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Livsmedelsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Livsmedelsverkets verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikSäker och bra matSäkra livsmedel
Bra matvanor
Redlig hantering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.

1.1.1

Verksamhetsområde Säker och bra mat

Mål

Målet är att alla livsmedel skall vara säkra och att konsumenterna skall ha tillräcklig kunskap om mat och matvanors betydelse för att kunna göra medvetna val.

Återrapportering

En översiktlig bedömning av hur säkra livsmedlen i Sverige är.

En översiktlig bedömning av matvanorna i Sverige.

En översiktlig bedömning av redligheten i livsmedelshanteringen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Säkra livsmedel

Mål

Ett tydligt och enkelt regelverk på livsmedelsområdet som är anpassat till små och stora företags olika förutsättningar.

En riskbaserad och effektiv livsmedelskontroll i hela landet.

Återrapportering

En redovisning av de särskilda insatser som gjorts för att förenkla och modernisera regelverket.

En redovisning av viktigare EG-bestämmelser som beslutats under året samt i vilken mån svenska krav har tillgodosetts.

En redovisning av Livsmedelsverkets stöd till lokala och regionala kontrollmyndigheter.

En redovisning av viktigare insatser inom området kontroll av dricksvatten.

En redovisning av viktigare insatser som Livsmedelsverket gjort för att underlätta förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion.

En redogörelse för viktigare riskvärderingar som utförts.

En bedömning av hur kontrollen i Sverige fungerar samt en bedömning av hur effektiv kontrollen är baserad på nedanstående indikatorer.

Indikatorer baserade på den senaste statistiken från kommunernas och länsstyrelsernas rapportering till Livsmedelsverket.

 • Antal livsmedelsanläggningar
 • Antal besökta anläggningar
 • Antal besök per livsmedelsanläggning
 • Antal inspektörsårsarbetskrafter
 • Antal anläggningar per inspektörsårsarbetskraft

Indikatorer baserade på Livsmedelsverkets egen operativa kontroll:

 • Produktivitetsutveckling inom köttkontrollen
 • Produktivitetsutveckling inom kontrollen av övriga anläggningar
 • Antal kontroller samt produktivitetsutveckling inom gränskontrollen
 • Antal stickprov, antal överskridanden samt produktivitetsutveckling inom kontrollen av bekämpningsmedel i vegetabiliska livsmedel
 • Antal stickprov, antal överskridanden samt produktivitetsutveckling inom kontrollen av främmande ämnen i animaliska livsmedel
 • Antal stickprov, antal överskridanden samt produktivitetsutveckling inom dioxinkontrollen

Övriga indikatorer:

 • Andelen avvikelser från de viktigaste kontrollpunkterna vid datorstödda inspektioner i restaurang och storhushåll
 • Ett indexvärde som speglar akrylamidinnehållet i riskprodukter

1.1.1.2

Verksamhetsgren Bra matvanor

Mål

Bra matvanor och god nutritionsstatus i hela befolkningen, särskilt hos barn och ungdomar.

Återrapportering

En redovisning av insatser för att främja bra matvanor, särskilt hos barn och ungdomar.

En redovisning av utvecklingen för nyckelhålsmärkning av livsmedel.

En redovisning av konsumtionsfrekvens för ett urval av viktiga livsmedelsgrupper som speglar kostens kvalitet.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Redlig hantering

Mål

Ändamålsenlig och korrekt märkning av alla livsmedel så att konsumenten kan göra medvetna val.

Återrapportering

En redovisning av viktigare utgivna föreskrifter och vägledningar inom märkningsområdet.

En redovisning av viktigare EG-bestämmelser som beslutats under året samt i vilken mån svenska krav har tillgodosetts.

En redovisning av genomförda insatser inom området godkända GMO-livsmedel.

En redovisning av genomförda insatser inom området nya livsmedel.

En redovisning av andelen avvikelser från utvalda kontrollpunkter, som speglar redligheten i livsmedelshanteringen, i datorstödda inspektioner.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Livsmedelsverket skall i återrapporteringen under respektive verksamhetsgren, där så är lämpligt, göra en analys av vilka effekter på måluppfyllelsen som Livsmedelsverkets insatser har haft.

Omvärldssyn

Livsmedelsverket uppfattas av omvärlden som en kompetent och trovärdig myndighet.

Återrapportering

En redovisning av hur svenska konsumenter uppfattar Livsmedelsverket.

En redovisning av hur lokala och regionala kontrollmyndigheter uppfattar Livsmedelsverket.

Krisberedskapsförmåga

Målet är att Livsmedelsverket skall ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med de definitioner som anges i regeringsbeslut (Fö2006/2843/CIV).

Återrapportering

Livsmedelsverket skall redovisa ovanstående förmågor enligt skalan; god förmåga, i huvudsak god förmåga men med vissa brister, viss men bristfällig förmåga respektive ingen/mycket bristfällig förmåga.

Redovisningens bedömningar skall göras gentemot de risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och gentemot de omvärldsexempel som Krisberedskapsmyndigheten har tagit fram. Gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt påverkar förmågan att hantera allvarliga störningar skall redovisas, liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat sätt, om inte den ordinarie verksamheten kan bedrivas. Uppföljningen skall redovisa vilka effekter genomförda åtgärder och verksamheter haft på förmågorna. I de fall utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa haft på förmågorna skall särredovisas.

Jämställdhet

Livsmedelsverket skall i sitt arbete ha ett jämställdhetsperspektiv. Beslut som rör individer skall prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och konsekvenserna av besluten skall analyseras för såväl kvinnor som för män.

Återrapportering

Livsmedelsverket skall inom ramen för sin verksamhet redovisa de områden där olika förhållanden gäller för män och kvinnor. Livsmedelsverket skall redovisa genomförda insatser för att uppnå myndighetens jämställdhetsmål.

