Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 13

2006-12-21
N2006/10421/TP
N2006/11614/BS (delvis)
Statens järnvägar
Box 1153
111 81 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens järnvägar inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Statens järnvägars verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 22, bet. 2006/07:TU1, rskr. 2006/07:35).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens järnvägar och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikJärnvägarFörvaltning av järnvägsfordon som används i statligt upphandlad trafik
Avveckling av verksamhet
Förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Järnvägar

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där järnvägstransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. Hög transportkvalitet, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. Säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom systemet för spårbunden trafik. Den spårbundna trafikens utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. God miljö, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion bidrar till att miljökvalitetsmålen uppnås.

5. Regional utveckling, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion bidrar till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt järnvägstransportsystem som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka järnvägstransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Förvaltning av järnvägsfordon som används i statligt upphandlad trafik

Mål

Statens järnvägar skall på ett affärsmässigt och effektivt sätt förvalta och till Rikstrafikens operatörer av järnvägstrafik hyra ut järnvägsfordon.

Återrapportering

Statens järnvägar skall redovisa hur stor andel av fordonen som är uthyrda och resultatet av verksamheten.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Avveckling av verksamhet

Mål

Statens järnvägar skall avveckla den verksamhet (personal, arkiv m.m.) som före utgången av 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet och som inte fördes över till:

- aktiebolag vid årsskiftet 2000/2001, eller

- myndigheter eller aktiebolag vid ett senare tillfälle.

Verksamhet som Statens järnvägar skall bedriva enligt beslut av regeringen skall inte avvecklas.

Återrapportering

Statens järnvägar skall redovisa resultatet av verksamheten med att avveckla åtaganden.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden

Mål

Statens järnvägar skall förvalta leasing- och leaseholdavtal kostnadseffektivt och med en låg riskexponering. Statens järnvägar skall inte ingå några nya åtaganden annat än vad som är nödvändigt för förvaltningen av existerande leasing- och leaseholdåtaganden. Verksamheten skall inriktas mot en avveckling av dessa åtaganden på ett affärsmässigt och effektivt sätt under beaktande av gällande reglering på respektive område.

Återrapportering

Statens järnvägar skall senast den 1 mars 2007 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redogöra för hanteringen av befintliga leasingavtal. Redovisningen skall bestå av följande: Beskrivning av objekt, kontraktsdatum, återstående löptid och kontraktssumma, möjliga brytpunkter och kostnad för att avsluta kontrakt vid dessa, en sammanställning över samtliga kostnader och intäkter som under året hänförts till leasingavtalen och en redovisning av de intäkter och kostnader som erhållits i enlighet med de underuthyrningsavtal som tecknats. I den mån Statens järnvägars kostnader inte överensstämmer med intäkterna från underuthyrningen skall skälen för detta anges.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Statens järnvägar skall för anslagssparandet lämna prognoser i informationssystemet Hermes för utvecklingen åren 2007, 2008 och 2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

- den 23 januari 2007,

- den 7 mars 2007,

- den 2 maj 2007,

- den 2 augusti 2007, och

- den 30 oktober 2007.

3

Organisationsstyrning

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) skall informeras då ändringar sker i Statens järnvägars finanspolicy av den 31 mars 2005, vilken utgår från principen om minsta möjliga kreditrisk.

4

Uppdrag

1. Statens järnvägar skall ha en beredskap för införskaffande och tillhandahållande av fartyg, vilka ska användas för gotlandstrafiken om så blir fallet att Rikstrafiken inte sluter avtal enligt den upphandling av gotlandstrafiken som inleddes hösten 2006. Arbetet ska ske i samråd med Rikstrafiken samt finansieras enligt uppgjort avtal mellan Rikstrafiken och Statens järnvägar.

2. Statens järnvägar skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars år 2007 redovisa hur myndigheten behandlar de miljöansvarsfrågor som följer av miljöbalken och de miljöansvarsfrågor som regleras i Ramavtal om bolagisering av Statens järnvägar.

FINANSIERING

5

Anslag

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2003

36:5

Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens järnvägar0
ap.1Kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.3Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 36:5

ap.1 Kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.

