Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
19

2006-12-21
M2006/5899/A (delvis)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 20, bet. 2006/07:MJU1, rskr. 2006/07:65).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikKunskap och underlag för miljöarbeteInfrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering
Uppdragsverksamhet
Affärsverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.1.1

Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering

Mål 1

SMHI skall genom att tillhandahålla meteorologiskt, hydrologiskt och oceanografiskt underlag för åtgärder och uppföljning bidra till att miljökvalitetsmålen uppfylls.

Återrapportering mål 1

SMHI skall redovisa hur institutet bidragit till att miljökvalitetsmålen uppfylls.

Mål 2

Varningstjänsten för skydd av liv och egendom och för att upprätthålla beredskap för akuta insatser i samband med katastrofer skall ha en träffsäkerhet på minst 80 procent.

Återrapportering mål 2

Varningarnas träffsäkerhet och andelen falska larm skall redovisas. Åtgärder skall föreslås som ökar varningarnas träffsäkerhet.

Mål 3

SMHI:s väderprognoser skall ha en träffsäkerhet på minst 85 procent.

Återrapportering mål 3

Prognosernas träffsäkerhet skall redovisas.

Mål 4

SMHI:s forsknings- och utvecklingsarbete skall omsättas i praktisk samhällsnytta.

Återrapportering mål 4

SMHI skall redovisa effekterna i samhället av utförda forsknings- och utredningsuppdrag där kopplingen mellan forskningsresultat och effekt särskilt skall belysas.

Mål 5

Minst 95 procent av uppmätta data i SMHI:s observationssystem avsedda för prognosproduktion skall kunna användas i prognosverksamheten.

Återrapportering mål 5

SMHI skall redovisa hur stor del av uppmätta data som har inkommit till institutet i tid för att kunna användas i prognosverksamheten.

Mål 6

SMHI skall med infrastrukturen som grund producera och aktivt sprida meteorologiskt, hydrologiskt och oceanografiskt beslutsunderlag för samhällsplanering.

Återrapportering mål 6

SMHI skall redovisa exempel på vilka åtgärder som vidtagits för att sprida beslutsunderlagen.

Mål 7

SMHI skall genom medverkan i internationella organisationer (WMO, ECMWF och EUMETSAT) samt genom deltagande i samverkan mellan nationella meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska myndigheter öka kvaliteten i observations- och mätsystem, i basala produktionssystem samt i klimat- och miljöarbetet.

Återrapportering mål 7

SMHI skall redovisa konkreta och mätbara exempel på hur den internationella samverkan medfört ökad kvalitet i den egna produktionen.

Mål 8

SMHI skall inom ramen för sin klimatforskning sammanställa information om forskningens resultat och effekterna av ett förändrat klimat.

Återrapportering mål 8

SMHI skall redovisa genomförda informationsåtgärder.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

SMHI:s uppdragsverksamhet skall bidra till ökad samverkan med andra myndigheter.

Återrapportering

SMHI skall redovisa resultaten i uppdragsverksamheten samt ge exempel på genomförda uppdrag.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Affärsverksamhet

Mål

Förädlingsvärdet per årsanställd i affärsverksamheten (resultat före avskrivningar plus den totala kostnaden för personal dividerat med antalet årsarbetare) skall förbättras med en procent per år.

Återrapportering

SMHI skall redovisa hur förädlingsvärdet per anställd har förändrats.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

SMHI skall redovisa utgiftsprognoser för 2007–2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

- 23 januari

- 7 mars

- 2 maj

- 2 augusti

- 30 oktober

SMHI skall årligen i samband med årsredovisningen, dock senast den
1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 med ändring den 25 oktober 2006 (dnr M2006/4485/Hm).

4

Uppdrag

Uppdrag om vattendirektivet

SMHI uppdras att i samråd med vattenmyndigheterna, Naturvårdsverket och SGU klarlägga SMHI:s roll i den svenska vattenförvaltningen. I uppdraget ingår att föreslå hur datainsamlig, dataflöde, förvaltning av databaser och modellverktyg kan organiseras och finansieras för att Sverige på ett kostnadseffektivt sätt skall uppfylla kraven i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG). I uppdraget ingår även att i för SMHI tillämpliga delar beakta förslaget till översvämningsdirektiv.

Resultatet av uppdraget skall redovisas i anslutning till inlämnandet av budgetunderlaget för 2008–2010.

EU

SMHI skall löpande bistå departementet i förberedelserna inför ordförandeskapet i EU:s ministerråd 2009. Som ett led i detta skall myndigheten senast den 1 juni 2007 översiktligt redovisa eventuella förberedelser vid myndigheten inför ordförandeskapet och om det finns några EU-relaterade sakfrågor inom myndighetens ansvarsområde som Sverige särskilt bör uppmärksamma inför ordförandeskapet.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut245 013
ap.1Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering (ram)183 513
ap.2Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF (ram)61 500

Villkor för anslag 34:9

ap.2 Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF

Högst 600 tkr får användas för att stödja sekretariatet vid WMO för att samordna jordobservationsdata (GEO Secretariat).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
34:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ap.16 0003 %0
ap.21 3503 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)11 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

6.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2576 792
2007-02-2515 292
2007-03-2515 292
2007-04-2515 292
2007-05-2515 292
2007-06-2515 292
2007-07-2515 292
2007-08-2515 292
2007-09-2515 292
2007-10-2515 292
2007-11-2515 292
2007-12-2515 301
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
34:9 ap.1Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering
34:9 ap.2Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Affärsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet12 0642 000185 000185 000014 064
Uppdragsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet-36120020 00019 900100-61
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet

- Inkomsterna disponeras av SMHI. Avgifternas storlek bestäms av SMHI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

- SMHI:s verksamhet skall finansieras med avgifter i den utsträckning som kostnaderna inte täcks med anslag till myndighetsuppgifter (anslag 34:12).

- SMHI skall vidare belasta affärsverksamheten med en avgift för utnyttjandet av data och produkter från infrastrukturen, enligt ECOMET:s, EUMETSAT:s och ECMWF:s regelverk. Syftet är att uppnå konkurrensneutralitet. För utnyttjandet av andra länders data och produkter betalas avgifter till varje land via ECOMET. EUMETSAT fakturerar affärsverksamheten för utnyttjandet av organisationens produkter. När det gäller ECMWF:s och svenska data och produkter, skall beräknad kostnad för utnyttjad infrastruktur redovisas i årsredovisningen och återföras till ap. 1 för drift och utveckling av infrastrukturen. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

SMHI medges undantag från 10 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten enligt vilken anslag skall avräknas löpande på utgiftsmässig grund. SMHI får avräkna anslaget när anslagsmedlen månatligen tillförs räntekontot i Riksgäldskontoret. I samband med delårsrapport och upprättande av årsredovisning avräknas dock anslagsmedlen utgiftsmässigt.

För tjänsteexporten medges SMHI undantag från 4 § andra stycket avgiftsförordningen. De sammanlagda intäkterna från SMHI:s tjänsteexport får motsvara högst tio procent av de totala kostnaderna för institutets verksamhet

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Conny Hägg
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltingsavdelning - Ekonomienheten
Riksrevisionen
Statens räddningsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Statens energimyndighet