Återrapportering

Livsmedelsverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna skall lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari
7 mars
2 maj
2 augusti
30 oktober

Global utveckling

Livsmedelsverket skall inom ramen för sin egen verksamhet medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112).

Återrrapportering

Livsmedelsverket skall rapportera till regeringen senast den 31 december 2007 om hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling sedan föregående rapportering.

Ordförandeskapet

Livsmedelsverket skall fortlöpande bistå regeringskansliet i förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i EU vad avser eventualla förberedelser på myndigheten inför ordförandeskapet samt eventuella EU-relaterade sakfrågor inom Livsmedelsverkets ansvarsområde som Sverige särskilt bör uppmärksamma inför ordförandeskapet.

3

Organisationsstyrning

Bra arbetsplats

Livsmedelsverket är en bra arbetsplats.

Återrapportering

Andelen medarbetare som känner sig engagerade, uppskattade, har rätt kompetens, upplever att det bidrar till Livsmedelsverkets mål och uppfattar myndigheten som en bra arbetsplats.

Elektronisk förvaltning

Återrapportering

En redovisning av hur Livsmedelsverket arbetar långsiktigt med att öka effektiviteten och kvaliteteten i verkets verksamhet med hjälp av informationsteknik.

4

Uppdrag

Regelförenkling

Livsmedelsverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 dnr N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.

Livsmedelsverket skall i ett första steg redovisa underlag till Jordbruksdepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Livsmedelsverket skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Livsmedelsverket skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Antibiotika

Livsmedelsverket skall utreda huruvida användandet av vissa antibiotikasubstanser som konserveringsmedel i livsmedel innebär en risk för folkhälsan och djurhälsan till följd av resistensutveckling. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 september 2007.

Utvärdering av undantag om dioxin

Livsmedelsverket skall utvärdera det svenska delundantaget från de EG-gemensamma gränsvärdena för dioxin och dioxinlika PCB:er i fisk och fiskprodukter från Östersjöområdet. Särskilt skall kunskapen och efterlevnaden av kostråden studeras. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 december 2007 och kunna utgöra underlag inför ett förnyat svenskt ställningstagande i samband med nästa översyn av EG-regelverket som är planerat till den 31 december 2008.

Kvalitetsbedömning av skolmat

SLV har ett pågående uppdrag att ta fram nya råd för maten i skolan samt att sprida kännedom om dessa råd. Livsmedelsverket skall se till att lämpliga delar av det kvalitetsmärkningsverktyg för skolmat som tagits fram av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i enlighet med regeringsbeslut den 29 augusti 2002 (nr 2) inarbetas i de aktiviteter som myndigheten har för avsikt att använda i arbetet med att sprida kännedom om de nya råden. Kvalitetsmärkningsverktyget bör användas på ett sådant sätt att de grundläggande syftena med verktyget uppfylls, dvs att exempelvis elever, föräldrar och skolpersonal på ett enkelt sätt, företrädesvis via internet, kan bedöma kvaliteten på den mat som serveras på en skola. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2007. Detta uppdrag ersätter tidigare uppdrag till Livsmedelsverket kopplat till ovan beskrivna kvalitetsmärkningsverktyg.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:10

Livsmedelsverket (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket175 274
ap.1Livsmedelsverket (ram)175 274

Villkor för anslag 43:10

ap.1 Livsmedelsverket

I anslaget ingår 200 000 kronor för deltagande i standardiseringsarbete. Livsmedelsverket skall använda dessa medel, samt övriga medel som verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

Vissa dioxinkontroller skall genomföras inom ramen för anslaget.

Livsmedelsverket skall bistå Kemikalieinspektionen med att bedöma resthalter av bekämningsmedel i ärenden om nationellt godkännande av bekämpningsmedel. Livsmedelsverkets insatser skall bidra till att handläggningstiden i genomsnitt är 18 månader eller kortare för ärenden rörande bekämpningsmedel med verksamma ämnen som inte finns i redan godkända bekämpningsmedel och 6 månader eller kortare för övriga bekämpningsmedel.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
43:10 Livsmedelsverket
ap.15 2583 %2 000
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2514 439
2007-02-2514 439
2007-03-2514 439
2007-04-2514 439
2007-05-2514 439
2007-06-2514 439
2007-07-2514 439
2007-08-2514 439
2007-09-2514 439
2007-10-2514 439
2007-11-2514 439
2007-12-2514 445
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
43:10 ap.1Livsmedelsverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Vegetabiliekontroll8551 6948 1006 7251 3753 924
Animaliekontroll39915210 12010 020100651
Gränskontroll1 353-4405 1005 236-136777
Dioxinkontroll1 210-801 1928573351 465
Myndighetsärenden432-611 3551 111244615
Köttkontroll16 864-7 803126 107129 403-3 2965 765
Kontroll av livsmedelsanläggningar0010 26013 909-3 649-3 649
Summa21 113-6 538162 234167 261-5 0279 548
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet1 905-6304 4765 861-1 385-110
Tjänsteexport
Tjänsteexport-220-1372 6122 765-153-510
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kontroll av livsmedelsanläggningar

Underskott i resultatområde Kontroll av livsmedelsanläggningar skall finansieras med anslagsmedel med 2 000 000 kr. Ytterligare underskott skall balanseras till kommande år.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket. Avgifternas storlek bestäms av Livsmedelsverket, dock ej i de fall som avses i 15§ avgiftsförordningen (1992:191). 

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara från livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningenpå livsmedelsområdet erfarenhet av stor betydelse.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Livsmedelsverket får ta emot bidrag från såväl statliga som från icke-statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Johan Krabb
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Jo-SAU