Statens järnvägar skall hos regeringen begära att få använda ap.1 för att att åtgärda historiska miljöföroreningar på Statens järnvägars tidigare fastigheter i de fall annan ansvarig saknas.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
36:5 (2003) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.
ap.1 (2003)0Allt0
ap.3 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)2 700 000
- varav AFF2 700 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav AFF

1. Statens järnvägar får ikläda sig långfristiga skulder, inbegripet Statens järnvägars finansiella leasing- och leaseholdåtaganden, övriga nuvarande lån och lån i Riksgäldskontoret om 2 700 000 000 kronor (AFF enligt Riksgäldskontorets interna koder), inom en total låneram av 12 000 000 000 kronor.

2. Staten ansvarar för Statens järnvägars framtida betalningar för leasing- och leaseholdåtaganden (4 § lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning) till ett belopp om högst 12 000 000 000 kronor.

3. Statens järnvägars likvida medel skall placeras enligt gällande finanspolicy som utgår från principen om minsta möjliga kreditrisk.

4. Statens järnvägar får teckna underuthyrningsavtal avseende leasingkontrakt med SJ AB, Green Cargo AB, Scandlines AB och hyresavtal med av Rikstrafiken upphandlade operatörer samt i samråd med Rikstrafiken även med andra operatörer.

5. Statens järnvägar skall förvalta de med SJ AB och Green Cargo AB tecknade underuthyrningsavtalen avseende leasing- och leaseholdkontrakt. Beträffande de kontrakt för vilka bolagen inte har förtidsbetalt leasingavgifterna skall Statens järnvägar mot bolagen spegla den finansiering som vid var tid erhålls av extern leasegivare på sådant sätt att Statens järnvägars kreditrisk minimeras och full ersättning erhålls för affärsverkets kostnader. För att minska kreditrisken får Statens järnvägar acceptera inlåning från bolagen om den har sin grund i nuvarande leasing- och leaseholdavtal. Detta skall ske på samma villkor som Statens järnvägar kan placera medlen hos den berörda externa finansiären. Bolagens rätt till ovannämnda inlånade medel i Statens järnvägar kan i inlåningsavtalen begränsas av Statens järnvägar för att minska Statens järnvägars risk i de leasing- och leaseholdavtal som ligger till grund för inlåningsavtalen.

6. Statens järnvägar skall redovisa en riskreserv som motsvarar summan av de riskavspeglande avgifter Statens järnvägar efter Riksgäldskontorets beslut har tagit ut. Riskreserven får utnyttjas till att täcka förluster kopplade till leasingverksamheten.

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Statens järnvägar totalt57 20048 000276 000236 00040 000145 200
Offentligrättslig verksamhet avseende järnvägsfordon
Administration av Leasing- och Leaseholdåtaganden004 0004 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av Leasing- och Leaseholdåtaganden

Statens järnvägar har rätt att ta ut en ersättning i form av en avgift enligt principen om full kostnadstäckning för administration av leasing- och leaseholdåtaganden avseende järnvägsfordon. Ersättningen ska årligen specificeras och redovisas till de företag som är berörda. Den ersättning som Statens järnvägar har rätt till skall, enligt ovan, stå i relation till omfattningen av förvaltningen. Ersättningsnivån skall således justeras då omfattningen av den aktuella förvaltningen ändras.

Statens järnvägar skall, innan fastställande av nivån på ersättningen för administrationskostnaderna, enligt förfarande efter 7§ Avgiftsförordningen (1992:191) samråda med Ekonomistyrningsverket. Ekonomistyrningsverket ska i sitt arbete ge berörda företag möjlighet att yttra sig över aktuella kostnader i samband med administrationen av leasing- och leaseholdåtagandena.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Statens järnvägars ekonomiska mål är:

- Förvaltningen av Statens järnvägars leasing- och leaseholdåtaganden avseende järnvägsfordon skall följa principen om full kostnadstäckning.

- Den verksamhet som tillhandahåller järnvägsfordon för den av staten upphandlade trafiken skall över en konjunkturcykel visa en räntabilitet på sysselsatt kapital som motsvarar räntan på femåriga statsobligationer plus en procentenhet.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Statens järnvägar får under år 2007 besluta och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2006/07:1, utg.omr. 22, avsnitt 6.7.5 bet. 2006/07:TU1, rskr. 2006/07:35).

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Susanne Nielsen Skovgaard
Kopia till

Riksdagen, TU
Riksdagen, NU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet, Ba
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Banverket
AB Swedcarrier
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB